Cysylltu â ni

EU

Barn: Gall yr UE yn helpu Wcrain ar ôl Yanukovych yn ymgyrch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

OrysiaLutsevych.jpgBy Orysia Lutsevych (llun), Cymrawd Ymchwil, Rwsia a Rhaglen Ewrasia, Chatham House 

Mae’r don newydd o brotest dinesig yn Kyiv, gan gynnwys gwrthdaro treisgar gyda’r heddlu terfysg, yn nodi ail fis y gwrthwynebiad poblogaidd enfawr i’r Arlywydd Viktor Yanukovych. Mae’r deddfau newydd a basiwyd yn y senedd yr wythnos diwethaf yn cynrychioli’r her ddiweddaraf i ddemocratiaeth, y gallai’r UE ei hatal trwy roi mwy o bwysau ar Yanukovych a chefnogwyr oligarchig ei gyfundrefn wleidyddol.

Mae'r rhan fwyaf o Ukrainians yn dreisiodd yr ymdrech ddiweddaraf gan Yanukovych i dynhau ei afael ar ryddid ymgynnull, y cyfryngau a chymdeithas sifil. Nod y deddfau yw ffrwyno'r gwrthdystiadau parhaus lle mae ei wrthwynebwyr wedi mynnu ymddiswyddiad y llywodraeth, ymchwilio i'r defnydd o drais yn erbyn protestwyr heddychlon, ac etholiadau arlywyddol a seneddol cynnar. Mae gwrthwynebwyr Yanukovych hefyd yn mynnu dychwelyd yr Wcrain i lwybr datblygu democrataidd ac Ewropeaidd.

Ni fodlonwyd unrhyw un o'u gofynion. Nid oes unrhyw arwydd o hyn ar y gorwel ychwaith. I'r gwrthwyneb, mae aelodau seneddol o'r Blaid Ranbarthau sy'n rheoli a'r Blaid Gomiwnyddol wedi pasio'r deddfau newydd yn groes i'r holl weithdrefnau. Os cânt eu gweithredu, bydd y rhain yn annog dinasyddion i wrthdystio ac yn tanseilio gallu cyrff anllywodraethol annibynnol yn ddifrifol i redeg gweithgareddau goruchwylio dinesig, cynnull neu ymchwilio. Mae'r deddfau hefyd yn troseddoli difenwi, yn cynyddu cosbau ariannol am feddiannu adeiladau cyhoeddus, yn cosbi sefydlu pebyll a chamau ar gyfer protestiadau heb drwyddedau heddlu, ac yn cyflwyno hyd at 10 diwrnod yn y carchar am brotestio mewn masgiau neu hetiau caled.

hysbyseb

Maent hefyd yn ei gwneud hi'n haws tynnu aelodau seneddol o'u himiwnedd a chyflwyno cosbau am ddosbarthu deunyddiau 'eithafol' neu 'gasglu' gwybodaeth am farnwyr a swyddogion heddlu. Bydd label enwog 'asiant tramor' nawr yn berthnasol i gyrff anllywodraethol sy'n cynnal gweithgareddau gwleidyddol ac yn derbyn cyllid o dramor. Bydd yn rhaid iddynt gofrestru gyda'r awdurdodau a byddant yn cael eu hamddifadu o'u statws dielw at ddibenion treth. Mae'r deddfau hyn yn adlewyrchu ymdrechion yr Arlywydd Vladimir Putin i ffrwyno protestiadau ac atal cymdeithas sifil yn Rwsia.

Cyn mabwysiadu'r deddfau cyn cynhadledd i'r wasg gan y Gweinidog Cyfiawnder Olena Lukash a nododd nad oedd y protestiadau yn 'heddychlon' bellach a bod gan yr heddlu'r hawl i ddefnyddio grym yn erbyn protestwyr. Mae penderfyniad llys hefyd wedi gwahardd pob protest stryd yng nghanol Kyiv tan 8 Mawrth. Felly mae'r awdurdodau wedi creu sylfaen gyfreithiol ar gyfer clirio'r protestiadau, gan gynnwys trwy ddefnyddio grym, a gormes gweithredwyr yr wrthblaid.

Yr hyn y mae hyn i gyd yn ei olygu mewn gwirionedd yw bod y gyfundrefn yn gwrthod cydnabod dilysrwydd protestiadau poblogaidd. Mae Yanukovych yn eu hystyried yn ymgais i geisio gan arweinwyr yr wrthblaid a senario chwyldro a ysgogwyd gan heddluoedd tramor. Hyd yn hyn nid oes deialog na bwrdd crwn go iawn gyda'r arweinwyr gwrthblaid a chymdeithas sifil y mae Ukrainians wedi mynnu amdanynt ac a anogwyd gan y Gorllewin. Er gwaethaf cytuno’n ffurfiol i drafod gyda’r wrthblaid, mae’r arlywydd wedi gwrthod cymryd rhan yn bersonol ac yn lle hynny penododd Bennaeth y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol Andriy Kluyev i arwain y broses.

hysbyseb

O ganlyniad i'r datblygiadau diweddaraf hyn, mae'n ymddangos y bydd yn fwyfwy anodd cynnal etholiadau rhydd a theg yn yr Wcrain yn 2015. Yn y tymor byr, dylai'r Gorllewin roi pwysau ar gefnogwyr y gyfundrefn - yr oligarchiaid a'r gwleidyddion crony sy'n cael eu busnesau wedi'u cofrestru ac yn defnyddio banciau yn yr UE. Mae'r bobl hyn yn rheoli aelodau seneddol a gallent ffurfio mwyafrif newydd gyda'r wrthblaid i ddod o hyd i ateb i'r argyfwng gwleidyddol. Gallai cychwyn ymchwiliadau a chraffu ariannol ar gyfrifon banc Ewropeaidd pobl sy'n agored yn wleidyddol o'r Wcráin greu craciau yn undod y blaid sy'n rheoli a bod yn bwynt tipio ar gyfer newid. Mae yna gyfarwyddeb UE eisoes sy'n darparu'r sylfaen ddeddfwriaethol i wneud hyn. Yn ogystal, dylid gosod gwaharddiadau ar fisa a mynediad cyfyngedig i'r system ariannol ar unigolion sy'n torri hawliau dynol.

Yr wythnos diwethaf, cyflwynodd yr Unol Daleithiau Ddeddf Atebolrwydd Hawliau Dynol Byd-eang drafft a fydd yn ehangu Deddf Magnitsky i wledydd eraill, gan gynnwys yr Wcrain. Dylai'r UE ddilyn yr enghraifft hon. Ni ddylai fod ofn gweithredu hyd yn oed gan gofio oferedd y sancsiynau y mae wedi'u gosod ar Belarus. Nid Becrws yw'r Wcráin. Mae ganddo fudiad protest cryf a chymdeithas sifil fywiog, dosbarth canol sy'n tyfu a gwrthwynebiad seneddol dilys. Mae poblogrwydd Yanukovych yn isel, ac mae diaspora Wcrain yn cadw sylw rhyngwladol i ganolbwyntio ar y wlad. Mae amrywiaeth grwpiau diddordeb busnes ac elites rhanbarthol Wcráin, a'i fodel economaidd cyfredol anhyfyw, yn tynnu sylw at lwybr democrataidd ac Ewropeaidd anadferadwy.

Dylai'r UE gynorthwyo pobl Wcrain yn y broses hon, yn hytrach na'i arsylwi'n unig. Dylai ddangos ei gefnogaeth i'w dyheadau Ewropeaidd mewn ffordd ystyrlon. Gallai hyn gynnwys symleiddio gweithdrefnau fisa ymhellach, cynyddu mynediad i raglenni a chyfnewidfeydd yr UE, cynyddu cymorth ariannol i'r sector dielw trwy'r Gwaddol Ewropeaidd ar gyfer Democratiaeth a sefydlu ysgoloriaethau newydd i astudio mewn prifysgolion Ewropeaidd. Ond, yn bwysicaf oll, dylai'r UE roi mwy o bwysau ar awdurdodau Wcrain a chynnal craffu ariannol ar weithgareddau swyddogion y llywodraeth a'u teuluoedd yn Ewrop.

Mae'r dewis arall braidd yn dywyll ac yn golygu mwy o wrthdaro a gormes, oherwydd ni fydd protest boblogaidd yn dihysbyddu ei hun ac yn marw allan. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, fe ddeffrodd yr Wcráin fel y genedl gyda grym sy'n syndod ac yn annisgwyl. Gallai Ewrop naill ai gynorthwyo yn yr ymdrech hon neu golli'r cyfle i ehangu rhyddid a democratiaeth ar y cyfandir, gan niweidio ei hygrededd yn y rhanbarth.

Parhau Darllen
hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd