Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Mwslimiaid Ffrainc yn talu pris trwm mewn pandemig COVID

cyhoeddwyd

on

Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn gweddïo dros Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o’r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier
Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn claddu casged Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier

Bob wythnos, mae Mamadou Diagouraga yn dod i adran Fwslimaidd mynwent ger Paris i sefyll gwylnos wrth fedd ei dad, un o'r nifer o Fwslimiaid Ffrengig sydd wedi marw o COVID-19, yn ysgrifennu Caroline Pailliez.

Mae Diagouraga yn edrych i fyny o gynllwyn ei dad ar y beddau a gloddiwyd yn ffres wrth ei ochr. "Fy nhad oedd yr un cyntaf yn y rhes hon, ac mewn blwyddyn, mae wedi'i lenwi," meddai. "Mae'n anghredadwy."

Er yr amcangyfrifir bod gan Ffrainc boblogaeth Fwslimaidd fwyaf yr Undeb Ewropeaidd, nid yw'n gwybod pa mor galed y mae'r grŵp hwnnw wedi'i daro: mae cyfraith Ffrainc yn gwahardd casglu data yn seiliedig ar gysylltiadau ethnig neu grefyddol.

Ond mae tystiolaeth a gasglwyd gan Reuters - gan gynnwys data ystadegol sy'n cyfleu effaith a thystiolaeth arweinwyr cymunedol yn anuniongyrchol - yn dangos bod cyfradd marwolaeth COVID ymhlith Mwslimiaid Ffrainc yn llawer uwch nag yn y boblogaeth gyffredinol.

Yn ôl un astudiaeth yn seiliedig ar ddata swyddogol, roedd marwolaethau gormodol yn 2020 ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yng Ngogledd Affrica Fwslimaidd yn bennaf ddwywaith mor uchel ag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

Y rheswm, meddai arweinwyr cymunedol ac ymchwilwyr, yw bod Mwslimiaid yn tueddu i fod â statws economaidd-gymdeithasol is na'r cyfartaledd.

Maent yn fwy tebygol o wneud swyddi fel gyrwyr bysiau neu arianwyr sy'n dod â nhw i gysylltiad agosach â'r cyhoedd ac i fyw mewn cartrefi aml-genhedlaeth cyfyng.

"Nhw oedd ... y cyntaf i dalu pris trwm," meddai M'Hammed Henniche, pennaeth undeb y cymdeithasau Mwslimaidd yn Seine-Saint-Denis, rhanbarth ger Paris gyda phoblogaeth fawr o fewnfudwyr.

Mae effaith anghyfartal COVID-19 ar leiafrifoedd ethnig, yn aml am resymau tebyg, wedi'i chofnodi mewn gwledydd eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Ond yn Ffrainc, mae'r pandemig yn taflu i mewn i ryddhad sydyn yr anghydraddoldebau sy'n helpu tensiynau tanwydd rhwng Mwslimiaid Ffrainc a'u cymdogion - ac sy'n edrych i fod yn faes y gad yn etholiad arlywyddol y flwyddyn nesaf.

Prif wrthwynebydd yr Arlywydd Emmanuel Macron, mae arolygon barn yn nodi, fydd y gwleidydd de-dde Marine Le Pen, sy'n ymgyrchu ar faterion Islam, terfysgaeth, mewnfudo a throsedd.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid Ffrainc, dywedodd cynrychiolydd y llywodraeth: "Nid oes gennym ddata sydd ynghlwm wrth grefydd pobl."

Tra bod data swyddogol yn dawel ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid, un lle y daw i'r amlwg yw ym mynwentydd Ffrainc.

Yn nodweddiadol, mae pobl sydd wedi'u claddu yn ôl defodau crefyddol Mwslimaidd yn cael eu rhoi mewn rhannau o'r fynwent sydd wedi'u dynodi'n arbennig, lle mae beddau wedi'u halinio fel bod y person marw yn wynebu Mecca, y safle mwyaf sanctaidd yn Islam.

Mae'r fynwent yn Valenton lle claddwyd tad Diagouraga, Boubou, yn rhanbarth Val-de-Marne, y tu allan i Baris.

Yn ôl ffigyrau a luniodd Reuters o bob un o’r 14 mynwent yn Val-de-Marne, yn 2020 roedd 1,411 o gladdedigaethau Mwslimaidd, i fyny o 626 y flwyddyn flaenorol, cyn y pandemig. Mae hynny'n cynrychioli cynnydd o 125%, o'i gymharu â chynnydd o 34% ar gyfer claddedigaethau o bob cyfaddefiad yn y rhanbarth hwnnw.

Dim ond yn rhannol y mae'r cynnydd mewn marwolaethau o COVID yn esbonio'r cynnydd mewn claddedigaethau Mwslimaidd.

Roedd cyfyngiadau ffin Pandemig yn atal llawer o deuluoedd rhag anfon perthnasau ymadawedig yn ôl i'w gwlad wreiddiol i'w claddu. Nid oes unrhyw ddata swyddogol, ond dywedodd ymgymerwyr fod tua thri chwarter o Fwslimiaid Ffrainc wedi'u claddu dramor cyn COVID.

Dywedodd ymgymerwyr, imamiaid a grwpiau anllywodraethol sy’n ymwneud â chladdu Mwslimiaid nad oedd digon o leiniau i ateb y galw ar ddechrau’r pandemig, gan orfodi llawer o deuluoedd i alw o gwmpas yn daer i ddod o hyd i rywle i gladdu eu perthnasau.

Ar fore Mai 17 eleni, cyrhaeddodd Samad Akrach farwdy ym Mharis i gasglu corff Abdulahi Cabi Abukar, Somaliad a fu farw ym mis Mawrth 2020 o COVID-19, heb unrhyw deulu y gellid ei olrhain.

Perfformiodd Akrach, llywydd yr elusen Tahara sy'n rhoi claddedigaethau Mwslimaidd i'r amddifad, y ddefod o olchi'r corff a chymhwyso mwsg, lafant, petalau rhosyn a henna. Yna, ym mhresenoldeb 38 o wirfoddolwyr a wahoddwyd gan grŵp Akrach, claddwyd y Somalïaidd yn ôl defod Fwslimaidd ym mynwent Courneuve ar gyrion Paris.

Cynhaliodd grŵp Akrach 764 o gladdedigaethau yn 2020, i fyny o 382 yn 2019, meddai. Roedd tua hanner wedi marw o COVID-19. "Effeithiwyd yn aruthrol ar y gymuned Fwslimaidd yn y cyfnod hwn," meddai.

Mae ystadegwyr hefyd yn defnyddio data ar breswylwyr a aned dramor i adeiladu darlun o effaith COVID ar leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn dangos bod marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd y tu allan i Ffrainc i fyny 17% yn 2020, yn erbyn 8% ar gyfer preswylwyr a anwyd yn Ffrainc.

Cafodd Seine-Saint-Denis, rhanbarth tir mawr Ffrainc sydd â'r nifer uchaf o drigolion na chafodd ei eni yn Ffrainc, gynnydd o 21.8% mewn marwolaethau gormodol rhwng 2019 a 2020, dengys ystadegau swyddogol, fwy na dwywaith y cynnydd i Ffrainc gyfan.

Roedd marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yn y mwyafrif o Fwslimiaid Gogledd Affrica 2.6 gwaith yn uwch, ac ymhlith y rhai o Affrica Is-Sahara 4.5 gwaith yn uwch, nag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

"Gallwn ddyfalu bod ... mewnfudwyr o'r ffydd Fwslimaidd wedi cael eu taro'n llawer anoddach gan yr epidemig COVID," meddai Michel Guillot, cyfarwyddwr ymchwil yn Sefydliad Astudiaethau Demograffig Ffrainc a ariennir gan y wladwriaeth.

Yn Seine-Saint-Denis, mae'r marwolaethau uchel yn arbennig o drawiadol oherwydd yn yr amseroedd arferol, gyda'i phoblogaeth iau na'r cyfartaledd, mae ganddo gyfradd marwolaeth is na Ffrainc yn gyffredinol.

Ond mae'r rhanbarth yn perfformio'n waeth na'r cyfartaledd ar ddangosyddion economaidd-gymdeithasol. Mae ugain y cant o gartrefi yn orlawn, yn erbyn 4.9% yn genedlaethol. Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd yw 13.93 ewro, bron i 1.5 ewro yn llai na'r ffigur cenedlaethol.

Dywedodd Henniche, pennaeth undeb cymdeithasau Mwslimaidd y rhanbarth, ei fod yn teimlo gyntaf effaith COVID-19 ar ei gymuned pan ddechreuodd dderbyn galwadau ffôn lluosog gan deuluoedd sy'n ceisio cymorth i gladdu eu meirw.

"Nid oherwydd eu bod nhw'n Fwslimiaid," meddai am gyfradd marwolaeth COVID. "Mae hyn oherwydd eu bod yn perthyn i'r dosbarthiadau cymdeithasol lleiaf breintiedig."

Gallai gweithwyr proffesiynol coler wen amddiffyn eu hunain trwy weithio gartref. "Ond os yw rhywun yn gasglwr sbwriel, neu'n fenyw lanhau, neu'n ariannwr, ni allant weithio gartref. Rhaid i'r bobl hyn fynd allan, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus," meddai.

"Mae yna fath o flas chwerw, o anghyfiawnder. Mae'r teimlad hwn: 'Pam fi?' a 'Pam bob amser ni?' "

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract i gaffael triniaeth gwrth-gorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Ddoe (27 Gorffennaf), llofnododd y Comisiwn gontract fframwaith caffael ar y cyd gyda’r cwmni fferyllol Glaxo Smith Kline ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), therapi gwrthgorff monoclonaidd ymchwiliol, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR. Mae'n rhan o'r portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2021, ac ar hyn o bryd mae'n cael ei adolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 16 aelod-wladwriaeth yr UE yn cymryd rhan yn y broses gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau. Gellir defnyddio Sotrovimab ar gyfer trin cleifion coronafirws â symptomau ysgafn nad oes angen ocsigen atodol arnynt, ond sydd â risg uchel o gael COVID-19 difrifol. Mae astudiaethau parhaus yn awgrymu y gall triniaeth gynnar leihau nifer y cleifion sy'n symud ymlaen i ffurfiau mwy difrifol ac sy'n gofyn am fynd i'r ysbyty neu eu derbyn i'r unedau gofal dwys.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Fe wnaethon ni ymrwymo yn ein Strategaeth Therapiwteg COVID-19 i gael o leiaf dri therapiwteg newydd wedi'u hawdurdodi erbyn mis Hydref. Rydym bellach yn cyflwyno ail gontract fframwaith sy'n dod â thriniaethau gwrthgyrff monoclonaidd i gleifion. Ochr yn ochr â brechlynnau, bydd therapiwteg ddiogel ac effeithiol yn chwarae rhan ganolog yn nychweliad Ewrop i normal newydd. ”

Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn glynu wrth y protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol. Daeth y Comisiwn Ewropeaidd i ben bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol gwerth dros € 12 biliwn.

O dan y contract fframwaith cyfredol gyda Glaxo Smith Kline, gall aelod-wladwriaethau brynu sotrovimab (VIR-7831) os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw neu awdurdodiad marchnata (amodol) ar lefel yr UE o'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Parhau Darllen

coronafirws

Gyda brechlynnau ar ei hôl hi, mae triniaethau'n cynnig allwedd i atal doll marwolaeth COVID India

cyhoeddwyd

on

Mae adroddiad gan y Ganolfan Datblygu Byd-eang yn Washington wedi Datgelodd er bod ffigurau swyddogol yn gosod doll marwolaeth Covid-19 India ychydig ar ben 420,000, gallai'r ffigwr go iawn fod hyd at ddeg gwaith yn fwy. Yn ôl y Ganolfan, byddai hynny'n gwneud India'r wlad gyda'r doll marwolaeth coronafirws uchaf yn y byd, bell yn rhagori yr Unol Daleithiau a Brasil, a byddai hefyd yn gwneud y pandemig “yn ddadleuol trasiedi ddynol waethaf India ers rhaniad ac annibyniaeth”, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae'n debyg bod marwolaethau Covid-19 wedi cael eu tanamcangyfrif yn Ewrop hefyd, gyda Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) adrodd mae marwolaethau ledled y byd yn debygol o fod “dwy i dair” gwaith yn uwch na ffigurau swyddogol. Ond yn India, pedwar o bob pump ni ymchwiliwyd yn farwol i farwolaethau hyd yn oed cyn y pandemig; nawr, oherwydd diffyg gwelyau ysbyty ac ocsigen, mae nifer anhysbys o ddioddefwyr coronafirws marw heb ei brofi a heb ei gofrestru gartref. Cymdeithasol eang stigma mae COVID-19 o amgylch wedi gwaethygu'r ffenomen hon, gyda theuluoedd yn aml yn datgan achos marwolaeth gwahanol.

Tra bod heintiau a marwolaethau coronafirws India wedi gostwng yn sydyn o'r brig o'r ail don ym mis Mai, mae'r wlad wedi colli drosodd o hyd Pobl 16,000 i Covid ers dechrau mis Gorffennaf. Arbenigwyr iechyd cyhoeddus rhybuddio Dylai India frwsio am drydedd don ddinistriol erbyn mis Hydref, gan ychwanegu brys at yr helfa am offer i helpu cleifion sy'n contractio achosion difrifol o Covid.

Mae gyriant brechlyn India yn methu targedau

Brechlynnau yw'r prif offeryn ataliol i gadw heintiau difrifol yn y bae, ac mae India eisoes wedi dosbarthu rhai 430 miliwn dos—Yn fwy nag unrhyw genedl arall ar ôl China. Er hynny, yn unig 6.9% o boblogaeth India wedi cael eu brechu'n llawn hyd yn hyn, allan o boblogaeth o 1.4 biliwn dinasyddion. Ers y ymddangosiad o’r amrywiad Delta heintus iawn ym mis Hydref 2020, mae gyriant imiwneiddio India wedi’i blagio â phrinder brechlyn, cadwyni cyflenwi wedi torri, ac betruster brechlyn.

Y mis hwn, cyhoeddodd WHO y bydd India yn derbyn 7.5 miliwn dosau o'r brechlyn Moderna trwy'r cyfleuster COVAX, ond mae cyflwyno brechlyn domestig India yn parhau i daro rhwystrau. Bharat Biotech - sy'n cynhyrchu unig frechlyn cymeradwy'r wlad, Covaxin - yr wythnos hon ragwelir oedi pellach, gan ei gwneud yn amhosibl i India gyrraedd ei tharged o ddosbarthu 516 miliwn ergydion erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Anghytundeb rhyngwladol ar driniaethau

Gydag imiwnedd buches yn dal i fod ymhell o gyrraedd, mae taer angen atebion triniaeth effeithiol ar wasanaethau meddygol India i helpu cleifion yn yr ysbyty. Yn ffodus, gallai opsiynau therapiwtig achub bywyd sydd bellach yn cael eu rhoi ar brawf yn Ewrop gynnig arfau pwerus yn erbyn yr heintiau mwyaf peryglus.

Er bod nifer y triniaethau Covid sydd ar gael yn tyfu wrth i gyffuriau gwblhau treialon clinigol, mae cyrff iechyd cyhoeddus byd-eang yn dal i gael eu rhannu ynghylch pa rai sydd fwyaf effeithiol. Yr unig driniaeth i dderbyn golau gwyrdd yr Undeb Ewropeaidd yw remdesivir Gilead, ond mae'r WHO yn cynghori yn weithredol yn erbyn y driniaeth wrthfeirysol benodol honno, argymell yn lle dau 'atalydd derbynnydd interleukin-6' o'r enw tocilizumab a sarilumab. Mae Tocilizumab hefyd wedi bod profedig yn effeithiol gan y treial ADFER eang yn y DU, gan leihau amser yn yr ysbyty a'r angen am anadlu â chymorth mecanyddol.

Er gwaethaf y ffaith ei fod yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer cynhyrchu cyffuriau, nid yw India bob amser mor gyflym i'w cymeradwyo. Cwmni fferyllol yr Unol Daleithiau Merck hwb Gallu gweithgynhyrchu India ar gyfer y feddyginiaeth wrthfeirysol molnupiravir i helpu i frwydro yn erbyn yr ail don ym mis Ebrill y gorffennol, ond ni fydd treialon cyffuriau lleol cwblhau tan fis Medi ar y cynharaf. Yn y cyfamser, mae gan awdurdodau Indiaidd dyfarnu cymeradwyaeth frys i driniaeth wahanol ar gyfer Covid-19, 2-DG, er gwaethaf diffyg data prawf cyhoeddedig ar gyfer y moleciwl.

Triniaethau newydd fel Leukine ar y gweill

Cyn bo hir, bydd therapïau addawol eraill yn ategu'r set gyfyngedig hon o gyffuriau Covid-19 sy'n bodoli. Ar hyn o bryd mae un driniaeth o'r fath, sargramostim Partner Therapiwteg - a elwir yn fasnachol fel Leukine - yn cael ei phrofi yn Ewrop a'r Unol Daleithiau gyda'r bwriad o gymeradwyo'n gyflym. Ym mis Chwefror, treialon dan arweiniad gan Ghent Ysbyty Athrofaol a dod â phum ysbyty yng Ngwlad Belg at ei gilydd y gall Leukine “wella ocsigeniad yn sylweddol mewn cleifion COVID-19 sydd â methiant anadlol hypocsig acíwt,” gan gynyddu ocsigeniad yn y mwyafrif o gleifion o leiaf draean o’r lefelau sylfaenol.

Ar ôl nodi potensial Leukine, Adran Amddiffyn yr UD Llofnodwyd contract $ 35 miliwn i ariannu dau dreial clinigol Cam 2 er mwyn ategu data rhagarweiniol. Y mis Mehefin hwn, canlyniadau'r ail ar hap Unwaith eto dangosodd treialon yr Unol Daleithiau o Leukine a anadlwyd welliannau cadarnhaol yn swyddogaethau ysgyfaint cleifion â'r hypoxemia acíwt a achosir gan Covid difrifol, gan gadarnhau canfyddiadau Gwlad Belg bod lefelau ocsigen mewn cleifion a oedd wedi dderbyniwyd Roedd Leukine yn uwch na'r rhai na wnaethant.

Byddai triniaethau Covid effeithiol yn lleihau'r pwysau ar ddarparwyr gofal iechyd Indiaidd nid yn unig trwy wella'r siawns o oroesi, ond hefyd trwy gyflymu adferiad amseroedd a rhyddhau gwelyau ysbyty i gleifion eraill, gan gynnwys y rhai sy'n delio â anhwylderau eraill. Byddai triniaethau cyflymach hefyd yn lleihau'r peryglon i gleifion oherwydd cyflyrau heintus fel ffwng du, sydd eisoes wedi bod yn gysylltiedig ym marwolaethau dros 4,300 o gleifion Covid yn yr ysbyty yn India. Byddai mwy o eglurder a hygyrchedd o amgylch triniaethau hefyd yn ffrwyno'r cynnydd pryderus mewn teuluoedd Indiaidd sy'n troi at y farchnad ddu i brynu cyflenwadau meddygol o darddiad anhysbys am brisiau chwyddedig iawn.

Bydd triniaethau sy'n gwella cyfraddau adfer ac yn atal achosion angheuol o Covid yn parhau i fod yn hanfodol cyhyd â bod y mwyafrif o Indiaid yn parhau i fod heb eu brechu. Ar yr amod bod cyffuriau newydd yn cael eu cymeradwyo mewn modd amserol, mae gwell dealltwriaeth feddygol o'r firws yn golygu y dylai fod gan gleifion Covid newydd well prognosis nag erioed.

Parhau Darllen

coronafirws

Brechlynnau COVID-19: Lansio'r map rhyngweithiol ar alluoedd cynhyrchu brechlyn yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi map rhyngweithiol gan arddangos galluoedd cynhyrchu brechlyn COVID-19 yn yr UE, ar hyd y gadwyn gyflenwi gyfan. Mae'r offeryn mapio yn seiliedig ar ddata a gafwyd trwy waith y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol cynhyrchu brechlyn COVID-19, ar ddata a gasglwyd yn ystod y digwyddiad paru a drefnwyd gan y Comisiwn ym mis Mawrth, yn ogystal â gwybodaeth a gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd a rennir. gan aelod-wladwriaethau. Bydd y data hwn yn cael ei ategu a'i ddiweddaru wrth i wybodaeth bellach ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Llydaweg, sy’n gyfrifol am y Farchnad Fewnol a phennaeth y Tasglu: “Gyda mwy na biliwn o ddosau brechlyn wedi’u cynhyrchu, mae ein diwydiant wedi helpu’r UE i ddod yn gyfandir mwyaf brechiedig y byd ac yn allforiwr blaenllaw’r byd o frechlynnau COVID-19. Mae'r map rhyngweithiol hwn, sy'n cynnwys cannoedd o weithgynhyrchwyr, cyflenwyr a dosbarthwyr yn yr UE, yn dangos ehangder yr ecosystem ddiwydiannol, yn ogystal â'r potensial i bartneriaethau diwydiannol newydd hybu ein parodrwydd ar gyfer argyfwng iechyd ymhellach. "

Roedd y Tasglu yn categoreiddio'r cwmnïau ar sail eu prif faes gweithgaredd, felly mae'n bosibl y bydd gan gwmnïau fwy o alluoedd na'r rhai a adlewyrchir ar y map. Sefydlwyd y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol ar gynhyrchu brechlyn COVID-19 gan y Comisiwn ym mis Chwefror 2021 i gynyddu capasiti cynhyrchu brechlynnau COVID-19 yn yr UE, gan weithredu fel siop un stop ar gyfer gweithgynhyrchwyr sy'n ceisio cefnogaeth, ac i nodi a mynd i'r afael â tagfeydd o ran gallu cynhyrchu a'r gadwyn gyflenwi. Mae'r map rhyngweithiol ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd