Cysylltu â ni

Blogfan

Naratif ar gyfer Ewrop newydd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

BarrosoAr 11 Gorffennaf, galwodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, am 'naratif newydd ar gyfer Ewrop newydd'. Gallaf gofio pan glywais berson strategaeth am y tro cyntaf yn gollwng y gair 'naratif' i'w gyflwyniad - dyna pryd yr oeddent yn dadlau dros gynnal astudiaeth ddrud iawn a newid enw ar gyfer eu hadran. Nid oedd yr un o'r pethau hyn yn ddrwg ynddynt eu hunain, ond ni arweiniodd y naratif newidiol at well sefydliad, arweiniodd at lawer o bobl nad oeddent yn defnyddio'r gair 'naratif' yn cael eu gwthio i'r cyrion a chriw o bobl heb lawer o brofiad uniongyrchol o beth roedden nhw'n ei wneud yn cymryd drosodd. Roedd canlyniad rhagweladwy i hyn, llawer o aer poeth ac ychydig iawn o'r amrywiaeth goncrit, yn cael ei gyflawni. Felly esgusodwch fi os nad ydw i'n teimlo'n obeithiol pan fydd pobl yn dechrau siarad am naratifau newydd.

hysbyseb

Ond nid naratif newydd yn unig sydd ei angen arnom - os nad oedd hynny'n ddigon cythruddo, rydyn ni eisiau 'Fersiwn 2.0' mewn gwirionedd. Gadewch imi gyfieithu, i unrhyw un sy'n anghyfarwydd â'r jargon newydd. Byddai 'Fersiwn 2.0', yn yr hen jargon, wedi bod yn 'weledigaeth' newydd, a allai fod wedi golygu rhywfaint o 'feddwl y tu allan i'r bocs'. A dweud y gwir, rwy'n synnu na fydd y naratif hwn yn 'Fersiwn 3.0' - y darn diweddaraf o verbiage. Yn ddiweddar, bûm mewn digwyddiad hyfforddi ar gyfer lobïwyr a oedd wedi tagio 'Fersiwn 3.0' arno - gan fy mod yn eithaf anwybodus beth oedd '3.0', roeddwn yn edrych ymlaen at gael fy ngoleuo. Tristaf yw dweud nad fi yw'r doethaf; roedd yna ychydig bach am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a'r Rhyngrwyd a dyna oedd hi i raddau helaeth, o ie, a sut y dylem ni i gyd fod yn defnyddio'r ffeithlun sydd bellach yn omni-bresennol (mae'n debyg bod hyn yn helpu i ddelio â 'infobesity'). Dim byd am ddefnydd effeithiol o gyrchu torf, neu ddelio â'r 'cam-wybodaeth' wrthnysig y gall algorithmau peiriannau chwilio ei ysgogi, na sut i reoli gwybodaeth dros gyflenwi, heblaw defnyddio barn bersonol wybodus yn unig. Yn fyr, dim byd a ychwanegodd lawer at fy nealltwriaeth gyfredol. Yr hyn a oedd yn arbennig o ddigalon oedd bod pob darn newydd o jargon yn cael ei gyfarch yn rapturously - roeddwn i'n gallu gweld rhai unigolion yn nodi'r gair newydd yn ofalus ac yn meddwl sut y gallen nhw ddweud wrth gleientiaid mai nhw oedd y bobl i reoli'r broblem o 'infobesity' Ewropeaidd.

Esgusodwch y jargon, ond mae'r 'naratif newydd' i gyd yn ymddangos fel ffordd gywrain iawn i osgoi'r 'eliffant yn yr ystafell'. Mae Ewrop yn wahanol i'r un a sefydlwyd fwy na 60 mlynedd yn ôl. Wrth i ni baratoi i gofio canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, bydd yn atgof brwd o ble rydyn ni wedi dod, ac ni ddylen ni byth anghofio hyn. Mae'r Ewrop rydyn ni'n ei hadnabod heddiw wedi bod yn un o'r prosiectau gwleidyddol mwyaf llwyddiannus ERIOED. Mae'n gyflawniad enfawr, yn ddiffygiol, yn araf, weithiau'n gyffrous, ond er hynny yn llwyddiant ysgubol. Gobeithio y gwneir mwy o ymdrechion i wella'r farchnad sengl, i wneud Ewrop yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo a sicrhau bod Ewrop yn chwarae rhan gadarnhaol yn fyd-eang. Serch hynny, mae dynameg Ewrop wedi newid ac mae'n bwysig cydnabod hyn - mae ailuno'r Almaen, esgyniad hen daleithiau Comiwnyddol dwyrain Ewrop a chyflwyniad hanner arian sengl wedi trawsnewid ein cyfandir.

Nid yw’r Arlywydd Barroso yn galw am ddim llai na “naratif hollgynhwysol [i] ystyried realiti esblygol cyfandir Ewrop ac amlygu nad yw’r UE yn ymwneud yn unig â’r economi a thwf, ond hefyd ag undod diwylliannol a gwerthoedd cyffredin yn byd sydd wedi'i globaleiddio ”. Mae'r Ewrop weledigaethol hon yn amrywio rhywfaint o'r hyn sydd ohoni, yr un sy'n sefydlog â chyfraddau chwyddiant, diffygion cyllidebol, amddiffynfeydd buddiol cenedlaethol o fudd cenedlaethol (fel arfer yn cael eu tanategu gan elites cenedlaethol sy'n ceisio rhent) a gorfodi caledi eang. Mae'r polisïau cyfredol yn bygwth dinistrio'r prosiect gwleidyddol. Mae gennym eisoes lu o strategaethau, yn benodol Ewrop 2020 a'i is-set o strategaethau - mae rhai ddim yn stopio yn 2020, mae rhai eisoes wedi symud ymlaen i 2030. Ond nid yw hyn yn ddigon i etifeddiaeth Barroso. Byddwn yn gofyn i’r Arlywydd Barroso nodi geiriau Canada ac yn ddiweddarach, economegydd yr Unol Daleithiau, swyddog cyhoeddus a diplomydd JK Galbraith: “Mae gan bob un o’r arweinwyr mawr un nodwedd yn gyffredin: parodrwydd i wynebu pryder digamsyniol eu pobl yn ddigamsyniol. yn eu hamser. Dyma, a dim llawer arall, yw hanfod arweinyddiaeth. ”. Mae 'Fersiwn 2.0, naratif newydd' yn syml yn ffidlan, tra bod Cytundeb Rhufain yn llosgi.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd