Cysylltu â ni

Frontpage

IAEA: Iran yn ehangu capasiti niwclear

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

52831Mae Iran yn parhau i ehangu ei gallu i gyfoethogi wraniwm, gan leihau'r amser y byddai angen iddo gynhyrchu digon o wraniwm cyfoethog iawn ar gyfer dyfais niwclear. Ers etholiad yr Arlywydd Hassan Rouhani, mae Iran wedi gosod rhai centrifu ychwanegol 2,000, yn ôl un newydd Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA) adroddiad. 

Yn ôl yr IAEA, Er y dylai'r UE brofi a yw'r Arlywydd Rouhani o ddifrif am drafodaethau niwclear, mae'n rhaid cryfhau sancsiynau nes bod Tehran yn dechrau newid cwrs. .

  • Mae'r IAEA yn adrodd bod Iran wedi gosod centrifu 2,000 ychwanegol yn ystod y tri mis diwethaf, gan ddod â chyfanswm ei osod i 19,450 centrifuges.
  • Pe bai Iran yn defnyddio ei rhestr o allgyrchoedd wedi'u gosod yn llawn, gallai gynhyrchu digon o wraniwm ar gyfer arf niwclear o fewn dau fis.
  • Mae Iran wedi gosod canolrifoedd ail genhedlaeth 1,000, gan gynnwys mwy na 300 ers mis Mai. Er nad ydynt yn gweithredu eto, gallai'r peiriannau hyn gyfoethogi tair i bum gwaith yn gynt na modelau blaenorol.
  • Mae gan Iran hefyd allu sylweddol i gynyddu ei gyfoethogi gan mai dim ond tua hanner ei chanolrifau gosodedig y mae'n eu defnyddio ac mae wedi “parcio” cyfran sylweddol o'i wraniwm 20 a gyfoethogwyd mewn ffurf fetallized hawdd ei throsi.

Nid yw etholiad Rouhani wedi arwain at unrhyw newid amlwg yn rhaglen niwclear Iran hyd yma.

hysbyseb
  • Yn y cyfnod ers etholiad yr Arlywydd Rouhani, mae Iran wedi parhau i gyfoethogi wraniwm yn groes i benderfyniadau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (UNSC). Mae Iran wedi cynhyrchu mwy na lysiau 1,600 o wraniwm â chyfoeth isel a lbiau 100 o wraniwm 20 a gyfoethogwyd ers mis Mai.
  • Mae Iran hefyd yn parhau â gwaith sydd wedi'i wahardd gan UNSC ar adweithydd dŵr trwm Arak. Mae'r IAEA yn adrodd bod Iran wedi gosod llong yr adweithydd yn ei lle ac wedi cynhyrchu tua 90 tunnell o ddŵr trwm. Unwaith y bydd yn weithredol, mae gan yr adweithydd y potensial i gynhyrchu digon o blwtoniwm ar gyfer sawl bom y flwyddyn.
  • Mae Iran yn parhau i wadu mynediad arolygwyr IAEA i safle Parchin, lle tybir ei fod wedi cynnal profion yn ymwneud ag arfau niwclear. Mae'r IAEA wedi adrodd o'r blaen ar weithgareddau cuddio helaeth ar y safle sydd wedi “tanseilio gallu'r Asiantaeth i gynnal gwiriad effeithiol.”
  • Mae Iran yn parhau i herio ceisiadau IAEA i fynd i'r afael â phryderon hanesyddol ynglŷn â dimensiynau milwrol posibl i raglen Tehran.

Mae'r IAEA wedi nodi: "Dylai Ewrop gynyddu'r pwysau ar Tehran nes ei bod yn cymryd camau cadarnhaol pendant. Ni ddylai Iran dderbyn rhyddhad cosbau dim ond oherwydd bod yr Arlywydd Rouhani yn dweud ei fod am wella cysylltiadau â'r Gorllewin. Dylai'r gymuned ryngwladol fod yn barod i ôl-leoli Iran ystyrlon. camau, ond ni ddylai addasu sancsiynau yn gyfnewid am eiriau yn unig. "

hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd