Cysylltu â ni

Frontpage

Wcráin: Dyfodol Ewrop yn y fantol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

WcráinHeb ragfarnu penderfyniad gwleidyddol yn y dyfodol ar lofnod posibl, mabwysiadodd y Comisiwn heddiw’r cynigion ar gyfer Penderfyniadau’r Cyngor ar arwyddo a chymhwyso dros dro yn ogystal â chasglu Cytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin, a fydd yn cael ei drosglwyddo i’r Cyngor i’w brosesu ymhellach. Aeth y Comisiwn gyda'r ddau gynnig gyda datganiad gwleidyddol.

Gyda phenderfyniad heddiw, mae’r UE yn cymryd cam paratoadol angenrheidiol er mwyn bod yn dechnegol barod ar gyfer llofnodi posibl y Cytundeb Cymdeithas (gan gynnwys ei Ardal Masnach Rydd Ddwfn a Chynhwysfawr - DCFTA) yn Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain yn Vilnius mewn chwe mis o nawr . Mae'r UE wedi tanlinellu y bydd yn llofnodi dim ond os yw'r Wcráin yn creu'r amgylchiadau gwleidyddol angenrheidiol.

Mae mabwysiadu'r ddau gynnig ar gyfer Penderfyniad y Cyngor heddiw yn dechnegol yn galluogi'r UE i symud ymlaen gyda'r trefniadau paratoadol gofynnol heb achub y blaen ar unrhyw benderfyniad: mae llofnodi'r Cytundeb yn parhau i fod yn amodol ar gamau penderfynol a chynnydd diriaethol gan awdurdodau Wcrain ar y meincnodau a nodwyd gan casgliadau'r Cyngor ar 10 Rhagfyr 2012 ac i'w hasesu gan yr Aelod-wladwriaethau cyn Uwchgynhadledd Vilnius yn ddiweddarach eleni (camau dilynol o etholiadau seneddol Hydref 2012; mynd i'r afael ag achosion cyfiawnder dethol ac atal unrhyw ailddigwyddiad a symud ymlaen gyda'r cyd agenda diwygio wedi'i rannu).
Cyn awdurdodi llofnod, rhaid caniatáu digon o amser i Aelod-wladwriaethau eu gweithdrefnau mewnol, gan gynnwys ymgynghori â seneddau cenedlaethol. O ystyried hyd a chymhlethdod y Cytundeb, bydd y broses hon yn cymryd o leiaf chwe mis.

hysbyseb

Y Cytundeb yw'r cyntaf o genhedlaeth newydd o Gytundebau Cymdeithas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Ei nod yw dyfnhau cysylltiadau gwleidyddol ac economaidd rhwng yr Wcrain a'r UE, yn ogystal â gwella mynediad Wcráin i Farchnad Fewnol yr UE, gan gynnwys trwy DCFTA, a thrwy hynny ddarparu gwell amodau ar gyfer cydweithredu economaidd rhwng yr UE a'r Wcráin.

Cwblhawyd trafodaethau'r Cytundeb Cymdeithas yn 2011 ac ar 30 Mawrth 2012, cychwynnodd prif drafodwyr yr Undeb Ewropeaidd a'r Wcráin destun Cytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin.

Ar 10 Rhagfyr 2012, mabwysiadodd y Cyngor Materion Tramor Gasgliadau ar yr Wcrain, gan fynegi ymrwymiad yr UE i arwyddo’r Cytundeb Cymdeithas, gan gynnwys y DCFTA, cyn gynted ag y bydd awdurdodau’r Wcrain yn dangos gweithredu penderfynol a chynnydd diriaethol yn y tri maes (etholiadau, dethol. cyfiawnder, a diwygiadau cyffredinol fel y'u nodwyd yn Agenda'r Gymdeithas), o bosibl erbyn amser Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain yn Vilnius ym mis Tachwedd 2013. Pwysleisiodd hefyd yr angen i'r Wcráin wella ei hinsawdd fusnes. Nododd y Cyngor hefyd y gallai agoriad ar gyfer cymhwyso rhannau o'r Cytundeb dros dro gyda llofnod y Cytundeb.

hysbyseb

Yn unol â chais Casgliadau’r Cyngor ar 10 Rhagfyr 2012, mae’r Uchel Gynrychiolydd a’r Comisiwn yn monitro ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor am y cynnydd a gyflawnwyd gan yr Wcrain wrth fodloni’r gofynion a nodwyd yng nghasgliadau’r Cyngor, gan gynnwys yng nghyd-destun paratoadau Mehefin 2013 Cyngor Cydweithrediad yr UE-Wcráin ac Uwchgynhadledd Partneriaeth Ddwyreiniol Tachwedd 2013 yn Vilnius.

Lansiwyd trafodaethau ar y Cytundeb cynhwysfawr ac uchelgeisiol hwn rhwng yr UE a'r Wcráin ym mis Mawrth 2007. Ym mis Chwefror 2008, yn dilyn penderfyniad derbyn yr Wcráin i'r WTO, lansiodd yr UE a'r Wcráin drafodaethau ar y DCFTA, fel elfen graidd o'r Gymdeithas. Cytundeb.

Nod y Cytundeb Cymdeithas yw cyflymu dyfnhau cysylltiadau gwleidyddol ac economaidd rhwng yr Wcrain a'r UE, yn ogystal â mynediad graddol yr Wcrain i Farchnad Fewnol yr UE gan gynnwys trwy sefydlu'r DCFTA. Mae'n ffordd bendant i ecsbloetio'r ddeinameg mewn cysylltiadau rhwng yr UE a'r Wcráin, gan ganolbwyntio ar gefnogaeth i ddiwygiadau craidd, ar adferiad a thwf economaidd, llywodraethu a chydweithrediad sector. Mae'r Cytundeb hefyd yn cynnwys agenda ddiwygio ar gyfer yr Wcrain, yn seiliedig ar raglen gynhwysfawr o frasamcanu deddfwriaeth yr Wcrain i lawer o normau'r UE, y gall holl bartneriaid yr Wcráin alinio eu hunain a chanolbwyntio eu cymorth. Mae cymorth yr UE i'r Wcráin yn gysylltiedig â'r agenda ddiwygio wrth iddo ddod i'r amlwg o'r Cytundeb. Mae'r Rhaglen Adeiladu Sefydliadol Cynhwysfawr yn arbennig o bwysig yn hyn o beth.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd