Cysylltu â ni

EU

Athletico Madrid i hyfforddi pobl ifanc Gwlad Belg dros yr haf

cyhoeddwyd

on

Breuddwyd pob cefnogwr pêl-droed ifanc yw hi - y cyfle i hyfforddi gyda'ch eilunod. Yr haf hwn, bydd pobl ifanc yng Ngwlad Belg yn cael cyfle i gyflawni eu breuddwydion, neu'r peth gorau nesaf, beth bynnag, yn ysgrifennu Martin Banks.

Byddant yn gallu cymryd rhan mewn cyfres o wersylloedd hyfforddi a drefnir gan un o brif glwb Ewrop, Athletico Madrid.

Er nad yw chwaraewyr superstar y clwb yn cymryd rhan mewn gwirionedd, mae'r sesiynau'n cynnwys y peth gorau nesaf: hyfforddwyr yn y cewri La Liga.

Mae Football2Be o Wlad Belg a Kogoza.be wedi ymuno â'r clwb i drefnu gwersylloedd pêl-droed i'w llwyfannu yng Ngwlad Belg am y tro cyntaf mewn dau leoliad gwahanol, Braine l'Alleud a Tienen.

Gyda'r Ewros pêl-droed ar fin cychwyn, mae'n ffordd berffaith i'w wneud yn haf ysblennydd o bêl-droed.

Athletau, sy'n enwog am eu streipiau coch a gwyn ac a reolir gan yr enigmatig Diego Simeone, yw deiliaid teitl La Laga cyfredol.

Mae llwyfannau academi Madrid yn agored i ferched a bechgyn o bob lefel chwarae a fydd yn elwa o brofiad hyfforddi uwchraddol lle bydd cyfranogwyr yn hyfforddi am 5 diwrnod o dan y lliwiau Athletico.

Mae hyn i gyd yn digwydd o dan oruchwyliaeth bersonol hyfforddwyr sy'n teithio i Wlad Belg o'r academi swyddogol ym Madrid. Dyluniwyd y sesiynau hyfforddi gan adran chwaraeon Atlético i sicrhau bod cyfranogwyr yn cael “profiad unigryw a bythgofiadwy.”

Gochelwch! Mae nifer y cyfranogwyr wedi'i gyfyngu i 70 felly cynghorir archebu'n gynnar yn gryf.

Os na allwch ei wneud, mae Football2B hefyd yn trefnu cyrsiau ac interniaethau pêl-droed trwy gydol y flwyddyn ar gyfer pob chwaraewr rhwng 5 ac 16 oed, o ddechreuwyr i chwaraewyr elitaidd (merched a bechgyn). Mae pobl ifanc yn cael eu hyfforddi gan hyfforddwyr cymwys ac mae sesiynau wedi'u strwythuro o amgylch gwahanol themâu technegol gan gynnwys driblo, trin peli a chasglu gwybodaeth. Mae grwpiau o 10-12 chwaraewr yn cael eu ffurfio yn ôl oedran a lefel pob cyfranogwr a darperir yr holl offer ar gyfer pob plentyn.

Dywedodd llefarydd, “Mae panoply cyfan y chwaraewr modern yn cael ei ddatblygu. Y syniad yw bod y plentyn yn datblygu yn y ffordd orau bosibl.”

Mae sesiynau o'r fath yn gwneud anrheg braf hefyd, fel pen-blwydd.

O dan ysgogiad dau chwaraewr proffesiynol, crëwyd Football2Be yn 2017 gan gynnig hyfforddiant pêl-droed a gwersylloedd o ansawdd trwy gydol y flwyddyn a redir gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol.

Dywedodd y llefarydd, “Mae pob plentyn yn cael ei eni â photensial y gellir ei ecsbloetio ond mae ei ddatblygu a’i siapio yn cymryd amser a hunanaberth. Oherwydd bod pob chwaraewr yn wahanol ac yn esblygu ar ei gyflymder ei hun, rydyn ni'n eu gwneud yn ganolbwynt sylw fel bod y dull yn optimaidd. Ein nod yw cefnogi chwaraewyr sy'n dymuno symud ymlaen ac mae'r profiad a gafwyd gan ein hyfforddwyr yn ystod eu gyrfaoedd yn caniatáu iddynt rannu cyngor chwaraeon priodol er mwyn osgoi peryglon y byd pêl-droed a darparu cefnogaeth unigol. "

Mae'r sesiynau ar gael i blant rhwng 6 ac 16 oed ac fe'u trefnir yn stadiwm Gaston Reiff yn Braine-l'Alleud a hefyd yn Bergévest yn Tienen.

Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy www.football2be.be neu ar y dudalen Facebook: Football2Be

Gwlad Belg

Rali Gwrthblaid Iran o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau ym Mrwsel i ofyn i'r Unol Daleithiau a'r UE am bolisi cadarn tuag at drefn Iran

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn uwchgynhadledd yr G7 yn Llundain, mae Brwsel yn cynnal uwchgynhadledd NATO gydag arweinwyr yr UD a'r UE. Dyma daith gyntaf yr Arlywydd Joe Biden y tu allan i'r UD. Yn y cyfamser, mae trafodaethau bargen Iran wedi cychwyn yn Fienna ac er gwaethaf yr ymdrechion rhyngwladol i ddychwelyd Iran a'r Unol Daleithiau i gydymffurfio â'r JCPOA, ni ddangosodd cyfundrefn Iraniaid unrhyw ddiddordeb i ddychwelyd i'w hymrwymiadau o dan gyd-destun JCPOA. Yn adroddiad diweddar yr IAEA, codwyd pryderon pwysig nad oedd cyfundrefn Iran wedi mynd i’r afael â nhw.

Cynhaliodd diaspora Iran, cefnogwyr Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran yng Ngwlad Belg, rali heddiw (14 Mehefin) o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yng Ngwlad Belg. Fe ddalion nhw bosteri a baneri gyda’r llun o Maryam Rajavi, arweinydd mudiad gwrthblaid Iran sydd wedi datgan Iran nad yw’n niwclear yn ei chynllun 10 pwynt ar gyfer yr Iran rydd a democrataidd.

Yn eu posteri a’u sloganau, gofynnodd Iraniaid i’r Unol Daleithiau a’r UE weithio’n galetach i ddal cyfundrefn y mullahs yn atebol am ei thorri hawliau dynol hefyd. Pwysleisiodd y protestwyr yr angen am bolisi pendant gan yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop i harneisio ymgais y mullahiaid am fom niwclear, cynyddu gormes gartref, a gweithgareddau terfysgol dramor.

Yn ôl adroddiad newydd yr IAEA, er gwaethaf y cytundeb blaenorol, mae’r drefn glerigol yn gwrthod ateb cwestiynau IAEA ar bedwar safle y mae anghydfod yn eu cylch ac (i ladd amser) mae wedi gohirio trafodaethau pellach tan ar ôl ei etholiad arlywyddol. Yn ôl yr adroddiad, mae cronfeydd wrth gefn cyfoethog wraniwm y gyfundrefn wedi cyrraedd 16 gwaith y terfyn a ganiateir yn y fargen niwclear. Mae cynhyrchu 2.4 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi 60% a thua 62.8kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi gan 20% yn destun pryder mawr.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi: Er gwaethaf telerau y cytunwyd arnynt, “Ar ôl misoedd lawer, nid yw Iran wedi darparu’r esboniad angenrheidiol am bresenoldeb y gronynnau deunydd niwclear… Rydym yn wynebu gwlad sydd â rhaglen niwclear ddatblygedig ac uchelgeisiol ac sy’n cyfoethogi Wraniwm. yn agos iawn at lefel gradd arfau. ”

Ailadroddodd sylwadau Grossi, a adroddwyd hefyd gan Reuters heddiw: “Bydd y diffyg eglurhad o gwestiynau’r asiantaeth ynglŷn â chywirdeb a chywirdeb Datganiad Diogelu Iran yn effeithio’n ddifrifol ar allu’r asiantaeth i sicrhau natur heddychlon rhaglen niwclear Iran.”

Maryam Rajavi (llun), dywedodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), fod adroddiad diweddar yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) a’r sylwadau gan ei Gyfarwyddwr Cyffredinol unwaith eto yn dangos, er mwyn gwarantu ei oroesiad, y nid yw'r drefn glerigol wedi cefnu ar ei phrosiect bom atomig. Mae hefyd yn dangos bod y drefn, er mwyn prynu amser, wedi parhau â'i pholisi cyfrinachedd i gamarwain y gymuned ryngwladol. Ar yr un pryd, mae'r drefn yn blacmelio ei rhyng-gysylltwyr tramor i godi sancsiynau ac anwybyddu ei raglenni taflegrau, allforio terfysgaeth, ac ymyrryd troseddol yn y rhanbarth.

Parhau Darllen

Brexit

Barnier cyn-drafodwr Brexit Barnier: Enw da'r DU yn y fantol yn rhes Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier yn mynychu'r ddadl ar gytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU yn ystod ail ddiwrnod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Gwlad Belg Ebrill 27, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Michel Barnier, cyn-drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Llun (14 Mehefin) fod enw da’r Deyrnas Unedig yn y fantol ynglŷn â thensiynau dros Brexit.

Mae gwleidyddion yr UE wedi cyhuddo Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, o beidio â pharchu ymrwymiadau a wnaed ynglŷn â Brexit. Roedd y tensiynau cynyddol rhwng Prydain a’r UE wedi bygwth cysgodi uwchgynhadledd y Grŵp Saith ddydd Sul, gyda Llundain yn cyhuddo Ffrainc o sylwadau “sarhaus” nad oedd Gogledd Iwerddon yn rhan o’r DU. Darllen mwy

"Mae angen i'r Deyrnas Unedig roi sylw i'w henw da," meddai Barnier wrth France Info radio. "Rwyf am i Mr Johnson barchu ei lofnod," ychwanegodd.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd