Cysylltu â ni

Crefydd

Nid Joseph Biden yw arweinydd y byd i gyd ac nid patriarch Bartholomew yw pennaeth yr holl Gristnogion Uniongred

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar hyn o bryd mae Patriarch Bartholomew o Constantinople ar ymweliad ag UDA. Cyfarfu ef a'r Arlywydd Biden fel hen gydnabod. Maent wedi datblygu rhai cynlluniau ar gyfer gwaith gyda'r Cristnogion Uniongred ledled y byd. Beth yw'r cynlluniau hyn? Ni ddatgelwyd hyn ar ôl y cyfarfod, yn ysgrifennu Louis Auge.

“Rydyn ni’n ddiolchgar i lywodraeth yr Unol Daleithiau am ei chefnogaeth barhaus i’r See Eciwmenaidd, syniadau ac egwyddorion rydyn ni’n ceisio eu eirioli,” meddai’r Patriarch wrth Biden.

Fe wnaethant drafod yr hinsawdd a’r frwydr gyda COVID-19 a chyhoeddi “gynlluniau ar gyfer gweithio gyda’r gymuned Uniongred ledled y byd ar faterion o bryder cyffredin”. Pa gynlluniau cyffredin y gall Eglwys Uniongred Leol gyda 5 miliwn o blwyfolion eu cael gyda llywodraeth UDA?

Dyma ddywedodd pennaeth diplomyddiaeth eglwysig yn Eglwys Uniongred Rwsia, Metropolitan Hilarion, wrth asiantaeth newyddion RIA Rwsia:

hysbyseb

“Ni ddylen ni gael ein twyllo. Nid llywydd UDA ychwaith yw arweinydd y byd i gyd, ac nid Patriarch Caergystennin yw pennaeth yr holl Gristnogion Uniongred. Nid oes neb wedi awdurdodi naill ai'r cyntaf neu'r olaf i weithio gyda'r gymuned Uniongred 'ledled y byd'. O esiampl yr Wcráin rydyn ni’n gweld beth mae rhyngweithio o’r fath yn arwain ato - schism o Uniongrededd a gormes credinwyr, ”meddai’r Metropolitan.

Dywedodd sut y dangosodd arweinwyr yr Unol Daleithiau ddiddordeb mewn ffurfio “Eglwys Uniongred yr Wcráin” (OCU), sydd wedi cael ei chydnabod gan ddim ond pedwar allan o bymtheg o’r Eglwysi Uniongred Lleol. Yr un cyntaf i longyfarch arweinydd newydd-etholedig y strwythur hwn oedd cynrychiolydd yr Adran Wladwriaeth yn union.

Yn 2018, penderfynodd Patriarch Bartholomew greu yn yr Wcrain eglwys newydd o dan ei arweinyddiaeth. Mae'r hen Eglwys yn annibynnol, ond roedd ac mae'n agos at Batriarchaeth Moscow. Mae dros 12 mil o blwyfi ynddo, 250 o fynachlogydd a dwsinau o filiynau o blwyfolion. Ar gyfer Caergystennin, nid ydynt yn bodoli nawr. Mae eglwys newydd Bartholomew yn cymryd adeiladau eu heglwys i ffwrdd mewn rhywbeth fel cyrchoedd gelyniaethus. Mae brîd newydd o arbenigwyr ym maes uno a chaffaeliadau wedi ymddangos yn y maes hwn. Fodd bynnag, dim ond tyfu y mae'r “hen Eglwys”. Yn lle cymryd un eglwys i ffwrdd, mae dwy eglwys newydd yn cael eu hadeiladu. Nid yw pobl yn troi cefn ar eu Heglwys er gwaethaf y pwysau a roddir gan y wladwriaeth. Mae'n anhygoel.

hysbyseb

Fodd bynnag, mae Metropolitan Hilarion yn ofni y bydd yr erlidiau yn erbyn Eglwys Uniongred ganonaidd yr Wcrain yn cael ei gamu i fyny ar ôl ymweliad Patriarch Bartholomew ag UDA.

Gobeithio, nid yw’r “cynlluniau cyffredin” hynny a drafodwyd gan arlywydd UDA a Patriarch Bartholomew yn gysylltiedig â hyn mewn unrhyw ffordd. Gyda llaw, syfrdanodd Patriarch Bartholomew lawer yn ystod ei ymweliad trwy alw Joseph Biden yn “ein llywydd”. Ond er enghraifft, nid yw metropolitan Rwseg yn cael ei ddrysu ganddo. “Fel y gwyddys, mae’r rhan fwyaf o ddiadell Patriarchaeth Caergystennin yn byw nid yn Nhwrci ond yn union yn UDA. Diaspora Gwlad Groeg yn y wlad honno yw prif noddwr Patriarchaeth Caergystennin ac mae'n lobïo ei ddiddordebau. Felly, ni welaf unrhyw beth yn syndod yn yr ymadrodd hwn gan Patriarch Bartholomew, y mae'r cyfeiriadedd yn UDA yn strategol iddo ac nad yw wedi'i guddio, ”esboniodd Metropolitan Hilarion.

Rhannwch yr erthygl hon:

Yr Eidal

Y Pab Ffransis yn lansio ymgynghoriad ar ddiwygio'r Eglwys

cyhoeddwyd

on

Pope Francis (Yn y llun) wedi lansio'r hyn y mae rhai yn ei ddisgrifio fel yr ymgais fwyaf uchelgeisiol i ddiwygio Catholig ers 60 mlynedd.

Dechreuodd proses dwy flynedd i ymgynghori â phob plwyf Catholig ledled y byd ar gyfeiriad yr Eglwys yn y dyfodol yn y Fatican y penwythnos hwn.

Mae rhai Catholigion yn gobeithio y bydd yn arwain at newid ar faterion fel ordeinio menywod, offeiriaid priod a pherthnasoedd o'r un rhyw.

Mae eraill yn ofni y bydd yn tanseilio egwyddorion yr Eglwys.

hysbyseb

Maen nhw'n dweud y gallai ffocws ar ddiwygio dynnu sylw oddi wrth faterion sy'n wynebu'r Eglwys, fel llygredd a gostwng lefelau presenoldeb.

Anogodd y Pab Ffransis Gatholigion i beidio ag "aros yn barricaded yn ein sicrwydd" ond i "wrando ar ei gilydd" wrth iddo lansio'r broses yn yr Offeren yn Basilica Sant Pedr.

"Ydyn ni'n barod ar gyfer antur y siwrnai hon? Neu ydyn ni'n ofni'r anhysbys, yn well gennym loches yn yr esgusodion arferol: 'Mae'n ddiwerth' neu 'Rydyn ni wedi ei wneud fel hyn erioed?" gofynnodd.

hysbyseb

Bydd y broses ymgynghori, o'r enw "Ar gyfer Eglwys Synodal: Cymun, Cyfranogiad a Chenhadaeth", yn gweithio mewn tri cham:

  • Yn y "cyfnod gwrando", bydd pobl mewn plwyfi ac esgobaethau yn gallu trafod ystod eang o faterion. Dywedodd y Pab Francis ei bod yn bwysig clywed gan y rhai a oedd yn aml ar gyrion bywyd Eglwys lleol fel menywod, gweithwyr bugeiliol ac aelodau o gyrff ymgynghorol
  • Yn ystod y "cyfnod cyfandirol" bydd esgobion yn ymgynnull i drafod a ffurfioli eu canfyddiadau.
  • Yn ystod y "cyfnod cyffredinol" bydd crynhoad mis o esgobion a'r Fatican ym mis Hydref 2023

Disgwylir i'r Pab wedyn ysgrifennu anogaeth apostolaidd, gan roi ei farn a'i benderfyniadau ar y materion a drafodwyd.

Wrth drafod ei obeithion am y Synod, rhybuddiodd y Pab Francis yn erbyn i'r broses ddod yn ymarfer deallusol a fethodd â mynd i'r afael â'r materion yn y byd go iawn a wynebir gan Babyddion a'r "demtasiwn i hunanfoddhad" wrth ystyried newid.https: //emp.bbc .co.uk / emp / SMPj / 2.44.0 / iframe.htmlMedia pennawd, "Os yw person yn hoyw ac yn ceisio Duw ac mae ganddo ewyllys da, pwy ydw i i'w farnu?"

Mae'r fenter wedi cael ei chanmol gan bapur newydd blaengar yr Adroddwr Catholig Cenedlaethol yn yr UD, a ddywedodd er nad yw'r broses yn berffaith efallai "mae'r Eglwys yn fwy tebygol o fynd i'r afael ag anghenion pobl Dduw â hi na hebddi".

Fodd bynnag, ysgrifennodd y diwinydd George Weigel, yn y cyfnodolyn ceidwadol Catholig yr UD Pethau Cyntaf, roedd yn aneglur sut y byddai "dwy flynedd o sgwrsio Catholig hunan-gyfeiriadol" yn mynd i'r afael â phroblemau eraill yr Eglwys fel y rhai sy'n "gwyro oddi wrth y ffydd mewn defnynnau".

llinell

Mae llawer o adrodd yr ymgynghoriad dwy flynedd hwn wedi canolbwyntio ar rai o'r materion sy'n ymddangos yn aml yn dominyddu adrodd ar yr Eglwys Gatholig: rôl menywod er enghraifft, ac a fyddant byth yn cael eu hordeinio'n offeiriaid (dywed y Pab "na ").

Er bod y pynciau hynny'n aml yn peri pryder i rai Catholigion, mae'n debygol y bydd meysydd eraill sy'n tra-arglwyddiaethu ar ddysgeidiaeth gymdeithasol Gatholig, megis lliniaru tlodi, a newid yn yr hinsawdd yn gynyddol, yn chwarae mwy o ran, yn yr un modd â sut mae'r Eglwys yn cael ei rhedeg. Mewn gwirionedd, gellir codi unrhyw fater.

Peidiwch â disgwyl unrhyw newidiadau sydyn i reolau'r Eglwys serch hynny. Mae'n wir bod rhai Catholigion eisiau gweld math gwahanol o sefydliad, ond i'r Pab Ffransis, mae caniatáu i addolwyr cyffredin godi eu pryderon (yn y pen draw) yn y Fatican - hyd yn oed os yw eu hesgobion yn anghytuno â nhw - yn newid sylweddol ar gyfer hyn Crefydd 2,000 oed.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Crefydd

Adroddiad ar yr Eglwys Gatholig yn Ffrainc yn canfod cam-drin plant yn helaeth

cyhoeddwyd

on

Heddiw (5 Hydref) rhannodd Jean-Marc Sauvé, llywydd y Comisiwn Annibynnol ar Gam-drin Rhywiol yn yr Eglwys (CIASE), ei ganfyddiadau, gan amcangyfrif bod 216,000 o blant wedi dioddef camdriniaeth gan glerigwyr er 1950. 

Yn anffodus, mae'r adroddiad 2,500 tudalen yn adlewyrchu ffenomen adnabyddus o gam-drin plant yn yr Eglwys Gatholig. Mae sgandalau yn Iwerddon, yr Unol Daleithiau, Awstralia a mannau eraill wedi cadarnhau bod hon yn ffenomen ehangach. 

Mae Jean-Marc Sauvé yn arbenigwr mewn cyfraith gyhoeddus ac yn gyn uwch was sifil yn Ffrainc. Fe'i penodwyd gan Gynhadledd Esgobion Ffrainc (CEF) i fod yn bennaeth CIASE. Gwelodd fod cam-drin yn systemig a bod yr eglwys wedi troi llygad dall at y cam-drin ac nad oedd wedi gwneud dim i'w atal. 

Crëwyd y comisiwn annibynnol ym mis Tachwedd 2018, ar gais Cynhadledd Esgobion Ffrainc a Chynhadledd Dynion a Merched Crefyddol Ffrainc. Ei genhadaeth oedd taflu goleuni ar gam-drin plant dan oed yn rhywiol yn yr Eglwys Gatholig yn Ffrainc er 1950, astudio sut yr ymdriniwyd â'r achosion hyn, ac asesu'r mesurau a gymerwyd gan yr Eglwys a llunio argymhellion. 

hysbyseb

Mae'r CIASE yn cynnwys 22 aelod sydd â sgiliau amlddisgyblaethol gan gynnwys arbenigwyr yn y gyfraith, meddygaeth, seicoleg, cymdeithasol ac amddiffyn plant. Amcangyfrifir iddo gostio € 3 miliwn a'i ariannu gan yr Eglwys.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Mwslimiaid Ffrainc yn talu pris trwm mewn pandemig COVID

cyhoeddwyd

on

By

Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn gweddïo dros Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o’r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier
Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn claddu casged Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier

Bob wythnos, mae Mamadou Diagouraga yn dod i adran Fwslimaidd mynwent ger Paris i sefyll gwylnos wrth fedd ei dad, un o'r nifer o Fwslimiaid Ffrengig sydd wedi marw o COVID-19, yn ysgrifennu Caroline Pailliez.

Mae Diagouraga yn edrych i fyny o gynllwyn ei dad ar y beddau a gloddiwyd yn ffres wrth ei ochr. "Fy nhad oedd yr un cyntaf yn y rhes hon, ac mewn blwyddyn, mae wedi'i lenwi," meddai. "Mae'n anghredadwy."

Er yr amcangyfrifir bod gan Ffrainc boblogaeth Fwslimaidd fwyaf yr Undeb Ewropeaidd, nid yw'n gwybod pa mor galed y mae'r grŵp hwnnw wedi'i daro: mae cyfraith Ffrainc yn gwahardd casglu data yn seiliedig ar gysylltiadau ethnig neu grefyddol.

Ond mae tystiolaeth a gasglwyd gan Reuters - gan gynnwys data ystadegol sy'n cyfleu effaith a thystiolaeth arweinwyr cymunedol yn anuniongyrchol - yn dangos bod cyfradd marwolaeth COVID ymhlith Mwslimiaid Ffrainc yn llawer uwch nag yn y boblogaeth gyffredinol.

hysbyseb

Yn ôl un astudiaeth yn seiliedig ar ddata swyddogol, roedd marwolaethau gormodol yn 2020 ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yng Ngogledd Affrica Fwslimaidd yn bennaf ddwywaith mor uchel ag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

Y rheswm, meddai arweinwyr cymunedol ac ymchwilwyr, yw bod Mwslimiaid yn tueddu i fod â statws economaidd-gymdeithasol is na'r cyfartaledd.

Maent yn fwy tebygol o wneud swyddi fel gyrwyr bysiau neu arianwyr sy'n dod â nhw i gysylltiad agosach â'r cyhoedd ac i fyw mewn cartrefi aml-genhedlaeth cyfyng.

hysbyseb

"Nhw oedd ... y cyntaf i dalu pris trwm," meddai M'Hammed Henniche, pennaeth undeb y cymdeithasau Mwslimaidd yn Seine-Saint-Denis, rhanbarth ger Paris gyda phoblogaeth fawr o fewnfudwyr.

Mae effaith anghyfartal COVID-19 ar leiafrifoedd ethnig, yn aml am resymau tebyg, wedi'i chofnodi mewn gwledydd eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Ond yn Ffrainc, mae'r pandemig yn taflu i mewn i ryddhad sydyn yr anghydraddoldebau sy'n helpu tensiynau tanwydd rhwng Mwslimiaid Ffrainc a'u cymdogion - ac sy'n edrych i fod yn faes y gad yn etholiad arlywyddol y flwyddyn nesaf.

Prif wrthwynebydd yr Arlywydd Emmanuel Macron, mae arolygon barn yn nodi, fydd y gwleidydd de-dde Marine Le Pen, sy'n ymgyrchu ar faterion Islam, terfysgaeth, mewnfudo a throsedd.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid Ffrainc, dywedodd cynrychiolydd y llywodraeth: "Nid oes gennym ddata sydd ynghlwm wrth grefydd pobl."

Tra bod data swyddogol yn dawel ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid, un lle y daw i'r amlwg yw ym mynwentydd Ffrainc.

Yn nodweddiadol, mae pobl sydd wedi'u claddu yn ôl defodau crefyddol Mwslimaidd yn cael eu rhoi mewn rhannau o'r fynwent sydd wedi'u dynodi'n arbennig, lle mae beddau wedi'u halinio fel bod y person marw yn wynebu Mecca, y safle mwyaf sanctaidd yn Islam.

Mae'r fynwent yn Valenton lle claddwyd tad Diagouraga, Boubou, yn rhanbarth Val-de-Marne, y tu allan i Baris.

Yn ôl ffigyrau a luniodd Reuters o bob un o’r 14 mynwent yn Val-de-Marne, yn 2020 roedd 1,411 o gladdedigaethau Mwslimaidd, i fyny o 626 y flwyddyn flaenorol, cyn y pandemig. Mae hynny'n cynrychioli cynnydd o 125%, o'i gymharu â chynnydd o 34% ar gyfer claddedigaethau o bob cyfaddefiad yn y rhanbarth hwnnw.

Dim ond yn rhannol y mae'r cynnydd mewn marwolaethau o COVID yn esbonio'r cynnydd mewn claddedigaethau Mwslimaidd.

Roedd cyfyngiadau ffin Pandemig yn atal llawer o deuluoedd rhag anfon perthnasau ymadawedig yn ôl i'w gwlad wreiddiol i'w claddu. Nid oes unrhyw ddata swyddogol, ond dywedodd ymgymerwyr fod tua thri chwarter o Fwslimiaid Ffrainc wedi'u claddu dramor cyn COVID.

Dywedodd ymgymerwyr, imamiaid a grwpiau anllywodraethol sy’n ymwneud â chladdu Mwslimiaid nad oedd digon o leiniau i ateb y galw ar ddechrau’r pandemig, gan orfodi llawer o deuluoedd i alw o gwmpas yn daer i ddod o hyd i rywle i gladdu eu perthnasau.

Ar fore Mai 17 eleni, cyrhaeddodd Samad Akrach farwdy ym Mharis i gasglu corff Abdulahi Cabi Abukar, Somaliad a fu farw ym mis Mawrth 2020 o COVID-19, heb unrhyw deulu y gellid ei olrhain.

Perfformiodd Akrach, llywydd yr elusen Tahara sy'n rhoi claddedigaethau Mwslimaidd i'r amddifad, y ddefod o olchi'r corff a chymhwyso mwsg, lafant, petalau rhosyn a henna. Yna, ym mhresenoldeb 38 o wirfoddolwyr a wahoddwyd gan grŵp Akrach, claddwyd y Somalïaidd yn ôl defod Fwslimaidd ym mynwent Courneuve ar gyrion Paris.

Cynhaliodd grŵp Akrach 764 o gladdedigaethau yn 2020, i fyny o 382 yn 2019, meddai. Roedd tua hanner wedi marw o COVID-19. "Effeithiwyd yn aruthrol ar y gymuned Fwslimaidd yn y cyfnod hwn," meddai.

Mae ystadegwyr hefyd yn defnyddio data ar breswylwyr a aned dramor i adeiladu darlun o effaith COVID ar leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn dangos bod marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd y tu allan i Ffrainc i fyny 17% yn 2020, yn erbyn 8% ar gyfer preswylwyr a anwyd yn Ffrainc.

Cafodd Seine-Saint-Denis, rhanbarth tir mawr Ffrainc sydd â'r nifer uchaf o drigolion na chafodd ei eni yn Ffrainc, gynnydd o 21.8% mewn marwolaethau gormodol rhwng 2019 a 2020, dengys ystadegau swyddogol, fwy na dwywaith y cynnydd i Ffrainc gyfan.

Roedd marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yn y mwyafrif o Fwslimiaid Gogledd Affrica 2.6 gwaith yn uwch, ac ymhlith y rhai o Affrica Is-Sahara 4.5 gwaith yn uwch, nag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

"Gallwn ddyfalu bod ... mewnfudwyr o'r ffydd Fwslimaidd wedi cael eu taro'n llawer anoddach gan yr epidemig COVID," meddai Michel Guillot, cyfarwyddwr ymchwil yn Sefydliad Astudiaethau Demograffig Ffrainc a ariennir gan y wladwriaeth.

Yn Seine-Saint-Denis, mae'r marwolaethau uchel yn arbennig o drawiadol oherwydd yn yr amseroedd arferol, gyda'i phoblogaeth iau na'r cyfartaledd, mae ganddo gyfradd marwolaeth is na Ffrainc yn gyffredinol.

Ond mae'r rhanbarth yn perfformio'n waeth na'r cyfartaledd ar ddangosyddion economaidd-gymdeithasol. Mae ugain y cant o gartrefi yn orlawn, yn erbyn 4.9% yn genedlaethol. Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd yw 13.93 ewro, bron i 1.5 ewro yn llai na'r ffigur cenedlaethol.

Dywedodd Henniche, pennaeth undeb cymdeithasau Mwslimaidd y rhanbarth, ei fod yn teimlo gyntaf effaith COVID-19 ar ei gymuned pan ddechreuodd dderbyn galwadau ffôn lluosog gan deuluoedd sy'n ceisio cymorth i gladdu eu meirw.

"Nid oherwydd eu bod nhw'n Fwslimiaid," meddai am gyfradd marwolaeth COVID. "Mae hyn oherwydd eu bod yn perthyn i'r dosbarthiadau cymdeithasol lleiaf breintiedig."

Gallai gweithwyr proffesiynol coler wen amddiffyn eu hunain trwy weithio gartref. "Ond os yw rhywun yn gasglwr sbwriel, neu'n fenyw lanhau, neu'n ariannwr, ni allant weithio gartref. Rhaid i'r bobl hyn fynd allan, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus," meddai.

"Mae yna fath o flas chwerw, o anghyfiawnder. Mae'r teimlad hwn: 'Pam fi?' a 'Pam bob amser ni?' "

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd