Cysylltu â ni

Chwaraeon

Unigryw: A all yr IWF fod yn lân heb Rwsia? Rhedodd tîm gwrth-ddopio Rwseg yn etholiadau IWF, ond cafodd ei wrthod.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Ffederasiwn Codi Pwysau Rwseg (RWF) wedi derbyn hysbysiad yn cyfyngu ar ei gyfranogiad yn etholiadau’r IWF, sydd i’w gynnal yn Uzbekistan ym mis Rhagfyr.

Roedd y RWF wedi enwebu ymgeiswyr ar gyfer swyddi ym Mhwyllgorau Technegol, Hyfforddi ac Ymchwil a Meddygol yr IWF. Mae Maxim Agapitov, Pencampwr y Byd mewn codi pwysau ym 1997 a Phennaeth yr RWF, yn honni mai ef yw llywydd yr IWF. Yn rhyfeddol, gwrthododd y Panel Penderfynu Cymhwyster (EDP) bob ymgeisydd o Rwsia, gan gyfeirio at sefydlu newydd y sefydliad. Yn y cyfweliad hwn, datgelodd Maxim Agapitov (yn y llun) fanylion y strategaeth ar gyfer amddiffyn ymgeiswyr yn etholiadau IWF. A fydd penderfyniad yr IWF i ganslo'r Rwsiaid wedi goroesi yn y llys?

Sut mae'r IWF esbonio yir gwrthod ymgeiswyr Rwseg?

Agapitov: Mae EDP wedi penderfynu bod tîm Rwseg yn “anghymwys dros dro i sefyll yn yr etholiadau Rhagfyr 2021 sydd i ddod’ ’. Mae'r penderfyniad hwn yn afresymol, yn doriadwy ac yn groes i nodau go iawn yr IWF. Yn dilyn y Cyfansoddiad newydd, methodd yr EDP ag ystyried gwir ymdrechion gwrth-ddopio ffederasiynau cenedlaethol. Mae'r dull hwn yn gwbl annerbyniol mewn perthynas â Rwsia. Heddiw, yr RWF yw'r arweinydd yn y frwydr yn erbyn dopio. Er bod rhai o'n cydweithwyr wedi parhau i gwmpasu profion cadarnhaol, fe wnaethom adeiladu system gwrth-ddopio effeithiol. Hyd yn hyn, ni all unrhyw ffederasiwn yn y byd ddadlau ynghylch ein canlyniadau mewn gwaith gwrth-ddopio. Mae'r holl sancsiynau yn erbyn codwyr pwysau Rwseg wedi'u cyflwyno'n briodol, mae dirwyon wedi'u talu. Ni welaf unrhyw reswm o gwbl i'n heithrio o ddeialog lawn ac adeiladol. Er mwyn dileu Rwsia o'r clwb pwerau cryfaf sy'n codi pwysau, mae angen rhesymau llawer mwy difrifol. Mae gweithredoedd EDP yn gwrth-ddweud buddiannau strategol yr IWF yn y frwydr yn erbyn dopio. Yn ddiddorol, mae darpariaeth sy'n gwahardd unrhyw apêl yn erbyn unrhyw benderfyniad EDP rywsut wedi ymddangos yn nrafft Cyfansoddiad yr IWF fel gwelliant munud olaf, yn erbyn penderfyniad y Grŵp Diwygio'r Cyfansoddiad yr wyf wedi bod yn aelod ohono. Wedi dweud hynny, fe benderfynon ni herio'r dull hwn yn y llys, gan ei fod yn torri darpariaethau hanfodol cyfraith y Swistir yn amlwg.

hysbyseb

A ydych yn amau ​​tegwch gweithredoedd EDP?

Agapitov: Yn anffodus, mae gennyf rai pryderon difrifol ynghylch y rhesymeg go iawn dros gyfyngu ar hawliau ymgeiswyr Rwseg i gymryd rhan yn etholiadau’r IWF. Dilynwyd yr hysbysiadau EDP gan sancsiynau ychwanegol yn erbyn Rwsia. Yn benodol, cawsom anfoneb am dalu dirwyon am droseddau a gyflawnwyd yn 2011-2015, yn seiliedig ar ddata LIMS Labordy Moscow. Gan roi pwysau ychwanegol, anfonodd yr IWF anfoneb am dalu dirwyon am brofion cadarnhaol mewn cystadlaethau cenedlaethol yn ystod y cyfnodau diweddar, er nad oedd gan y Ffederasiwn ddyledion tan yn ddiweddar. Mae Adroddiad annibynnol McLaren yn nodi bod Rwsia wedi talu dirwyon mewn arian parod yn uniongyrchol i Tamas Ajan, cyn-lywydd yr IWF, fel y gwnaeth gwledydd eraill. Ond roedd yr arian hwn wedi diflannu. Efallai y dylid edrych amdanynt? Mae'n wirioneddol drist, ond mae'r sefyllfa hon yn dangos bod tactegau trin yn yr IWF yn dal i fynd ymlaen. Mae swyddogion yr IWF yn atgoffa am y dirwyon hyn - hynod amheus - ar drothwy'r etholiadau a Phencampwriaeth y Byd yn Uzbekistan. Mewn gwirionedd, mae llygredd mewn chwaraeon yn dod yn weithgaredd cynyddol gyffredin, ac mae hyn yn berthnasol nid yn unig i'r IWF. Ni all sefydliadau chwaraeon ddelio â'r mater hwn ar eu pennau eu hunain. Fodd bynnag, mae'r RWF heddiw ar y trywydd iawn ac nid yw rhoi'r gorau iddi yn rhan o'n cynlluniau.

Mae gan Rwsia hanes docio hir iawn. Mae eich problemau gyda dopio yn hysbys iawn, onid ydyn nhw?

hysbyseb

Agapitov: Pan gymerais bŵer o fewn y RWF yn 2016 gwaharddwyd athletwyr Rwseg yn llwyr rhag Gemau Olympaidd Rio. Roeddem wedi diweddaru'r ffederasiwn yn sylweddol ac wedi cynnal diwygiadau ar raddfa fawr. Nid yw samplau dopio ein hathletwyr codi pwysau oedolion a gymerwyd ar lefel ryngwladol wedi bod yn troi'n bositif ers mwy na 4 blynedd. Mae holl hawliau chwaraeon codwyr Rwseg, gan gynnwys yr hawl i gystadlu'n rhyngwladol, wedi'u hadfer yn llawn. Sancsiynau newydd? Nid ar gyfer Rwsia, ond ar gyfer y rhai sy'n defnyddio pŵer yr IWF ac yn taenu dopio ledled y byd. Yn dilyn y Cyfansoddiad newydd, nid yw'r IWF yn ystyried gwir ymdrechion gwrth-ddopio ffederasiynau cenedlaethol. Mae'r dull hwn yn gwbl annerbyniol mewn perthynas â Rwsia. Heddiw, yr RWF yw'r arweinydd yn y frwydr yn erbyn dopio.

Beth yw prif wall system yr IWF neu'r EDP wrth ddehongli'r Cyfansoddiad?

Agapitov Mae paragraff y Cyfansoddiad y cyfeiriwyd ato gan yr EDP yn hynod aneglur ac yn caniatáu dehongliadau gwahanol. Pa droseddau y dylid eu hystyried wrth wneud penderfyniad? Roedd gennym ychydig o achosion wedi'u cofrestru ar y lefel genedlaethol, a brofodd ein gwaith gwrth-ddopio effeithiol yn unig mewn cydweithrediad agos ag Asiantaeth Gwrth Gyffuriau Rwsia (RUSADA). Yn ystod y cyfnod hwn ataliwyd athletwyr a oedd wedi cyflawni troseddau mewn blynyddoedd blaenorol (ymhell cyn gosod y sancsiynau), o dan arweinyddiaeth flaenorol Ffederasiwn Codi Pwysau Rwseg, y gwnaeth ein hetifeddiaeth ei dileu yn gyson. Wrth ddehongli'r Cyfansoddiad, mae angen symud ymlaen o'i bwrpas - cosbi ffederasiynau nad ydyn nhw'n sicrhau ymladd iawn yn erbyn dopio yn eu gwledydd, yr hyn sy'n arwain at danseilio delwedd nid yn unig y ffederasiwn cenedlaethol perthnasol ond hefyd codi pwysau yn gyffredinol.

Beth am eich enwebiad ar gyfer llywyddiaeth yr IWF? Fel rhai ymgeiswyr eraill, fe'ch gwrthodwyd gan y Panel Penderfynu Cymhwyster.

Agapitov: Ym marn EDP, mae'r RWF wedi'i wahardd rhag enwebu unrhyw ymgeisydd i'w ethol i'r Bwrdd Gweithredol, Comisiwn IWF neu Bwyllgor IWF, oherwydd y sancsiynau sy'n cael eu gosod am dorri rheolau gwrth-ddopio. Fodd bynnag, nid yw'r Cyfansoddiad yn gwahardd enwebu ymgeiswyr yn uniongyrchol ar gyfer swyddi uwch IWF, fel Llywydd neu Is-lywydd. Cefais fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd a'r Is-lywydd 1af, felly ni ddylai'r ddarpariaeth hon fod yn berthnasol i mi o gwbl.

Fel ymgeisydd ar gyfer etholiadau IWF, rydych chi eisoes wedi amlinellu cynllun gwrth-ddopio strategol. Rydych yn cefnogi diwygio difrifol yn yr IWF, gan ddadlau na ddylai Ffederasiynau Cenedlaethol gael eu dal yn gyfrifol am ddopio gan eu hathletwyr, os ydyn nhw wir yn cynorthwyo i ddal twyllwyr.

Agapitov: Yn fyr, ni ddylai ffederasiynau cenedlaethol fod yn gyfrifol am dorri rheolau gwrth-ddopio a ddatgelwyd gyda'u cymorth. Yn gyffredinol, rydym yn cynnig peidio â chosbi ffederasiynau cenedlaethol am ddopio troseddau athletwyr a gyflawnwyd yn ystod cyfnod y tu allan i'r gystadleuaeth. Mae'n hawdd i athletwyr wirioni ar ddopio pan maen nhw'n hyfforddi. Rhaid eu stopio cyn iddynt ddinistrio'r tîm cenedlaethol a niweidio'r athletwyr glân. Dim ond mewn ffederasiynau cenedlaethol y gellir gwneud hyn mewn partneriaeth â'r IWF. Serch hynny, dylid diystyru dopio mewn cystadlaethau rhyngwladol yn llwyr. Rhaid i raddfa'r cosbau a'r ataliadau ddod yn dryloyw ac yn glir a rhaid i'r holl wybodaeth am y profion cystadlu a thu allan i'r gystadleuaeth fod yn agored ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Rwy'n siŵr y dylid adnewyddu'r IWF yn llwyr. Rhaid i'r gwaith gael ei ymddiried i weithwyr proffesiynol a fydd yn gallu ysgogi'r ffederasiynau cenedlaethol ac ymladd yn erbyn dopio yn gyson. Mae ein chwaraeon yn chwilio am wynebau newydd, syniadau ffres a dulliau modern, gan gynnwys yr un sy'n gysylltiedig â mynd i'r afael â dopio yn ein camp annwyl. Rhaid i godi pwysau ddod yn rhydd o lygredd yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach er mwyn goroesi yn y byd modern.

Rhannwch yr erthygl hon:

Chwaraeon

Deiliad Record America Derrick Johnson yn siarad am sgandal etholiad arlywyddol y Ffederasiwn Codi Pwysau Rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Mae etholiad arlywyddol y Ffederasiwn Codi Pwysau Rhyngwladol (IWF), sydd i'w gynnal ym mis Rhagfyr, wedi'i nodi gan sgandal newydd.

Mae'r IWF wedi hysbysu ffederasiynau aelodau ac ymgeiswyr na ellid cyhoeddi'r rhestr derfynol o ymgeiswyr cymwys ac anghymwys.

Mae Deiliad Record America Derrick Johnson (yn y llun) yn gwrthwynebu ei gyn-hyfforddwr Ursula Papandrea, sydd eisoes wedi cyhoeddi ei hymgeisyddiaeth ar gyfer etholiadau Arlywyddol yr IWF.

Honnodd Derrick Johnson “fod cynrychiolwyr o UDA wedi cymryd rhan mewn system lygredig yn y Ffederasiwn Codi Pwysau Rhyngwladol (IWF)”

hysbyseb

Mewn llythyr wedi'i lofnodi i'r wefan hon, honnodd Derek Johnson:

“Yn y gamp o Godi Pwysau Olympaidd fe wnaethon ni ddysgu bod yr hen IWF wedi creu rhwydwaith o ddopio a rigio’r system trwy ddewis pa athletwyr a gwledydd a fyddai’n cael prawf cyffuriau.

“Mae ymchwiliadau’n dangos bod llwgrwobrwyon wedi’u talu i ollwng cannoedd o brofion cyffuriau a fethwyd.

hysbyseb

Amddifadodd y twyll hwn, gyda chymorth ffederasiynau fel USA Weightlifting (USAW), athletwyr glân rhag cael ergyd deg wrth wneud y Gemau Olympaidd ac ennill medalau rhyngwladol.

“Ers mis Awst 2020, rwyf wedi bod yn dogfennu’r llygredd posib y mae USAW wedi’i gymryd ac ar hyn o bryd. Roedd yr USAW yn gwybod ers blynyddoedd sut roedd eu hathletwyr yn cael eu twyllo mewn cystadlaethau rhyngwladol.

“Yn rhyngwladol, llwyddodd athletwyr i ddianc rhag dopio oherwydd bod yr IWF wedi caniatáu iddynt wneud hynny yn gyfnewid am arian a phwer gan greu camp a allai greu hyrwyddwyr trwy broses rigiog gan adael athletwyr glân heb fawr o siawns o ennill medalau.

“Fe greodd hyn ganlyniadau enbyd i athletwyr glân yn ariannol, yn gorfforol ac yn seicolegol.

“Mae’r bobl sy’n gyfrifol yn dal i fod wrth y llyw yn USAW.

“Mae ein swyddogion wedi gwybod am ddopio ers wyth mlynedd.

“Yn 2013 rhoddodd Michael Cayton, aelod o fwrdd USAW (2009-2012), wybodaeth i USAW a oedd yn dogfennu llygredd posib, camymddwyn troseddol a thwyll.

“Roedd y ddogfennaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am system ddopio anhyblyg, miliynau o ddoleri ar goll o’r IWF a llygredd posib a chamymddwyn troseddol swyddogion USAW ac IWF a oedd yn hanfodol i athletwyr glân.

“Fel y gwyddoch, cafodd llawer o’r honiadau a wnaed yn 2013 eu cadarnhau gan Ddogfen Ddogfen ARD ac Adroddiad McLaren.

“Ond yr holl amser hwn dewisodd USA Weightlifting, a’i fwrdd cyfarwyddwyr droi llygad dall at y llygredd hwn a ddadorchuddiwyd yn 2013.”

“Pan aethom yn gyhoeddus gyntaf gyda’r cam-drin yn digwydd yn UDA Codi Pwysau y llynedd roedd llawer o bobl yn meddwl tybed pam y byddai sefydliad yn gwahaniaethu yn erbyn eu hathletwyr eu hunain.

“Rydyn ni wedi dangos i ba hyd y byddai sefydliad fel USAW ac USAG yn mynd er mwyn tawelu anghytuno, amddiffyn eu swyddi ac osgoi colli noddwyr corfforaethol.

“Cadarnhaodd Ymchwiliad gan y Senedd yn 2019 fod pobl mewn swyddi grym yn y chwaraeon Olympaidd hyn yn yr Unol Daleithiau yn ymdrin â’r cam-drin dro ar ôl tro.

“Dyna pam mae hi wedi bod yn anodd i lawer yma yn yr Unol Daleithiau wylio llygad dall yn troi ar lygredd, hiliaeth, gwahaniaethu, dial, a cham-drin yr athletwyr.

“Rwy’n credu y dylid rhyddhau adroddiad preifat McLaren yn ysbryd tryloywder er mwyn rhoi gwell dealltwriaeth inni o’r llygredd yn y gamp o godi pwysau.”

Mae athro'r gyfraith Richard McLaren wedi cwblhau ymchwiliad annibynnol i godi pwysau.

Datgelodd y Canada fwy na £ 7.8 miliwn ar goll yn llyfrau’r ffederasiwn Codi Pwysau Rhyngwladol (IWF).

Canfu ei adroddiad 122 tudalen hefyd fod 40 o brofion dope positif wedi'u cynnwys a bod prynu pleidleisiau yn endemig.

Dywedwyd wrth un tîm codi pwysau i dalu £ 800,000 mewn arian parod am gymryd honedig dope - neu fentro peidio â mynd i Gemau Olympaidd Rio.

Gwahoddwyd Gohebydd yr UE Ursula Papandrea i ateb rhestr o honiadau a wnaed yn erbyn yr IWF gan Derrick Johnson ond dywedodd wrth y wefan hon ei bod “wedi cael ei chynghori i beidio ag ymgysylltu ag Gohebydd yr UE” gan ei hatwrneiod.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Chwaraeon

Ydy'r Daith Ewropeaidd wedi Colli Ei Ffordd?

cyhoeddwyd

on

Dadansoddiad Newyddion: Pan ddaeth Collin Morikawa yn Americanwr cyntaf i ennill y Ras i Dubai fel golffiwr “Ewropeaidd” gorau'r flwyddyn ym Mhencampwriaeth Taith y Byd DP, roedd yn cynrychioli'r anwiredd olaf ar gyfer y Daith Ewropeaidd a oedd unwaith yn falch, a oedd gynt yn hunan-deitl., yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn wynebu yn dirywio pyrsiau twrnamaint ac ecsodus o'u chwaraewyr gorau i'r Unol Daleithiau, mae'r Daith Ewro a oedd unwaith yn hybarch, wedi rhychwantu o bedwar mis, wedi cychwyn ar daith a oedd o'r blaen yn annychmygol. partneriaeth gyda'i brif gystadleuwyr yn y Daith PGA, ymunodd â'u partneriaid Taith PGA newydd i fygwth gwaharddiad chwaraewyr am gystadlu ar deithiau cystadleuol, wedi'u gwerthu oddi ar ei enwi hawliau i gwmni logisteg wedi'i leoli yn Dubai, a choroni pencampwr Ewropeaidd tymor o hyd sydd nid yn unig yn chwarae amser llawn yn yr Unol Daleithiau, ond wedi cystadlu mewn dau ddigwyddiad yn unig ar bridd Ewropeaidd trwy'r tymor.

Mae'n ymddangos bod y Daith Ewropeaidd - neu Daith y Byd DP - nid yn unig wedi colli ei henw, ond ei hunaniaeth.

Dim llai na'r New York Times yn ddiweddar gofyn “Beth mae’n ei olygu os yw golffiwr o’r Unol Daleithiau yn ennill pencampwriaeth Ewrop?” Rwy'n credu mai'r cwestiwn mwy priodol yw, sut mae cludwr safonol golff Ewropeaidd - y gylched a gynhyrchodd chwedlau fel Seve a Monty a Faldo ac a adeiladodd daith a fu'n dominyddu'r Americanwyr yng Nghwpan Ryder ers dros ddeng mlynedd ar hugain - wedi cwympo hyd yn hyn cyflym?

hysbyseb

Yn ei sylwadau i'r Times, mae Prif Swyddog Gweithredol Euro Tour, Keith Pelley, sydd bellach yn ymddangos fel pe bai'n cario dŵr ar gyfer y Daith PGA, yn ymddangos yr un mor befuddled ag unrhyw un. “Roedd ein teithiau wedi’u hintegreiddio’n fertigol,” meddai Pelley. “Nawr maen nhw wedi'u hintegreiddio'n llorweddol, ac mae'n wahaniaeth sylweddol. Beth mae hynny'n ei olygu yn y tymor hir? Dyna'r cwestiwn $ 1 miliwn. Ni allaf roi ateb ichi yn bendant. ” Mae'n anodd dychmygu'r math hwn o ateb mwdlyd yn ysbrydoli unrhyw fath o hyder mewn arweinyddiaeth ymhlith golffwyr proffesiynol Ewropeaidd.

Er bod y gynghrair strategol honedig i fod i greu pyrsiau mwy a mwy o gyfleoedd chwarae i Euro pros, beth mae'r strwythur presennol yn ei ddweud wrth chwaraewr Ewropeaidd fel Alexander Bjork o Sweden, a oedd yn deyrngar i'w daith gartref, yn chwarae mewn 23 o ddigwyddiadau Taith Ewropeaidd ar draws y cyfandir a'r Dwyrain Canol yn 2021, dim ond i wylio aelod o Daith PGA Americanaidd ac amser llawn fel Morikawa yn casglu'r Ras $ 3 miliwn i fonws lle cyntaf Dubai ar ôl chwarae mewn dau ddigwyddiad yn yr Alban a dau yn Dubai yn unig? Os nad yw hynny'n slap yn wyneb i Chwaraewyr Ewropeaidd, mae'n anodd dychmygu beth fyddai.

I fod yn glir, nid beirniadaeth o Morikawa mo hon o gwbl. Mae'n amlwg ei fod yn un o'r sêr cynyddol mewn golff byd-eang ac fe chwaraeodd yn y twrnameintiau y caniatawyd iddo. Yn sicr, ni wnaeth brifo ei achos iddo ennill dau o'r pedwar digwyddiad Taith Ewropeaidd y chwaraeodd ynddynt, gan gynnwys y Bencampwriaeth Agored. Ond yn ôl yr un arwydd, enillwyd llawer o'i bwyntiau graddio Ewro yn chwarae mewn digwyddiadau Taith PGA yn yr Unol Daleithiau. O ystyried hynny, mae'n anodd peidio â dod i'r casgliad bod Taith PGA wedi cerdded i ffwrdd o'r “bartneriaeth” dop hon gyda chyfran perchnogaeth o 15 y cant yn y Daith Ewropeaidd wrth sicrhau llwybr i'w chwaraewyr gael gwell ergyd ar fonws DP World Tour talu allan.

hysbyseb

Efallai mai'r hyn sy'n peri pryder mwyaf am y gynghrair ddigynsail rhwng cylchedau America ac Ewrop yw sut mae'n cydgrynhoi stiwardiaeth y gêm ymhellach o dan ymbarél Taith PGA, a'i nod yw gwneud yr Unol Daleithiau yn uwchganolbwynt golff byd-eang ac yn ganolwr lle. a phan fydd y chwaraewyr gorau yn cystadlu ledled y byd, gan gau cyrff llywodraethu a chefnogwyr mewn lleoedd fel Awstralia ac Asia i bob pwrpas rhag cael dweud eu dweud o gwbl.

Yn anffodus, mae hen Daith yr Ewro wedi bod yn rhy barod i gynnig eu cyn-gystadleuwyr cyfoethocaf yn yr Unol Daleithiau. Er enghraifft, yn gynharach eleni, bygythiodd y Daith PGA gwaharddiad chwaraewyr am oes pe baent yn cystadlu ar daith wrthwynebydd neu'n chwarae mewn digwyddiad a gymeradwywyd gan Daith PGA. Nid yw'n syndod bod y Daith Ewropeaidd wedi cymryd swydd debyg yn ddiweddar memo wedi'i ollwng i chwaraewyr, gan ddiddymu partneriaeth fwy nag ugain mlynedd Ewrop gyda'r Daith Asiaidd, dileu digwyddiadau a gymeradwywyd ac yn ei hanfod yn gwahardd chwaraewyr Ewropeaidd rhag chwarae digwyddiadau Taith Asiaidd, ac i'r gwrthwyneb. Gwelwyd y symudiad fel ymateb uniongyrchol i fuddsoddiad $ 200 miliwn menter Golff LIV Aussie Greg Norman i'r Daith Asiaidd.

Bydd y safiadau hyn, sy'n amlwg yn ymdrechion gan Daith PGA a Thaith y Byd DP i amddiffyn eu hunan-fuddiannau eu hunain dros rai'r chwaraewyr y maent yn eu cynrychioli, yn cael eu profi yn ystod y misoedd nesaf nawr bod dau ddwsin o'r chwaraewyr gorau rhag mae gan ddwy ochr Môr yr Iwerydd ymrwymedig i chwarae yn Saudi International ym mis Chwefror, cyn ddigwyddiad Taith Ewropeaidd sydd bellach yn ddigwyddiad blaenllaw ar y Daith Asiaidd. Mae gan gomisiynydd Pelley a PGA Tour Jay Monahan fis i benderfynu a fyddant yn caniatáu i chwaraewyr fel Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, a dau ddwsin o sêr byd-eang eraill gystadlu yn Riyadh, neu a fyddant yn dirwyo neu hyd yn oed yn eu gwahardd .

Ar gyfer cylched sy'n honni bod ei egwyddorion arweiniol yn “arloesol, cynhwysol, a byd-eang,” mae'n anodd gweld pa mor fygythiol i ddirwyo a gwahardd chwaraewyr wrth gefnu ar y farchnad golff sy'n tyfu gyflymaf yn y byd a'r gronfa fwyaf o dalent sydd ar ddod yn Asia sy'n cyflawni unrhyw un o'r amcanion hynny. Ar ben hynny, mae yna gwestiynau hefyd ynghylch y sail gyfreithiol ar gyfer bygythiadau gwaharddiadau ac ar gyfer gwadu posibl chwarae hepgoriadau o'r PGA ac Teithiau Ewropeaidd.

Mae gan arbenigwyr cyfreithiol yn agored holi a oes gan unrhyw Tour y sylfaen gyfreithiol i wahardd chwaraewyr o ystyried bod golffwyr yn gontractwyr annibynnol sydd â'r hawl i gyfleu eu masnach lle bynnag y gwelant yn dda. Nid yn unig y gallai gwaharddiadau chwaraewyr redeg yn aflan o gyfreithiau gwrthglymblaid a hawliau gweithwyr yr Unol Daleithiau, ond gallai hefyd beri i wneuthurwyr deddfau Americanaidd edrych yn agosach ar statws eithriedig treth Taith PGA o ystyried ei genhadaeth ddi-elw i “hyrwyddo golff proffesiynol.” Hynny yw, mae'n anodd dadlau eich bod yn hyrwyddo budd gorau eich chwaraewyr tra'ch bod ar yr un pryd yn gwahardd yr un chwaraewyr hynny am edrych allan am eu budd gorau.

Mae bron yr holl sylw i fuddugoliaeth Morikawa yn Dubai wedi canolbwyntio ar ddathlu mai ef yw'r Americanwr cyntaf i goncro Ewrop. Ond mewn gwirionedd, mae ei fuddugoliaeth yn bennod olaf drist o’r Daith Ewropeaidd ac yn dystiolaeth bellach bod Euro Tour yn gwbl ymhlyg yng nghenhadaeth Taith PGA i ddominyddu golff byd-eang, hyrwyddo chwaraewyr Americanaidd ledled y byd, a bygwth gwahardd unrhyw un sy’n sefyll yn eu ffordd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

pêl-droed

Mae Stadiwm Parken yn rhoi achubiaeth chwaraeon i Ddenmarc

cyhoeddwyd

on

Er nad Stadiwm Parken yw'r lleoliad mwyaf ym mhêl-droed y byd, heb os, mae'n rhoi Denmarc yn ôl ar y map o safbwynt pêl-droed. Mae gan wlad Ewrop sector chwaraeon iach, ac mae pêl-droed wrth wraidd nwydau chwaraeon y rhanbarth. Er bod proffil Denmarc wedi lleihau rhywfaint trwy gydol y 2000au a'r 2010au, yn enwedig mewn cystadlaethau Ewropeaidd, mae Pencampwriaeth Ewropeaidd 2020 yn rhoi achubiaeth chwaraeon i'r wlad. Felly, gadewch inni edrych ar ystyr hyn ar gyfer cyfleoedd yn Nenmarc yn y dyfodol.   

Ail-sefydlu Denmarc fel gwlad sy'n caru pêl-droed 

Stadiwm Parken yw cartref tîm cenedlaethol Denmarc a FC Copenhagen, ac fe’i dewiswyd yn un o 11 stadiwm i gynnal gemau ar gyfer Ewro 2020. Mae'r ddaear 38,000-sedd yn cynnal pedair gêm i gyd, gan gynnwys pob gêm Grŵp D ac un Rownd o 16 gêm. Gwnaeth Denmarc eu mantais gartref yn cyfrif, gan guro Rwsia 4-1 i archebu eu lle yn y cyfnod taro allan. Nawr, fel Mehefin 22ain, mae tîm Kasper Hjulmand yn 22/1 i mewn Ods Ewro 2020 i ennill y gystadleuaeth ryngwladol.   

Mae dilyniant Denmarc o Grŵp D yn eu gweld yn wynebu Cymru Robert Page yn Rownd 16, a bydd y Coch a’r Gwyn yn llawn hyder ar ôl eu buddugoliaeth bendant dros Rwsia ar ddiwrnod gêm tri. Ar ôl mynd i mewn i'w gêm grŵp olaf y tu allan i le cymhwyster, roedd Denmarc dan bwysau i gyflawni, a gwnaethant hynny mewn ffasiwn ddidostur. O flaen eu cefnogwyr cartref, trodd Stadiwm Parken yn gwyl cariad wrth i dîm cenedlaethol Denmarc gyflawni perfformiad bythgofiadwy. Nid yn unig hynny, ond dangosodd yr angerdd hud anghofiedig Stadiwm Parken i'r byd, gan dynnu sylw at pam roedd y ddaear ar un adeg yn lleoliad go-ar gyfer gemau mawr. 

hysbyseb

Dechrau cyfnod newydd 

Cyn Pencampwriaethau Ewropeaidd 2020, nid yw Stadiwm Parken wedi cynnal gêm sylweddol nad yw’n Ddenmarc er 2000. Dros ddau ddegawd yn ôl, croesawodd y tir 38,000 o seddi Arsenal a Galatasaray ar gyfer rownd derfynol Cwpan UEFA. Ar y noson honno, gwnaeth y Llewod hanes trwy ddod yn yr ochr Dwrcaidd gyntaf i ennill tlws mawr yn Ewrop. Nid oedd gosodiadau polion uchel yn brin yn Stadiwm Parken yn ystod y 1990au, gyda'r lleoliad yn Copenhagen hefyd yn cynnal rownd derfynol Cwpan Enillwyr Cwpan Ewropeaidd 1994 rhwng Arsenal a Parma.   

Mae ymddangosiad Stadiwm Parken yn Ewro 2020 yn darparu cyfnod newydd i chwaraeon yn Nenmarc, ond dim ond dechrau cynlluniau datblygu tymor hir ydyw. Mae Copenhagen yn uwchganolbwynt ar gyfer chwaraeon cynaliadwy, ac mae'r ddinas wedi cofleidio'r cyfrifoldeb hwnnw â breichiau agored. Ar wahân i wthio'r ffiniau mewn awydd ar y cyd i gynnal mwy o ddigwyddiadau, bydd gan gystadlaethau fel Pencampwriaethau Ewrop fuddion tymor hir i'r wlad. Yn ôl SportsPro Media, bydd llwyddiant Denmarc helpu i wella twristiaeth a balchder lleol mewn cyflawniadau chwaraeon. 

hysbyseb

Edrych i'r dyfodol 

Mae Stadiwm Parken wedi cynnal rhai gemau bythgofiadwy, gan gynnwys buddugoliaeth bendant Denmarc Denmarc dros Rwsia. O safbwynt pêl-droed, dyna oedd gêm fwyaf nodedig y lleoliad mewn dros ddau ddegawd, sy'n siarad cyfrolau am ei gwymp sydyn o ras. Fodd bynnag, mae Copenhagen bellach yn edrych i fod yn ôl ar y map pêl-droed, ac mae hynny i ddyled i Stadiwm Parken.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd