Cysylltu â ni

Yr Almaen

Mae archesgob yr Almaen yn cynnig ymddiswyddo dros 'drychineb' cam-drin rhywiol yr Eglwys

cyhoeddwyd

on

Un o ffigurau rhyddfrydol mwyaf dylanwadol Catholigiaeth Rufeinig, Cardinal Reinhard Marx o'r Almaen (Yn y llun), wedi cynnig ymddiswyddo fel archesgob Munich, gan ddweud bod yn rhaid iddo rannu cyfrifoldeb am “drychineb” cam-drin rhywiol gan glerigwyr dros y degawdau diwethaf, ysgrifennu Thomas Escritt ac philip Pullella.

Mae ei gynnig, nad yw’r Pab Ffransis wedi ei dderbyn eto, yn dilyn cynnwrf ymhlith ffyddloniaid yr Almaen dros gamdriniaeth. Yr wythnos diwethaf, anfonodd y pab ddau esgob tramor hŷn i ymchwilio i Archesgobaeth Cologne, mwyaf yr Almaen, dros ei trin achosion cam-drin.

“Rhaid i mi rannu cyfrifoldeb am drychineb cam-drin rhywiol gan swyddogion yr Eglwys dros y degawdau diwethaf,” ysgrifennodd Marx mewn llythyr at y pab. Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai ei ymadawiad yn creu lle ar gyfer dechrau newydd.

Yn ddiweddarach, dywedodd Marx, nad yw o dan unrhyw amheuaeth o gymryd rhan mewn camdriniaeth neu orchuddion, wrth ohebwyr fod yn rhaid i eglwyswyr gymryd cyfrifoldeb personol am fethiannau sefydliadol.

Disgwylir i ymchwiliad annibynnol a gomisiynwyd gan gwmni cyfreithiol gan yr archesgobaeth i ymchwilio i honiadau cam-drin hanesyddol fod yn fuan.

Cafodd Archesgob Cologne, Cardinal Rainer Maria Woelki, ei glirio yn ddiweddar mewn ymchwiliad allanol tebyg i gam-drin yn y gorffennol yn ei archesgobaeth.

Dehonglodd un sylwebydd, yr ysgolhaig crefyddol Thomas Schueller, eiriau Marx fel cerydd o Woelki, nad yw wedi ymddiswyddo.

"Mae'n herio'r Cardinal Woelki yn uniongyrchol pan mae'n siarad am y rhai sy'n cuddio y tu ôl i asesiadau cyfreithiol ac nad ydyn nhw'n barod i fynd i'r afael ag achosion systematig trais rhywiol yn yr Eglwys gyda diwygiadau beiddgar," meddai wrth Der Spiegel.

Mae Marx yn gynigydd i'r "Llwybr Synodal," mudiad sy'n ceisio rhoi mwy o ddylanwad i Gatholigion lleyg dros redeg yr Eglwys ac mewn materion gan gynnwys penodi esgobion, moesoldeb rhywiol, celibyddiaeth offeiriadol ac ordeinio menywod.

Mae'r Ceidwadwyr wedi ymosod ar y cysyniad, gan ddweud y gallai arwain at schism.

Dywedodd Marx, 67, a oedd tan y llynedd yn bennaeth Eglwys Gatholig yr Almaen, wrth gohebwyr ei fod wedi anfon y llythyr ar Fai 21, ond mai dim ond yr wythnos diwethaf yr oedd y Pab wedi anfon e-bost ato i ddweud y gallai ei wneud yn gyhoeddus.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gwelwyd exodus yn cyflymu, gyda ffyddloniaid rhyddfrydol yn ciwio yn Cologne i roi'r gorau i'r Eglwys, gan wrthdystio nid yn unig am gamdriniaeth ond hefyd dros agweddau ceidwadol tuag at perthnasoedd un rhyw.

Mae gan Eglwys yr Almaen ddylanwad mawr yn fyd-eang, yn rhannol oherwydd ei chyfoeth: mae trethi a delir gan aelodau ac a gesglir gan y llywodraeth yn ei gwneud y cyfoethocaf yn y byd.

Mae'r pab, y gwyddys ei fod yn hoffi Marx, fel arfer yn aros, weithiau fisoedd, cyn penderfynu a ddylid derbyn ymddiswyddiad esgob.

Dywedodd Marx wrth y Pab y byddai'n parhau i wasanaethu'r Eglwys mewn unrhyw swyddogaeth y gorchmynnwyd iddo.

Brexit

Mae Merkel o'r Almaen yn annog agwedd bragmatig tuag at Ogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Canghellor yr Almaen Angela Merkel (Yn y llun) wedi galw ddydd Sadwrn am “ddatrysiad pragmatig” i anghytundebau dros ran o’r fargen Brexit sy’n ymdrin â materion ffiniau â Gogledd Iwerddon, Reuters Darllen mwy.

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson y bydd Prydain yn gwneud “beth bynnag sydd ei angen” i amddiffyn ei gyfanrwydd tiriogaethol mewn anghydfod masnach gyda’r Undeb Ewropeaidd, gan fygwth mesurau brys os na ddaethpwyd o hyd i ateb.

Rhaid i’r UE amddiffyn ei farchnad gyffredin, meddai Merkel, ond ar gwestiynau technegol gallai fod ffordd ymlaen yn yr anghydfod, dywedodd wrth gynhadledd newyddion yn ystod uwchgynhadledd Grŵp o Saith arweinydd.

"Rwyf wedi dweud fy mod yn ffafrio datrysiad pragmatig ar gyfer cytundebau cytundebol, oherwydd mae perthynas cordial o'r pwys mwyaf i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd," meddai.

Gan gyfeirio at sgwrs a gafodd gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden am faterion geopolitical, dywedodd Merkel eu bod yn cytuno bod yn rhaid i’r Wcráin barhau i fod yn wlad tramwy ar gyfer nwy naturiol Rwseg unwaith y bydd Moscow yn cwblhau piblinell nwy ddadleuol Nord Stream 2 o dan y Môr Baltig.

Bydd y biblinell $ 11 biliwn yn cludo nwy i’r Almaen yn uniongyrchol, rhywbeth y mae Washington yn ofni a allai danseilio’r Wcráin a chynyddu dylanwad Rwsia dros Ewrop.

Disgwylir i Biden a Merkel gwrdd yn Washington ar Orffennaf 15, a bydd y straen ar gysylltiadau dwyochrog a achosir gan y prosiect ar yr agenda.

Ceisiodd y G7 ddydd Sadwrn i wrthsefyll dylanwad cynyddol Tsieina trwy gynnig cynllun seilwaith i genhedloedd sy'n datblygu a fyddai'n cystadlu â menter Belt a Ffordd gwerth miliynau o ddoleri yr Arlywydd Xi Jinping. L5N2NU045

Wrth ofyn am y cynllun, dywedodd Merkel nad oedd y G7 yn barod eto i nodi faint o gyllid y gellid ei ddarparu.

“Yn aml nid yw ein hofferynnau cyllido ar gael mor gyflym ag y mae eu hangen ar wledydd sy’n datblygu,” meddai

Parhau Darllen

Bafaria

Yn erbyn chwyddiant gyda heic ardrethi, mae gweinidog Bafaria yn annog ECB

cyhoeddwyd

on

By

Mae chwyddiant uwch yn gwaethygu cyflwr cynilwyr a dylai Banc Canolog Ewrop ymateb trwy godi ei gyfraddau llog o 0%, gweinidog cyllid Bafaria, Albert Fueracker (Yn y llun), yn cael ei ddweud yn ddyddiol Image mewn sylwadau a gyhoeddwyd ddydd Mercher (2 Mehefin).

Cyflymodd chwyddiant prisiau defnyddwyr blynyddol yr Almaen ym mis Mai, gan symud ymlaen ymhellach na tharged yr ECB o agos at 2% ond yn is, dywedodd y Swyddfa Ystadegau Ffederal ddydd Llun.

Cododd prisiau defnyddwyr, wedi'u cysoni i'w gwneud yn gymharol â data chwyddiant o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd, 2.4% ym mis Mai, i fyny o 2.1% ym mis Ebrill.

"Mae'r Almaen yn wlad o gynilwyr. Mae polisi cyfradd llog sero hirsefydlog yr ECB yn wenwyn ar gyfer cynlluniau cynilo nodweddiadol," meddai Fueracker, aelod o Undeb Cymdeithasol Cristnogol ceidwadol Bafaria (CSU), wrth y papur dyddiol sy'n gwerthu mas.

"Ar y cyd â'r chwyddiant sy'n cynyddu erbyn hyn, mae'r dadleoliad ar gyfer cynilwyr yn dod yn fwy a mwy amlwg. Mae Bafaria wedi bod yn rhybuddio ers blynyddoedd bod yn rhaid dod â'r polisi cyfradd llog sero i ben - nawr mae'n hen bryd," ychwanegodd.

Mae Almaenwyr Ceidwadol wedi cwyno ers tro fod cyfraddau llog 0% yr ECB yn brifo cynilwyr gan nad oes fawr o ennill iddynt - problem a waethygir gan chwyddiant cynyddol yn erydu gwerth eu hwyau nythu.

Dangosodd ffigurau prisiau dydd Llun ar gyfer mis Mai fod mesur cenedlaethol o chwyddiant wedi codi i 2.5%, y lefel uchaf ers 2011.

O dan y pennawd "Mae chwyddiant yn bwyta ein cynilion", cynhaliodd Bild rybudd stori ar wahân: "Mae gweithwyr, pensiynwyr a chynilwyr yr Almaen mewn ofn oherwydd chwyddiant uchel!"

Ddydd Mawrth, dywedodd gweinidog economi llywodraeth ffederal yr Almaen, Peter Altmaier, ei fod yn “gwylio’r datblygiad hwn gyda chwyddiant yn agos iawn” ond na allai basio barn arno eto.

Mae Almaenwyr yn pleidleisio mewn etholiad ffederal ar Fedi 26. Hyd yn hyn, nid yw chwyddiant wedi ennill tyniant fel mater ymgyrchu, ond mae'n debygol o fod yn fwy na 3% yn ddiweddarach eleni wrth i heic treth ac effeithiau ystadegol ychwanegu at bwysau prisiau. Darllen mwy

Eisoes beirniaid mwyaf polisi ECB, mae rhai Almaenwyr ceidwadol yn ofni bod y banc canolog yn rhy hunanfodlon ynghylch chwyddiant ac y gallai ei bolisi arian hawdd gyhoeddi cyfnod newydd o brisiau uwch.

Parhau Darllen

ynni

Yr Almaen i gyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul

cyhoeddwyd

on

By

Mae llywodraeth yr Almaen yn bwriadu cyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul erbyn 2030 fel rhan o'i rhaglen diogelu'r hinsawdd, dangosodd deddf ddrafft a welwyd gan Reuters ddydd Mercher (2 Mehefin).

Nod y cynllun newydd yw ehangu capasiti cynhyrchu ynni gwynt ar y tir i 95 gigawat erbyn 2030 o darged blaenorol o 71 GW, ac o ynni solar i 150 GW o 100 GW, dangosodd y drafft.

Roedd gallu gosodedig yr Almaen o bŵer gwynt ar y tir yn 54.4 GW ac o ynni solar yn 52 GW yn 2020.

Mae'r rhaglen amddiffyn yr hinsawdd hefyd yn rhagweld cyllid o oddeutu 7.8 biliwn ewro ($ 9.5 biliwn) ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan gynnwys 2.5 biliwn ewro ar gyfer adnewyddu adeiladau ac 1.8 biliwn ewro ychwanegol ar gyfer cymorthdaliadau ar gyfer prynu ceir trydan.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys dyblu cefnogaeth i helpu diwydiant i newid prosesau i leihau allyriadau carbon deuocsid, megis mewn cynhyrchu dur neu sment.

Fodd bynnag, dim ond ar ôl etholiad ffederal yr Almaen y gellir cymeradwyo'r addewidion ariannol hyn ym mis Medi.

Daw’r cam ar ôl i Lys Cyfansoddiadol yr Almaen ddyfarnu ym mis Ebrill fod llywodraeth y Canghellor Angela Merkel wedi methu â nodi sut i dorri allyriadau carbon y tu hwnt i 2030 ar ôl i gwynwyr herio deddf hinsawdd 2019. Darllen mwy.

Yn gynharach y mis hwn, cymeradwyodd y cabinet ddeddfwriaeth ddrafft ar gyfer targedau lleihau CO2 mwy uchelgeisiol, gan gynnwys bod yn niwtral o ran carbon erbyn 2045 a thorri allyriadau carbon yr Almaen 65% erbyn 2030 o lefelau 1990, i fyny o darged blaenorol ar gyfer toriad o 55%.

($ 1 0.8215 = €)

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd