Cysylltu â ni

Frontpage

Hanes yr UE: Datganiad Schuman

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

getImage3Cyflwynwyd Datganiad Schuman gan weinidog tramor Ffrainc, Robert Schuman, ar 9 Mai 1950. Cynigiodd greu Cymuned Glo a Dur Ewropeaidd, y byddai ei haelodau yn cronni cynhyrchu glo a dur.

Aelodau sefydlu'r ECSC: Ffrainc, Gorllewin yr Almaen, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg a Lwcsembwrg oedd y cyntaf o gyfres o sefydliadau Ewropeaidd uwchwladol a fyddai yn y pen draw yn dod yn "Undeb Ewropeaidd" heddiw.

Ym 1950, roedd cenhedloedd Ewrop yn dal i gael trafferth goresgyn y dinistr a wnaed gan yr Ail Ryfel Byd, a ddaeth i ben 5 mlynedd ynghynt.

hysbyseb

Yn benderfynol o atal rhyfel mor ofnadwy arall, daeth llywodraethau Ewrop i'r casgliad y byddai cronni cynhyrchu glo a dur - yng ngeiriau'r Datganiad - yn gwneud rhyfel rhwng cystadleuwyr hanesyddol Ffrainc a'r Almaen "nid yn unig yn annychmygol, ond yn sylweddol amhosibl".

Credwyd - yn gywir - y byddai uno buddiannau economaidd yn helpu i godi safonau byw a bod y cam cyntaf tuag at Ewrop fwy unedig. Roedd aelodaeth o'r ECSC yn agored i wledydd eraill.

"Ni ellir diogelu heddwch y byd heb wneud ymdrechion creadigol yn gymesur â'r peryglon sy'n ei fygwth."

hysbyseb

"Ni fydd Ewrop yn cael ei gwneud i gyd ar unwaith, nac yn ôl un cynllun. Bydd yn cael ei hadeiladu trwy gyflawniadau concrit sy'n creu undod de facto yn gyntaf."

"Bydd cronni cynhyrchu glo a dur ... yn newid tynged y rhanbarthau hynny sydd wedi'u neilltuo ers amser maith i weithgynhyrchu arfau rhyfel, y buont yn ddioddefwyr mwyaf cyson ohonynt."

Ni ellir diogelu heddwch y Byd heb wneud ymdrechion creadigol yn gymesur â'r peryglon sy'n ei fygwth.

Mae'r cyfraniad y gall Ewrop drefnus a byw ei roi i wareiddiad yn anhepgor i gynnal cysylltiadau heddychlon. Wrth ymgymryd â rôl hyrwyddwr Ewrop unedig am fwy nag 20 mlynedd, mae Ffrainc bob amser wedi bod yn nod hanfodol i wasanaeth heddwch. Ni chyflawnwyd Ewrop unedig a chawsom ryfel.

Ni fydd Ewrop yn cael ei gwneud i gyd ar unwaith, nac yn ôl un cynllun. Bydd yn cael ei adeiladu trwy gyflawniadau pendant sy'n creu undod de facto yn gyntaf. Mae dod ynghyd cenhedloedd Ewrop yn gofyn am ddileu gwrthwynebiad oesol Ffrainc a'r Almaen. Rhaid i unrhyw gamau a gymerir yn y lle cyntaf ymwneud â'r ddwy wlad hon.

Gyda'r nod hwn mewn golwg, mae Llywodraeth Ffrainc yn cynnig y dylid gweithredu ar unwaith ar un pwynt cyfyngedig ond pendant.

Mae'n cynnig bod cynhyrchu Franco-Almaeneg o lo a dur yn ei gyfanrwydd yn cael ei roi o dan Uchel Awdurdod cyffredin, o fewn fframwaith sefydliad sy'n agored i gyfranogiad gwledydd eraill Ewrop. Dylai cronni cynhyrchu glo a dur ddarparu ar unwaith ar gyfer sefydlu sylfeini cyffredin ar gyfer datblygu economaidd fel cam cyntaf yn ffederasiwn Ewrop, a bydd yn newid tynged y rhanbarthau hynny sydd wedi'u neilltuo ers amser maith i weithgynhyrchu arfau rhyfel. , y buont yn ddioddefwyr mwyaf cyson ohonynt.

Bydd yr undod mewn cynhyrchu a sefydlir felly yn ei gwneud yn amlwg bod unrhyw ryfel rhwng Ffrainc a'r Almaen yn dod nid yn unig yn annychmygol, ond yn amhosibl yn sylweddol. Bydd sefydlu'r uned gynhyrchiol bwerus hon, sy'n agored i bob gwlad sy'n barod i gymryd rhan ac sy'n rhwym yn y pen draw i ddarparu elfennau sylfaenol cynhyrchu diwydiannol i'r holl aelod-wledydd ar yr un telerau, yn gosod sylfaen wirioneddol ar gyfer eu huno economaidd.

Bydd y cynhyrchiad hwn yn cael ei gynnig i'r byd cyfan heb ragoriaeth nac eithriad, gyda'r nod o gyfrannu at godi safonau byw ac at hyrwyddo cyflawniadau heddychlon. Gyda mwy o adnoddau bydd Ewrop yn gallu dilyn un o'i thasgau hanfodol, sef datblygu cyfandir Affrica. Yn y modd hwn, sylweddolir yn syml ac yn gyflym yr ymasiad diddordeb hwnnw sy'n anhepgor i sefydlu system economaidd gyffredin; gall fod y lefain a all dyfu cymuned ehangach a dyfnach rhwng gwledydd sydd wedi hen wrthwynebu ei gilydd gan raniadau sanguinary.

Trwy gyfuno cynhyrchu sylfaenol a thrwy sefydlu Uchel Awdurdod newydd, y bydd ei benderfyniadau’n rhwymo Ffrainc, yr Almaen ac aelod-wledydd eraill, bydd y cynnig hwn yn arwain at wireddu sylfaen goncrit gyntaf ffederasiwn Ewropeaidd sy’n anhepgor i warchod heddwch.

Er mwyn hyrwyddo gwireddu'r amcanion a ddiffiniwyd, mae Llywodraeth Ffrainc yn barod i agor trafodaethau ar y seiliau canlynol.

Y dasg y bydd yr Uchel Awdurdod cyffredin hon yn gyfrifol amdani fydd sicrhau moderneiddio cynhyrchu a gwella ei ansawdd yn yr amser byrraf posibl; cyflenwi glo a dur ar delerau union yr un fath â marchnadoedd Ffrainc a'r Almaen, yn ogystal ag i farchnadoedd aelod-wledydd eraill; datblygu allforion i wledydd eraill yn gyffredin; cydraddoli a gwella amodau byw gweithwyr yn y diwydiannau hyn.

Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, gan ddechrau o'r amodau gwahanol iawn y mae cynhyrchu aelod-wledydd wedi'u lleoli ynddynt ar hyn o bryd, cynigir y dylid sefydlu rhai mesurau trosiannol, megis cymhwyso cynllun cynhyrchu a buddsoddi, sefydlu peiriannau digolledu. ar gyfer cyfateb prisiau, a chreu cronfa ailstrwythuro i hwyluso rhesymoli cynhyrchu. Bydd symudiad glo a dur rhwng aelod-wledydd yn cael ei ryddhau ar unwaith o'r holl ddyletswyddau tollau, ac ni fydd cyfraddau trafnidiaeth gwahaniaethol yn effeithio arno. Bydd amodau'n cael eu creu yn raddol a fydd yn darparu'n ddigymell ar gyfer dosbarthiad cynhyrchu mwy rhesymol ar y lefel uchaf o gynhyrchiant.

Mewn cyferbyniad â charteli rhyngwladol, sy'n tueddu i orfodi arferion cyfyngol ar ddosbarthu ac ecsbloetio marchnadoedd cenedlaethol, ac i gynnal elw uchel, bydd y sefydliad yn sicrhau ymasiad marchnadoedd ac ehangu cynhyrchu.

Bydd yr egwyddorion a'r ymrwymiadau hanfodol a ddiffinnir uchod yn destun cytundeb a lofnodwyd rhwng yr Unol Daleithiau ac a gyflwynir i gadarnhau eu seneddau. Gwneir y trafodaethau sy'n ofynnol i setlo manylion ceisiadau gyda chymorth cymrodeddwr a benodir trwy gytundeb cyffredin. Bydd yn cael y dasg o weld bod y cytundebau y daethpwyd iddynt yn cydymffurfio â'r egwyddorion a nodwyd, ac, os bydd y cam yn cau, bydd yn penderfynu pa ddatrysiad sydd i'w fabwysiadu.

Bydd yr Uchel Awdurdod cyffredin yr ymddiriedir iddo reoli'r cynllun yn cynnwys unigolion annibynnol a benodir gan y llywodraethau, gan roi cynrychiolaeth gyfartal. Dewisir cadeirydd trwy gytundeb cyffredin rhwng y llywodraethau. Bydd modd gorfodi penderfyniadau'r Awdurdod yn Ffrainc, yr Almaen ac aelod-wledydd eraill. Darperir mesurau priodol ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniadau'r Awdurdod.

Bydd cynrychiolydd o’r Cenhedloedd Unedig yn cael ei achredu i’r Awdurdod, a bydd yn cael ei gyfarwyddo i lunio adroddiad cyhoeddus i’r Cenhedloedd Unedig ddwywaith y flwyddyn, gan roi cyfrif o weithrediad y sefydliad newydd, yn enwedig o ran diogelu ei amcanion.

Ni fydd sefydliad yr Uchel Awdurdod yn niweidio dulliau perchnogaeth mentrau mewn unrhyw ffordd. Wrth arfer ei swyddogaethau, bydd yr Uchel Awdurdod cyffredin yn ystyried y pwerau a roddir i'r Awdurdod Ruhr Rhyngwladol a rhwymedigaethau o bob math a osodir ar yr Almaen, cyhyd â bod y rhain yn parhau mewn grym.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd