Cysylltu â ni

Frontpage

Stuart Wheeler o UKIP: 'Nid oes unman yn agos cystal â dynion' yn nodi 'nid rhywiaeth'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_69303338_69303333Mae trysorydd UKIP, Stuart Wheeler, wedi gwadu bod yn rhywiaethol trwy ddweud nad oedd menywod “yn agos at gystal â dynion” mewn gemau fel gwyddbwyll, pont a phoker.

Gwnaeth y tycoon betio lledaenu y sylw yn ystod dadl ar gynigion yr UE ar gyfer cwotâu rhyw yn yr ystafell fwrdd.

Dywedodd Wheeler ei fod wedi bod yn egluro pam na ddylid gorfodi cwmnïau i benodi mwy o fenywod i'w byrddau.

hysbyseb

Cafodd ei gyhuddo o rywiaeth gan ei gyd-banelydd Clare Gerada, cadeirydd Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu.

Gan egluro ei sylwadau ar The World at One ar BBC Radio 4, dywedodd: "Tynnais sylw nad oedd menywod yn gwneud cystal â dynion mewn rhai ardaloedd, ac yna dyfynnais poker, pont a gwyddbwyll.

"Fy mhwynt yw bod rhai pethau y mae dynion yn well na menywod ynddynt, rhai pethau y mae menywod yn well na dynion ynddynt, ac nid ydych chi o reidrwydd eisiau gorfodi lleiafswm o'r naill ryw neu'r llall ar frig unrhyw broffesiwn neu ar y ar ben unrhyw fwrdd. "

hysbyseb

'Rhywiaethol hunan-amlwg'

Dywedodd Mr Wheeler, cyn roddwr y Blaid Geidwadol a gafodd ei ddiarddel o’r blaid gan David Cameron dros ei gefnogaeth i UKIP, fod y blaid wrth-UE yn denu mwy o fenywod a’i bod yn cymryd camau i gyflawni hyn ond yn diystyru cwotâu i ymgeiswyr.

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn awgrymu bod dynion yn fwy deallus na menywod, dywedodd Mr Wheeler: "Na, na, yn sicr ddim ... y cyfan roeddwn i'n ei ddweud oedd bod yna feysydd lle nad yw menywod cystal â dynion. Rwy'n siŵr bod yna feysydd. nid yw dynion cystal â menywod ac felly nid wyf yn credu ei bod bob amser yn hanfodol cael isafswm o'r naill na'r llall. "

Dywedodd ymgeisydd ASE UKIP, Diane James, a ddaeth yn agos at ennill isetholiad seneddol Eastleigh ym mis Mawrth, fod sylwadau Mr Wheeler wedi eu cymryd “yn hollol allan o’i gyd-destun” a bod y blaid yn cael ei “pigo ymlaen”.

"Byddai'r cyfryngau wrth eu bodd yn cyflwyno UKIP fel plaid hollol misogynistaidd. Mae'n amlwg nad yw. Edrychwch ar fy hun, edrychwch ar y menywod eraill yn y blaid sydd wedi cyflawni swyddi uchel iawn, iawn," meddai wrth Newyddion y BBC sianel.

Wrth ofyn am sylwadau Mr Wheeler yn y cyfarfod nos Fercher, dywedodd Dr Gerada eu bod yn “rhywiaethol hunan-amlwg”.

"Rwy'n gobeithio ei fod yn dafod yn y boch oherwydd nid oes tystiolaeth o gwbl bod dynion yn well am poker, pont neu wyddbwyll.

"A hyd yn oed pe bydden nhw, beth mae hynny'n ei olygu am y sgiliau rydych chi eu hangen ar fwrdd?"

'Bunga bunga'

Dywedodd wrth sianel Newyddion y BBC nad oedd hi'n cytuno â chwotâu ond dywedodd "yn sicr mae angen i ni gael mwy o fenywod mewn rolau uwch".

Ychwanegodd Dr Gerada fod ei mam 82 oed yn curo dynion yn rheolaidd "chwarter ei hoedran" wrth bont.

Adroddwyd hefyd, gan The Times, fod ASE UKIP, Godfrey Bloom, wedi dweud wrth yr un digwyddiad ei fod ef ac arweinydd arweinydd y blaid, Nigel Farage, eisiau gwahoddiad i barti "bunga bunga" a gynhaliwyd gan gyn Brif Weinidog yr Eidal, Silvio Berlusconi.

Dywedodd Mr Wheeler wrth Newyddion y BBC fod Mr Bloom yn amlwg wedi bod yn cellwair a'i fod yn gobeithio nad oedd yn rhoi'r argraff nad oedd y blaid yn cymryd menywod o ddifrif.

Gweithiodd Mr Wheeler fel bargyfreithiwr cyn sefydlu Mynegai IG ym 1974. Caniataodd y cwmni i drigolion y DU ddyfalu ar bris aur ar adeg pan oedd rheolaethau cyfnewid yn eu hatal rhag ei ​​brynu, ac eithrio am bremiwm.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd