Cysylltu â ni

Japan

Wrth i Japan golli gwersylloedd hyfforddi, mae bwrlwm y Gemau Olympaidd yn pylu

cyhoeddwyd

on

Cyn Gemau Olympaidd 2020 Tokyo, gwariodd dinas Kamo yn Japan 70 miliwn yen ($ 640,000) ar fariau llorweddol, matiau gymnasteg ac uwchraddiadau eraill i gyfleusterau hyfforddi ar gyfer 42 o gymnastwyr a hyfforddwyr Rwsiaidd na fyddant nawr yn dod, ysgrifennu Tetsushi Kajimoto a Daniel Leussink.

Fe wnaeth y tîm ddileu cynlluniau ar gyfer hyfforddiant cyn y Gemau Olympaidd yn Japan oherwydd y pandemig adfywiol COVID-19, meddai swyddogion lleol. Dywed swyddogion yn ninas y gogledd-orllewin o 25,000 eu bod yn difaru’r cyfle a gollwyd i gynnal y tîm, hyd yn oed yn fwy na’r arian a wariwyd.

Mae'r Gemau, sydd bellach lai nag wyth wythnos i ffwrdd ar ôl cael eu gohirio o flwyddyn, wedi cael eu gwario gan COVID-19. Ni chaniateir gwylwyr tramor, ac mae mwy na 100 o fwrdeistrefi wedi canslo cynlluniau i gynnal timau tramor.

"Roedd plant lleol a allai fod yn gymnastwyr seren y dyfodol yn siomedig o golli'r cyfle i gwrdd â gymnastwyr Rwseg," meddai swyddog Kamo Hirokazu Suzuki wrth Reuters.

Er nad oes llawer o wefr Olympaidd yn ninas letyol Tokyo, sydd o dan argyfwng oherwydd y pandemig, mewn lleoedd llai fel Kamo, a oedd wedi bod yn cynllunio’r gwersyll ers 2019, mae’r siom efallai yn fwy amlwg.

Mae'r rhan fwyaf o'r cansladau hyd yma wedi bod yn y tua 500 bwrdeistref sy'n ymwneud â rhaglen "tref letyol" y Gemau Olympaidd, lle mae timau tramor yn seilio eu hyfforddiant cyn y Gemau mewn cyfleusterau yn Japan.

Mewn rhai achosion, fel tîm jiwdo Awstralia, tynnodd y timau allan am bryderon diogelwch. Mewn eraill, fel dirprwyaeth o Giwba ar fin aros yn ninas Higashimatsuyama i'r gogledd o Tokyo, penderfynodd y bwrdeistrefi beidio â chynnal.

Dywed y trefnwyr y bydd y Gemau'n cael eu cynnal yn ddiogel. Mae sawl arolwg barn wedi dangos bod y rhan fwyaf o bobl Japan eisiau i'r digwyddiad gael ei ganslo neu ei ohirio eto.

Clustnododd y llywodraeth genedlaethol 13 biliwn yen i fwrdeistrefi gynnal gwersylloedd hyfforddi wrth orfodi mesurau coronafirws, meddai swyddogion.

Roedd disgwyl i fwrdeistrefi ar wahân i Tokyo weld hwb o tua $ 110 biliwn trwy 2030 o’r Gemau, meddai Llywodraeth Fetropolitan Tokyo mewn amcangyfrif ym mis Mawrth 2017.

"Bydd gwersylloedd hyfforddi yn rhoi ysgogiad enfawr i economïau trefi a dinasoedd lle maen nhw'n cael eu cynnal, ond mae hynny'n cael ei golli," meddai Katsuhiro Miyamoto, athro economeg emeritus ym Mhrifysgol Kansai sy'n astudio effaith economaidd y Gemau Olympaidd.

Cafodd swyddogion yn Narita, i'r dwyrain o Tokyo, eu synnu pan roddodd tîm trac a maes yr Unol Daleithiau wybod eu bod wedi penderfynu tynnu allan o wersyll hyfforddi a gynlluniwyd.

Roedd tua 120 o athletwyr a staff, gan gynnwys y sbrintiwr seren Justin Gatlin, ar fin dod am y gwersyll, meddai Kentaro Abe, swyddog trefol sy'n gyfrifol am brosiectau trefi cynnal.

Dechreuodd perthynas chwaraeon Narita gyda’r Unol Daleithiau yn 2015, pan gynhaliodd wersyll hyfforddi’r Unol Daleithiau cyn pencampwriaethau athletau’r byd yn Beijing.

"Nid yw'n golygu na ddaeth ein hymdrechion i hyrwyddo cyfnewid chwaraeon rhwng Japan a'r Unol Daleithiau i ddim," meddai Abe wrth Reuters, gan ychwanegu y byddai'r ddinas honno'n ceisio parhau â'r berthynas.

Yn ninas ganolog Toyota, cartref y gwneuthurwr ceir a noddwr Olympaidd Toyota Motor Corp, tynnodd nofwyr a hyfforddwyr Canada allan o hyfforddiant cyn y Gemau Olympaidd y bwriedir ei gynnal dros oddeutu tair wythnos ym mis Gorffennaf.

Gallai canslo o'r fath ychwanegu at y boen i drefi a rhanbarthau sydd eisoes yn craffu ar y cwymp mewn twristiaeth.

Yn ei gwesty yn ninas gorllewin Izumisano, mae Eriko Tsujino yn poeni y gallai golli tua 60 o archebion gan dimau cenedlaethol Mongolia ac Uganda os yw'r athletwyr yn ffosio hyfforddi yn Japan.

"Pe byddent yn canslo ar y funud olaf, byddai'n achosi colled enfawr," meddai wrth Reuters, gan ddweud nad oedd yr archebion wedi'u cadarnhau o hyd oherwydd cyflwr yr argyfwng.

Ar ôl i’r Rwsiaid ganslo eu gwersyll yn Kamo, penderfynodd swyddogion yno ar y funud olaf gynnal dirprwyaeth Portiwgaleg lawer llai o un gymnastwr artistig benywaidd a dau aelod o staff cyfeilio, meddai Suzuki.

Ond ceisiodd y ddinas hefyd gadw cysylltiadau cyfeillgar â gymnastwyr Rwseg, gan ofyn i blant a phobl leol eraill ddangos cefnogaeth iddynt gyda gwneud negeseuon fideo a llythyrau.

($ 1 = 109.8100 yen)

Japan

Wrth i wyddiau Gemau anrhagweladwy, mae noddwyr Japan yn ei chael hi'n anodd addasu

cyhoeddwyd

on

By

Gyda llai na deufis ar ôl tan ddechrau Gemau Olympaidd Tokyo, nid yw Bragdai Asahi Japan yn gwybod o hyd a fydd cefnogwyr yn cael mynd i stadia i brynu ei gwrw, ysgrifennu Maki Shiraki ac Eimi Yamamitsu.

Mae Japan wedi lleihau ei chynlluniau Olympaidd yn ôl yng nghanol y pandemig COVID-19 a chyflwyno brechlyn yn araf. Nawr, ni chaniateir gwylwyr tramor yn y wlad ac nid yw'r trefnwyr wedi penderfynu eto faint o wylwyr domestig, os o gwbl, sy'n gallu mynychu.

Gyda'i gilydd, talodd mwy na 60 o gwmnïau o Japan record o fwy na $ 3 biliwn i noddi Gemau Tokyo, digwyddiad y mae'r mwyafrif o Japaneaid bellach eisiau ei ganslo neu ei oedi eto. Talodd noddwyr $ 200 miliwn arall i ymestyn contractau ar ôl gohirio’r Gemau y llynedd.

Mae llawer o noddwyr yn ansicr sut i fwrw ymlaen ag ymgyrchoedd hysbysebu neu ddigwyddiadau marchnata, yn ôl 12 swyddog a ffynhonnell mewn cwmnïau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â nawdd.

Mae gan Asahi yr hawliau unigryw i werthu cwrw, gwin a chwrw di-alcohol yn y stadia. Ond ni fydd yn gwybod mwy nes bydd penderfyniad am wylwyr domestig, meddai llefarydd. Disgwylir i hynny ddigwydd tua Mehefin 20, tuag at ddiwedd y cyflwr presennol yr argyfwng yn Tokyo.

Hyd yn oed os caniateir gwylwyr, nid oes gan lywodraeth Tokyo gynlluniau i ganiatáu alcohol yn ei safleoedd gwylio cyhoeddus y tu allan i leoliadau, meddai cynrychiolydd.

Nid yw Asahi wedi gwneud newidiadau marchnata mawr eto, meddai’r llefarydd. Ym mis Mai dechreuodd werthu ei gwrw "Super Dry" gyda dyluniad newydd Tokyo 2020, fel y cynlluniwyd.

O'r dechrau, fe wnaeth Japan gipio ar y Gemau Olympaidd fel cyfle marchnata prin: fe wnaeth cais Tokyo gyffwrdd â "omotenashi" - lletygarwch coeth.

Ond mae noddwyr wedi tyfu’n rhwystredig gyda’r hyn maen nhw’n ei ystyried yn benderfyniadau araf ac wedi cwyno wrth drefnwyr, yn ôl un o’r ffynonellau, un o weithwyr cwmni noddi.

"Mae cymaint o wahanol senarios na allwn eu paratoi," meddai'r ffynhonnell, a wrthododd gael eu hadnabod fel y rhan fwyaf o'r bobl a gafodd eu cyfweld â noddwyr oherwydd nad yw'r wybodaeth yn gyhoeddus.

Mae cwmnïau wedi gwenwyno i drefnwyr, tra bod noddwyr haen is yn cwyno nad yw eu pryderon yn cael sylw, meddai'r ffynhonnell.

Rhennir noddwyr yn bedwar categori, gyda noddwyr byd-eang, sydd fel arfer â bargeinion aml-flwyddyn, ar y brig. Mae'r tair haen arall yn gwmnïau y mae eu contractau ar gyfer Gemau Tokyo yn unig.

Mewn ymateb i gwestiynau Reuters am anhawster wynebu noddwyr oherwydd yr oedi wrth wneud penderfyniad ar wylwyr, dywedodd pwyllgor trefnu Tokyo ei fod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid a’r holl randdeiliaid.

Dywedodd hefyd fod y pwyllgor yn dal i siarad â phartïon perthnasol am sut i drin gwylwyr, a'i fod yn ystyried ffactorau fel effeithiolrwydd, ymarferoldeb a chost.

Dangosodd tua 60% o Japan yn canslo neu ohirio’r digwyddiad, dangosodd arolwg barn diweddar. Mae llywodraeth Japan, y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol a threfnwyr Tokyo wedi dweud bydd y Gemau'n mynd yn eu blaenau.

CYFLE COLLI

Ar gyfer noddwr byd-eang Toyota Motor Corp. (7203.T), roedd y Gemau yn gyfle i arddangos ei dechnoleg ddiweddaraf. Roedd wedi bwriadu cyflwyno tua 3,700 o gerbydau, gan gynnwys 500 o sedans celloedd tanwydd hydrogen Mirai, i wennol athletwyr a VIPs ymhlith lleoliadau.

Roedd hefyd yn bwriadu defnyddio codennau hunan-yrru i gario athletwyr o amgylch y pentref Olympaidd.

Bydd cerbydau o'r fath yn dal i gael eu defnyddio, ond ar raddfa lawer llai - "gwaedd bell o'r hyn yr oeddem wedi'i obeithio a'i ragweld," meddai ffynhonnell Toyota. Byddai Gemau Olympaidd ar raddfa lawn, meddai'r ffynhonnell, wedi bod yn "foment fawreddog i geir trydan".

Gwrthododd llefarydd ar ran Toyota wneud sylw ynghylch a oedd unrhyw newidiadau i'w farchnata.

Roedd cludwr diwifr NTT Docomo Inc wedi ystyried ymgyrchoedd i arddangos technoleg 5G, ond mae'r cwmni'n aros i weld beth mae'r trefnwyr yn ei benderfynu am wylwyr domestig, meddai cynrychiolydd.

Lansiodd asiantaethau teithio JTB Corp a Tobu Top Tours Co becynnau cysylltiedig â Gemau ganol mis Mai, ond mae eu gwefannau yn nodi y gallai’r rheini gael eu canslo.

Rhagwelodd Tobu Top Tours "y byddai sefyllfaoedd yn newid erbyn y funud," ond mae'n gwerthu ei becynnau yn ôl y bwriad, meddai llefarydd. Dywedodd yr asiantaeth deithio a JTB y byddent yn ad-dalu cwsmeriaid os na chaniateir gwylwyr neu os bydd y Gemau'n cael eu canslo.

Roedd noddwyr Olympaidd wedi bwriadu cynnig rhaglenni teithio Prif Weithredwyr Japan a oedd yn cynnwys partïon croeso gydag enwogion ac athletwyr enwog, ceir preifat a lolfeydd, dywedodd y gweithiwr yn y cwmni noddi.

Mae rhai cwmnïau bellach wedi lleihau’r cynlluniau hynny i docynnau Gemau sydd wedi’u paru ag arosiadau neu anrhegion gwestai, meddai’r person.

"Mae yna effaith llawer mwy uniongyrchol ac uniongyrchol, yn amlwg, ar hysbysebwyr lleol, cyfranogwyr lleol a busnesau lleol oherwydd y diffyg twristiaid a mynychwyr hynny," meddai Christie Nordhielm, athro addysgu cyswllt marchnata yn Ysgol Fusnes McDonough Prifysgol Georgetown.

RISG ADRODDIAD

Mae rhai cwmnïau domestig, sy'n poeni am wrthwynebiad i'r Gemau, wedi gohirio cynlluniau ar gyfer hysbysebion sy'n cynnwys athletwyr Olympaidd neu'n cefnogi timau cenedlaethol Japan, meddai rhywun â gwybodaeth uniongyrchol am y mater, a'r gweithiwr yn y noddwr, a gafodd ei friffio ar y mater.

"Rwy'n poeni y gallai fod yn negyddol i'r cwmni, trwy wyntyllu hysbysebion Olympaidd," meddai ffynhonnell wrth noddwr domestig. "Ar y pwynt hwn, ni fyddai unrhyw faint o gyhoeddusrwydd y gallem ei gael yn gwneud iawn am yr hyn a dalwyd gennym."

Mae hysbysebwyr rhyngwladol yn dal i fod eisiau canolbwyntio ar Japan oherwydd y Gemau Olympaidd, meddai Peter Grasse, cynhyrchydd sefydlu Mr + Positive, cwmni cynhyrchu hysbysebu yn Tokyo.

Ond mae eu neges wedi symud i ffwrdd o'r delweddau safonol o fuddugoliaeth Olympaidd.

"Dwi ddim yn credu bod pobl wedi ysgrifennu'r sgriptiau buddugoliaethus hynny," meddai Grasse. "Mae'n barch llawer mwy o barch tawel tuag at ddynoliaeth."

Mae rhai noddwyr byd-eang haen uchaf, y mae eu contractau’n rhedeg tan 2024, yn lleihau hyrwyddiadau Tokyo ac yn gohirio cyllidebau ar gyfer Beijing yn 2022 neu Paris yn 2024, meddai ail berson â gwybodaeth uniongyrchol am y mater, a chyflogai’r cwmni noddi a oedd briffio ar y mater.

Ond nid oes gan noddwyr domestig Gemau Olympaidd arall.

"Dyna pam na allwn roi'r gorau iddi yn syml," meddai'r ffynhonnell wrth y noddwr domestig. "Hyd yn oed os yw'r marchnata'n aneffeithiol."

($ 1 = 109.4000 yen)

Parhau Darllen

coronafirws

UE i ychwanegu Japan at y rhestr deithio ddiogel, gadewch y DU i ffwrdd am y tro

cyhoeddwyd

on

By

Disgwylir i'r Undeb Ewropeaidd ychwanegu Japan at ei rhestr fach o wledydd "diogel" y bydd yn caniatáu teithio nad ydynt yn hanfodol, ond bydd yn atal agor y drws i dwristiaid o Brydain am y tro, dywedodd ffynonellau'r UE ddydd Mawrth (1 Mehefin), yn ysgrifennu Philip Blenkinsop.

Mae disgwyl i lysgenhadon o 27 gwlad yr UE gymeradwyo ychwanegu Japan mewn cyfarfod ddydd Mercher, tra bydd Prydain yn cael ei gadael i ffwrdd oherwydd cynnydd mewn achosion COVID-19 oherwydd amrywiad coronafirws heintus a nodwyd gyntaf yn India.

O dan y cyfyngiadau cyfredol, gall pobl o ddim ond saith gwlad, gan gynnwys Awstralia, Israel a Singapore, ddod i mewn i'r UE ar wyliau, ni waeth a ydynt wedi cael eu brechu.

Gall gwledydd unigol yr UE barhau i ddewis mynnu prawf COVID-19 negyddol neu gyfnod o gwarantîn.

Fis diwethaf fe wnaeth yr UE leddfu meini prawf ar gyfer ychwanegu gwledydd newydd at y rhestr, trwy newid i 75 o 25 y nifer uchaf o achosion COVID-19 newydd fesul 100,000 o bobl yn y 14 diwrnod blaenorol. Dylai'r duedd hefyd fod yn sefydlog neu'n gostwng, gan ystyried amrywiadau o bryder.

Fe wnaeth arbenigwyr iechyd yr UE ystyried Japan a Phrydain mewn cyfarfod ddydd Llun, ond mynegodd cynrychiolwyr o nifer o wledydd wrthwynebiad i ychwanegu Prydain nawr.

Dyblodd achosion o’r amrywiad Indiaidd yr wythnos diwethaf ac mae’r llywodraeth wedi dweud ei bod yn rhy gynnar i ddweud a all Prydain ollwng cyfyngiadau COVID-19 yn llawn ar 21 Mehefin.

Yn dibynnu ar gwrs yr amrywiad, gallai Prydain ddal i fynd ar y rhestr teithio diogel ar 14 Mehefin, pan ddisgwylir i nifer fwy o wledydd gael eu hystyried, dywedodd ffynonellau’r UE.

Mae'r rhestr wedi'i chynllunio i sicrhau cysondeb ar draws y bloc, er bod hynny wedi bod yn ddiffygiol.

Mae Ffrainc a’r Almaen wedi gorfodi cwarantinau ar ymwelwyr o’r DU ac mae Awstria wedi gwahardd twristiaid o Brydain, tra bod Portiwgal a Sbaen wedi dechrau eu croesawu.

Mae Prydain yn ei gwneud yn ofynnol i holl ymwelwyr yr UE, ac eithrio'r rhai o Bortiwgal, gael cwarantin.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Japan yn ystyried gofyn i gefnogwyr Olympaidd am brofion COVID negyddol, brechiadau - cyfryngau

cyhoeddwyd

on

By

Mae Japan yn ystyried ei gwneud yn ofynnol i gefnogwyr sy’n mynychu Gemau Olympaidd Tokyo ddangos canlyniadau profion neu gofnodion brechu negyddol COVID-19, adroddodd papur newydd Yomiuri ddydd Llun (31 Mai), wrth i arolwg barn newydd ddangos bod gwrthwynebiad y cyhoedd i’r Gemau wedi parhau’n gryf, yn ysgrifennu Eimi Yamamitsu.

Estynnodd Japan ddydd Gwener (28 Mai) cyflwr o argyfwng yn Tokyo ac ardaloedd eraill hyd at 20 Mehefin, a chydag agoriad y Gemau lai na deufis i ffwrdd, mae hyder y cyhoedd wedi cael ei ysgwyd gan bedwaredd don o heintiau coronafirws a chyflwyniad brechu araf.

Mae gwylwyr tramor eisoes wedi’u gwahardd a disgwylir i’r trefnwyr wneud penderfyniad y mis nesaf ynghylch a fydd cefnogwyr Japan yn gallu mynychu’r Gemau, a fydd i redeg rhwng 23 Gorffennaf ac 8 Awst, ac o dan ba amodau.

Yn ogystal â mesurau eraill fel gwahardd bloeddio uchel a phump uchel, dywedodd yr Yomiuri fod y llywodraeth yn ystyried a ddylai fod yn ofynnol i wylwyr ddangos canlyniad prawf negyddol a gymerwyd o fewn wythnos i fynychu digwyddiad Olympaidd.

Dywedodd prif lefarydd y llywodraeth, Katsunobu Kato, wrth gohebwyr ddydd Llun nad oedd yn ymwybodol o unrhyw benderfyniad ar y mater.

"Er mwyn sicrhau bod y Gemau'n llwyddiant mae'n rhaid ystyried teimladau'r bobl," meddai Kato, gan ychwanegu bod y trefnwyr yn paratoi i sicrhau bod mesurau ar waith i lwyfannu'r digwyddiad yn ddiogel.

Ni wnaeth pwyllgor trefnu Gemau Olympaidd Tokyo ymateb ar unwaith i e-bost yn gofyn am sylw ar yr adroddiad papur newydd.

Ond dywedodd Toshiaki Endo, is-lywydd y pwyllgor, wrth Reuters gellid caniatáu rhai gwylwyr i mewn i leoliadau, er ei fod yn bersonol yn well ganddo waharddiad llwyr er mwyn tawelu meddwl y cyhoedd yng nghanol gwrthwynebiad eang i'r Gemau.

Fe wnaeth adroddiad Yomiuri ysgogi miloedd o swyddi ar gyfryngau cymdeithasol gan feirniadu ymgyrch barhaus y wlad i gynnal y Gemau Olympaidd yng nghanol pandemig.

Roedd y term "tystysgrif prawf negyddol" yn tueddu ar Twitter yn Japan, gan gasglu dros 26,000 o drydariadau erbyn prynhawn Llun.

"Os na allwch chi fwyta, bloeddio, neu wneud plant uchel-bump, beth yw'r pwynt wrth dalu am docyn a phrawf drud?" gofynnodd defnyddiwr Twitter, tra bod eraill yn cwestiynu cywirdeb profion o'r fath.

Mewn arolwg barn a gyhoeddwyd gan bapur Nikkei ddydd Llun, roedd dros 60% o’r ymatebwyr o blaid canslo neu ohirio’r Gemau, canlyniad yn unol â pholau blaenorol gan allfeydd cyfryngau eraill.

Mae’r Gemau eisoes wedi’u gohirio unwaith oherwydd y pandemig ond mae llywodraeth Japan a’r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol wedi dweud y bydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen o dan reolau llym diogel COVID.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd