Cysylltu â ni

Cristnogaeth

Yn ôl pob safon, mae cymunedau Cristnogol yn ffynnu yn Israel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf datganiad diweddar gan y Patriarch Lladin yn awgrymu i'r gwrthwyneb, mae'n ymddangos bod honiadau o'r fath yn gyfeiliornus ar y gorau, ysgrifennu Lord Simon Isaacs, Des Starritt a Pastor Brian Greenaway.

Yr wythnos diwethaf, honnodd y Patriarch Lladin, Pierbattista Pizzaballa, fod llywodraeth bresennol Israel wedi ymgorffori drwgweithredwyr i gyflawni mwy o ymosodiadau ar Gristnogion. Dadleuodd Pizzaballa fod eithafwyr wedi bod yn aflonyddu’n gynyddol ar glerigwyr ac yn fandaleiddio eiddo crefyddol ers i’r llywodraeth bresennol ddod i rym. Dadleuodd fod nifer yr arweinwyr ymsefydlwyr mewn rolau allweddol wedi gwneud i eithafwyr deimlo eu bod yn cael eu hamddiffyn a bod yr awyrgylch diwylliannol a gwleidyddol yn goddef ymosodiadau o'r fath.

Ni allai'r realiti ar lawr gwlad yn Israel fod yn fwy gwahanol. Mae'r datganiad annibyniaeth yn disgrifio'r wlad fel gwladwriaeth Iddewig ond mae'n amlwg yn ymestyn rhyddid crefyddol i'w holl drigolion. Mae'r Biwro Ystadegau Canolog yn adrodd bod 84% o gymuned Gristnogol Israel yn dweud eu bod yn fodlon â bywyd yn y wlad. Nid yw hyn yn syndod, o ystyried bod Arabiaid Cristnogol yn un o'r grwpiau mwyaf addysgedig yn Israel. Aeth 53.1% o Gristnogion Arabaidd a 35.4% o Gristnogion nad ydynt yn Arabaidd ymlaen i gael gradd baglor ar ôl gorffen yn yr ysgol uwchradd. At hynny, mae niferoedd is o Gristnogion yn cofrestru ar gyfer budd-daliadau diweithdra nag Iddewon a Mwslemiaid. Mae Cristnogion Arabaidd yn cael eu gorgynrychioli yn y gyfraith, mathemateg, ystadegau, y gwyddorau cymdeithasol, a gwyddorau cyfrifiadurol yn system addysg uwch Israel.

Yn fwy cyffredinol, mae Cristnogion yn Israel yn mwynhau ystod eang o fuddion sy'n dangos yn amlwg bod Israel yn parhau i fod yn lle croesawgar i Gristnogion, hyd yn oed o dan y llywodraeth bresennol. Mae Israel yn gartref i lawer o safleoedd sanctaidd Cristnogol pwysig, megis Eglwys y Bedd Sanctaidd yn Jerwsalem ac Eglwys y Geni ym Methlehem. Mae llywodraeth Israel yn cydnabod pwysigrwydd y safleoedd hyn i Gristnogion ac yn gweithio i'w cadw a'u hamddiffyn. Cynrychiolir Cristnogion yn llywodraeth Israel ac mae ganddynt eu plaid wleidyddol eu hunain, y Blaid Arameaidd Gristnogol. Yn ogystal, mae Cristnogion yn cael eu penodi i swyddi uchel eu statws yn y gwasanaeth milwrol a sifil. Mae ysgolion Cristnogol yn cael eu cydnabod gan lywodraeth Israel ac yn derbyn cyllid, sy'n golygu bod myfyrwyr Cristnogol yn cael mynediad i addysg sy'n adlewyrchu eu credoau a'u gwerthoedd crefyddol. Croesewir twristiaid Cristnogol yn Israel a'u hannog i ymweld â safleoedd sanctaidd a mannau eraill o arwyddocâd crefyddol. Mae hyn yn helpu i hyrwyddo cyfnewid diwylliannol a dealltwriaeth rhwng gwahanol gymunedau. Yn olaf, mae safbwyntiau a lleisiau Cristnogol yn aml yn cael sylw yng nghyfryngau Israel, gan gynnwys rhaglenni newyddion a chyhoeddiadau. Mae hyn yn helpu i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn nhirwedd y cyfryngau. Mae'r buddion hyn yn amlwg yn nodi Israel fel y lle gorau yn y Dwyrain Canol i fod yn Gristnogol. Yn bwysig, fodd bynnag, mae'r ffactorau hyn yn dangos bod Israel yn genedl eithriadol i fod yn Gristion ynddi hyd yn oed yn anwybyddu cymariaethau mympwyol rhwng Israel a'r cenhedloedd Arabaidd, y mae'n debygol y byddai Israeliaid yn anghymeradwyo beth bynnag.

Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos bod honiadau Pizzaballa yn beio llywodraeth bresennol Israel yn annheg am yr achosion mewn ymosodiadau pan ddylent gael eu pinio ar eithafwyr, sy'n bodoli ym mhobman. Nid yw'r ymosodiadau yn cael eu cymeradwyo gan y llywodraeth bresennol mewn unrhyw ffordd. Mewn gwirionedd, mae'r llywodraeth hyd yn oed wedi cymryd poenau i amddiffyn hawliau Cristnogol yn Israel, gyda Netanyahu yn gwrthod bil yn gwahardd proselyteiddio yn enghraifft dda. Mewn cyferbyniad, gall erledigaeth yn erbyn Cristnogion mewn llawer o daleithiau Arabaidd ddod o hyd i gyfiawnhad cyfreithiol a gwleidyddol yn aml, yn hytrach na phinnio annelwig ar ryw fath o naws wleidyddol y gallai'r glymblaid bresennol yn Israel fod yn ei allyrru. Er enghraifft, mae yna gyfraith Eifftaidd a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth arlywyddol i wneud atgyweiriadau Eglwysig syml hyd yn oed, megis gosod toiledau, sydd wedi achosi oedi o dros ddegawd wrth gyhoeddi trwyddedau i adeiladu eglwysi. Yn bwysicach fyth, er bod Erthygl 4 o Gyfraith Sylfaenol Palestina yn haeru, er mai Islam yw’r grefydd swyddogol, “bydd parch a sancteiddrwydd pob crefydd nefol arall yn cael eu cynnal”, mae’r gyfraith yn mynd ymlaen i ddweud mai Shari'a fydd prif ffynhonnell y ddeddfwriaeth. , sy'n golygu bod tröedigaeth o Islam yn gosbadwy trwy farwolaeth.

Mewn gwirionedd, mae hanes o fandaliaeth yn erbyn cymunedau Cristnogol gan gymdogion Mwslimaidd yn ei gwneud yr un mor debygol bod ymosodiadau yn achosion o drais mewnol Palestina ac nad oedd ganddynt unrhyw beth i'w wneud â thensiynau Arabaidd-Iddewig. Mae niferoedd yn cadarnhau bod Cristnogion sy'n byw o dan Awdurdod Palestina (PA) yn cael eu cam-drin yn barhaus nad yw Mwslemiaid yn ei gael. Ym 1947, roedd Cristnogion yn cyfrif am 85% o boblogaeth Bethlehem, cadarnle Cristnogol hynafol. Erbyn 2016, roedd Cristnogion wedi gostwng i 16% yn unig o’r boblogaeth.

Adroddir bod cannoedd o Gristnogion wedi cynnal protestiadau ym mhrif eglwys Gaza yn ystod yr wythnos ddiwethaf, gan fynnu bod aelodau o’u cymuned o 2,500 yn dychwelyd, y dywedasant iddynt gael eu herwgipio gan broselytyddion Islamaidd a’u gorfodi i drosi i Islam. Yn yr un modd, mae'r sefydliad Open Doors wedi gosod Tiriogaethau Palestina ar ei Restr Gwylio'r Byd, adroddiad blynyddol ar erledigaeth byd-eang Cristnogion, gan nodi 'gorthrwm Islamaidd' fel y brif ffynhonnell. Nid yw'n syndod bod Israel yn absennol o'r rhestr honno.

hysbyseb

Teimlir y materion hyn yn gryf gan Gristnogion Palestina. Mae arolwg o bron i fil o Gristnogion o’r fath gan y Prosiect Philos yn adrodd bod 80% yn poeni am lygredd yn llywodraeth Palestina, a thua 70% ohonyn nhw’n ofni Hamas. Mae 77% yn dweud eu bod yn poeni am grwpiau radical Salafist ym Mhalestina. Tra bod lleiafrif mawr yn credu nad yw’r rhan fwyaf o Fwslimiaid eu heisiau ym Mhalestina (43%) a bod Cristnogion yn cael eu gwahaniaethu wrth ymgeisio am swyddi (44%).

Mae’n eithaf heriol felly i gymryd o ddifrif ragfynegiadau dydd dooms Pizzaballa ‘y bydd y cynnydd hwn yn dod â mwy a mwy o drais’ ac ‘yn creu sefyllfa a fydd yn anodd iawn ei chywiro’. Yn hytrach, mae’n amlwg nid yn unig mai Israel yw’r unig wlad yn y Dwyrain Canol y mae cymunedau Cristnogol wedi llwyddo i ffynnu ynddi, fel y dadleua’r Tad Gabriel Naddaf (arweinydd y gymuned Gristnogol Arameaidd yn Israel). Mae hefyd yn amlwg bod Cristnogion yn ffynnu hyd yn oed yn ôl safonau llai prin na rhai'r Dwyrain Canol. Ffolineb fyddai anwybyddu yn llwyr y cynnydd mewn ymosodiadau; mae'n rhaid i unrhyw a phob math o drais yn cael eu dadgriwio. Ond mae naid o gydberthynas i achosiaeth yn ymddangos yn gynamserol ac annheg. Er bod llawer y mae'n rhaid mynd i'r afael ag ef yn nemocratiaeth Israel, ar achlysur ei 75th flwyddyn annibyniaeth, mae’n ymddangos yn fwy priodol cymeradwyo’r mesurau diogelu gwleidyddol a chyfreithiol sylweddol sydd gan Israel yn eu lle i sicrhau rhyddid crefyddol i bawb.

Yr Anrhydeddusaf. Ardalydd Darllen Yr Arglwydd Simon Isaacs yw Cadeirydd Sefydliad Barnabas.

Des Starritt yw Cyfarwyddwr Gweithredol Christians United ar gyfer Israel UK.

Pastor Brian Greenaway yw cadeirydd Love Never Fails.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd