Cysylltu â ni

Frontpage

Oeddech Arlywydd Obama yn gwybod am broblemau preifatrwydd y NSA?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddau


Rydym bellach yn gwybod bod sicrwydd yr Arlywydd Obama nad oedd yr NSA yn “cam-drin” ei raglenni gwyliadwriaeth yn anghywir. Mae archwiliad a ddatgelwyd yn dangos bod yr NSA wedi torri ei reolau preifatrwydd ei hun, ac mewn rhai achosion y gyfraith, filoedd o weithiau dros gyfnod o flwyddyn.

Mae llawer o bobl yn tybio bod hyn yn golygu bod yr arlywydd yn dweud celwydd - ei fod yn hysbys am raddfa problemau preifatrwydd yr NSA ar hyd a lled ac yn ceisio camarwain y cyhoedd. Ond mae yna bosibilrwydd arall a allai fod yn fwy cythryblus fyth: Efallai nad oedd yn gwybod am raddau problemau preifatrwydd yr NSA tan yr wythnos hon.

Nid yw mor bell ag y mae'n swnio. Gwyddom mai dim ond pan ddysgodd Diane Feinstein (D-Calif.), Cadeirydd Pwyllgor Cudd-wybodaeth y Senedd, am archwiliad preifatrwydd yr NSA. Mae'r Washington Post gofynnodd i'w staff amdano. Ac mae prif farnwr y Llys Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor wedi cyfaddef mai gallu cyfyngedig sydd gan y llys i blismona camymddwyn yr NSA.

hysbyseb

At hynny, darparwyd dogfen fewnol yr NSA, Edward Snowden Mae'r Washington Post yn cynghori dadansoddwyr yr NSA “er ein bod ni eisiau darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar ein goruchwylwyr FAA, NID ydym am roi unrhyw wybodaeth allanol iddynt.” Y “goruchwylwyr” yw Swyddfa'r Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Cenedlaethol a'r Adran Gyfiawnder. Efallai nad oedd yr NSA wedi bod yn rhoi’r stori lawn i’r atwrnai cyffredinol a chyfarwyddwr cudd-wybodaeth genedlaethol. Ac efallai eu bod nhw, yn eu tro, wedi cael rhesymau i gadw rhai manylion am raddau cam-drin yr NSA iddyn nhw eu hunain.

Mae wedi digwydd o'r blaen, fel ysgrifennais y mis diwethaf:

[Mewn gwrandawiad ym 1975], tystiodd cynorthwyydd Tŷ Gwyn a oedd wedi cynllunio cynllun gwyliadwriaeth domestig dadleuol yng ngweinyddiaeth Nixon nad oedd y Tŷ Gwyn “yn gwybod hanner y pethau” yr oedd asiantaethau cudd-wybodaeth yn ei wneud a allai fod yn amheus yn gyfreithiol.

“Os oes gennych chi raglen i fynd ac rydych chi'n berffaith hapus gyda'i chanlyniadau, pam cymryd y risg y gallai gael ei diffodd os yw arlywydd yr Unol Daleithiau yn penderfynu nad yw am ei wneud,” gofynnodd.

hysbyseb

Mae cyfrinachedd hefyd yn ei gwneud hi'n haws i swyddogion cangen weithredol dorri corneli cyfreithiol ar raglenni sydd fel arall yn gyfreithiol. Er enghraifft, rhoddodd Deddf Gwladgarwr awdurdod eang i weinyddiaeth Bush gyhoeddi Llythyrau Diogelwch Cenedlaethol, ceisiadau cyfrinachol am wybodaeth nad oes angen goruchwyliaeth farnwrol arnynt. Ond canfu adroddiad gan Arolygydd Cyffredinol 2007 fwy na 700 o achosion lle mae asiantau FBI sydd Nid oedd cael yr awdurdod i gyhoeddi bod NSLs wedi cael gwybodaeth yn amhriodol trwy ddweud wrth gwmnïau bod “amgylchiadau esgusodol” yn mynnu bod y wybodaeth yn cael ei throsglwyddo ar unwaith, heb hyd yn oed y gwiriadau lleiaf sy'n ofynnol gan reolau'r NSL.

Mae tryloywder a goruchwyliaeth drwyadl yn amddiffyn y cyhoedd rhag arlywyddion maleisus sy'n llunio rhestrau gelynion ac yn ysbïo ar eu gwrthwynebwyr gwleidyddol. Ond bron mor bwysig, mae tryloywder hefyd yn amddiffyn arlywyddion gonest rhag is-ymddygiad camymddwyn. Mae'r wybodaeth y bydd eu gwaith yn cael ei wirio gan farnwyr ac ymchwilwyr Congressional yn rhoi cymhelliant cryf i weithwyr y llywodraeth ddilyn y gyfraith. Ac mae'r wybodaeth y bydd canghennau eraill y llywodraeth yn darganfod eu camymddwyn yn y pen draw yn ei gwneud yn llai demtasiwn i swyddogion cangen weithredol guddio camymddwyn oddi wrth eu huwch-swyddogion.

Hynny yw, trwy lofnodi cyfrinachedd eithafol yr NSA a gwrthsefyll goruchwyliaeth gan y Gyngres a'r llysoedd, roedd Obama yn amddifadu ei hun o offeryn rheoli hanfodol. Roedd yn lleihau ei allu ei hun i fonitro a rhwystro camymddwyn gan ei is-weithwyr. Ac felly mae'n bosib mai un o'r bobl a gafodd ei synnu fwyaf gan ddatgeliadau'r wythnos hon oedd yr arlywydd ei hun.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd