Cysylltu â ni

Frontpage

Senedd Ewrop Ffocws llawn: lloches, cynllun cymorth, bygythiadau iechyd a Thwrci

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EP

Yr wythnos hon mae agenda lawn Senedd Ewrop yn cynnwys:

Y cam olaf tuag at system loches Ewropeaidd gyffredin

hysbyseb

Mae ASEau yn cael eu llais olaf ar bensaernïaeth System Lloches Ewropeaidd Gyffredin mewn pleidlais ddydd Mercher 12 Mehefin. Bydd y system hon yn gosod gweithdrefnau a therfynau amser cyffredin ar gyfer trin ceisiadau, yn creu set sylfaenol o hawliau i geiswyr lloches sy'n cyrraedd yr UE ac yn atal trosglwyddo ymgeiswyr lloches i aelod-wladwriaethau nad ydynt yn gallu ymdopi. Cofrestrwyd tua 330,000 o ymgeiswyr am loches yng ngwledydd yr UE yn 2012.

Diwygio Schengen: pleidleisio ar gyrchoedd y wawr i atal gwiriadau ffiniau anghyfreithlon

Byddai arolygwyr cydymffurfiaeth Schengen yn cael eu grymuso i dalu ymweliadau dirybudd i atal awdurdodau cenedlaethol ar ffiniau mewnol i wirio gwiriadau ffiniau anghyfreithlon, fel rhan o becyn diwygio sydd i'w bleidleisio ddydd Mercher 12 Mehefin. Symud rhydd yw canlyniad mwyaf cadarnhaol 50 mlynedd o integreiddiad yr UE, dywedodd 62% o ymatebwyr wrth arolwg Eurobarometer diweddar.

hysbyseb

EP i lunio'r cynllun cymorth nesaf ar gyfer y rhai mwyaf difreintiedig yn Ewrop

Bydd y Senedd yn pleidleisio ddydd Mercher 12 Mehefin ar reolau cyllideb a chyfranogiad y Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad. Pleidleisiodd ASEau ar y pwyllgorau materion cymdeithasol, cyllideb ac amaeth i gyd i gadw'r gronfa ar ei lefel bresennol o € 3.5 biliwn, i dalu am fwyd a dillad i ddiwallu anghenion sylfaenol pobl dlotaf Ewrop yn 2014-2020.

Gellid gorfodi cwmnïau olew, nwy a mwynau i ddatgelu taliadau i lywodraethau

Gellid gorfodi cwmnïau olew, nwy, mwynau a logio mawr i ddatgelu manylion llawn eu taliadau ledled y byd i lywodraethau ar gyfer pob prosiect echdynnu os yw'r Senedd yn cymeradwyo deddf ddrafft, a gytunwyd eisoes yn anffurfiol gyda'r Cyngor, mewn pleidlais ddydd Mercher 12 Mehefin.

Pleidleisiwch ar ddefnyddio data personol teithwyr awyr i wrthsefyll terfysgaeth

Bydd cynnig gan y Comisiwn i ganiatáu defnyddio data personol teithwyr awyr yr UE fel cyfeiriadau neu fanylion cardiau credyd i ymchwilio i droseddau difrifol a throseddau terfysgol yn cael ei roi i bleidlais lawn ddydd Mercher 12 Mehefin. Gwrthododd y pwyllgor rhyddid sifil y testun arfaethedig o 30 pleidlais i 25.

Rheolau newydd ar gyfer bwyd babanod, bwyd diet arbennig a bwyd calorïau isel

Bydd rheolau ar labelu a chynnwys llaeth babanod a bwyd at ddibenion meddygol arbennig yn cael eu diffinio'n well er mwyn amddiffyn defnyddwyr a gwahaniaethu'n gliriach rhwng bwydydd i'w bwyta'n normal a bwydydd ar gyfer grwpiau penodol, meddai deddf ddrafft i'w phleidleisio ddydd Mawrth 11 Mehefin. . Mae'r drafft, y cytunwyd arno gan drafodwyr y Senedd a'r Cyngor, hefyd yn ymdrin â rhai dietau calorïau isel.

Dosbarthiad seddi ASE yn ôl aelod-wladwriaeth ar ôl etholiadau 2014

Bydd dosbarthiad seddi ASEau ymhlith gwledydd yr UE ar gyfer 2014-2019 yn destun pleidlais derfynol ddydd Mercher 12 Mehefin. O dan gynlluniau a gyflwynwyd gan ASEau ym mis Mawrth ac ers hynny gan y Cyngor, byddai 12 gwlad yr UE yn colli un sedd ar ôl etholiadau Ewropeaidd 2014. Maent yn Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, Latfia, Lithwania, Portiwgal a Rwmania.

Dadl cyn yr uwchgynhadledd: argymhellion diwygio gwlad-benodol a phobl ifanc ddi-waith

Yn y cyfnod yn arwain at uwchgynhadledd yr UE ar 27-28 Mehefin ym Mrwsel, bydd ASEau yn dadlau ar ddydd Mercher 12 Mehefin argymhellion diwygio cyllidebol a strwythurol gwlad-benodol y Comisiwn gyda'i lywydd José Manuel Barroso a Llywyddiaeth Iwerddon ar y Cyngor. Am hanner dydd bydd ASEau CET yn pleidleisio penderfyniad ar ddiweithdra ymhlith pobl ifanc ac un arall sy'n debygol o annog penaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth yn yr uwchgynhadledd i gynyddu buddsoddiad er mwyn sbarduno twf a chreu mwy o swyddi.

Arlywydd Slofenia Borut Pahor i annerch y Senedd

Bydd arlywydd Slofenia, Borut Pahor yn traddodi anerchiad ffurfiol i Senedd Ewrop ddydd Mawrth 11 Mehefin am hanner dydd CET. Mae'n debygol o ganolbwyntio ar y sefyllfa bresennol yn Slofenia ac esgyniad Croatia yn y wlad gyfagos fel 28ain aelod-wladwriaeth yr UE ar 1 Gorffennaf.

Arlywydd Portiwgal Aníbal Cavaco Silva i annerch y Senedd

Bydd arlywydd Portiwgal, Aníbal Cavaco Silva, yn traddodi anerchiad ffurfiol i Senedd Ewrop ddydd Mercher 12 Mehefin am hanner dydd CET. Mae'n debygol o ganolbwyntio ar brofiad Portiwgal gyda'i rhaglen achubiaeth a'i chysylltiadau â'r UE.

Pleidleisiwch ar gomisiynydd Croateg newydd ar gyfer amddiffyn defnyddwyr

Mae'r Senedd yn pleidleisio ddydd Mercher 12 Mehefin ar enwebiad y gwleidydd Croateg Neven Mimica fel y comisiynydd-ddynodedig ar gyfer polisi defnyddwyr, ar ôl gwrandawiad a gynhaliwyd ar 4 Mehefin gan y pwyllgorau amddiffyn defnyddwyr ac iechyd y cyhoedd.

ASEau i drafod aflonyddwch yn Nhwrci

Bydd y gwrthdaro treisgar ar brotestiadau gwrth-lywodraeth yn Nhwrci a chyrbau ar hawliau a rhyddid sylfaenol, gan gynnwys rhyddid barn a rhyddid y cyfryngau, dan y chwyddwydr yn ystod y ddadl rhwng ASEau a phennaeth polisi tramor yr UE, Catherine Ashton, ddydd Mercher 12 Mehefin. Mae'r aflonyddwch wedi lledu yn dilyn y defnydd o rym gan yr heddlu mewn ymateb i brotest gyda'r nod o achub Parc Gezi Istanbul.

materion eraill

Pleidleisiwch ar gynlluniau i gynyddu ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol

ASEau i annog y Cyngor a'r Comisiwn i symud ymlaen i ddiwygio'r sector ariannol

Gwella amddiffyniad gweithwyr yn erbyn meysydd electromagnetig

Pleidleisiau ar lacio rheolau cwota penfras yr UE a rhestru du cychod y tu allan i'r UE

Llys yr Archwilwyr: Y Senedd i bleidleisio ar ymgeiswyr Rwmania a Chroatia

Mali: sut all yr UE helpu gydag ailadeiladu a democrateiddio?

EEAS ddwy flynedd yn ddiweddarach: ASEau i alw am synergedd cryfach ac arweinyddiaeth wleidyddol

Afghanistan: ASEau i drafod ymgysylltiad yr UE yn y dyfodol

Amddiffyn hawliau dynol yng ngwledydd ACP a rhyddid y wasg ledled y byd

Hawliau dynol a phenderfyniadau democratiaeth

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd