Cysylltu â ni

Amser yn rhedeg allan i ddeiliaid trwydded yrru Prydain yn Iwerddon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae modurwyr o Brydain sy'n byw yn Iwerddon yn cael eu hatgoffa bod ganddyn nhw lai nag 80 diwrnod i gyfnewid eu trwyddedau gyrru.

Amcangyfrifir bod 70,000 o ddeiliaid trwydded yrru'r DU yn byw yma ac mae 53,000 o'r rheini eisoes wedi cyfnewid eu rhai nhw am un Gwyddelig.

Dywed Noelle O'Connell o’r Mudiad Ewropeaidd yn Iwerddon fel y mae pethau ar hyn o bryd, ni fydd trwyddedau’r DU yn ddilys yma bellach o Ionawr 1af 2021.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb

Afghanistan

Afghanistan: Mae ystyried buddiannau economaidd-gymdeithasol ym mhob rhan o gymdeithas yn hanfodol ar gyfer heddwch cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Gwnaeth Dirprwy Gyfarwyddwr Cyntaf y Sefydliad Astudiaethau Strategol a Rhyngranbarthol o dan Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan Akramjon Nematov sylwadau ar fentrau Uzbekistan i gyfeiriad Afghanistan a gyflwynwyd yng nghyfarfod Cyngor Penaethiaid Gwladol Sefydliad Cydweithrediad Shanghai ( SCO) a gynhaliwyd ar Fedi 16-17.

Y dyddiau hyn, un o'r materion allweddol ar yr agenda ryngwladol yw'r sefyllfa yn Afghanistan ar ôl i'r Taliban ddod i rym. Ac mae'n hollol naturiol iddo ddod yn bwnc canolog uwchgynhadledd penaethiaid gwladwriaeth y SCO a gynhaliwyd ar Fedi 17, 2021 yn Dushanbe. Mae'r rhan fwyaf o daleithiau SCO yn rhannu ffin gyffredin ag Afghanistan ac yn teimlo'n uniongyrchol ganlyniadau negyddol yr argyfwng sy'n datblygu. Mae sicrhau heddwch a sefydlogrwydd yn Afghanistan yn un o'r prif nodau diogelwch yn rhanbarth y SCO, ysgrifennodd Akramjon Nematov, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyntaf yr ISRS.

Gwelir difrifoldeb y mater hwn a'r lefel uchel o gyfrifoldeb y mae gwladwriaethau'n trin ei ddatrysiad yn y drafodaeth ar fater Afghanistan ar ffurf SCO-CSTO. Ar yr un pryd, prif nod y trafodaethau amlochrog oedd dod o hyd i ymagweddau cytunedig at y sefyllfa yn Afghanistan.

hysbyseb

Llywydd Uzbekistan Sh. Cyflwynodd Mirziyoyev ei weledigaeth o’r prosesau parhaus yn Afghanistan, amlinellodd yr heriau a’r bygythiadau sy’n gysylltiedig â hwy, a chynigiodd hefyd nifer o ddulliau sylfaenol o adeiladu cydweithrediad i gyfeiriad Afghanistan.

Yn benodol, Sh. Dywedodd Mirziyoyev fod realiti hollol newydd heddiw wedi datblygu yn Afghanistan. Mae lluoedd newydd wrth i fudiad y Taliban ddod i rym. Ar yr un pryd, pwysleisiodd fod yn rhaid i'r awdurdodau newydd fynd trwy ffordd anodd o gydgrynhoi cymdeithas i ffurfio llywodraeth alluog. Heddiw, mae yna risg o hyd y bydd Afghanistan yn dychwelyd i sefyllfa’r 90au, pan ymgysylltodd y wlad mewn rhyfel cartref ac argyfwng dyngarol, a throdd ei thiriogaeth yn ganolbwynt terfysgaeth ryngwladol a chynhyrchu cyffuriau.

Ar yr un pryd, pwysleisiodd pennaeth y wladwriaeth fod Uzbekistan, fel y cymydog agosaf, a wynebodd fygythiadau a heriau yn uniongyrchol yn y blynyddoedd hynny, yn amlwg yn ymwybodol o holl ganlyniadau negyddol posibl datblygiad y sefyllfa yn Afghanistan o dan y senario waethaf.

hysbyseb

Yn hyn o beth, galwodd Sh.Mirziyoyev ar wledydd y SCO i uno eu hymdrechion i atal argyfwng hirfaith yn Afghanistan a heriau a bygythiadau cysylltiedig i wledydd y Sefydliad.

I'r perwyl hwn, cynigiwyd sefydlu cydweithrediad effeithiol ar Afghanistan, yn ogystal â chynnal deialog gydlynol gyda'r awdurdodau newydd, a gynhaliwyd yn gymesur yn unol â'u rhwymedigaethau.

Yn gyntaf, pwysleisiodd arweinydd Wsbeceg bwysigrwydd sicrhau cynrychiolaeth wleidyddol eang o bob rhan o gymdeithas Afghanistan yng ngweinyddiaeth y wladwriaeth, ynghyd â sicrhau parch at hawliau a rhyddid dynol sylfaenol, yn enwedig rhai menywod a lleiafrifoedd cenedlaethol.

Fel y nododd Arlywydd Uzbekistan, mae’r rhagolygon ar gyfer sefydlogi’r sefyllfa, adfer gwladwriaeth Afghanistan ac, yn gyffredinol, datblygu cydweithrediad rhwng y gymuned ryngwladol ac Affghanistan yn dibynnu ar hyn.

Dylid nodi bod Tashkent bob amser wedi cadw at safbwynt egwyddorol ar yr angen i barchu sofraniaeth, annibyniaeth ac uniondeb tiriogaethol y wlad gyfagos. Nid oes dewis arall yn lle setliad heddychlon o'r gwrthdaro yn Afghanistan. Mae'n bwysig cynnal deialog wleidyddol gyda phroses drafod gynhwysol sy'n ystyried ewyllys holl bobl Afghanistan ac amrywiaeth cymdeithas Afghanistan yn unig.

Heddiw, mae poblogaeth Afghanistan yn 38 miliwn o bobl, tra bod mwy na 50% ohoni yn lleiafrifoedd ethnig - Tajiks, Uzbeks, Turkmens, Hazaras. Mae Mwslimiaid Shiite yn 10 i 15% o'r boblogaeth ac mae cynrychiolwyr o gredoau eraill hefyd. Yn ogystal, mae rôl menywod ym mhrosesau cymdeithasol-wleidyddol Afghanistan wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn ôl Banc y Byd, nifer y menywod ym mhoblogaeth Afghanistan yw 48% neu tua 18 miliwn. Tan yn ddiweddar, roeddent yn meddiannu swyddi llywodraeth uchel, yn gwasanaethu fel gweinidogion, yn gweithio ym maes addysg a gofal iechyd, yn cymryd rhan weithredol ym mywyd cymdeithasol-wleidyddol y wlad fel seneddwyr, amddiffynwyr hawliau dynol, a newyddiadurwyr.

Yn hyn o beth, dim ond ffurfio llywodraeth gynrychioliadol, cydbwysedd buddiannau grwpiau gwleidyddol ethno, ac ystyriaeth gynhwysfawr o fuddiannau economaidd-gymdeithasol pob rhan o gymdeithas mewn gweinyddiaeth gyhoeddus yw'r amodau pwysicaf ar gyfer heddwch cynaliadwy a pharhaol yn Afghanistan. Ar ben hynny, gall defnyddio potensial pob grŵp cymdeithasol, gwleidyddol, ethnig a chrefyddol yn effeithiol wneud cyfraniad sylweddol at adfer gwladwriaeth ac economi Afghanistan, dychweliad y wlad i lwybr heddwch a ffyniant.

Yn ail, dylai'r awdurdodau atal defnyddio tiriogaeth y wlad ar gyfer gweithredoedd gwrthdroadol yn erbyn gwladwriaethau cyfagos, ac eithrio nawdd sefydliadau terfysgol rhyngwladol. Pwysleisiwyd y dylai gwrthsefyll twf posibl eithafiaeth ac allforio ideoleg radical, atal treiddiad milwriaethwyr ar draws ffiniau a'u trosglwyddo o fannau poeth ddod yn un o dasgau allweddol y SCO.

Dros y 40 mlynedd diwethaf, mae'r rhyfel a'r ansefydlogrwydd yn Afghanistan wedi troi'r wlad hon yn hafan i grwpiau terfysgol amrywiol. Yn ôl Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, mae 22 allan o 28 o grwpiau terfysgol rhyngwladol, gan gynnwys IS ac Al-Qaeda, yn gweithredu yn y wlad ar hyn o bryd. Mae eu rhengoedd hefyd yn cynnwys mewnfudwyr o Ganol Asia, China a gwledydd y CIS. Hyd yn hyn, mae ymdrechion ar y cyd wedi gallu atal bygythiadau terfysgol ac eithafwyr rhag dod o diriogaeth Afghanistan yn effeithiol, a'u hatal rhag gorlifo i ofod gwledydd Canol Asia.

Ar yr un pryd, gall pŵer hir ac argyfwng gwleidyddol a achosir gan y broses gymhleth o ffurfio llywodraeth gyfreithlon a galluog achosi gwactod diogelwch yn Afghanistan. Gall arwain at actifadu grwpiau terfysgol ac eithafwyr, cynyddu'r risg o drosglwyddo eu gweithredoedd i wledydd cyfagos.

Ar ben hynny, mae’r argyfwng dyngarol y mae Afghanistan yn ei wynebu heddiw yn gohirio’r rhagolygon ar gyfer sefydlogi’r sefyllfa yn y wlad. Ar Fedi 13, 2021, rhybuddiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A. Guterres y gallai Afghanistan wynebu trychineb yn y dyfodol agos, gan fod bron i hanner poblogaeth Afghanistan neu 18 miliwn o bobl yn byw mewn cyflwr o argyfwng bwyd ac argyfwng. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae mwy na hanner plant Afghanistan o dan bump oed yn dioddef o ddiffyg maeth acíwt, a thraean o ddinasyddion o ddiffyg maeth.

Yn ogystal, mae Afghanistan yn wynebu sychder difrifol arall - yr ail mewn pedair blynedd, sy'n parhau i gael effaith negyddol ddifrifol ar amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd. Mae'r diwydiant hwn yn darparu swyddi a bywoliaethau i 23% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad a 43% o boblogaeth Afghanistan. Ar hyn o bryd, mae sychder wedi effeithio’n ddifrifol ar 22 allan o 34 o daleithiau Afghanistan, collwyd 40% o’r holl gnydau eleni.

Ar ben hynny, gwaethygir y sefyllfa gan dlodi cynyddol poblogaeth Afghanistan. Yn ôl Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig, erbyn hyn cyfran y tlodi ymhlith y boblogaeth yw 72% (27.3 miliwn o bobl allan o 38 miliwn), erbyn canol 2022 fe allai gyrraedd 97%.

Mae'n amlwg na fydd Afghanistan ei hun yn gallu ymdopi â phroblemau mor gymhleth. At hynny, mae 75% o gyllideb y wladwriaeth ($ 11 biliwn) a 43% o'r economi hyd yma wedi cael eu talu gan roddion rhyngwladol.

Eisoes heddiw, mae dibyniaeth uchel ar fewnforion (mewnforion - $ 5.8 biliwn, allforion - $ 777 miliwn), yn ogystal â rhewi a chyfyngu mynediad i gronfeydd wrth gefn aur a chyfnewid tramor, wedi sbarduno chwyddiant a thwf prisiau yn sylweddol.

Mae arbenigwyr yn rhagweld y gall y sefyllfa economaidd-gymdeithasol anodd, ynghyd â dirywiad y sefyllfa filwrol-wleidyddol, arwain at lifoedd o ffoaduriaid o Afghanistan. Yn ôl amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig, erbyn diwedd 2021, gall eu nifer gyrraedd 515,000. Ar yr un pryd, prif dderbynwyr ffoaduriaid Afghanistan fydd aelod-wledydd SCO cyfagos.

Yng ngoleuni hyn, amlygodd Arlywydd Uzbekistan bwysigrwydd atal ynysu Afghanistan a'i thrawsnewid yn "wladwriaeth dwyllodrus". Yn hyn o beth, cynigiwyd dadrewi asedau Afghanistan mewn banciau tramor er mwyn atal argyfwng dyngarol ar raddfa fawr a mewnlifiad o ffoaduriaid, yn ogystal â pharhau i gynorthwyo Kabul i adferiad economaidd a datrys problemau cymdeithasol. Fel arall, ni fydd y wlad yn gallu dod allan o grafangau'r economi anghyfreithlon. Bydd yn wynebu ehangu masnachu cyffuriau, arfau a mathau eraill o droseddau cyfundrefnol trawswladol. Mae'n amlwg y bydd gwledydd cyfagos yn teimlo holl ganlyniadau negyddol hyn yn gyntaf.

Yn hyn o beth, galwodd Arlywydd Uzbekistan am gydgrynhoi ymdrechion y gymuned ryngwladol i ddatrys y sefyllfa yn Afghanistan cyn gynted â phosibl a chynigiodd gynnal cyfarfod lefel uchel yn y fformat SCO-Afghanistan yn Tashkent gyda chyfraniad gwladwriaethau arsylwyr a phartneriaid deialog.

Heb os, gall y SCO wneud cyfraniad pwysig at sefydlogi'r sefyllfa a sicrhau twf economaidd cynaliadwy yn Afghanistan. Heddiw, mae holl gymdogion Afghanistan naill ai'n aelodau neu'n arsylwyr y SCO ac mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn sicrhau nad yw'r wlad yn dod yn ffynhonnell bygythiadau i ddiogelwch rhanbarthol eto. Mae aelod-wladwriaethau'r SCO ymhlith prif bartneriaid masnachu Afghanistan. Mae maint y fasnach gyda nhw bron yn 80% o drosiant masnach Afghanistan ($ 11 biliwn). At hynny, mae aelod-wladwriaethau'r SCO yn ymdrin â mwy nag 80% o anghenion trydan Afghanistan a mwy nag 20% ​​o anghenion gwenith a blawd.

Bydd cyfranogiad partneriaid deialog yn y broses o ddatrys y sefyllfa yn Afghanistan, gan gynnwys Azerbaijan, Armenia, Twrci, Cambodia, Nepal, a nawr hefyd yr Aifft, Qatar a Saudi Arabia, yn caniatáu inni ddatblygu dulliau cyffredin a sefydlu cydgysylltiad agosach o ymdrechion yn sicrhau diogelwch, adferiad economaidd a datrys problemau economaidd-gymdeithasol mwyaf arwyddocaol Afghanistan.

Yn gyffredinol, gall gwladwriaethau'r SCO chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ailadeiladu Afghanistan ar ôl gwrthdaro, hyrwyddo ei drawsnewid yn bwnc cyfrifol cysylltiadau rhyngwladol. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i wledydd y SCO gydlynu ymdrechion i sefydlu heddwch tymor hir ac integreiddio Afghanistan i gysylltiadau economaidd rhanbarthol a byd-eang. Yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at sefydlu Afghanistan fel gwlad heddychlon, sefydlog a llewyrchus, yn rhydd o derfysgaeth, rhyfel a chyffuriau, ac at sicrhau diogelwch a lles economaidd ledled y gofod SCO.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn tynnu plwg ar annibendod cebl

cyhoeddwyd

on

IMCO, Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Marchnad Fewnol a Diogelu Defnyddwyr y Senedd, Anna Cavazzini (Gwyrddion / EFA, DE), ar y cynnig gwefrydd cyffredin a gyflwynir heddiw gan y Comisiwn: “Dros y degawd diwethaf, mae Senedd Ewrop wedi pwyso ar y Comisiwn i gyflwyno cynnig am wefrydd cyffredin gyda’r bwriad o fynd i’r afael ag e-wastraff, gwneud bywyd yn haws i ddefnyddwyr a’u grymuso i wneud dewisiadau cynaliadwy.

"Mae'r fenter hon yn cynnwys llawer o elfennau sy'n bwysig i'n pwyllgor, megis cysoni'r pwynt gwefru gan alluogi gweithrediad llyfn y farchnad fewnol, lefel uchel o ddiogelwch i ddefnyddwyr a lleihau gwastraff electronig.

"Rhaid i ni gael gwared o'r annibendod cebl yn ein droriau o'r diwedd; roedd gennym ddigon o gael y cebl gwefru anghywir yn ein backpack ar gyfer y ddyfais yr ydym yn ei chario. Bydd ceblau gwefru unffurf yn helpu defnyddwyr i arbed arian ac arbed adnoddau'r blaned.

hysbyseb

"Mae offer trydanol ac electronig yn parhau i fod yn un o'r ffrydiau gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE. Mae'n arbennig o bwysig bod y rheolau arfaethedig yn berthnasol nid yn unig i ffonau smart ond hefyd i dabledi a dyfeisiau symudol eraill, yn unol â chais y Senedd. Rhaid i ddatblygiadau technolegol cyflym cael ei ystyried, yn enwedig gan fod y Comisiwn eisoes wedi gwastraffu cymaint o amser.

"Bydd y Senedd nawr yn gweithio ar y cynnig deddfwriaethol hwn. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau cydweithrediad llyfn gyda'r Comisiwn a'r Cyngor i ddod i gytundeb a fydd o fudd i ddefnyddwyr Ewropeaidd yn ogystal â'r diwydiant, gydag amcanion Bargen Werdd Ewrop yn ei graidd. ”

“Rydyn ni i gyd wedi bod mewn sefyllfaoedd yn ein bywyd pan, er enghraifft ar drên, mae batri fy ffôn clyfar yn wag felly hoffai fy nghymydog roi benthyg gwefrydd i mi o’u dyfais. Ond nid yw’n gweithio gan fod ganddo gysylltydd gwahanol, ”meddai ASE Róża Thun Grŵp EPP, a gynigiodd Benderfyniad Senedd Ewrop ar y mater y llynedd.

hysbyseb

“Mae angen ateb ar y droriau yn llawn gwefrwyr diwerth. Mae dinesydd cyffredin o'r UE yn cynhyrchu oddeutu 16kg o e-wastraff y flwyddyn. Trwy gyflwyno un gwefrydd ar gyfer pob dyfais electronig fach a chanolig, gallwn geisio datrys y sefyllfa ddramatig hon ”, pwysleisiodd Thun. “Mae budd mawr i ddefnyddwyr Ewropeaidd gyda’r gyfraith newydd hon, na fyddai wedyn yn gorfod prynu gwefrydd newydd bob tro y byddant yn prynu dyfais newydd.”

Cefndir

Mae Senedd Ewrop a'i Phwyllgor Marchnad Mewnol a Diogelu Defnyddwyr (IMCO) wedi bod yn mynnu datrysiad gwefrydd cyffredin ers blynyddoedd, gan ofyn yn barhaus i'r Comisiwn weithredu arno trwy adroddiadau menter ei hun, penderfyniadau, a chwestiynau a ofynnir i'r Comisiynwyr.

Yn 2014, dadleuodd y Senedd yn gryf dros wefrydd cyffredin ar gyfer pob ffôn symudol yn ystod trafodaethau'r Gyfarwyddeb Offer Radio (COCH).

Ers hynny, mae sawl menter Senedd arall wedi gofyn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i safoni gwefryddion ffôn symudol, fel a mabwysiadwyd penderfyniad ar 30 Ionawr 2020 galw ar y Comisiwn i gyflwyno safon ar gyfer gwefrydd cyffredin “fel mater o frys”.

Ar ben hynny, yn ddiweddar penderfyniad o 10 Chwefror 2021 ar y cynllun gweithredu economi gylchol newydd, galwodd ASEau ar y Comisiwn i gyflwyno gwefrydd cyffredin ar frys ar gyfer ffonau smart a dyfeisiau tebyg er mwyn sicrhau opsiynau codi tâl safonol, cydnaws a rhyngweithredol orau a gofyn i'r Comisiwn baratoi strategaeth ddatgysylltu ar gyfer gwefryddion a labelu wedi'u cysoni.

Dywedodd y Comisiynydd Thierry Breton, sy’n gyfrifol am y farchnad fewnol: “Mae gwefrwyr yn pweru ein holl ddyfeisiau electronig mwyaf hanfodol. Gyda mwy a mwy o ddyfeisiau, gwerthir mwy a mwy o wefrwyr nad ydynt yn gyfnewidiol neu nad oes eu hangen. Rydym yn rhoi diwedd ar hynny. Gyda’n cynnig, bydd defnyddwyr Ewropeaidd yn gallu defnyddio gwefrydd sengl ar gyfer eu holl electroneg gludadwy - cam pwysig i gynyddu cyfleustra a lleihau gwastraff. ”

Heddiw (23 Medi), mae'r Comisiwn yn cynnig:

  • Porthladd gwefru wedi'i gysoni ar gyfer dyfeisiau electronig: USB-C fydd y porthladd cyffredin. Bydd hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr godi tâl ar eu dyfeisiau gyda'r un gwefrydd USB-C, waeth beth yw brand y ddyfais.
  • Bydd technoleg codi tâl cyflym wedi'i chysoni yn helpu i atal bod gwahanol gynhyrchwyr yn cyfyngu'r cyflymder codi tâl yn anghyfiawn a bydd yn helpu i sicrhau bod cyflymder codi tâl yr un peth wrth ddefnyddio unrhyw wefrydd cydnaws ar gyfer dyfais.
  • Dadfwndelu gwerthu gwefrydd o werthu'r ddyfais electronig: bydd defnyddwyr yn gallu prynu dyfais electronig newydd heb wefrydd newydd. Bydd hyn yn cyfyngu ar nifer y gwefrwyr diangen sy'n cael eu prynu neu eu gadael heb eu defnyddio. Amcangyfrifir y bydd lleihau cynhyrchu a gwaredu gwefryddion newydd yn lleihau faint o wastraff electronig bron i fil tunnell y flwyddyn.
  • Gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr: bydd angen i gynhyrchwyr ddarparu gwybodaeth berthnasol am berfformiad codi tâl, gan gynnwys gwybodaeth am y pŵer sy'n ofynnol gan y ddyfais ac os yw'n cefnogi codi tâl cyflym. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr weld a yw eu gwefrwyr presennol yn cwrdd â gofynion eu dyfais newydd neu'n eu helpu i ddewis gwefrydd cydnaws. O'i gyfuno â'r mesurau eraill, byddai hyn yn helpu defnyddwyr i gyfyngu ar nifer y gwefryddion newydd a brynir ac yn eu helpu i arbed € 250 miliwn y flwyddyn ar bryniannau gwefrydd diangen.

Bydd gwefrydd cyffredin yr UE yn berthnasol i'r dyfeisiau canlynol: Ffonau symudol, tabledi, camerâu digidol, clustffonau, clustffonau, siaradwyr cludadwy, a chonsolau fideogame llaw.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Mae HERA a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn pwyntio ymlaen ar gyfer iechyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - cynhaliodd EAPM gynhadledd lwyddiannus iawn yn ymwneud â chanser ar 18 Medi yr wythnos diwethaf, 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth ', gyda mwy na 167 o gynrychiolwyr yn bresennol, a chyhoeddir adroddiad yr wythnos nesaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

HERA neu HERO!

Mae'r UE wedi creu awdurdod iechyd argyfwng i ddelio â phandemigau yn y dyfodol ar draws y cyfandir. Mae'r Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd (HERA) newydd wedi'i gynllunio i atal, canfod ac ymateb yn gyflym i argyfyngau iechyd. Yn ôl y Comisiwn: “Bydd HERA yn rhagweld bygythiadau ac argyfyngau iechyd posib, trwy gasglu gwybodaeth ac adeiladu’r galluoedd ymateb angenrheidiol. 

hysbyseb

Pan fydd argyfwng yn taro, bydd HERA yn sicrhau datblygiad, cynhyrchiad a dosbarthiad meddyginiaethau, brechlynnau a gwrthfesurau meddygol eraill - fel menig a masgiau - a oedd yn aml yn brin yn ystod cam cyntaf yr ymateb coronafirws. ”

 Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae HERA yn floc adeiladu arall o Undeb Iechyd cryfach ac yn gam mawr ymlaen ar gyfer ein parodrwydd ar gyfer argyfwng. Gyda HERA, byddwn yn sicrhau bod gennym yr offer meddygol sydd eu hangen arnom i amddiffyn ein dinasyddion rhag bygythiadau iechyd yn y dyfodol. 

Bydd HERA yn gallu gwneud penderfyniadau cyflym i ddiogelu cyflenwadau. Dyma wnes i addo yn ôl yn 2020, a dyma beth rydyn ni'n ei gyflawni. " Bydd gweithgareddau HERA yn dibynnu ar gyllideb o € 6 biliwn o'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd cyfredol ar gyfer y cyfnod 2022-2027, a bydd rhan ohono'n dod o ychwanegiad NextGenerationEU.

hysbyseb

Darnio arloesedd yr UE

Ymchwil diogelwch yr UE yw un o flociau adeiladu'r Undeb Diogelwch. Mae'n galluogi arloesi mewn technolegau a gwybodaeth sy'n hanfodol ar gyfer datblygu galluoedd i fynd i'r afael â heriau diogelwch heddiw, i ragweld bygythiadau yfory a chyfrannu at ddiwydiant diogelwch Ewropeaidd mwy cystadleuol. 

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cychwyn cyfres o gamau a fydd yn gwella cystadleurwydd diwydiant diogelwch Ewrop ac yn cyfrannu at gyflawni nodau'r polisi diogelwch Ewropeaidd. O ran goresgyn darnio marchnadoedd diogelwch yr UE ar gyfer technolegau diogelwch, heb gyfranogiad, ymrwymiad a buddsoddiad technoleg ddiogelwch a sylfaen ddiwydiannol yr UE, byddai atebion arloesol yn parhau i fod yn gaeth mewn cylchoedd ymchwil diddiwedd ac ni fyddent byth yn cael eu defnyddio ar y maes.

Felly, mae cydgrynhoi un farchnad ddiogelwch yr UE sy'n cynyddu cystadleurwydd y sylfaen ddiwydiannol yn brif amcan. Byddai'r cydgrynhoad hwn nid yn unig yn gwarantu diogelwch y cyflenwad ar gyfer technolegau strategol, ond hefyd yn diogelu, yn ôl yr angen, ymreolaeth strategol yr UE ar gyfer technolegau, gwasanaethau a systemau sy'n hanfodol i sicrhau amddiffyniad dinasyddion yr UE.

Cleifion canser 'wedi'u gwarchod gan frechlynnau coronafirws'

Mae brechiadau yn erbyn COVID yr un mor effeithiol a diogel i bobl â chanser ag i'r rhai heb ganser, mae astudiaethau newydd yn awgrymu. Mae gan gleifion canser “ymateb imiwnedd priodol, amddiffynnol” i’r pigiadau heb “unrhyw sgîl-effeithiau mwy na’r boblogaeth yn gyffredinol,” yn ôl Cymdeithas Ewropeaidd Oncoleg Feddygol (ESMO). 

Dywedodd yr ymchwilwyr fod yr astudiaethau'n dangos bod angen hyrwyddo brechu mewn cleifion â chanser. Cynhaliwyd yr astudiaethau oherwydd bod pobl â chanser wedi'u heithrio o dreialon clinigol brechlyn, oherwydd eu systemau imiwnedd gwannach o ganlyniad i gael triniaethau gwrth-ganser. Dywedodd gwyddonwyr y bydd “lliaws o astudiaethau” gyda chasgliadau tebyg yn cael eu cyflwyno heddiw (21 Medi) yng Nghyngres flynyddol ESMO. 

Mae dadansoddiad o 3,813 o gyfranogwyr sydd â hanes o ganser y gorffennol neu weithredol mewn treial rheoledig ar hap o'r brechlyn BioNTech / Pfizer yn dangos bod sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin brechu mor ysgafn - ac wedi digwydd ar amledd tebyg - ag yn y treial cyffredinol poblogaeth o fwy na 44,000 o bobl.

Gwneud y Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn Ffit i'r Oes Ddigidol 

Mae deddfwyr yr UE yn drafftio llu o reoliadau newydd pwysig a fydd yn effeithio ar economi ddigideiddio Ewrop am ddegawdau i ddod. Un o'r cynigion hyn yw'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA), y disgwylir iddi gael ei mabwysiadu yn y tymor nesaf. 

Cynigiwyd miloedd o welliannau i'r rheoliad hwn cyn yr haf, gyda llawer ohonynt wedi digwydd o ganlyniad i ASEau geisio rhagori ar ei gilydd ar ba mor anodd y gallant fod ar 'Big Tech'. Ond ar ôl yr ystumio cychwynnol, mae'r gwaith caled bellach yn dechrau ar ddrafftio deddfwriaeth sydd mewn gwirionedd yn gweithio'n ymarferol: DMA sy'n cefnogi uchelgeisiau'r UE i fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol. Er mwyn i Frwsel osod y cyflymder ar gyfer rheoleiddio technoleg ledled y byd, bydd angen pen cŵl, a dull meddylgar. I fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol, mae angen i'r DMA fod mor ddeinamig a hyblyg â'r sector y bydd yn ei reoleiddio.

Mae'r Senedd yn cefnogi'r cynllun i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol

Ddydd Mercher (22 Medi), pleidleisiodd Senedd Ewrop yn llethol o blaid penderfyniad sy'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i lunio cynllun gweithredu i gael gwared ar arbrofion ar anifeiliaid yn raddol. Mae hon yn fuddugoliaeth wleidyddol bwysig mewn rhanbarth lle mae rhwystrau diweddar wedi digwydd i anifeiliaid mewn labordai. 

Ar y rhestr o rwystrau mae'r datguddiad bod Asiantaeth Cemegol Ewrop wedi diystyru'r gwaharddiad hirsefydlog ar brofi anifeiliaid am gosmetau trwy fynnu data anifeiliaid ychwanegol ar gyfer dwsinau o gynhwysion cosmetig, sydd eisoes wedi lladd amcangyfrif o 25,000 o anifeiliaid. Ffilm fer stop-gynnig Humane Society International Arbed Ralph wedi helpu i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod y cyhoedd wedi cael eu camarwain ynghylch gwaharddiad colur yr UE. 

Efallai y bydd llawer mwy o anifeiliaid yn marw mewn profion gwenwyndra poenus os bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu ei Strategaeth Cemegau ar gyfer Cynaliadwyedd Tuag at Amgylchedd Di-wenwynig, a fyddai, fel y cynigiwyd, yn cadarnhau ymhellach ddull “blwch ticio” yr UE tuag at asesu peryglon cemegol yn seiliedig yn bennaf ar brofion anifeiliaid. 

Mae penderfyniad y Senedd yn nodi’n gywir mai dulliau heblaw anifeiliaid sy’n seiliedig ar fioleg ddynol yw’r allwedd i asesu diogelwch cemegol yn well. Dyna un o'r rhesymau pam, yn yr UD, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd wedi ymrwymo i ddileu ei gofynion profion anifeiliaid yn raddol erbyn 2035, ac mae'r Ddeddf Cosmetigau Humane yn casglu stêm yn y Gyngres. 

Cafodd y penderfyniad o blaid cynllun gweithredu i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol ei hyrwyddo gan HSI / Ewrop a grwpiau amddiffyn anifeiliaid eraill, gwyddonwyr a chwmnïau blaenllaw o Ewrop. Mae'r gefnogaeth drawsbleidiol ysgubol a ddangoswyd gan Aelodau Senedd Ewrop yn adlewyrchu'r siom gynyddol tuag at gamau a chynigion diweddar gan Asiantaeth Cemegol Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Newyddion hapus i orffen: Yr UD yn agor i deithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn 

Mae'r UD yn lleddfu ei chyfyngiadau teithio coronafirws, gan ailagor i deithwyr o'r DU, yr UE a chenhedloedd eraill. O fis Tachwedd, caniateir i deithwyr tramor hedfan i mewn i'r Unol Daleithiau os cânt eu brechu'n llawn, a chael profion ac olrhain cyswllt. Mae'r Unol Daleithiau wedi cael cyfyngiadau caled ar deithio yn eu lle ers yn gynnar y llynedd. 

Mae'r symudiad yn ateb galw mawr gan gynghreiriaid Ewropeaidd, ac yn golygu y gellir aduno teuluoedd a ffrindiau sydd wedi'u gwahanu gan y cyfyngiadau. "Mae'n ddiwrnod hapus - Afal Mawr, dyma fi'n dod!" Dywedodd yr entrepreneur o Ffrainc, Stephane Le Breton, wrth asiantaeth newyddion Associated Press, wrth iddo edrych ymlaen at daith i Ddinas Efrog Newydd a gafodd ei gohirio oherwydd y cyfyngiadau. 

Cyhoeddodd cydlynydd COVID-19 y Tŷ Gwyn, Jeff Zients, y rheolau newydd ddydd Llun (20 Medi), gan ddweud: "Mae hyn yn seiliedig ar unigolion yn hytrach nag ymagwedd gwlad, felly mae'n system gryfach." "Yn bwysicaf oll, bydd yn ofynnol i wladolion tramor sy'n hedfan i'r Unol Daleithiau gael eu brechu'n llawn," meddai. Gosodwyd cyfyngiadau’r Unol Daleithiau i ddechrau ar deithwyr o China yn gynnar yn 2020, ac yna eu hymestyn i wledydd eraill.

 Mae'r rheolau cyfredol yn gwahardd mynediad i'r mwyafrif o ddinasyddion nad ydynt yn UDA sydd wedi bod yn y DU a nifer o wledydd Ewropeaidd eraill, Tsieina, India, De Affrica, Iran a Brasil o fewn y 14 diwrnod diwethaf. O dan y rheolau newydd, bydd angen i deithwyr tramor ddangos prawf o frechu cyn hedfan, cael canlyniad prawf negyddol Covid-19 cyn pen tri diwrnod ar ôl teithio, a darparu eu gwybodaeth gyswllt. Ni fydd yn ofynnol iddynt gwarantîn. 

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn ddiogel ac yn iach a chael penwythnos rhagorol, gwelwch chi'r wythnos nesaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd