Cysylltu â ni

Crefydd

A oes gan Fwslimiaid a Sikhiaid broblem delwedd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae'n ymddangos bod cynnydd mawr wedi bod yn y cyflwyniad o wybodaeth yn ymwneud â thrais am grefydd a dilynwyr crefydd trwy gyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau negeseuon. Mae cyfryngau cymdeithasol wedi cyflymu'r cyflymder y mae digwyddiad penodol bron yn syth yn cymryd arlliwiau crefyddol. Er enghraifft, mae gwrthdystiadau eithafol diweddar yn y DU, Canada, a’r Unol Daleithiau yn ymwneud â mudiad Sikh Khalistan ac ymosodiadau ar demlau Hindŵaidd gan dyrfaoedd Mwslimaidd yn Bangladaesh, Taliban yn gwahardd addysg i fenywod wedi’u cyflwyno’n uniongyrchol fel rhai sydd wedi’u gwreiddio mewn crefydd gan adroddiadau yn y cyfryngau. Yn fwy diweddar, mae llofruddiaeth Atiq Ahmed, a drodd yn wleidydd anghyfraith tra yn nalfa’r Heddlu yn India wedi’i gysylltu’n syth ag ideolegau crefydd a chrefydd. Felly, mae'n bwysig archwilio barn pobl am wahanol grefyddau. Cynhaliwyd arolwg gan dîm ymchwil Sefydliad Rheoli Indiaidd-Rohtak ar draws India 4012 o ymatebwyr mewn grŵp oedran o 18 i 65 oed sydd â chymhwyster lefel ysgol uwchradd o leiaf. India yw democratiaeth fwyaf y byd gyda nifer o leiafrifoedd mawr a ffyniannus. Mae canlyniadau’r arolwg yn ddryslyd, yn ysgrifennu Yr Athro Dheeraj Sharma, Sefydliad Rheoli India-Rohtak.

Gofynnodd yr arolwg i’r ymatebwr sut y byddent yn teimlo pe bai eu plentyn yn dod â rhywun o enwad crefyddol nad yw’n perthyn iddo adref. Dywedwyd bod mwy na 62% o Indiaid yn teimlo'n anghyfforddus pe bai eu plentyn yn dod â rhai o grefydd wahanol i'w cartref. Fodd bynnag, roedd y nifer hwn yn amrywio ar draws crefyddau. Ar gyfer ymatebwyr Hindŵaidd, roedd 52% yn teimlo'n anghyfforddus, ar gyfer Mwslimaidd roedd 64% yn teimlo'n anghyfforddus, i Sikh roedd 32% yn anghyfforddus, i Gristnogion dim ond 28% yn teimlo'n anghyfforddus, i Fwdhaidd roedd 11% yn teimlo'n anghyfforddus, ac i Jain roedd 10% yn teimlo'n anghyfforddus.

Nesaf, i ddarganfod y rhesymau gwaelodol dros anghysur ymhlith pobl, holodd yr arolwg pa grefyddau oedd yn annog parch a gofal at bawb yn y gymdeithas. Hefyd, pa grefydd sy'n annog trais a pha grefydd sy'n annog heddwch. Roedd y canlyniadau'n dangos bod 58 y cant wedi dweud eu bod yn credu bod arferion a safbwyntiau Mwslimaidd yn annog trais, roedd 48% yn teimlo felly am Sikhiaid. Mewn cymhariaeth, dim ond 3 y cant oedd yn gweld trais mewn arferion a safbwyntiau Bwdhaidd a 10 y cant mewn Hindŵiaid. Yn olaf, dywedodd 2 y cant eu bod yn meddwl am arferion a safbwyntiau Jain yn annog trais a dim ond 8 y cant sy'n meddwl yr un peth am arferion a safbwyntiau Cristnogol.

Mae canlyniadau ein hastudiaeth yn cyd-fynd â chanfyddiadau astudiaeth 2009 a gynhaliwyd gan Angus Reid Strategies yng Nghanada a ganfu fod mwy na 66% o Ganadiaid yn ystyried Islam neu Sikhaeth yn anffafriol. Hefyd, canfu’r un arolwg fod 45 y cant wedi dweud eu bod yn credu bod Islam yn annog trais, a 26 y cant yn credu bod Sikhaeth yn annog trais. Mewn cymhariaeth, dim ond 13 y cant oedd yn gweld trais yn nysgeidiaeth Hindŵaidd, 10 y cant yn gweld trais mewn dysgeidiaeth Gristnogol, a 4 y cant mewn Bwdhaeth.

Nid yw'n bosibl atal y cyfryngau rhag cyflwyno delweddau o drosedd, rhyfel, a therfysgaeth sy'n gwneud i fwy na hanner yr Indiaid ganfod bod Islam a Sikhaeth yn annog trais. Nid yw digwyddiadau diweddar yn Afghanistan wedi helpu delwedd Mwslimiaid yn India, Bastille Day Truck Attack, ac ymosodiadau ar demlau Hindŵaidd ar ychwanegu at y ddelwedd negyddol o Fwslimiaid. Ymhellach, mae sawl gweithred erchyll o drais fel torri dwylo plismon gan berson Sikh, 26th Dim ond ychwanegu at ddelwedd negyddol Sikhiaid y mae trais yn Delhi ym mis Ionawr fel rhan o brotest cyfraith fferm, a phrotest dreisgar yn Uchel Gomisiwn India yn Llundain. Nid yw'r delweddau o bobl yn chwifio cleddyfau ar y strydoedd yn helpu'r ddelwedd dreisgar a ganfyddir eisoes o Sikhiaid. Roedd yr holl sylw yn y cyfryngau yn ymwneud ag Amritpal (Khalistani honedig) yn Punjab, y bomio diweddar yn ninas Amritsar, ac nid yw gwylltineb y cyfryngau ar gangsters Mwslimaidd wedi troi'n wleidydd yn Uttar Pradesh mewn unrhyw fodd yn cynorthwyo delwedd Mwslimiaid a Sikhiaid yn gadarnhaol.

Gellir egluro ffurfiant canfyddiad trwy ddamcaniaeth symudiad ystyr (MMT) sy'n esbonio sut mae digwyddiadau sy'n ymwneud â Mwslemiaid a Sikhiaid mewn un rhan o'r byd yn cael effaith ar ddelwedd gyffredinol Mwslimiaid a Sikhiaid ar draws y byd. Mae MMT yn dadlau bod ystyr cymdeithasol-ddiwylliannol gwrthrychau, digwyddiadau, pobl a sefydliadau yn dod o'r byd sydd â chyfansoddiad diwylliannol. Yn fwy penodol, mae digwyddiadau arwyddocaol yn arwain at ffurfio cysylltiadau sy'n arwain at ffurfio canfyddiadau. Er y gall digwyddiadau llai ddiflannu ond gall digwyddiadau arwyddocaol barhau i ddiffinio a gwawdio hunaniaethau. Mewn geiriau eraill, roedd bomio canol-awyr Air India ym 1985 gan wrthryfelwyr Sikhaidd yn drobwynt i farn a chanfyddiad am Sikhiaid. Lledaenodd y digwyddiad negyddiaeth sylweddol am Sikhiaid yng Nghanada a'r byd.

Cafodd y Sikhiaid yng Nghanada eu syfrdanu gymaint gan y bomio nes bod Sikhiaid ar draws Canada wedi gwneud ymdrechion ychwanegol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf i ddatgysylltu eu hunain yn amlwg oddi wrth gefnogaeth ddealledig neu benodol i unrhyw weithgaredd treisgar. Yn yr un modd, datblygodd digwyddiadau 9/11 ddelwedd fyd-eang o Fwslimiaid fel rhai treisgar ac ymosodol. At hynny, mae unrhyw drais mewn gwledydd mwyafrif Mwslimaidd yn cael ei ddarlunio fel rhywbeth sydd wedi'i ymgorffori mewn crefydd. Mae llawer yn dadlau bod digwyddiadau o'r fath yn anwybyddu'r cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd lle mae'r digwyddiadau hyn yn digwydd ond nid yw'r dadleuon hynny'n gwrthbwyso'r naratifau dominyddol ar ddelwedd grefyddol.

hysbyseb

Nesaf, gall fod yn bwysig canfod a ddylid llacio cyfreithiau i gynnwys arferion a normau crefyddol mewn democratiaeth. Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos bod 83 y cant o'r ymatebwyr yn teimlo na ddylid llacio'r cyfreithiau o gwbl i gynnwys arferion a normau crefyddol. Yn olaf, holwyd a oedd gan yr ymatebwyr ffrind ar draws crefydd. Yn benodol, fe wnaethom ofyn “a oes gennych chi'n bersonol unrhyw ffrindiau sy'n ddilynwyr crefydd a restrir isod: Hindŵaeth, Islam, Cristnogaeth, Sikhaeth, Jainiaeth a Bwdhaeth. Mae India tua 80% Hindw, 14% Mwslemiaid, 2% Sikhiaid, 2% Cristnogol, llai nag un y cant Jainiaid a Bwdhaidd. Dywedodd mwy na 22% o’r ymatebwyr fod ganddyn nhw ffrind Mwslimaidd, dywedodd mwy na 12% o’r ymatebwyr fod ganddyn nhw ffrind Sikhaidd, dywedodd 6% fod ganddyn nhw ffrind Cristnogol, dywedodd 3% fod ganddyn nhw ffrind Jain, a dywedodd 1 y cant bod ganddyn nhw Bwdhydd. ffrind. Yn debyg i arolwg Angus Reid Strategies, canfuom nad yw cael ffrindiau sy'n dilyn y grefydd honno yn angenrheidiol yn arwain at farn gadarnhaol am y grefydd honno a gweithgareddau crefyddol. Nid yw cydberthynas syml rhwng y ddau yn arwyddocaol.

Felly, efallai na fydd datblygiad cyfeillgarwch a chynnydd mewn cyswllt yn angenrheidiol yn gwella, newid, neu wrthdroi delwedd negyddol sy'n bodoli yn y prif naratif ond yn sicr gall gynorthwyo i wella dealltwriaeth a chynyddu goddefgarwch. Y ffordd orau bosibl o newid delwedd negyddol yw cael digwyddiadau cadarnhaol mawr ac arwyddocaol sy'n cael effaith ddyfnach a pharhaol. Mewn geiriau eraill, pan fydd India yn ethol Arlywydd Mwslemaidd neu Brif Weinidog Sikhaidd mae'n gwella delwedd gadarnhaol Hindŵiaid ymhellach. Yn debyg i'r DU, efallai y bydd rhai gwledydd Mwslimaidd yn ystyried penodi rhywun nad yw'n Fwslimaidd yn bennaeth gwladwriaeth i wella delwedd Mwslimiaid ar draws y byd. Yna gellir eu hystyried yn oddefgar a meddwl agored.

Yn yr un modd, os bydd Punjab yn ethol Prif Weinidog Hindŵaidd a J&K yn ethol Prif Weinidog Hindŵaidd pan fydd y wladwriaeth yn cael ei hadfer mae'n debyg y bydd yn helpu i ddelwedd gadarnhaol Sikhiaid a Mwslemiaid. At hynny, rhaid i bersonoliaethau Sikhaidd a Mwslimaidd arwyddocaol gondemnio gweithredoedd treisgar a chyflawnwyr trais yn agored. Mae'n bosibl bod y rhain yn argoeli'n dda ar gyfer dyrchafu'r ddelwedd o Sikhiaid a Mwslemiaid. Ar ôl 1947, pan grëwyd gwlad ar wahân i Fwslimiaid, gallai'r gweddill (India) trwy resymeg syml fod wedi bod yn genedl Hindŵaidd. Felly, dywedodd dyn doeth unwaith fod India yn seciwlar oherwydd bod Indiaid yn seciwlar. Mae angen meithrin y syniad hwnnw hefyd drwy ddigwyddiadau arwyddocaol.

*Mae'r farn a fynegir yn gymorth personol ac ymchwil a ddarperir gan Ms Lubna a Ms Eram ill dau yn fyfyrwyr doethuriaeth yn Sefydliad Rheolaeth India-Rohtak.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd