Cysylltu â ni

Frontpage

Mae astudiaeth yr UE ar ymfudwyr yn ceryddu honiadau 'budd twristiaeth'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

buddiolwr

Mae astudiaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod ymfudwyr di-waith yr UE yn gyfran fach iawn o'r rhai sy'n hawlio budd-daliadau cymdeithasol yn aelod-wladwriaethau'r UE. Yr astudiaeth, a gynhaliwyd gan ymgynghoriaeth ar gyfer gweithrediaeth yr UE, yn awgrymu bod honiadau am "dwristiaeth budd-dal" ar raddfa fawr yn yr UE yn gorliwio. Ond mae llywodraeth y DU yn dal i fod eisiau rheolau tynnach yr UE ar fynediad at fudd-daliadau. Yn y rhan fwyaf o wledydd yr UE a astudiwyd roedd cyfran ymfudwyr yr UE ymhlith buddiolwyr lles yn is na 5%. Dywed y Comisiwn Ewropeaidd fod ymfudwyr o’r UE yn parhau i wneud cyfraniad net i gyllid eu gwledydd cynnal, trwy dalu mwy mewn trethi nag y maent yn ei dderbyn mewn budd-daliadau.

Yn ôl yr adroddiad diweddaraf, mae ymfudwyr di-waith yr UE yn ffurfio 1% o gyfanswm poblogaeth yr UE. Yn y DU y ffigur oedd 1.2% yn 2011 a 2012.

hysbyseb

"Ychydig o dystiolaeth a ganfu’r astudiaeth yn y llenyddiaeth ac ymgynghoriadau â rhanddeiliaid i awgrymu bod prif gymhelliant dinasyddion yr UE i fudo a phreswylio mewn aelod-wladwriaeth wahanol yn gysylltiedig â budd-daliadau, yn hytrach na gwaith neu deulu-gysylltiedig”, yr astudiaeth gan ymgynghorwyr ICF -GHK meddai.

Edrychodd ar fuddion arian parod anghyfrannol ledled yr UE a mynediad at ofal iechyd - hynny yw, buddion nad ydynt yn dibynnu ar gyfraniadau yswiriant gwladol unigolyn.

Mae aelodaeth o'r UE yn rhoi rhyddid i ddinasyddion ledled yr UE 28 gwlad symud i wladwriaeth arall yn yr UE, gweithio yno a hawlio budd-daliadau, er bod yr amodau'n amrywio'n sylweddol o wlad i wlad. Mae'r rhan fwyaf o wledydd yr UE ym mharth Schengen, lle mae gwiriadau ffiniau yn fach iawn.

hysbyseb

Roedd yr astudiaeth newydd yn seiliedig ar ddata arolwg, gan gynnwys astudiaethau achos, a chofnodion gweinyddol cenedlaethol. Tynnodd yr ymgynghoriaeth sylw, fodd bynnag, bod diffyg data swyddogol ar ymfudwyr anweithredol o'r UE, felly amcangyfrifon yw llawer o'r ffigurau.

Yn y DU mae llawer o ddadl wedi canolbwyntio ar fynediad ymfudwyr i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, sy'n darparu gofal cyffredinol ac yn cael ei ariannu gan drethdalwyr y DU.

Yn ôl astudiaeth yr UE, mae ymfudwyr anweithredol o’r UE yn cyfrif am 0.2% o gyfanswm y gwariant ar iechyd yn yr UE, ar gyfartaledd.

Wrth ymateb i’r astudiaeth, dywedodd llefarydd ar ran Prif Weinidog y DU David Cameron fod “pryder eang a dealladwy” ynglŷn â thwristiaeth budd-daliadau a bod y DU yn gweithio gyda gwledydd eraill yr UE i newid y rheolau ar fynediad at fudd-daliadau.

"Mae yna fater yn ymwneud â mynediad i'r system les, ynghylch tegwch yn ogystal â mater cost ... Nid ydym yn credu bod y system bresennol yn gweithio," meddai.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd