Cysylltu â ni

Diwydiant rheilffyrdd Iwerddon a gafodd ei daro galetaf yn Ewrop oherwydd Covid 19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Iwerddon wedi dioddef y gostyngiad mwyaf o deithwyr rheilffordd yn Ewrop yn ystod pandemig Covid 19.

Mae ffigurau gan Eurostat am y cyfnod Ebrill, Mai, Mehefin 2020 yn dangos bod y niferoedd yma wedi gostwng 94% o'i gymharu â'r un chwarter yn 2019.

Grace Bolton yw Pennaeth y Wasg gyda Chynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn Iwerddon.

hysbyseb

Mae hi'n dweud mai'r diwydiant rheilffyrdd yma fu'r ergyd anoddaf o'r 27 aelod-wladwriaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb

PRAWF

Liberia

Sgandal ArcelorMittal, methiant Weah, a'r angen am newid

cyhoeddwyd

on

Mae'r sgandal ddiweddaraf yn ymwneud ag ArcelorMittal - y buddsoddwr tramor mwyaf yn Liberia - wedi taflu goleuni llym ar fethiannau gweinyddiaeth George Weah. Tra bod Liberia wedi cael ei siglo gan y pandemig, mae'r sgandal yn datgelu sut mae Liberiaid wedi cael eu hamddifadu o gyfleusterau meddygol hanfodol a miliynau o ddoleri o dan wyliadwriaeth Weah, yn ysgrifennu Candice Musangayi.

Mae'r bennod yn codi cwestiynau difrifol am allu'r cyn bêl-droediwr i ddenu a chadw buddsoddiad busnes a thramor sydd wir o fudd i bobl gyffredin yn Liberia. Wrth i genedl gorllewin Affrica, sy’n llawn adnoddau naturiol, geisio gwella ar ôl effaith y pandemig, mae diffyg profiad Weah yn faich ar wlad na all fforddio cael ei gadael ar ôl.

Sgandal ArcelorMittal

hysbyseb

Roedd ArcelorMittal Liberia mynd â'r llys ddechrau mis Medi am ddiffygio ar sawl darpariaeth yn ei gytundeb consesiwn 2007. Mae’r achos cyfreithiol - y tro cyntaf i ArcelorMittal Liberia gael ei ddwyn i’r llys ers iddo ddechrau gweithrediadau yn y wlad yn 2005 - yn cyhuddo’r cawr dur o beidio â thalu miliynau o ddoleri mewn cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, gostyngiad mympwyol o gyfranddaliadau’r llywodraeth, amddifadu Liberiaid o gyfreithlon. cyflogaeth a budd-daliadau, a'r methiant i adeiladu ysbytai. Mae'r sioc hon yn symud yn cyd-fynd â phrinder arian enbyd, gydag ysbytai a refeniw ychwanegol y llywodraeth ei angen yn fwy nag erioed yng nghanol y pandemig COVID-19.

Ac eto, daw'r achos cyfreithiol digynsail hwn, a lansiwyd gan acolyte o'r Arlywydd Weah, ar ôl yr Arlywydd ar 10 Medi canmol Rheolwyr ArcelorMittal am eu bwriadau i barhau i fuddsoddi yn nyfodol Liberia ar ôl seremoni arwyddo Cytundeb Datblygu Mwynau. Mae'r cytundeb i fod i weld ArcelorMittal yn buddsoddi USD 800 miliwn yn ychwanegol yn ei brosiect mwyn haearn.

Yma, mae Liberia yn ei chael ei hun mewn sefyllfa ryfedd. Ar y naill law, mae gennym honiadau gan gydymaith arlywyddol agos o fethiannau ar raddfa fawr buddsoddwr tramor sydd wedi amddifadu Liberia o'i ffyniant. Ar y llaw arall, mae gennym lywydd nid yn unig yn llongyfarch y buddsoddwr, ond yn ei wobrwyo â chytundebau gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri heb unrhyw ymdrechion ymddangosiadol i’w ddisgyblu am y methiannau tybiedig hyn.

hysbyseb

Methiant Weah

Mae'r cymhellion ansicr y tu ôl i'r achos cyfreithiol yn datgelu bod Weah wedi caniatáu i lywodraethu gwael ddod yn endemig yn Liberia.

Er gwaethaf hyn, mae llawer o ddadansoddwyr cyfryngau wedi canmol Weah am ei allu ymddangosiadol i sicrhau bargeinion gydag ArcelorMittal a buddsoddwyr eraill. Rhaid cyfaddef, mae llawer o'i fargeinion yn swnio'n drawiadol wrth gael eu tynnu o'r cyd-destun a ddarperir gan yr achos cyfreithiol. Yn wir, mae ArcelorMittal yn honni ei fod wedi buddsoddi dros USD 2 biliwn yn y wlad dros y 15 mlynedd diwethaf. Ond ni all Liberiaid ddisgwyl i'r buddsoddiad hwn wella eu bywydau yn sylweddol pan mae'n ymddangos bod Weah yn caniatáu i ArcelorMittal ddiofyn ar eu cytundebau a chyfyngu cyfoeth rhag bod o fudd i'r bobl leol.

Fodd bynnag, dim ond un bennod yw'r sgandal ddiweddar yn y gyfres o fethiannau o dan lywyddiaeth y cyn chwaraewr pêl-droed Weah. Roedd Liberiaid wedi cael digon o gyfleoedd wedi'u gwastraffu, hyd yn oed cyn y pandemig. Ym mis Mehefin 2019, mwy na Protestiodd 5,000 o bobl ym Monrovia yn erbyn methiant Weah i fynd i’r afael â chamreoli economaidd, llygredd ac anghyfiawnder eang. Roedd yr aflonyddwch - a elwir yn fudiad #BringBackOurMoney - yn un o'r symudiadau cymdeithasol mwyaf yn y cof byw. O ganlyniad i fethiannau Weah, mae Liberia - gwlad sy'n llawn talent ac adnoddau naturiol - yn safle 175 allan o 190 economi yn yr Adroddiad Gwneud Busnes 2020 Banc y Byd.

Wrth gwrs, dylid dosrannu rhywfaint o fai i weinyddiaeth flaenorol Ellen Johnson Sirleaf a’r swyddogion sydd wedi methu â mynd i’r afael â llygredd er gwaethaf blynyddoedd mewn grym, fel gobeithiol arlywyddol yn y dyfodol a chyn is-lywydd Joseph Boakai. Mae Boakai wedi hen ymglymu yn y byd gwleidyddol domestig cam, gan fethu â gwneud unrhyw gynnydd yn erbyn llygredd tra’n ddirprwy bennaeth llywodraeth mewn gweinyddiaethau blaenorol.

Ond heddiw, mae'r bwch yn stopio yn Weah. Trwy gyfuniad o ddiffyg profiad, anghymhwysedd ac efallai gormod o benawdau yn ystod ei yrfa bêl-droed, mae Weah wedi caniatáu i fuddsoddwyr tramor dyfu’n gyfoethog oddi ar doreth o adnoddau’r genedl wrth gefnu ar Liberiaid yn ystod argyfwng byd-eang cenhedlaeth.

Beth yw'r dewisiadau amgen ar gyfer newid?

Datguddiad yr angen am newid yw unig leinin arian sgandal ArcelorMittal. Wrth i Liberia agosáu at ei hetholiad arlywyddol nesaf - sydd i ddod yn 2023 - mae gwahanol ymgeiswyr yr wrthblaid yn cynrychioli gwahanol opsiynau ar gyfer pleidleiswyr sy'n ceisio dewis arall yn lle'r Weah poblogaidd. Ar hyn o bryd mae'r gwrthbleidiau mewn clymblaid er mwyn cyflwyno un ymgeisydd i'r bobl yn yr etholiad, a thrwy hynny gyflwyno'r cyfle gorau i fynd i'r afael â'r periglor, ac mae'r ras ymlaen i sicrhau'r enwebiad.

Yr ymgeisydd rhedwr blaen ac efallai'r mwyaf cymwys i droi economi faltering Liberia yn rownd yw Alexander B. Cummings. Cummings yw'r dyn busnes mwyaf llwyddiannus a phrofiadol o Liberia yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O ddechreuadau gostyngedig yn Sir Montserrado, cododd Cummings i ddod yn bennaeth Coca-Cola Affrica, a dyfodd i ddod yn bresennol ym mhob gwlad yn Affrica o dan ei wyliadwriaeth trwy gyfuniad o fuddsoddiad tramor craff, partneriaethau â sylfaen dda a gweithrediadau sydd o fudd i bawb gyda llywodraethau lleol. .

Mewn arddangosiad o’i gyfrifoldeb cymdeithasol ei hun - yn wahanol i Weah - dyfarnwyd Cummings yn 2011 y Band Mawr Knight - Humane Order of African Redemption, un o’r anrhydeddau uchaf yn Liberia i gael ei ddyfarnu am waith dyngarol. Mae ei Cummings Africa Foundation yn darparu hyfforddiant entrepreneuriaeth ac wedi hwyluso'r gwaith o adeiladu a Sefydliad academaidd STEM - y cyntaf o'i fath yn Liberia. Yn ystod y pandemig, mae Cummings wedi cyflenwi meddyginiaethau a chyflenwadau meddygol i ysbytai ledled y wlad, yn ogystal â cytuniad agoriadolcanolfannau ent.

Yn ôl cefnogwyr, mae ei brofiad wedi ei arfogi â'r sgiliau a'r gwerthoedd i drawsnewid Liberia. Maent yn ystyried ei lwyddiant masnachol yn arddangosiad ei fod yn gwybod sut i redeg sefydliadau mawr a dwyn pobl i gyfrif am eu methiannau. Mae ei arweinyddiaeth fusnes wedi'i seilio ar ei ymrwymiad i lywodraethu da, a oedd disgrifiwyd gan gyn Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Kofi Annan, fel “efallai’r ffactor pwysicaf wrth ddileu tlodi a hyrwyddo datblygiad”.

Prif heriwr Cummings yw ymgeisydd sefydlu'r wrthblaid. Fel cyn is-lywydd, mae Joseph Boakai wedi bod mewn gwleidyddiaeth ers degawdau ac mae'n rhan o'r elitaidd sydd wedi arwain Liberia i'w safle presennol. Mae yna ymdeimlad bod y dyn 76 oed yn credu ei fod yn 'ddyledus' i'r arlywyddiaeth ac mai ei dro ef yw arwain. Yn sicr, mae ei ffitrwydd i redeg yn erbyn Weah ac yna arwain y wlad wedi cael ei amau ​​yn y cyfryngau yn Liberia tra nad yw pobl gyffredin eto'n gyfarwydd â'i blatfform polisi i drawsnewid y wlad. Erys cwestiynau am ei allu i sefydlu'r newid sydd ei angen ar Liberia.

Pan fydd Liberiaid yn mynd i'r polau yn 2023, mae Liberiaid yn debygol o gofio i Weah fethu â mynd i'r afael â thrachwant corfforaethol a methu â gwneud i asedau'r wlad ei hun weithio i bobl Liberia. Bydd eu pleidlais yn bwysicach nag erioed a bydd yn penderfynu a fydd dyfodol Liberia yn wirioneddol wahanol i'w gorffennol.

Parhau Darllen

Gwobrau

2021 Gwobr Václav Havel wedi'i dyfarnu i arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Maria Kalesnikava

cyhoeddwyd

on

Dyfarnwyd nawfed Gwobr Hawliau Dynol Václav Havel - sy'n anrhydeddu gweithredu rhagorol gan gymdeithas sifil wrth amddiffyn hawliau dynol - i arweinydd gwrthblaid ac actifydd Belarwsia Maria Kalesnikava (Yn y llun).

Cyflwynwyd y wobr € 60,000 mewn seremoni arbennig ar ddiwrnod agoriadol sesiwn lawn yr hydref Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE) yn Strasbwrg.

Mae Maria Kalesnikava yn un o arweinwyr yr wrthblaid ym Melarus ac yn aelod o'r Cyngor Cydlynu. Hi oedd pennaeth pencadlys ymgyrch y cyn-enwebai arlywyddol Viktar Babaryka, ac mae wedi dod yn un o dri symbol benywaidd gwrthblaid Belarwsia ac ymrafael pobl Belarus dros ryddid sifil a gwleidyddol a hawliau sylfaenol.

hysbyseb

Cafodd ei chipio ym Minsk ym mis Medi 2020 a gwnaeth benawdau pan gododd ei phasbort ar y ffin i'w hatal rhag cael ei symud a'i alltudiaeth o Belarus. Cafodd ei chadw yn y ddalfa wedi hynny, ac ym mis Medi 2021 dedfrydwyd hi i 11 mlynedd yn y carchar am ei gweithgaredd gwleidyddol.

Gan dderbyn y wobr ar ei rhan, diolchodd chwaer Maria, Tatsiana Khomich, i bwyllgor y wobr a dywedodd y byddai ei chwaer eisiau cysegru ei buddugoliaeth i bawb ym Melarus sy'n ymladd am eu hawliau: “Mae'r wobr hon yn arwydd o undod y byd democrataidd cyfan gyda'r pobl Belarus. Mae hefyd yn arwydd i ni, Belarusiaid, fod y gymuned ryngwladol yn ein cefnogi, a’n bod ar y trywydd iawn. ”

Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Llywydd PACE, Rik Daems, a gadeiriodd y panel dethol: “Wrth sefyll yn erbyn cyfundrefn sydd wedi dewis grym a chreulondeb yn erbyn protest heddychlon a chyfreithlon, dangosodd Ms Kalesnikava ei bod yn barod i fentro ei diogelwch ei hun am achosi mwy na hi ei hun - mae hi wedi dangos gwir ddewrder. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Pfizer yn dechrau astudio cyffur geneuol i atal COVID-19

cyhoeddwyd

on

Pfizer Inc (PFE.N) dywedodd ddydd Llun (27 Medi) ei fod wedi cychwyn astudiaeth fawr yn profi ei gyffur gwrthfeirysol llafar ymchwiliol ar gyfer atal haint COVID-19 ymhlith y rhai sydd wedi bod yn agored i'r firws.

Y gwneuthurwr cyffuriau a'i wrthwynebwyr, gan gynnwys Merck & Co Inc. (MRK.N.) a fferyllol y Swistir Roche Holding AG (ROG.S), wedi bod yn rasio i ddatblygu bilsen gwrthfeirysol hawdd ei gweinyddu ar gyfer COVID-19. Darllen mwy.

Bydd yr astudiaeth ganol i gam hwyr yn profi cyffur Pfizer, PF-07321332, mewn hyd at 2,660 o gyfranogwyr sy'n oedolion iach 18 oed a hŷn sy'n byw yn yr un cartref ag unigolyn sydd â haint COVID-19 symptomatig wedi'i gadarnhau.

hysbyseb

Yn y treial, bydd PF-07321332, a ddyluniwyd i rwystro gweithgaredd ensym allweddol sydd ei angen er mwyn i'r coronafirws luosi, yn cael ei roi ynghyd â dos isel o ritonavir, meddyginiaeth hŷn a ddefnyddir yn helaeth mewn triniaethau cyfuniad ar gyfer haint HIV.

Hyd yn hyn, mae Gilead Sciences Inc. (GILD.O) remdesivir cyffuriau mewnwythiennol yw'r unig driniaeth gwrthfeirysol gymeradwy ar gyfer COVID-19 yn yr Unol Daleithiau.

Mae Pfizer hefyd wedi cychwyn astudiaeth arall o PF-07321332 mewn cleifion sy'n oedolion heb symptomau yn yr ysbyty.

hysbyseb

Yn ddiweddar, lansiodd Merck a'i bartner Ridgeback Biotherapeutics dreial cam hwyr o'u cyffuriau arbrofol molnupiravir ar gyfer atal yr haint COVID-19. Darllen mwy.

Mae Molnupiravir hefyd yn cael ei astudio mewn treial cam hwyr mewn cleifion nad ydynt yn yr ysbyty i weld a yw'n lleihau'r risg o fynd i'r ysbyty neu farwolaeth. Adrodd gan Manojna Maddipatla ac Amruta Khandekar

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd