Cysylltu â ni

Yr Eidal

Y Pab Ffransis yn lansio ymgynghoriad ar ddiwygio'r Eglwys

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Pope Francis (Yn y llun) wedi lansio'r hyn y mae rhai yn ei ddisgrifio fel yr ymgais fwyaf uchelgeisiol i ddiwygio Catholig ers 60 mlynedd.

Dechreuodd proses dwy flynedd i ymgynghori â phob plwyf Catholig ledled y byd ar gyfeiriad yr Eglwys yn y dyfodol yn y Fatican y penwythnos hwn.

Mae rhai Catholigion yn gobeithio y bydd yn arwain at newid ar faterion fel ordeinio menywod, offeiriaid priod a pherthnasoedd o'r un rhyw.

hysbyseb

Mae eraill yn ofni y bydd yn tanseilio egwyddorion yr Eglwys.

Maen nhw'n dweud y gallai ffocws ar ddiwygio dynnu sylw oddi wrth faterion sy'n wynebu'r Eglwys, fel llygredd a gostwng lefelau presenoldeb.

Anogodd y Pab Ffransis Gatholigion i beidio ag "aros yn barricaded yn ein sicrwydd" ond i "wrando ar ei gilydd" wrth iddo lansio'r broses yn yr Offeren yn Basilica Sant Pedr.

hysbyseb

"Ydyn ni'n barod ar gyfer antur y siwrnai hon? Neu ydyn ni'n ofni'r anhysbys, yn well gennym loches yn yr esgusodion arferol: 'Mae'n ddiwerth' neu 'Rydyn ni wedi ei wneud fel hyn erioed?" gofynnodd.

Bydd y broses ymgynghori, o'r enw "Ar gyfer Eglwys Synodal: Cymun, Cyfranogiad a Chenhadaeth", yn gweithio mewn tri cham:

  • Yn y "cyfnod gwrando", bydd pobl mewn plwyfi ac esgobaethau yn gallu trafod ystod eang o faterion. Dywedodd y Pab Francis ei bod yn bwysig clywed gan y rhai a oedd yn aml ar gyrion bywyd Eglwys lleol fel menywod, gweithwyr bugeiliol ac aelodau o gyrff ymgynghorol
  • Yn ystod y "cyfnod cyfandirol" bydd esgobion yn ymgynnull i drafod a ffurfioli eu canfyddiadau.
  • Yn ystod y "cyfnod cyffredinol" bydd crynhoad mis o esgobion a'r Fatican ym mis Hydref 2023

Disgwylir i'r Pab wedyn ysgrifennu anogaeth apostolaidd, gan roi ei farn a'i benderfyniadau ar y materion a drafodwyd.

Wrth drafod ei obeithion am y Synod, rhybuddiodd y Pab Francis yn erbyn i'r broses ddod yn ymarfer deallusol a fethodd â mynd i'r afael â'r materion yn y byd go iawn a wynebir gan Babyddion a'r "demtasiwn i hunanfoddhad" wrth ystyried newid.https: //emp.bbc .co.uk / emp / SMPj / 2.44.0 / iframe.htmlMedia pennawd, "Os yw person yn hoyw ac yn ceisio Duw ac mae ganddo ewyllys da, pwy ydw i i'w farnu?"

Mae'r fenter wedi cael ei chanmol gan bapur newydd blaengar yr Adroddwr Catholig Cenedlaethol yn yr UD, a ddywedodd er nad yw'r broses yn berffaith efallai "mae'r Eglwys yn fwy tebygol o fynd i'r afael ag anghenion pobl Dduw â hi na hebddi".

Fodd bynnag, ysgrifennodd y diwinydd George Weigel, yn y cyfnodolyn ceidwadol Catholig yr UD Pethau Cyntaf, roedd yn aneglur sut y byddai "dwy flynedd o sgwrsio Catholig hunan-gyfeiriadol" yn mynd i'r afael â phroblemau eraill yr Eglwys fel y rhai sy'n "gwyro oddi wrth y ffydd mewn defnynnau".

llinell

Mae llawer o adrodd yr ymgynghoriad dwy flynedd hwn wedi canolbwyntio ar rai o'r materion sy'n ymddangos yn aml yn dominyddu adrodd ar yr Eglwys Gatholig: rôl menywod er enghraifft, ac a fyddant byth yn cael eu hordeinio'n offeiriaid (dywed y Pab "na ").

Er bod y pynciau hynny'n aml yn peri pryder i rai Catholigion, mae'n debygol y bydd meysydd eraill sy'n tra-arglwyddiaethu ar ddysgeidiaeth gymdeithasol Gatholig, megis lliniaru tlodi, a newid yn yr hinsawdd yn gynyddol, yn chwarae mwy o ran, yn yr un modd â sut mae'r Eglwys yn cael ei rhedeg. Mewn gwirionedd, gellir codi unrhyw fater.

Peidiwch â disgwyl unrhyw newidiadau sydyn i reolau'r Eglwys serch hynny. Mae'n wir bod rhai Catholigion eisiau gweld math gwahanol o sefydliad, ond i'r Pab Ffransis, mae caniatáu i addolwyr cyffredin godi eu pryderon (yn y pen draw) yn y Fatican - hyd yn oed os yw eu hesgobion yn anghytuno â nhw - yn newid sylweddol ar gyfer hyn Crefydd 2,000 oed.

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 2 biliwn o adnoddau ychwanegol ar gyfer yr adferiad yn yr Eidal, Sbaen, Lwcsembwrg a Rwmania

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 2 biliwn i'r Eidal, Sbaen, Lwcsembwrg a Rwmania yn dilyn addasu dau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, un Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ac un Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig Rhaglenni Gweithredol (OP) o dan y Cymorth Adfer ar gyfer Cydlyniant a'r Tiriogaethau yn Ewrop (REACT-EU). Yn yr Eidal, bydd yr OP cenedlaethol 'Llywodraethu a Gallu Sefydliadol' yn derbyn cyfanswm o € 1.2bn. O'r swm hwn, bydd € 761 miliwn yn mynd tuag at brynu 68 miliwn dos o frechlynnau yn erbyn y coronafirws. Yn rhanbarthau'r De, bydd awdurdodau'n defnyddio € 374m i logi gweithwyr gofal iechyd cyhoeddus newydd ac i dalu costau oriau ychwanegol a weithir gan weithwyr yn y system ar hyn o bryd. Bydd € 108 miliwn yn helpu i gryfhau gallu gweinyddol awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol, gan gynnwys yn y system gofal iechyd.

Yn Sbaen, bydd 'Comunidad Valenciana' yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 690m i ddarparu, ymhlith eraill, gyfalaf gweithio i'r busnesau bach a chanolig yr effeithir arnynt fwyaf, ac i atgyfnerthu iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a buddsoddiadau mewn seilwaith sylfaenol i ddinasyddion, gan gynnwys yn y sectorau iechyd ac addysg. Bydd Lwcsembwrg yn derbyn € 69m i gefnogi profion coronafirws ar raddfa fawr a chaffael brechlynnau, a buddsoddiadau mewn cynaliadwyedd fel trydaneiddio'r rhwydwaith bysiau cenedlaethol. Yn Rwmania, buddsoddir € 56m i ddarparu cefnogaeth faterol i grwpiau difreintiedig, megis prydau poeth, cymorth i blant difreintiedig â chyflenwadau ysgol ac i famau difreintiedig sydd â chitiau hanfodol ar gyfer eu babanod newydd-anedig. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni Polisi Cydlyniant.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Hwngari

Mae Pab yn annog Hwngari i fod yn fwy agored i bobl o'r tu allan i anghenus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sul (12 Medi) y gallai Hwngari warchod ei gwreiddiau Cristnogol wrth agor i fyny i’r anghenus, ymateb ymddangosiadol i stondin y Prif Weinidog cenedlaetholgar Viktor Orban y gallai mewnfudo Mwslimaidd ddinistrio ei threftadaeth, ysgrifennu philip Pullella a Gergely Szakacs.

Roedd Francis yn Hwngari am arhosiad anarferol o fyr a danlinellodd y gwahaniaethau gyda’r Orban gwrth-fewnfudwr, ei gyferbyn gwleidyddol.

Gan gau cyngres Eglwys gydag Offeren i ddegau o filoedd o bobl yng nghanol Budapest, defnyddiodd Francis ddelweddau croes i ddangos nad oedd rhywbeth mor wreiddiau â chred grefyddol yn eithrio agwedd groesawgar.

hysbyseb

"Mae'r groes, wedi'i phlannu yn y ddaear, nid yn unig yn ein gwahodd i fod â gwreiddiau da, mae hefyd yn codi ac yn ymestyn ei breichiau tuag at bawb," meddai yn ei sylwadau ar ôl yr Offeren.

"Mae'r groes yn ein hannog i gadw ein gwreiddiau'n gadarn, ond heb amddiffynnol; i dynnu o'r ffynhonnau, gan agor ein hunain i syched dynion a menywod ein hoes," meddai ar ddiwedd yr Offeren awyr agored, a nododd Orban mynychu gyda'i wraig.

"Fy nymuniad yw eich bod chi fel yna: yn ddaearol ac yn agored, wedi'i wreiddio ac yn ystyriol," meddai'r Pab.

hysbyseb

Mae Francis yn aml wedi gwadu’r hyn y mae’n ei ystyried yn atgyfodiad symudiadau cenedlaetholgar a phoblogaidd, ac wedi galw am undod Ewropeaidd, ac wedi beirniadu gwledydd sy’n ceisio datrys yr argyfwng ymfudo gyda gweithredoedd unochrog neu ynysig.

Mewn cyferbyniad, dywedodd Orban wrth Fforwm Strategol Bled yn Slofenia yr wythnos diwethaf mai'r unig ateb i fudo oedd i'r Undeb Ewropeaidd "roi'r holl hawliau yn ôl i'r genedl-wladwriaeth".

Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Eciwmenaidd Eglwysi yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyfarch pobl wrth iddo gyrraedd Sgwâr yr Arwyr yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Budapest yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy OLYGIADAU SYLW REUTERS - DARPARWYD Y DELWEDD HON GAN DRYDEDD PARTI.

Mae'r pab wedi galw am groesawu ac integreiddio ymfudwyr i fynd i'r afael â'r hyn y mae wedi'i alw'n "aeaf demograffig" Ewrop. Dywedodd Orban yn Slofenia fod ymfudwyr heddiw "i gyd yn Fwslimiaid" ac mai dim ond "y polisi teulu Cristnogol traddodiadol all ein helpu ni allan o'r argyfwng demograffig hwnnw."

Cyfarfu Francis, 84, a dreuliodd oddeutu saith awr yn unig yn Budapest, ag Orban a'r Arlywydd Janos Ader ar ddechrau ei ymweliad.

Dywedodd y Fatican fod y cyfarfod a fynychwyd hefyd gan ddau ddiplomydd gorau'r Fatican a chardinal o Hwngari, wedi para tua 40 munud a'i fod yn gynnes.

“Gofynnais i’r Pab Ffransis beidio â gadael i Christian Hwngari ddifetha,” meddai Orban ar Facebook. Dywedodd asiantaeth newyddion Hwngari, MTI, fod Orban wedi rhoi ffacsimili i Francis o lythyr a anfonodd y Brenin Bela IV o’r 13eg ganrif at y Pab Innocent IV yn gofyn am help i ymladd y Tartars.

Yn ddiweddarach ddydd Sul fe gyrhaeddodd Francis Slofacia, lle bydd yn aros yn llawer hirach, gan ymweld â phedair dinas cyn dychwelyd i Rufain ddydd Mercher.

Mae byrder ei arhosiad yn Budapest wedi ysgogi diplomyddion a'r cyfryngau Catholig i awgrymu bod y pab yn rhoi blaenoriaeth i Slofacia, i bob pwrpas yn snwcio Hwngari. Darllen mwy.

Mae'r Fatican wedi galw ymweliad Budapest yn "bererindod ysbrydol". Mae swyddfa Orban wedi dweud y byddai cymariaethau â choes Slofacia yn “gamarweiniol”.

Y daith yw'r gyntaf i'r pab ers cael llawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Francis wrth ohebwyr ar yr awyren yn mynd ag ef i Budapest ei fod yn “teimlo’n iawn”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd