Cysylltu â ni

Frontpage

Obama canslo ymarfer milwrol gyda Aifft thrais yn dilyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

AP_Obama_Egypt_kb_130815_16x9_992Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama, wedi nodi na all y cydweithrediad traddodiadol rhwng yr Aifft a’r Unol Daleithiau “barhau fel arfer” gyda dinasyddion yr Aifft yn cael eu lladd a gwadu eu hawliau sylfaenol. Mae Obama wedi dweud bod yr Unol Daleithiau yn canslo ei ymarfer milwrol dwyflynyddol ar y cyd â’r Aifft, a drefnwyd ar gyfer mis Medi, mewn ymateb i drais yn y wlad rhwng lluoedd diogelwch yr Aifft a’r Frawdoliaeth Fwslimaidd. “Tra ein bod ni eisiau cynnal ein perthynas â’r Aifft, ni all ein cydweithrediad traddodiadol barhau fel arfer pan fydd sifiliaid yn cael eu lladd ar y strydoedd ac mae hawliau’n cael eu treiglo’n ôl,” meddai Obama ar 15 Awst yn Chilmark, Massachusetts. Daeth sylwadau’r arlywydd y diwrnod ar ôl i gannoedd gael eu lladd. Condemniodd y trais yn ogystal â phenderfyniad y llywodraeth dros dro i ailosod cyfraith frys. Dywedodd Obama fod y cylch trais a gwaethygu ar y ddwy ochr yn bwydo cylch polareiddio’r wlad ac “angen stopio”, ac y dylai proses gymodi genedlaethol, ynghyd â chodi cyflwr yr argyfwng, roi llais i bob plaid yn nyfodol yr Aifft.

 

“Rydyn ni’n galw ar awdurdodau’r Aifft i barchu hawliau cyffredinol y bobl. Rydyn ni’n galw ar y rhai sy’n protestio i wneud hynny’n heddychlon ac yn condemnio’r ymosodiadau rydyn ni wedi’u gweld gan brotestwyr, gan gynnwys ar eglwysi, ”meddai, gan ychwanegu y dylid parchu hawliau menywod a lleiafrifoedd crefyddol y wlad.

“Rhaid cadw ymrwymiadau i fynd ar drywydd diwygiadau tryloyw i gyfansoddiad ac etholiadau democrataidd senedd ac arlywydd. A bydd dilyn y llwybr hwnnw yn helpu’r Aifft i gyflawni dyheadau democrataidd ei phobl wrth ddenu’r buddsoddiad, y dwristiaeth a’r gefnogaeth ryngwladol a all ei helpu i ddarparu cyfleoedd i’w dinasyddion, ”meddai.

hysbyseb

Mae'r Unol Daleithiau eisiau partneru â phobl yr Aifft wrth geisio dyfodol gwell, ond mater i'r Eifftiaid eu hunain yw penderfynu beth fydd y dyfodol hwnnw, meddai.

“Rydyn ni’n gwerthfawrogi cymhlethdod y sefyllfa. Tra cafodd Mohamed Morsy ei hethol yn arlywydd mewn etholiad democrataidd, nid oedd ei lywodraeth yn gynhwysol ac nid oedd yn parchu barn yr holl Eifftiaid, ”meddai.

Ond ar yr un pryd, “dydyn ni ddim yn ochri ag unrhyw blaid neu ffigwr gwleidyddol penodol,” meddai Obama.

hysbyseb

“Rwy’n gwybod ei bod yn demtasiwn y tu mewn i’r Aifft i feio’r Unol Daleithiau neu’r Gorllewin neu ryw actor allanol arall am yr hyn sydd wedi mynd o’i le. Rydyn ni wedi cael y bai gan gefnogwyr Morsy; rydyn ni wedi cael y bai gan yr ochr arall fel petaen ni'n gefnogwyr Morsy. Ni fydd y math hwnnw o ddull yn gwneud dim i helpu’r Aifftiaid i gyflawni’r dyfodol y maent yn ei haeddu, ”meddai.

Mae’r Unol Daleithiau eisiau gweld yr Aifftiaid yn gweithio gyda’i gilydd i lwyddo fel gwlad heddychlon, ddemocrataidd a llewyrchus, a chydnabu’r arlywydd y bydd yn anodd ar brydiau.

“Bydd yna gychwyniadau ffug. Bydd dyddiau anodd. Aeth taith ddemocrataidd America â ni trwy rai brwydrau nerthol i berffeithio ein hundeb. O Asia i America, rydyn ni’n gwybod bod trawsnewidiadau democrataidd yn cael eu mesur nid mewn misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd, ond weithiau mewn cenedlaethau, ”meddai Obama.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd