Cysylltu â ni

Mae'r Gwyddelod yn fwyaf cadarnhaol ynglŷn â dull yr UE o fynd i'r afael â Covid 19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gwyddelod yw'r rhai mwyaf cadarnhaol yn Ewrop ynglŷn â dull yr UE o fynd i'r afael â Covid 19.

Mae arolwg newydd gan Eurobarometer yn ein rhoi ar y blaen i bob un o’r 26 gwlad arall o ran optimistiaeth ynglŷn â dod â lledaeniad y firws i ben.

Mae Iwerddon yn dod i'r amlwg ar 71 y cant yn bositif - mewn cyferbyniad mae 63 y cant o drigolion Lwcsembwrg yn dweud eu bod yn anhapus â'r mesurau sy'n cael eu cymryd gan sefydliadau'r UE i frwydro yn erbyn yr achosion.

hysbyseb

Dywed Gerry Kiely, Pennaeth Cynrychiolaeth yr UE yn Iwerddon, fod y rhan fwyaf o Wyddelod yn credu mai dull yr UE o fynd i’r afael â Coronavirus yw’r un cywir.

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyflwr yr UE: Ymladd yn erbyn COVID-19, adferiad, hinsawdd a pholisi allanol

cyhoeddwyd

on

Yn nadl flynyddol Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, cwestiynodd ASEau Arlywydd y Comisiwn von der Leyen am heriau mwyaf uniongyrchol yr UE, sesiwn lawn  AFCO.

Dechreuodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd gan dynnu sylw, yn yr argyfwng iechyd byd-eang mwyaf ers canrif, at yr argyfwng economaidd byd-eang dyfnaf ers degawdau a’r argyfwng planedol carreg erioed, “gwnaethom ddewis mynd iddo gyda'n gilydd. Fel un Ewrop. A gallwn fod yn falch ohono ”. Pwysleisiodd fod Ewrop ymhlith arweinwyr y byd o ran cyfraddau brechu, wrth rannu hanner ei chynhyrchiad brechlyn â gweddill y byd. Nawr y flaenoriaeth yw cyflymu brechu byd-eang, parhau ag ymdrechion yn Ewrop a pharatoi'n dda ar gyfer pandemigau yn y dyfodol.

Wrth edrych ymlaen, nododd mai “digidol yw’r mater gwneud neu dorri” a chyhoeddodd Ddeddf Sglodion Ewropeaidd newydd, gan ddod â galluoedd ymchwil, dylunio a phrofi o safon fyd-eang Ewrop ynghyd a chydlynu buddsoddiadau’r UE a chenedlaethol ar lled-ddargludyddion. O ran newid yn yr hinsawdd, nododd von der Leyen “gan ei fod wedi’i wneud gan ddyn, y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch”. Amlygodd mai'r UE, gyda'r Fargen Werdd, oedd yr economi fawr gyntaf i gyflwyno deddfwriaeth gynhwysfawr yn y maes hwn ac addawodd gefnogi gwledydd sy'n datblygu trwy ddyblu cyllid ar gyfer bioamrywiaeth ac addo € 4 biliwn ychwanegol ar gyfer cyllid hinsawdd tan 2027 i gefnogi eu gwyrdd. trosglwyddo.

hysbyseb

Wrth siarad am bolisi tramor a diogelwch, galwodd am Bolisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd a Deddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd a chyhoeddodd uwchgynhadledd ar amddiffyniad Ewropeaidd i'w gynnal o dan Arlywyddiaeth Ffrainc.

Manfred WEBER (EPP, DE) tynnodd sylw at ganlyniadau cymdeithasol ac economaidd argyfwng COVID-19 a dywedodd fod angen i Ewrop greu swyddi newydd ar frys, hefyd yn y sector iechyd lle mae'r UE yn arwain gyda brechlynnau COVID-19. Plediodd am raglen argyfwng masnach UE-UD ar gyfer y sectorau trafnidiaeth a symudedd a digidol a chynllun i dorri biwrocratiaeth. Dylai amddiffyn Ewropeaidd gael ei gryfhau gyda grym ymateb cyflym, a throdd Europol yn FBI Ewropeaidd, daeth i'r casgliad.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) asesodd frwydr yr UE yn erbyn y pandemig a’i ganlyniadau yn gadarnhaol: “Mae 70% o’r boblogaeth yn cael eu brechu, mae rhyddid i symud yn realiti eto ac mae cronfeydd NextGenerationEU eisoes yn cael eu dosbarthu”. Mae'r newid tuag at economi werdd hefyd ar y trywydd iawn, ychwanegodd, ond “nid ydym wedi gwneud digon i sicrhau lles dinasyddion”, gan nodi bod yr argyfwng wedi gwaethygu anghydraddoldebau ac wedi taro'r rhai mwyaf agored i niwed yn galetach.

hysbyseb

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO) wedi cwyno bod y Comisiwn wedi bod yn cymryd rhan mewn diplomyddiaeth gyda'r Cyngor yn rhy aml yn lle cymryd rhan mewn llunio polisïau gyda'r Senedd. Gan bwysleisio mai gwerthoedd Ewropeaidd yw sylfeini ein Hundeb, anogodd y Comisiwn i ddechrau defnyddio'r mecanwaith amodoldeb a sefydlwyd i amddiffyn cyllideb yr UE rhag torri i reol y gyfraith sydd mewn grym am bron i flwyddyn ond na chafodd ei chymhwyso erioed, i roi'r gorau i ariannu symudiadau afreolaidd mewn sawl rhan o Ewrop lle mae annibyniaeth farnwrol yn cael ei erydu, newyddiadurwyr yn cael eu llofruddio a lleiafrifoedd yn gwahaniaethu yn eu herbyn.

Philippe LAMBERTS (Gwyrddion / EFA, BE) mynnu mwy o uchelgais hinsawdd: “cyflymach, uwch, cryfach: mae’n hen bryd cymhwyso’r nodau Olympaidd i’n hymdrechion i achub y blaned”. Gofynnodd hefyd am newidiadau yn y systemau cyllidol a chymdeithasol i sicrhau bywyd urddasol i bawb. O ran polisi allanol, nododd Lamberts mai dim ond trwy rannu sofraniaeth y gallai’r UE ddod yn “bwysau trwm” ar y sîn fyd-eang, a gwnaeth yn glir na fydd “Fortress Europe’ byth yn chwaraewr geopolitical uchel ei barch ”. Yn olaf, roedd yn gresynu na fyddai gwledydd yr UE’ y prif bryder dros Afghanistan yw osgoi unrhyw Afghanistan rhag rhoi eu traed ar diriogaeth Ewrop.

Nid oes angen “areithiau blodeuog” ar ddinasyddion yr UE, maen nhw “eisiau cael eu gadael ar eu pennau eu hunain”, meddai Jörg MEUTHEN (ID, DE). Beirniadodd gynlluniau’r Comisiwn o “dreuliau enfawr” - ar gyfer y Fargen Werdd, ar gyfer y gronfa adfer, ar gyfer “Fit for 55”, y byddai’n rhaid i ddinasyddion dalu amdano yn y diwedd. Rhybuddiodd am fiwrocratiaeth gynyddol a gresynu at y trawsnewidiad tuag at ynni gwyrdd, gan bledio am fwy o ynni niwclear.

Raffaele FITTO (ECR, IT) rhybuddiodd “nad yw adnoddau NextGenerationEU yn unig yn ddigonol” a mynnodd ddiwygio’r Cytundeb Sefydlogrwydd. Galwodd hefyd am newid rheolau cymorth gwladwriaethol a pholisi masnach mwy ymreolaethol. “Ni ellir mynd i’r afael â’r trawsnewidiad amgylcheddol heb ystyried yr hyn sy’n digwydd yn y byd ac yn enwedig yr effaith ar ein system gynhyrchu”, ychwanegodd. Yn ôl rheolaeth y gyfraith a Gwlad Pwyl, gwadodd Fitto “orfodaeth wleidyddol gan fwyafrif nad yw’n parchu cymwyseddau gwladwriaethau unigol”.

Yn ôl Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE), Mae Ms von der Leyen wedi canmol ei hun ond heb gyflwyno unrhyw atebion i broblemau heddiw. Mynnodd fod amddiffyniad patent ar gyfer brechlynnau yn cael ei ddileu ac yn gresynu bod y 10 biliwnydd cyfoethocaf yn Ewrop wedi cynyddu eu ffawd ymhellach yn ystod y pandemig tra bod un o bob pump o blant yn yr UE yn tyfu i fyny mewn perygl neu mewn perygl o dlodi.

siaradwyr

Ursula VON DER LEYEN, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Adnewyddu, RO)

Philippe LAMBERTS (Gwyrdd / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, TG)

Martin SCHIRDEWAN (Y Chwith, DE)

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Pacistan

Anogodd yr UE i weithredu dros 'gam-drin hawliau parhaus' gan Bacistan

cyhoeddwyd

on

Llefarydd y glymblaid, Andy Vermaut

Mae sefydliadau’r UE wedi cael eu hannog i weithredu ar frys yn achos camdriniaeth honedig hawliau dynol honedig Pacistan. Cyflwynodd clymblaid o gyrff anllywodraethol hawliau dynol uchel eu parch, a ddaeth ynghyd o dan ymbarél Hawliau Dynol Heb Ffiniau (HRWF), lythyr at Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn galw am atal statws GSP + Pacistan, sy'n rhoi hawliau masnachu ffafriol i'r wlad gyda yr UE, ar sail “cam-drin hawliau dynol parhaus” .  

Yn y llythyr, a gyflwynwyd â llaw i swyddfeydd Borrell ym Mrwsel, cyn ASE yn Sbaen, ddydd Mercher, tynnodd y cyrff anllywodraethol sylw arbennig at gam-drin deddfau cabledd Pacistan. Yn ddiweddar gwelwyd plentyn wyth oed wedi’i gyhuddo o gabledd “yn erbyn y proffwyd” yn drosedd â dedfryd marwolaeth orfodol. Daw'r llythyr yn dilyn cynhadledd ddiweddar ar y mater, a gynhaliwyd hefyd gan y Press Club ym Mrwsel, a gafodd sylw'r cyn-Gomisiynydd Ewropeaidd Jan Figel, yr ASE Peter van Dalen ac eraill.  

hysbyseb

Ers hynny mae grŵp seneddol yn y DU wedi datgan ei gefnogaeth i'r ymgyrch, dan arweiniad HRWF. Dywedodd un o drefnwyr y llythyr wrth y wefan hon fod pryder arbennig ynghylch deddfau cabledd gwlad bresennol Pacistan, a’r diffyg parch at y rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd. Mae'r llythyr a roddwyd i Borrell, pennaeth materion tramor yr UE, yn dyfynnu erthygl 12 o Gynnig ar y Cyd ar gyfer Penderfyniad gan Senedd Ewrop, dyddiedig Ebrill 28 ac wedi'i basio gan 681 o bleidleisiau. Mae hyn yn addo “adolygu cymhwysedd Pacistan ar gyfer statws GSP + ar unwaith yng ngoleuni digwyddiadau cyfredol ac a oes rheswm digonol i gychwyn gweithdrefn i dynnu’r statws hwn yn ôl dros dro a’r buddion a ddaw yn ei sgil, ac i adrodd i Senedd Ewrop ar y mater hwn cyn gynted â phosibl ”.  

Clywodd y gynhadledd ddiweddar, o'r buddion a roddwyd o ganlyniad i'r cytundeb presennol gyda Phacistan, mai tua 20% yn unig a gronnodd i'r UE, gan achosi, ym marn y gynhadledd, dim effaith economaidd niweidiol sylweddol bosibl ar yr UE na'r aelod-wladwriaethau. . Mae gosod y ddedfryd marwolaeth orfodol i'r rhai a geir yn euog o gabledd yn erbyn y proffwyd, yn enwedig yng nghyd-destun cyhuddiadau o'r fath wedi cael eu lefelu yn ddiweddar mewn plentyn wyth oed, yn gwneud, ym marn y gynhadledd, y statws GSP + cyfredol y mae Pacistan “yn foesol ac yn wleidyddol anghynaladwy.”  

Yn ystod y gynhadledd, darllenwyd yr enwau allan o 47 o garcharorion sydd ar hyn o bryd yn cael eu dal ar daliadau cabledd ym Mhacistan. Y rhain yw: Mubashir Ahmed; Gulab Ahmed; Ahtesham Ahmed; Zahid Ahmed; Ahmed Waqar; Anwar; Islam; Mailik Ashraf; Anwar Ashgar; Ahmed Ashgar; Noor Ashgar; Malik Ashraf; Kausar Ayub; Amud Ayub; Taimur; Siya; Raza; Zafar Bati; Safi Md. Md. Shehzad; Rehmat Ali; Asif; Md. Aslam; Arif Mehdi; Junaid; Hafeez; Abdul Hamid; Md. Faruq; Bin Hayai; Malik; Humayan Faysal; Aftab Mastargil; Nadeem James; Arif Massih; Saudi Issaq; Abdul Karim; Imran Massih; Yakub; Ishfaq Massih; Saba Massih; Bashir; Mastan Mushtaq; Shamsuddin; Md. Yussaf; Inayat Rasool; Iqbal a Md. Aslam.

hysbyseb

Mae'r rhestr yn cynnwys Ahmediyyas, Shias, Hindwiaid, a Christnogion. Mae un ar bymtheg o'r rhain wedi cael dedfryd marwolaeth. Mae’r llythyr a anfonwyd at Borrell ddydd Mercher yn nodi “Yn unol â hynny, rydym am ofyn i’r Uchel Gynrychiolydd - sydd eisoes wedi nodi bod atal statws GSP + Pacistan yn fesur o’r mesurau diwethaf - beth yw ei sefyllfa bresennol yn hyn o beth?” Mae'r llythyr, a welir ar y wefan hon, yn mynd ymlaen i ddweud “o ystyried bod ymddygiad Pacistan yn amlwg yn mynd yn groes i'r gofyniad i fuddiolwyr GSP + gadarnhau 27 o gonfensiynau rhyngwladol, niferus y mae'n amlwg eu bod yn torri, gofynnwn yn barchus sut y gall yr Uchel Gynrychiolydd gyfiawnhau'r parhad o statws GSP + Pacistan? ” Nid oedd unrhyw un o'r EEAS ar gael ar unwaith i roi sylwadau ar y wefan hon ddydd Mercher (15 Medi).  

Parhau Darllen

Rwsia

Mae'r Wcráin yn seetio wrth i bleidiau plaid Putin bleidleisio yn Donbass a ddelir gan ymwahanydd

cyhoeddwyd

on

By

Mae baneri Rwsiaidd a ymwahanol yn gwibio yn yr awyr wrth i gerddoriaeth fywiog beio a milwyr o Weriniaeth y Bobl Donetsk hunan-gyhoeddedig eistedd yn gwrando ar areithiau. Mae aelodau o glwb beic modur cenedlaetholwr Rwsiaidd Night Wolves yn melino o gwmpas gerllaw, ysgrifennu Alexander Ermochenko, Sergiy Karazy yn Kyiv a Maria Tsvetkova ym Moscow.

Bydd Rwsia yn cynnal etholiadau seneddol ar 17-19 Medi ac am y tro cyntaf, mae Rwsia Unedig, y blaid sy’n rheoli sy’n cefnogi’r Arlywydd Vladimir Putin, yn ymgyrchu yn nwyrain yr Wcrain ar diriogaeth a reolir gan ymwahanwyr a gefnogir gan Moscow.

Mae pleidleisiau mwy na 600,000 o bobl a gafodd basbortau Rwsiaidd ar ôl newid polisi Kremlin yn 2019 y gwnaeth yr Wcráin ddadgriptio fel cam tuag at anecsio.

hysbyseb

"Byddaf yn pleidleisio yn sicr, a dim ond dros Rwsia Unedig oherwydd credaf y byddwn yn ymuno â Ffederasiwn Rwseg," meddai Elena, 39, o Khartsysk yn rhanbarth Donetsk.

"Bydd ein plant yn astudio yn ôl cwricwlwm Rwseg, bydd ein cyflogau yn unol â safonau Rwseg, ac mewn gwirionedd byddwn yn byw yn Rwsia," meddai, wrth siarad mewn rali yn Rwsia Unedig yn ninas Donetsk.

Yn 2014, ar ôl i brotestiadau stryd ennyn arlywydd Viktor Yanukovich, sy’n gyfeillgar i Kremlin, fe wnaeth Rwsia atodi rhan arall o’r Wcráin, Penrhyn y Crimea, yn gyflym. Yna cododd ymwahanwyr Pro-Rwsiaidd ar draws dwyrain Wcráin, yn yr hyn a alwodd Kyiv a'i gynghreiriaid Gorllewinol yn fachiad tir â chefnogaeth Moscow.

hysbyseb

Mae mwy na 14,000 o bobl wedi marw wrth ymladd rhwng ymwahanwyr a lluoedd Wcrain, gyda gwrthdaro marwol yn parhau’n rheolaidd er gwaethaf cadoediad a ddaeth â brwydro ar raddfa fawr i ben yn 2015.

Mae dau "Weriniaeth y Bobl" hunan-gyhoeddedig yn rhedeg rhanbarthau Donetsk a Luhansk, mewn rhan o ddwyrain yr Wcrain o'r enw'r Donbass. Mae Moscow wedi meithrin cysylltiadau agos â'r ymwahanwyr ond mae'n gwadu trefnu eu gwrthryfeloedd.

Yn Donetsk, mae hysbysfyrddau etholiad gyda delweddau o dirnodau Rwsiaidd fel Eglwys Gadeiriol St Basil ym Moscow wedi'u dotio o gwmpas. Mae rwbl Rwseg wedi mewnblannu hryvnia Wcrain. Yn y cyfamser, mae Kyiv yn gandryll yn Rwsia yn cynnal etholiad ar diriogaeth a ddelir gan ymwahanydd.

"Mae yna 'Russification' llwyr o'r rhanbarth hwn yn mynd yn ei flaen yn llawn," meddai Oleskiy Danilov, ysgrifennydd cyngor diogelwch ac amddiffyn yr Wcrain, wrth Reuters yn Kyiv.

"Y cwestiwn arall yw pam nad yw'r byd yn ymateb i hyn? Pam ddylen nhw gydnabod y Dwma Gwladol hwn?" meddai mewn cyfweliad yn Kyiv, gan gyfeirio at dŷ isaf senedd Rwseg a fydd yn cael ei ddewis yn y bleidlais.

Dywed Rwsia nad oes unrhyw beth anarferol am bobl â chenedligrwydd deuol Rwseg a Wcrain yn pleidleisio mewn etholiad yn Rwseg.

Roedd gan drigolion Donbass â phasbortau Rwseg hawl i bleidleisio "ble bynnag maen nhw'n byw", dyfynnodd asiantaeth newyddion TASS Rwsia fod y Gweinidog Tramor Sergei Lavrov wedi dweud ar Awst 31.

Mae Kyiv a Moscow yn cyhuddo ei gilydd o rwystro heddwch parhaol yn y Donbass. Achosodd lluoedd lluoedd Rwsiaidd ger ffin yr Wcrain yn gynharach eleni, ddychryn yn y Gorllewin.

Ar draws Rwsia ei hun, mae disgwyl i Rwsia Unedig ennill yr etholiad seneddol, gan nad yw erioed wedi methu â gwneud yn oes Putin, er gwaethaf graddfeydd pleidleisio barn sydd wedi ysbeilio yn ddiweddar dros safonau byw llonydd. Dywed grwpiau’r wrthblaid fod eu hymgeiswyr wedi cael eu gwrthod rhag cael mynediad i’r bleidlais, eu carcharu, eu dychryn neu eu gwthio i alltudiaeth, a’u bod yn rhagweld twyll. Dywed Rwsia y bydd y bleidlais yn deg.

Er bod y Donbass yn fach o'i gymharu ag etholwyr cyffredinol Rwseg, gallai cefnogaeth ysgubol y blaid sy'n rheoli fod yna ddigon i sicrhau seddi ychwanegol.

"Yn amlwg mae sgôr Rwsia Unedig yno yn llawer uwch ac mae'r bleidlais brotest yn llawer is yno nag ar draws (Rwsia) ar gyfartaledd," meddai Abbas Gallyamov, cyn-ysgrifennwr lleferydd Kremlin a drodd yn ddadansoddwr gwleidyddol.

"Dyna pam maen nhw'n symud Donbass."

Dywedodd Yevhen Mahda, dadansoddwr gwleidyddol o Kyiv, fod Rwsia yn gadael i drigolion Donbass bleidleisio nid yn unig i roi hwb i Rwsia Unedig, ond i gyfreithloni’r gweinyddiaethau ymwahanol.

"Mae Rwsia, byddwn i'n ei roi fel hyn, gyda sinigiaeth fawr, yn manteisio ar y ffaith nad oes gan y mwyafrif o'r bobl sy'n byw yno unrhyw le i fynd i gael help, neb i ddibynnu arno, ac yn aml pasbort Rwsiaidd oedd yr unig ffordd allan o'r sefyllfa enbyd y cafodd pobl eu hunain ynddo ar diriogaethau dan feddiant. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd