Cysylltu â ni

Mae Iwerddon yn rhif un yn Ewrop ar gyfer sgrinio canser ceg y groth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Iwerddon yn arwain y ffordd yn yr UE o ran sgrinio am ganser ceg y groth.

Mae'r ffigurau diweddaraf ar gyfer 2018 yn dangos mai canran y menywod rhwng 20 a 69 oed a gafodd eu sganio am ganser ceg y groth yn Iwerddon oedd yr uchaf yn Ewrop, sef 78%.

Sganiwyd 74% o fenywod hefyd am ganser y fron, y bedwaredd gyfradd ganrannol uchaf yn yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Dywed Tim Hayes o'r Comisiwn Ewropeaidd fod y ffigurau ar gyfer pob math o sgrinio canser benywaidd yn Iwerddon yn drawiadol iawn.

Parhau Darllen
hysbyseb

Yemen

Yemen: Mae'r UE yn dyrannu € 119 miliwn ychwanegol ar gyfer argyfwng dyngarol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 119 miliwn ychwanegol mewn cymorth dyngarol a datblygu i leddfu dioddefaint Yemenis bregus o dros 6 blynedd o wrthdaro. Yemen yw'r wlad sydd ag argyfwng dyngarol mwyaf y byd, gyda bron i 70% o'r boblogaeth angen cymorth dyngarol. Mae'r argyfwng hefyd wedi atal datblygiad dynol yn y wlad am fwy nag 20 mlynedd, gan effeithio ar sefydliadau cenedlaethol, gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith. Mae’r cyllid a gyhoeddwyd heddiw ar ochrau llinellau Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn dod â chefnogaeth yr UE i Yemen i € 209 miliwn yn 2021.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Mae anghenion dyngarol yn Yemen yn ddigynsail ac yn cynyddu, tra bod yr ymateb dim ond hanner ei ariannu. Mae miloedd yn llwgu, ac mae miliynau yn fwy ar fin newyn. Mae'r UE wedi ymrwymo i barhau â'i gymorth i Yemen. . Rydym yn galw ar y partïon yn y gwrthdaro i ganiatáu mynediad dyngarol anghyfyngedig a chaniatáu llif nwyddau sylfaenol fel bwyd a thanwydd. Mae'r UE yn cefnogi'r broses wleidyddol a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig. Dim ond heddwch all ddod â dioddefaint Yemenis i ben. "

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Rhaid atal dioddefaint dynol a’r newyn sydd ar ddod yn Yemen. Rydym yn defnyddio'r holl offerynnau sydd ar gael inni a bydd cyllid datblygu cryfach heddiw, fel rhan o addewid yr UE, yn mynd i'r afael â'r ysgogwyr economaidd sy'n tanio'r anghenion dyngarol cynyddol ar lawr gwlad. Arwydd cryf yr UE i roddwyr eraill yw bod yn rhaid cadw enillion datblygiadol Yemen ar gyfer adferiad ar ôl gwrthdaro. Bydd hyn yn helpu teuluoedd sy'n agored i niwed i roi bwyd ar y bwrdd a chael mynediad at wasanaethau hanfodol ledled Yemen. Bydd ein cefnogaeth yn rhoi pwyslais cryf ar rymuso menywod yn economaidd, gan fod eu cyfraniad yn allweddol wrth adeiladu dyfodol y wlad. ”

hysbyseb
  • Mae cyllid dyngarol a gyhoeddwyd yn dod i gyfanswm o € 44m. Bydd yn cefnogi poblogaethau sydd wedi'u dadleoli yn ogystal â chymunedau bregus y mae ansicrwydd bwyd, maeth gwael ac argyfyngau iechyd eraill yn effeithio arnynt. Bydd cyllid yr UE yn helpu i ddarparu bwyd yn ogystal â chymorth ariannol, ac yn darparu cymorth gofal iechyd, amddiffyn a maeth i'r rhai yr effeithir arnynt.
  • Bydd gweddill addewid yr UE, € 75m mewn cyllid datblygu yn gwella gwytnwch poblogaethau yr effeithir arnynt gan wrthdaro, trwy helpu i leihau effeithiau negyddol y sefyllfa economaidd sy'n dirywio ar anghenion dyngarol cynyddol. Bydd cyllid yr UE yn helpu awdurdodau lleol i ddarparu a chynnal gwasanaethau sylfaenol - gan gynnwys iechyd, addysg, cyflenwad dŵr ac ynni o ffynonellau cynaliadwy. Bydd yn helpu i gynhyrchu incwm i aelwydydd bregus trwy ddarparu cyfleoedd bywoliaeth iddynt yn y sector cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol a chefnogi entrepreneuriaeth breifat. Bydd ieuenctid a menywod Yemeni ar flaen y gad yn y dull hwn, fel cyfranwyr hanfodol at ddylunio sylfaen economaidd a allai fod yn sail i ddatblygiad economaidd ar ôl gwrthdaro.

Cefndir

Mae'r anghenion dyngarol yn Yemen wedi cyrraedd graddfa na welwyd ei thebyg o'r blaen. Mae'r sefyllfa economaidd-gymdeithasol a'r pandemig coronafirws yn gwneud pethau'n waeth byth. Mae'r sefyllfa economaidd sy'n dirywio ar draws Yemen yn parhau i ddileu bywoliaeth pobl, gan leihau eu gallu i fforddio bwyd a nwyddau sylfaenol, gan gynyddu graddfa anghenion dyngarol ymhellach.  

Mae gwrthdaro ar draws Yemen yn parhau i beryglu sifiliaid, sbarduno dadleoli a difrodi seilwaith fel ysbytai ac ysgolion. Mae mewnforion bwyd, tanwydd a meddyginiaethau yn gyfyngedig, gan arwain at brinder a phrisiau uchel tra bod cymorth dyngarol a datblygu yn parhau i wynebu rhwystrau difrifol.

hysbyseb

Mae effaith barhaus y pandemig COVID-19 wedi ymestyn gwasanaethau iechyd i'r eithaf ac wedi cyfyngu mynediad i'r marchnadoedd. Am y tro cyntaf mewn dwy flynedd, nodwyd pocedi o gyflyrau tebyg i newyn yn Yemen, a chyrhaeddodd nifer y bobl a oedd yn agored i lwgu bron i 50,000 o bobl. Amcangyfrifir bod 16.2 miliwn o bobl yn wynebu ansicrwydd bwyd difrifol.

Yn sgil y pandemig coronafirws, mae sefydliadau partner dyngarol yr UE wedi rhoi mesurau heintio, atal a rheoli ar waith i osgoi lluosogi. Mae hyn yn cynnwys mwy o ymwybyddiaeth a threialu dull cysgodi cymunedol i amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i haint difrifol ymhlith poblogaethau sydd wedi'u dadleoli.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol yn Yemen

Partneriaeth yr UE ag Yemen

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Plaid chwith bellaf yr Almaen yn awyddus i ymuno â'r glymblaid tra bod eraill yn llywio'n glir

cyhoeddwyd

on

Mae cyd-arweinydd y Blaid Chwith Susanne Hennig-Wellsow yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod lleiandy o blaid chwith yr Almaen 'Die Linke' ym Merlin. Hawlfraint  Credyd: AP

Tra bod Angela Merkel (Yn y llun) osgoi ymgyrchu gwleidyddol dros lawer o’r etholiad, wrth iddi ddod yn fwyfwy amlwg bod ei phlaid yn llusgo yn yr arolygon barn, fe aeth ar ôl i’w dirprwy ganol-chwith gyda hen linell ymosod, yn ysgrifennu Lauren Chadwick

“Gyda mi fel Canghellor, ni fyddai clymblaid byth y mae’r Chwith yn rhan ohoni. Ac mae p'un a yw hyn yn cael ei rannu gan Olaf Scholz ai peidio i'w weld o hyd, ”meddai Merkel ddiwedd mis Awst.

Roedd gan Scholz feirniadaeth hefyd am Die Linke - y Blaid Chwith - ond rhoddodd y gorau i wrthod yn llwyr y posibilrwydd o glymblaid gyda nhw. Dywedodd wrth Tagesspiegel dyddiol yr Almaen y byddai gofyn i'r blaid bellaf chwith ymrwymo i NATO ac mae'r bartneriaeth drawsatlantig bellach wedi bod yn llinell ymosod gyson gan y Democratiaid Cristnogol yn yr hyn y mae rhai yn ei ddweud sy'n ymdrech ffos olaf i fachu cymedrolwyr ar y ffens rhwng canol Merkel plaid-iawn a'r Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol, sy'n arwain yn yr arolygon barn.

Mae pleidleiswyr yn gweld “y tu ôl” i’r llinell ymosod o’r CDU, meddai Dr Rüdiger Schmitt-Beck ym Mhrifysgol Mannheim, gan ei bod “het mor hen” .about: gwag

hysbyseb

Ychwanegodd Schmitt-Beck ei fod yn “arwydd o anobaith” yr oedd yr CDU yn troi at y llinell ymosod hon unwaith eto wrth i’r ymgeisydd Armin Laschet fethu â galfaneiddio pleidleiswyr, dengys arolygon barn.

Clymblaid lywodraethol bosibl?

Er bod arbenigwyr yn dweud nad clymblaid sy’n cynnwys y Die Linke pellaf ar y chwith yw beth mae arweinydd y Democratiaid Cymdeithasol Scholz eisiau, nid yw’n debygol o ddiystyru’r posibilrwydd yn llwyr.

Mae hynny oherwydd os yw'r pleidleisio cyfredol yn gywir, bydd angen ffurfio clymblaid y llywodraeth yn yr Almaen yn y dyfodol gyda thair plaid wleidyddol am y tro cyntaf, sy'n golygu nad yw'r Blaid Chwith erioed wedi bod yn agosach at dderbyn man posib mewn clymblaid.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae'r blaid yn pleidleisio ar oddeutu 6% yn genedlaethol, gan eu gwneud y chweched blaid wleidyddol fwyaf poblogaidd yn y wlad.

Dywedodd cyd-arweinydd plaid Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow hyd yn oed wrth bapur newydd yr Almaen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ddechrau mis Medi: “Roedd y ffenestr mor agored ag erioed o’r blaen. Pryd os nad nawr? ” o ran clymblaid bosibl gyda'r Democratiaid Cymdeithasol a'r Gwyrddion.

Roedd llawer o'r farn bod ei geiriau'n dangos gobeithion a pharatoadau uchel y blaid ar gyfer dod i mewn i'r llywodraeth.

Ond er bod y Blaid Chwith bresennol wedi dod yn fwy prif ffrwd ers iddi gael ei ffurfio’n swyddogol yn 2007 - gallai ei chysylltiadau hanesyddol uniongyrchol â chomiwnyddiaeth a pholisi tramor chwith caled ei chadw allan o’r llywodraeth am byth.

Hanes comiwnyddol a golygfeydd llinell galed

Ffurfiwyd Die Linke fel uniad dwy blaid: Plaid Sosialaeth Ddemocrataidd (PDS) a phlaid Llafur a Chyfiawnder Cymdeithasol mwy newydd. Y PDS yw olynydd uniongyrchol Plaid Undod Sosialaidd yr Almaen, y blaid gomiwnyddol a fu'n llywodraethu yn Nwyrain yr Almaen rhwng 1946 a 1989.

“Mae yna lawer o bobl yn yr Almaen sy’n gweld yr etifeddiaeth hon yn broblem fawr,” meddai Dr Thorsten Holzhauser, cyswllt ymchwil yn Sefydliad Theodor Heuss House yn Stuttgart.

"Ar y llaw arall, mae'r blaid wedi bod yn dad-radicaleiddio ers cwpl o flynyddoedd neu hyd yn oed ddegawdau bellach. Mae wedi symud tuag at broffil democrataidd cymdeithasol mwy adain chwith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd hefyd yn rhywbeth y mae llawer o bobl wedi'i gydnabod."

Ond mae Die Linke yn eithaf polareiddio yn fewnol gyda gwleidyddiaeth fwy cymedrol yn Nwyrain yr Almaen a lleisiau mwy radical mewn rhai rhanbarthau yng Ngorllewin yr Almaen.

Tra bod cenhedlaeth iau o bleidleiswyr yn fwy cysylltiedig â materion cyfiawnder cymdeithasol a phynciau gwleidyddol poeth fel yr hinsawdd, ffeministiaeth, gwrth-hiliaeth ac ymfudo, mae rhannau eraill o'r blaid yn apelio mwy at boblyddiaeth ac yn cystadlu â'r Dewis Amgen pellaf ar gyfer yr Almaen. (AfD), dywed arbenigwyr.

Ar hyn o bryd mae gan y blaid un gweinidog-wladwriaeth: Bodo Ramelow yn Thuringia.

Ond mae rhai o safbwyntiau polisi tramor llinell galed y blaid yn ei gwneud yn ddewis annhebygol i bartner llywodraethu.

“Dywedodd y blaid bob amser ei bod am gael gwared ar NATO, ac mae’n blaid sy’n deillio o Ddwyrain yr Almaen, o ddiwylliant gwleidyddol pro-Rwsiaidd iawn, diwylliant gwleidyddol gwrth-Orllewinol iawn, felly mae hyn yn DNA yr plaid, ”meddai Holzhauser.

Mae Die Linke eisiau i'r Almaen ddod allan o NATO a dim defnydd milwrol o fyddin yr Almaen, y Bundeswehr.

“Ni fyddwn yn cymryd rhan mewn llywodraeth sy’n talu rhyfeloedd ac yn caniatáu cenadaethau ymladd gan y Bundeswehr dramor, sy’n hyrwyddo arfogi a militaroli. Yn y tymor hir, rydyn ni'n glynu wrth weledigaeth byd heb fyddinoedd, ”mae'r platfform yn darllen.

Mae Die Linke hefyd yn gwrthod trin Rwsia a China fel “gelynion” ac mae eisiau cysylltiadau agosach gyda’r ddwy wlad.

'Annhebygol' i ymuno â chlymblaid

“Mae siawns. Nid yw’n gyfle mawr iawn, ond mae siawns (gallai Die Linke ymuno â chlymblaid), ”meddai Holzhauser, ond yn draddodiadol mae’r“ tactegau dychryn gan y Ceidwadwyr wedi bod yn gryf iawn wrth symud yn erbyn cynghrair asgell chwith ”.

Fe allai Die Linke, a arferai bleidleisio cyn y Gwyrddion ac Amgen i’r Almaen (AfD) gael problem yn casglu cefnogaeth yn y dyfodol, meddai, wrth iddi ddod yn llai o blaid boblogaidd a mwy o sefydliad.

“Tra yn y gorffennol, mae Die Linke wedi bod yn eithaf llwyddiannus fel grym eithaf poblogaidd a ymgysylltodd yn erbyn sefydliad gwleidyddol Gorllewin yr Almaen, y dyddiau hyn, mae’r blaid yn fwy a mwy yn rhan o’r sefydliad,” meddai Holzhauser.https: //www.euronews .com / gwreiddio / 1660084

“I lawer o bleidleiswyr, yn enwedig yn Nwyrain yr Almaen, mae wedi integreiddio’n llwyddiannus i system plaid yr Almaen. Felly dyma ochr fflip y geiniog yn ei lwyddiant ei hun, ei bod yn dod yn fwy integredig a sefydledig ond ar yr un pryd mae'n colli atyniad fel grym poblogaidd. ”

O ran materion cymdeithasol, mae'n fwy tebygol o fod â galwadau tebyg i'r Gwyrddion a'r Democratiaid Cymdeithasol, fodd bynnag, gan gynnwys treth cyfoeth ac isafswm cyflog uwch. Syniadau platfform ydyn nhw nad ydyn nhw wedi dwyn ffrwyth yn y glymblaid SPD / CDU gyfredol.

Ond mae p'un a yw hynny'n golygu y byddant yn mynd i mewn i'r llywodraeth i'w gweld o hyd, er gwaethaf gobeithion uchel canfyddedig arweinwyr y blaid.

Parhau Darllen

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd