Cysylltu â ni

Frontpage

Ashton: Mwy o Fasnach Arfau Tryloyw

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

getImage4

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig penderfyniad gan y Cyngor sy'n awdurdodi Aelod-wladwriaethau'r UE i arwyddo'r cytundeb ar y fasnach ryngwladol mewn arfau confensiynol, y Cytundeb Masnach Arfau (ATT) fel y'i gelwir.

"Mae'r UE a'i Aelod-wladwriaethau'n cefnogi llofnodi a chadarnhau'r Cytundeb Masnach Arfau yn gynnar, yn anad dim fel y gallwn adeiladu ar y momentwm a grëwyd gan bleidlais ddiweddar y Cynulliad Cyffredinol a sicrhau ei weithredu'n gyflym. Trwy sefydlu safonau rhwymo cyfreithiol cyffredin ar gyfer mewnforio, allforio a throsglwyddo breichiau confensiynol, bydd yr ATT yn gwneud y fasnach arfau yn fwy cyfrifol ac yn fwy tryloyw. Mae ganddo'r potensial i atgyfnerthu heddwch a diogelwch rhyngwladol ", - meddai catherine Ashton, yr Uchel Gynrychiolydd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch.

hysbyseb

Nod yr ATT yw gwneud y fasnach gyfreithiol mewn breichiau confensiynol yn fwy cyfrifol, trwy osod safonau rhyngwladol cyffredin uchel ar fewnforion, allforion a throsglwyddiadau. Mae'n darparu ar gyfer asesu trosglwyddiadau arfau a mesurau i atal gwyro arfau confensiynol o'r Gwladwriaethau sy'n mewnforio ac allforio. Yn ogystal, mae'n gwella tryloywder wrth fasnachu arfau trwy fynnu cadw cofnodion ac adrodd i'r Ysgrifenyddiaeth a Phartïon Gwladwriaethol eraill. Mae darpariaethau'r ATT yn ymdrin â breichiau confensiynol o'r categorïau canlynol: tanciau brwydro, cerbydau ymladd arfog, systemau magnelau o safon fawr, awyrennau ymladd, hofrenyddion ymosod, llongau rhyfel, taflegrau a lanswyr taflegrau a breichiau bach ac arfau ysgafn. Mae'r Cytundeb hefyd yn cwmpasu'r bwledi / arfau rhyfel cysylltiedig a rhannau a chydrannau.

Gan fod yr ATT yn ymwneud â materion cymhwysedd unigryw yr UE, megis ar gyfer rheolaethau mewnforio ac allforio, dim ond ar ôl cael caniatâd gan y Comisiwn y gall Aelod-wladwriaethau benderfynu derbyn yr ATT.

"Pwrpas y Cytundeb Masnach Arfau yw cyfrannu at heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd rhyngwladol a rhanbarthol trwy reoleiddio'r fasnach ryngwladol mewn breichiau confensiynol a dileu'r fasnach arfau anghyfreithlon. Mae'n hanfodol llenwi bwlch masnach heb ei reoleiddio arfau confensiynol yn ar lefel ryngwladol ac i gynorthwyo i ddatblygu ymdrechion adeiladu heddwch a dyngarol ", - meddai Comisiynydd Diwydiant ac Entrepreneuriaeth Antonio Tajani

hysbyseb

Mae'r ATT, trwy sefydlu safonau rhwymo cyfreithiol cyffredin ar gyfer mewnforio, allforio a throsglwyddo arfau confensiynol, yn gwneud y fasnach arfau yn fwy cyfrifol a thryloyw, yn amcan a rennir gan Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn. Mae'r fasnach anghyfreithlon, neu wedi'i rheoleiddio'n wael, mewn breichiau confensiynol yn costio bywydau - mae mwy na 740,000 o ddynion, menywod a phlant yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i drais arfog. Felly mae dod i mewn i'r ATT yn gyflym o'r pwys mwyaf ac felly argymhellir bod cymaint o Aelod-wladwriaethau â phosibl yn llofnodi'r Cytuniad ar 3 Mehefin 2013, yn y Seremoni Solemn.

Mabwysiadwyd y Cytundeb o'r diwedd ar 2 Ebrill 2013 gan Benderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Yn y Penderfyniad hwn, a gasglodd fwyafrif llethol Aelodau'r Cenhedloedd Unedig, cytunwyd ar 3 Mehefin 2013 fel y dyddiad dynodedig ar gyfer agor llofnod y Cytuniad. Bydd y Cytundeb yn dod i rym naw deg diwrnod ar ôl cadarnhau'r hanner canfed.

Mae ymatal pleidlais nifer o allforwyr a mewnforwyr arfau sylweddol ym mhleidlais Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn herio'r brif ffrwd wleidyddol o amgylch yr amcanion ATT. Fodd bynnag, mae'n gadarnhaol bod y gwledydd hyn i gyd wedi ymrwymo i broses ryngasiantaethol fewnol o ddadansoddi testun y Cytuniad a fydd yn pennu eu safle yn y dyfodol o ran yr ATT. Y prif newid gwleidyddol o'i gymharu â mis Gorffennaf 2012, pan drafodwyd yr ATT gyntaf o fewn y Cenhedloedd Unedig, yn sicr yw cefnogaeth glir a rhagweithiol yr Unol Daleithiau i ddiwedd y Cytundeb.

Mae llofnod y cytundeb breichiau wedi'i gynllunio ar gyfer y 3ydd o Fehefin.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd