Cysylltu â ni

Mae arolwg barn newydd yn dangos bod Gwyddelod yn wyliadwrus o fwy o integreiddio Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae 52 y cant o Wyddelod yn wyliadwrus o fwy o integreiddio Ewropeaidd ac yn meddwl bod yr amser yn iawn ar gyfer dadl ar ddyfodol Ewrop.

Canfu’r Bôl Coch C diweddar ar gyfer Mudiad Ewropeaidd Iwerddon, er gwaethaf cefnogaeth gref i weithredu dan arweiniad Ewrop mewn meysydd fel rheoleiddio ffynonellau newyddion ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, fod ychydig dros hanner pobl Iwerddon yn gwrthwynebu mwy o integreiddio Ewropeaidd mewn meysydd fel trethiant. .

Dywed Stephen O'Shea o European Movement Ireland bod 49% hefyd yn gwrthwynebu trosglwyddo mwy o reolaeth ar ofal iechyd i'r UE mewn argyfwng fel Covid-19.

Parhau Darllen
hysbyseb

Georgia

Mae Breuddwyd Sioraidd yn troi'n hunllef

cyhoeddwyd

on

Mae plaid Georgian Dream wedi gwneud y penderfyniad unochrog i ddirymu cytundeb 19 Ebrill y daeth iddi i ddeddfu diwygiadau yn beio’r gwrthbleidiau. Roedd 27 Gorffennaf yn nodi 100 diwrnod ers llofnodi'r cytundeb. Mae Georgian Dream yn honni ei fod wedi “cyflawni pob cymal o’r ddogfen yn gydwybodol”. 

Mewn datganiad, Honiadau Georgia Dream: “Mae’r wlad wedi dychwelyd i’r fframwaith cyfansoddiadol a bydd prosesau gwleidyddol yn parhau yn unol â’r drefn gyfansoddiadol sydd mewn grym yn Georgia.”

Daw'r cyhoeddiad cyn etholiadau trefol. Mae’r blaid yn honni bod pob honiad yn ei herbyn “yn ffug”. 

hysbyseb

Cyhoeddodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel a datganiad: “Rwyf wedi nodi penderfyniad y Breuddwyd Sioraidd o ran Cytundeb 19 Ebrill. Mae'r cytundeb hwn yn parhau i gynnig ffordd Ewropeaidd tuag at adeiladu democratiaeth gryfach a rheolaeth y gyfraith yn Georgia er budd y bobl Sioraidd. Rwyf hefyd wedi cymryd sylw o'r diffyg llofnod parhaus gan Fudiad Cenedlaethol Unedig [gwrthblaid] y cytundeb.

“Ni welaf unrhyw ddewis arall yn lle diwygiadau etholiadol a barnwrol manwl parhaus, ac etholiadau lleol rhydd a theg. Galwaf ar bob plaid i roi buddiannau’r dinasyddion yn gyntaf ac i ymrwymo i hyrwyddo disgwrs wleidyddol Georgia o fewn fframwaith sefydliadau democrataidd y wlad. Mae ymgynghoriadau gyda nifer o actorion gwleidyddol yn Georgia yn cychwyn. Ddoe, cyfarfûm â’r Arlywydd Zourabichvili i drafod y sefyllfa a chysylltiadau’r UE-Georgia.

Roedd Llysgenhadaeth yr UD yn Georgia hyd yn oed yn fwy grymus yn eu Condemniad, gan ddisgrifio penderfyniad Georgian Dream i dynnu’n ôl o’r cytundeb fel un a oedd yn aflonyddu’n fawr ac yn nodi eu bod wedi eu “exasperated” gan y penderfyniad unochrog a’u bod: “Mae Washington yn cynyddu’n gynyddol ddychrynllyd am rwystrau dro ar ôl tro i ddyfodol democrataidd Georgia.”

Yn yr un modd, roedd cymdeithas sifil Sioraidd yn gyflym i fynegi braw: “Hoffem ni, y sefydliadau cymdeithas sifil sydd wedi llofnodi isod, ymateb i’r datganiad gan Gadeirydd y blaid sy’n rheoli Dream Sioraidd, Irakli Kobakhidze, ar ôl tynnu allan o’r UE fel y’i gelwir. Cytundeb Charles Michel, wedi'i lofnodi gan Georgian Dream.

“Credwn fod y penderfyniad hwn gan yr awdurdodau yn gyfystyr â gwrthod cwrs Ewro-Iwerydd Georgia a datblygiad heddychlon y wlad trwy ddiwygiadau democrataidd. Mae penderfyniad Sioe Sioraidd yn ffordd i ddyfnhau’r argyfwng gwleidyddol a polareiddio cyn yr etholiad a dim ond awydd i gadw’r pŵer y mae Breuddwyd Sioraidd yn barod i aberthu ffyniant y wlad, cyfeiriadedd y Gorllewin, datblygiad democrataidd a chysylltiadau cyfeillgar â strategol partneriaid. ”

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Mae llwyfannau ar-lein yn cymryd camau newydd ac yn galw am fwy o chwaraewyr i ymuno â'r Cod Ymarfer

cyhoeddwyd

on

Mae gan y Comisiwn gyhoeddi yr adroddiadau gan Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft a Google ar fesurau a gymerwyd ym mis Mehefin i frwydro yn erbyn dadffurfiad coronafirws. Mae'r llofnodwyr presennol a'r Comisiwn hefyd yn galw ar gwmnïau newydd i ymuno â'r Cod Ymarfer ar ddadffurfiad gan y bydd yn helpu i ehangu ei effaith a'i wneud yn fwy effeithiol. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 wedi caniatáu cadw golwg ar gamau gweithredu pwysig a roddwyd ar waith gan lwyfannau ar-lein. Gydag amrywiadau newydd o'r firws yn lledaenu a brechiadau'n parhau ar gyflymder llawn, mae'n hanfodol cyflawni'r ymrwymiadau. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau'r Cod Ymarfer. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Safodd yr UE wrth ei addewid i ddarparu digon o ddosau i frechu pob dinesydd o’r UE yn ddiogel. Bellach mae angen i'r holl randdeiliaid gymryd eu cyfrifoldeb i guro petruster brechlyn a ysgogwyd gan ddadffurfiad. Tra ein bod yn cryfhau'r Cod Ymarfer gyda llwyfannau a llofnodwyr, rydym yn galw am lofnodwyr newydd i ymuno â'r frwydr yn erbyn dadffurfiad ”. 

Er enghraifft, cyrhaeddodd ymgyrch TikTok i gefnogi brechu, gyda llywodraeth Iwerddon, dros filiwn o olygfeydd a dros 20,000 o bobl yn hoffi. Parhaodd Google i weithio gydag awdurdodau iechyd cyhoeddus i ddangos gwybodaeth am leoliadau brechu yn Google Search and Maps, nodwedd sydd ar gael yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Iwerddon, a'r Swistir. Ar Twitter, gall defnyddwyr nawr hyfforddi systemau awtomataidd i nodi troseddau polisi dadffurfiad COVID-19 y platfform yn well.

hysbyseb

Ymestynnodd Microsoft ei bartneriaeth â NewsGuard, estyniad Edge sy'n rhybuddio am wefannau yn lledaenu dadffurfiad. Cydweithiodd Facebook ag awdurdodau iechyd rhyngwladol i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiolrwydd a diogelwch brechlyn a chydag ymchwilwyr Prifysgol Talaith Michigan (MSU) i ganfod a phriodoli wynebau dwfn yn well. Mae angen i'r ymdrechion ar y cyd hyn barhau o ystyried yr heriau parhaus a chymhleth y mae dadffurfiad ar-lein yn dal i'w cyflwyno. Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 y Comisiwn wedi'i hymestyn tan ddiwedd 2021 a bydd adroddiadau nawr yn cael eu cyhoeddi bob dau fis. Cyhoeddir y set nesaf o adroddiadau ym mis Medi. Yn dilyn y Canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae'r llofnodwyr wedi cychwyn y broses i gryfhau'r Cod a'i lansio galwad ar y cyd am ddiddordeb ar gyfer llofnodwyr newydd posib.

Parhau Darllen

Libya

Rhaglen Ddogfen am Libya: Stori Ffug arall?

cyhoeddwyd

on

Anfonodd y darlledwr gwladol ac asiantaeth newyddion y DU ymholiad at y dyn busnes o Rwseg Yevgeny Prigozhin (yn y llun) gyda chyhoeddiad o'i fwriad i wneud rhaglen ddogfen am dynged dinasyddion Libya. Mae'r disgrifiad o'r prosiect yn nodi y bydd y ffilm yn cynnwys troseddau hawliau dynol difrifol yr honnir iddynt gael eu dogfennu yn ystod yr ymladd yng nghyffiniau Tripoli.

Roedd golygyddion y BBC eisiau darganfod gan Prigozhin pa rôl y mae Rwsiaid yn ei chwarae ym mywyd gwlad Gogledd Affrica. Nododd cynrychiolwyr cyfryngau talaith Prydain y byddent fwy na thebyg yn cyfeirio at sylw Prigozhin yn eu hymchwil.

Cyhoeddodd gwasanaeth wasg y cwmni Concord Catering, dan arweiniad Yevgeny Prigozhin, ymateb yr entrepreneur.

hysbyseb

Atgoffodd newyddiadurwyr tramor fod awdurdodau’r UD wedi plymio gweriniaeth Gogledd Affrica i ryfel cartref pan wnaethant ladd Muammar Gaddafi yn 2011 a llenwi’r wlad ag eithafwyr a therfysgwyr. Mae'r olaf hyd yn oed wedi'u hintegreiddio i strwythurau pŵer Libya. Mae Moscow, yn wahanol i Washington, yn helpu trigolion gwledydd eraill, yn ôl y dyn busnes.

Awgrymodd Prigozhin hefyd y dylai staff y BBC ofyn am sylwadau gan Sefydliad Gwrth-ormes Rwseg os yw'r cyfryngau hyn eisiau dysgu mwy am droseddau hawliau dynol gan Washington a'i gynghreiriaid.

“Nid wyf wedi clywed dim am y troseddwyr yn torri hawliau dynol yn Libya ac rwy’n siŵr bod hwn yn gelwydd llwyr. Ond os ydych chi eisiau rhestr fanwl o droseddau o'r fath gan yr Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid ledled y byd, yna rwy'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r Sefydliad Gwrth-ormes i gael sylwadau manylach. Neu Maksim Shugaley a daflwyd i garchar Mitiga yn Libya heb dreial nac ymchwiliad, lle goroesodd amddifadedd ac artaith ac sy'n gwybod mwy na neb arall am dorri hawliau dynol yn y wlad hon. Fy nghyngor i chi yw gweithredu gyda ffeithiau, nid eich teimladau Russoffobig, ”meddai’r dyn busnes wrth newyddiadurwyr y BBC.

Yn ôl swyddfa'r wasg y Concord Catering, mae'r cwmni wedi cyhoeddi esboniadau dro ar ôl tro ar nifer o faterion a gyflwynwyd. Yn benodol, fe wnaethant adrodd nad oes gan Yevgeny Prigozhin unrhyw beth i'w wneud â'r dinasyddion Rwsiaidd hynny yr honnir eu bod yn cymryd rhan mewn gelyniaeth ar diriogaeth Libya. Ymhlith y cyhuddiadau di-sail, mae honiad hefyd bod y dyn busnes o Rwseg wedi’i gysylltu â’r Euro-Polis LLC, sydd, yn ôl sibrydion, yn gwmni sy’n cyflenwi offer milwrol i Libya. Mae swyddfa'r wasg yn gwadu pob honiad sy'n ymwneud â chysylltiad Prigozhin â'r gwrthdaro yn Libya gan nodi bod arlwyo a chyflenwi arfau yn fusnesau digyswllt.

Soniodd gwasanaeth wasg Concord Catering hefyd nad y BBC yw'r cyfryngau cyntaf sy'n anfon yr un math o gwestiynau. Mae llawer o ddaliadau cyfryngau rhyngwladol eraill wedi bod yn ymwneud â dyblygu sibrydion.

Mae'n werth nodi bod Sefydliad Safonau'r Wasg Annibynnol Prydain wedi cadarnhau cwyn gan Prigozhin yn erbyn y Daily Telegraph am ledaenu gwybodaeth ffug am y sefyllfa yn Libya.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd