Cysylltu â ni

EU

Cenhadaeth medrus: Cyflawniadau o Llywyddiaeth yr UE Lithwaneg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logai-06Gan ASE Justina Vitkauskaite Bernard a Dadansoddwr Polisi Senedd Ewrop Vira Ratsiborynska

Gan ddechrau o 1 Gorffennaf 2013, roedd Lithwania yn cynnal llywyddiaeth gylchdroadol Cyngor yr UE am y tro cyntaf yn hanes Lithwania. Am y tro cyntaf erioed yn hanes yr UE, roedd gwlad, Lithwania yn yr achos hwn, yn cynnal y llywyddiaeth hon o'r UE estynedig o wladwriaethau 28. Cwblhawyd cenhadaeth gymhleth a heriol Lithwania gyda llwyddiant mawr ar y cyntaf o Ionawr 2014.

Wrth edrych yn ôl ar effaith a sylwedd Llywyddiaeth Lithwania ar yr UE, mae'n bwysig cyfeirio at gwestiynau allweddol Llywyddiaeth UE Lithwania fel: Beth oedd ei brif gyflawniadau mewnol ac allanol? Sut wnaeth Llywyddiaeth UE Lithwania ddylanwadu ar ddelwedd y wlad yn yr UE a pha ganlyniadau a ddaeth i'r UE?

hysbyseb

Mae'r dadansoddiad o chwe mis y llywyddiaeth yn dangos bod y cyflawniadau a chanlyniadau'r llywyddiaeth yn niferus. Roedd dylanwad cadarnhaol llywyddiaeth Lithwania ar gyfer y wlad ei hun yn enfawr. Cyn i'r llywyddiaeth ddechrau hyd yn oed, roedd Lithwania wedi llwyddo i greu delwedd gref ohoni ei hun yn yr UE fel aelod wladwriaeth newydd o'r UE a oedd wedi ymuno â'r UE yn 2004 ac o fewn naw mlynedd roedd wedi trawsnewid ei hun yn newydd-ddyfodiad i fod yn bartner profiadol - cyflwr yr UE.

Roedd Llywyddiaeth Lithwania ar Gyngor yr UE wedi cadarnhau a chryfhau'r ddelwedd hon. Roedd delwedd gadarnhaol Lithwania a Lithwaniaid ar lefel yr UE wedi cynyddu'n raddol oherwydd rôl heriol a chyfrifol arlywyddiaeth Lithwania ei hun. Mae chwe mis arlywyddiaeth Lithwania a gwelededd cynyddol gwlad deiliadol yr arlywyddiaeth i'r UE wedi ychwanegu at ddelwedd gadarnhaol, well aelod-wladwriaeth gredadwy a lwyddodd i gyflawni'r holl dasgau gyda llwyddiant mawr ac effeithlonrwydd uchel - a hynny i gyd heb hyd yn oed gael profiad llywyddiaeth blaenorol. Roedd y ffaith bod Lithwania wedi ymdopi i bob pwrpas â llawer o heriau a ddaeth ag arlywyddiaeth Lithwania gyda hi hefyd wedi cyfrannu at gyflawni'r rhwymedigaeth bwysig yr oedd Lithwania wedi'i chymryd ar lefel yr UE.

Dangosodd Lithwania y gall yr holl aelod-wladwriaethau y gall weithio yn llwyddiannus trwy a gyda'r sefydliadau Ewropeaidd, gan chwilio am yr atebion gorau a chydlynu a chyfryngu'r holl weithgareddau angenrheidiol mewn pryd.

hysbyseb

Ymhellach, roedd y llywyddiaeth hefyd yn werthfawr i ddelwedd Lithwania yn yr UE gan fod Lithwania nid yn unig yn dangos ymagwedd ragweithiol mewn llawer o gwestiynau yn anodd i'r UE ond hefyd yn dangos ei bod yn barod ac ar gael i fynd i'r afael â heriau polisïau mewnol ac allanol yr UE. Yng nghyd-destun yr argyfwng economaidd, ewrosceptiaeth cynyddol, heriau dadelfeniad, angen difrifol am ddiwygiadau ac ansefydlogrwydd mewnol yr UE, roedd Lithwania wedi ymdopi â'r holl faterion heriol hyn ac wedi defnyddio'r amser anodd hwn i'r UE a'i hun yn briodol. Aeth Lithwania hefyd i'r afael â llawer o faterion pwysig ar gyfer yr UE a mabwysiadodd lawer o weithredoedd cyfreithiol mewn “amserau sefydliadol” anodd i'r UE.

Roedd y cyfnod stormus hwn hefyd yn cyd-daro â diwedd cyfansoddiad presennol Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd a diwedd hen gylch cyllideb yr UE. Am y rhesymau hyn, roedd llywyddiaeth Lithwania'r UE hefyd yn gyfle i Lithwania ddangos bod Lithwania yn barod i wneud cyfraniad pendant at ddatrys cwestiynau allweddol yr UE ac y gall ymdopi â'r holl dasgau hyn gyda lefel uchel o broffesiynoldeb, penderfyniad a effeithlonrwydd. Gan ystyried hyn i gyd, gwnaeth Lithwania waith da o ran adfer hygrededd a delwedd yr UE ei hun.

Mae llwyddiant Llywyddiaeth Lithwania hefyd yn seiliedig ar raglen Lywyddiaeth Lithwaneg y Cyngor Ewropeaidd ac yn ddyledus i reoli blaenoriaethau cywir y Llywyddiaeth yn llwyddiannus. Y brif neges a gyfleuodd Lithwania i'r UE oedd gwneud yr UE yn gredadwy, yn tyfu ac yn agored. Roedd y nodau hyn yn cyd-fynd â blaenoriaethau allweddol yr UE ac fe'u penderfynwyd gan anghenion yr UE hefyd, yn enwedig o ran sicrhau polisïau ariannol credadwy a sefydlogrwydd ariannol yn yr UE, o ran sicrhau twf economaidd, meithrin cyflogaeth a gwneud yr UE yn fwy deniadol ar gyfer ac yn agored i weddill y byd.

Yn ystod y chwe mis hyn, roedd Lithwania yn gallu gwneud cynnydd o ran yr holl dasgau blaenoriaeth hyn yn yr UE ac roedd yn gallu symud ymlaen gyda llawer o gynigion deddfwriaethol a oedd yn canolbwyntio ar ddyfnhau ac integreiddio'r Farchnad Sengl ac ar gryfhau Undeb Economaidd ac Ariannol yr UE . O ran yr olaf, roedd cynnydd sylweddol wrth sefydlu'r Undeb Bancio. Llwyddwyd i gyflawni llwyddiant aruthrol gyda chymeradwyaeth cyllideb yr UE ar gyfer 2014 a'r fframwaith ariannol aml-flynyddol ar gyfer 2014-2020.

Ar gyfer hyn yn unig, fe wnaeth llywyddiaeth Lithwania gwblhau trafodaethau ar fwy na 60 o weithrediadau cyfreithiol yn ymwneud â chyllideb aml-flynyddol yr UE. Roedd llywyddiaeth Lithwania hefyd yn gallu cyfrannu'n llwyddiannus at fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc a gwella'r sefyllfa sy'n gysylltiedig â hawliau gweithwyr yn yr UE. Roedd Lithwania hefyd yn gallu cyflawni canlyniadau hanfodol ym meysydd economi ddigidol, ynni a pholisi tramor. Llwyddodd Lithwania hefyd i ddod i gytundeb pwysig ar reoliadau polisi cydlyniant 2014-2020 a ddaeth i ben ddwy flynedd o drafodaethau dwys. Yn gyffredinol, helpodd Lithwania i gwblhau trafodaethau mewn sawl maes pwysig yn cwmpasu gwahanol bolisïau'r UE a oedd yn mynnu cydlynu barn a chamau gweithredu rhwng Senedd Ewrop, y Comisiwn a'r Cyngor. Yn gyfan gwbl, mae gwaith dwys llywyddiaeth Lithwaneg yn dangos effeithlonrwydd o ganlyniad uchel gyda'i weithredoedd deddfwriaethol tua 137, gweithredoedd an-ddeddfwriaethol 239 a chasgliadau Cyngor UE 48.

O ran blaenoriaethau'r llywyddiaeth gyffredinol yn dimensiwn allanol yr UE, tynnwyd sylw arbennig Lithwania tuag at Bartneriaeth y Dwyrain, a oedd hefyd yn adlewyrchu blaenoriaeth a diddordeb polisi tramor Lithwania. Mae cysylltiadau da â gwledydd partneriaeth y Dwyrain, eu hintegreiddio posibl i'r UE a chymorth i ddiwygiadau yn y gwledydd hynny yn parhau i fod ymhlith prif flaenoriaethau polisi tramor Lithwaneg. Gellir egluro hyn gan y ffaith bod Lithwania wedi rhannu llawer o ddatblygiadau hanesyddol, cefndir diwylliannol a chymdeithasol gyda'r gwledydd hyn, sydd yn ei dro yn gwneud Lithwania yn enghraifft eglur o ymdrechion integreiddio a heriau trawsnewidiol gwledydd Partneriaeth y Dwyrain.

Gan ei fod yn gefnogwr lleisiol i'r prosesau integreiddio yn y rhan hon o'r gymdogaeth, roedd yn bwysig iawn i Lithwania gynnal trydedd Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain yn llwyddiannus. Yn ystod ac ar ôl yr Uwchgynhadledd hon llwyddodd Lithwania i ddangos cysondeb yn ei phenderfyniad polisi a llwyddodd i gymryd rôl y cyfryngwr rhwng gwledydd yr UE a Phartneriaeth y Dwyrain.

Cafwyd llawer o ganlyniadau yn nhrydedd Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain i'r UE a gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Cynyddodd welededd rhanbarth Partneriaeth y Dwyrain a denodd sylw'r UE at ddiffygion a bylchau polisi cymdogaeth Ewrop. Ymhellach, tynnodd yr Uwchgynhadledd hon sylw'r UE at bwysigrwydd rheolaeth effeithiol a diogel o'r polisi yn y rhan hon o'r byd. Cododd ymwybyddiaeth hefyd yn yr UE mewn perthynas â model o gysylltiadau cymdogaeth y Dwyrain lle gall y triongl gwledydd Partneriaeth yr UE-Rwsia-Dwyrain gydfodoli'n iawn ac yn heddychlon a pharchu buddiannau cenedlaethol gwledydd Partneriaeth y Dwyrain.

O ystyried yr holl gyflawniadau a'r canlyniadau hyn, roedd Llywyddiaeth Lithwania i'r UE yn genhadaeth lwyddiannus i Lithwania am lawer o resymau. Cyflawnodd Lithwania'r nodau yr oedd y rhaglen wedi'u gosod ar gyfer y llywyddiaeth; gwarantodd ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer y materion ar yr agenda a sicrhaodd broses ddeddfwriaethol llyfn mewn llawer o gwestiynau pwysig ar gyfer yr UE. O ganlyniad i reoli agenda'r llywyddiaeth yn effeithiol ynghyd â chanlyniadau negodi cadarnhaol, roedd y llywyddiaeth hon yn rhagorol o ran ei chanlyniadau. Amlygodd chwe mis y llywyddiaeth ddylanwad Lithwania yn Ewrop a chyflwynodd Lithwania fel gwlad agored yng ngolwg gweddill y byd. Gyda chofnod perfformiad o'r fath daeth Lithwania yn aelod hyd yn oed yn fwy cydnabyddedig o deulu'r UE a chafodd fwy o bwysau gwleidyddol yn yr UE.

Yn ystod y chwe mis cyfan, roedd gan Lithwania rôl gyfrifol iawn ym mholisi tramor yr UE a arweiniodd at ganlyniadau cadarnhaol iawn mewn sawl maes yn yr UE. Nawr mae'r genhadaeth gymhleth hon wedi'i chyflawni'n llwyddiannus. Gan ddechrau o fis Ionawr, cymerwyd y rôl hon gan aelod-wladwriaeth arall o'r UE, Gwlad Groeg, y bydd angen iddi barhau ar y llwybr llwyddiannus a'r llwyth gwaith uchelgeisiol a bennwyd gan Lithwania.

 

 

 

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd