Cysylltu â ni

Hapchwarae a betio

Ffocws newydd ar y sector gamblo – yn yr UE ac mewn mannau eraill

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Pan dorrodd y newyddion ym mis Ionawr bod llywodraeth Kazakh yn bwriadu pasio deddf hapchwarae newydd a fydd yn creu rheoleiddiwr trydydd parti preifat o'r enw 'Betting Account Centre,' (BAC) dechreuodd dadl frwd ymhlith perchnogion betio a chasino.

Mae’r ddadl bresennol yn arbennig o amserol gan ei bod hefyd yn dod ar adeg pan fo ymdrechion yn cael eu gwneud yn yr Undeb Ewropeaidd a’i Aelod-wladwriaethau’r UE i gyflwyno canllawiau gwrth-wyngalchu arian mwy cadarn ar gyfer sector gamblo ar-lein Ewrop. 

Un o amcanion Cymdeithas Hapchwarae a Betio Ewrop (EGBA), y corff ar draws yr UE sy'n cynrychioli prif gwmnïau hapchwarae a betio ar-lein Ewrop, yw helpu i feithrin safonau diwydiant uwch.

Mae'r EGBA yn gobeithio codi safonau mewn meysydd fel gwrth-wyngalchu arian, gamblo mwy diogel, a chydweithio.

Mae mentrau nodedig yn ystod y 12 mis diwethaf yn cynnwys cyflwyno canllawiau gwrth-wyngalchu arian cadarn ar gyfer sector gamblo ar-lein Ewrop, gweithio tuag at safoni marcwyr niwed ar lefel Ewropeaidd a mentrau i feithrin cydweithrediad o fewn y sector ar bynciau hollbwysig megis seiberddiogelwch.

Ond mae diwygio yn gadarn ar yr agenda nid yn unig yn yr Undeb Ewropeaidd ond mewn meysydd eraill, gan gynnwys Kazakhstan.

hysbyseb

Mae hefyd yn ceisio gweithredu newidiadau radical yn y sector, er bod hyn yn profi’n fwy dadleuol oherwydd, mae rhai o leiaf y rhai sydd â chysylltiadau gwleidyddol helaeth yn y rhanbarth yn amau ​​y gallai fod wedi defnyddio eu trosoledd i gael “y tu ôl i’r llenni” cyngor neu gymorth llwyr ar gyfer cyflwyno'r BAC.

Cynigiwyd fersiwn o gyfraith Kazak yn wreiddiol yn ôl yn 2020 gyda'r nod o wneud y llif arian yn fwy tryloyw a chasglu mwy o drethi. Cynigiwyd y BAC fel cydweithrediad rhwng cwmni preifat proffil isel a'r Weinyddiaeth Diwylliant a Chwaraeon, rheolydd presennol y farchnad hapchwarae. Yn ddiweddarach ym mis Tachwedd 2020, daeth cwmni prosesu taliadau Kazakh i mewn i'r gymysgedd.

Roedd cyflymder y datblygiadau ar ôl i’r gyfraith gael ei chyflwyno yn gyflym ond nid oedd cymaint â chyfnod rhybudd i’r gymuned busnes gamblo o leiaf gael eu barn ynghylch a fyddai’n fuddiol iddynt hwy. Rhoddwyd y gorau i'r gyfraith ddrafft ar y funud olaf yng nghanol 2021.

Mae’r ffordd y mae hyn i gyd wedi datblygu yn eithaf Kafkaesque ac mae’n codi’r cwestiwn: a ddylai arweinwyr busnes ystyried defnyddio cysylltiadau anffurfiol i, er enghraifft, gyflawni newidiadau sector-gyfeillgar mewn deddfwriaeth yn hytrach na’i wneud yn y ffordd safonol?

Wrth wraidd y mater mae penbleth oesol: ble i dynnu’r llinell rhwng lobïo “normal” ar ran cwmni unigol neu sector cyfan a gofyn yn llwyr am gymwynasau trwy gynnig cymwynasau yn gyfnewid.

Os mai rhagolwg yw hanes, mae pwysau trwm y diwydiant yn Kazakhstan yn tueddu i weithredu'n dawel yng nghoridorau pŵer. Mae hyn, mae rhai yn dadlau, yn atgoffa rhywun o “hen Kazakhstan, yr un lle mae rhai yn cynhyrchu elw sylweddol ac yn dominyddu sectorau proffidiol o economi’r wlad. 

Ond, dadleuir, mae 'Y Gyfraith ar fusnes Hapchwarae' sydd i ddod i rym ar 8 Mehefin 2024 yn mynd yn llawer pellach na hynny. Mae’r llywodraeth wedi dadlau ers tro bod cyfraddau “hapchwarae problemus” cyffredinol yn uchel ymhlith y genhedlaeth iau yn Kazakhstan ond awgrymir bod y mesurau a gyflwynwyd yn y gyfraith ddrafft ddiweddar y llywodraeth ar ddiwygio gamblo yn debygol o effeithio ar gyfran fach yn unig o gamblwyr. Os oes lobi bwerus yn gweithio i effeithio ar gynlluniau'r llywodraeth, nid y diwydiant sy'n ei harwain.  

Dywed beirniaid y gallai'r dirwedd reoleiddiol newydd arwain at reoli'r diwydiant hapchwarae yn ymosodol a bod cwmnïau cyfreithlon yn y sector yn cael eu gwthio allan neu eu gorfodi i roi'r gorau i weithrediadau.   

Beth bynnag yw'r gwir, dywed gwrthwynebwyr y diwygio nad yw creu'r BAC yn helpu i ddatrys gwraidd y mater a bod ymddangosiad BAC a'i rôl honedig yn arwyddluniol o berthynas ehangach a chynyddol rhwng gwleidyddiaeth Kazakh a'r diwydiant hapchwarae.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd