Cysylltu â ni

Llygredd

Comisiwn i gyflwyno'r Adroddiad Gwrth-lygredd cyntaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddauMae llygredd yn parhau i fod yn un o'r heriau mwyaf yn yr Undeb Ewropeaidd - ffenomen sy'n costio oddeutu € 120 biliwn y flwyddyn i economi'r UE.

Er gwaethaf y mentrau cyfreithiol a pholisi a gynhaliwyd hyd yma gan aelod-wladwriaethau, mae canlyniadau ymdrechion gwrth-lygredd ledled yr UE yn parhau i fod braidd yn anfoddhaol ar y cyfan.

Dyna pam y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwrth-lygredd cyntaf yr UE cyn bo hir, sy'n darparu cyflwr clir ym mhob aelod-wladwriaeth: beth sydd ar waith, beth yw'r materion sy'n weddill, pa bolisïau sy'n gweithio, beth allai cael ei wella a sut.

hysbyseb

Cefndir

Mae'r Adroddiad Gwrth-lygredd yn dangos bod natur a chwmpas llygredd yn amrywio o un Aelod-wladwriaeth i'r llall ac y gall effeithiolrwydd polisïau gwrth-lygredd fod yn dra gwahanol.

Mae'r adroddiad yn cwmpasu'r 28 aelod-wladwriaeth ac yn cynnwys:

hysbyseb
  1. Pennod lorweddol yn crynhoi'r prif ganfyddiadau ac yn disgrifio tueddiadau sy'n gysylltiedig â llygredd ledled yr UE.
  2. Pennod thematig yn canolbwyntio ar gaffael cyhoeddus ac yn ymdrin â mesurau llygredd a gwrth-lygredd o fewn systemau caffael cyhoeddus cenedlaethol.
  3. Penodau gwlad yn rhoi cipolwg ar y sefyllfa gyffredinol o ran llygredd, yn nodi materion sydd angen sylw pellach, ac yn tynnu sylw at arferion da a allai fod yn ysbrydoledig i eraill.

Mae'r Adroddiad hefyd yn cynnwys canlyniadau dau arolwg Eurobaromedr ar ganfyddiad llygredd ymhlith dinasyddion Ewropeaidd ar y naill law a chwmnïau ar y llaw arall.

Mwy o wybodaeth

Tudalen hafan y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström

Tudalen Gartref Materion Cartref DG

Llygredd

Mae canfyddiad llygredd yn yr UE yn cynyddu yn ystod y pandemig

cyhoeddwyd

on

Adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Tryloywder Yr UE Rhyngwladol yn dangos bod nifer cynyddol o'r rhai sy'n credu bod llygredd yn aelod-wledydd yr UE yn bresennol mewn rhan sylweddol o'r sector cyhoeddus, cryn dipyn yn fwy na chyn pandemig COVID-19.

 “Mae llygredd yn broblem fawr i wledydd bregus o ran rheolaeth y gyfraith. Mae'n dechrau gyda biwrocratiaeth ormodol, prif achos llygredd ”, meddai Cristian Paun, athro prifysgol economeg wrth Gohebydd yr UE.

Dywedodd dwy ran o dair o’r 40.000 o ddinasyddion yr UE a arolygwyd fod llygredd yn broblem fawr yn eu sefydliadau cyhoeddus ac mae mwy na hanner yn credu bod eu llywodraethau’n cael eu rheoli gan fuddiannau preifat sy’n codi mater lobi busnes yn yr UE.

hysbyseb

“Mae gwaethygu llygredd yn gysylltiedig â chynnydd mewn ymddygiad biwrocrataidd ledled y cyfandir. Mae'r syniad y gallwch chi bob amser ddatrys amherffeithrwydd y farchnad trwy ymyrraeth wedi ildio i ganlyniadau diangen. Po fwyaf y wladwriaeth, y mwyaf y gall sefydliadau cyhoeddus fod yn destun llygredd ”, esboniodd yr athro Paun wrth Gohebydd yr UE.

Rhoddwyd ffocws penodol yn yr adroddiad i'r system gofal iechyd mewn sawl aelod-wladwriaeth o'r UE.

Canfu’r arolwg fod 29% o drigolion y bloc wedi defnyddio cysylltiadau personol fel ffrindiau neu deulu â chysylltiadau da i gael sylw meddygol. Mae'r canfyddiadau'n tynnu sylw at y sefyllfa gymhleth y mae systemau meddygol ynddi, lle mae dinasyddion angen cymorth meddygol ar frys ac angen delio â'r effaith niweidiol y mae llygredd yn ei chael.

hysbyseb

Talodd tua chwech y cant o ddinasyddion yr UE lwgrwobr llwyr i dderbyn gofal iechyd, gyda'r niferoedd yn waeth o lawer yn rhai o aelod-wladwriaethau'r UE. Roedd cyfraddau llwgrwobrwyo mewn gofal iechyd ar eu huchaf yn Rwmania (22%) a Bwlgaria (19%), tra roedd dibynnu ar gysylltiadau personol yn digwydd amlaf yn y Weriniaeth Tsiec (54%) a Phortiwgal (46%).

"Yn ystod argyfwng iechyd, gall defnyddio cysylltiadau personol i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus fod mor niweidiol â thalu llwgrwobrwyon. Gellir colli bywydau pan fydd pobl gysylltiedig yn cael brechlyn Covid-19 neu driniaeth feddygol cyn y rhai ag anghenion mwy brys", meddai Delia Ferreira Rubio, cadeirydd Transparency International.

Fel y dangosir gan yr adroddiad, cysylltiadau personol sydd bwysicaf ym Mhortiwgal, Hwngari a'r Weriniaeth Tsiec - lle roedd hanner yr ymatebion yn dibynnu arnynt i gael mynediad a gofal.

“Mae llygredd yn aml yn arwydd o agwedd amddiffynnol gan grwpiau buddiant, yn enwedig mewn gwledydd sydd â materion rheolaeth y gyfraith”, esboniodd Paun wrth Gohebydd yr UE.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod y pandemig hefyd wedi codi mater tryloywder ymhlith dinasyddion yr UE. Felly "yn Ffrainc, Gwlad Pwyl a Sbaen, dywedodd 60 y cant o ymatebwyr neu fwy fod eu llywodraethau wedi gweithredu mewn modd nad oedd yn dryloyw", mae Transparency International yn tynnu sylw.

Mae'r pandemig a'r cyfyngiadau sydd eu hangen ym meddylfryd y rhai a arolygwyd wedi chwarae rhan hanfodol wrth gyfyngu ar dryloywder ledled yr UE. Mae hyn yn ychwanegu at y teimlad cyffredinol ledled yr UE ac wedi ei draethu gan draean o'r dinasyddion o'r bloc 27 gwlad bod llygredd wedi gwaethygu dros y 12 mis blaenorol.

Gallai'r cynnydd mewn llygredd, ynghyd â'r anghenion i fynd i'r afael â phandemig COVID-19 newid sefydliadau democrataidd ledled Ewrop a brifo hanfodion union ddemocratiaethau ar draws y cyfandir.

“Mae'r bobl yn ystyried bod y cynnydd hwn mewn llygredd oherwydd cyfyngiadau COVID. Mae sawl sgandalau llygredd mewn amryw o wledydd yr UE wedi ysgwyd y byd gwleidyddol ac wedi arwain at argyfyngau go iawn gan arwain at gwymp y gwahanol bleidiau oedd yn rheoli. Mae yna ddigon o fanylion cyhoeddus bod arweinwyr mewn amryw o wledydd yr UE wedi defnyddio’r cyfyngiadau a osodir gan resymau iechyd i guddio manylion am gontractau, i ddefnyddio’r cyfleoedd busnes a osodir gan y pandemig mewn ffordd sinigaidd ”, Armand Gosu, athro Prifysgol Bucharest a Dwyrain Ewrop dywedodd arbenigwr wrth Gohebydd yr UE.

Nododd yr arolwg Hwngari a Gwlad Pwyl fel gwledydd sy'n defnyddio'r pandemig fel "esgus i danseilio democratiaeth" trwy orfodi mesurau sy'n gwanhau sefydliadau democrataidd.

Aeth Armand Gosu ymlaen i egluro ein bod wedi gweld yn ystod y cyfnod hwn beth oedd y teimlad cyffredinol o lygredd yn y system feddygol ar ffurf diffyg ymddiriedaeth yn y staff meddygol a'r awdurdodau. Mae hyn yn amlwg os edrychwn ar ganrannau'r bobl sydd wedi'u brechu mewn gwledydd lle nad oes gan y boblogaeth fawr o hyder yn yr awdurdodau.

Er bod llai nag 20% ​​o bobl sy'n byw yn Nenmarc a'r Ffindir o'r farn bod llygredd yn y llywodraeth yn broblem fawr yn eu gwlad, roedd mwy nag 85% o'r rheini ym Mwlgaria, Croatia, Cyprus, yr Eidal, Portiwgal a Sbaen yn credu ei fod.

Mae awduron yr adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod hyn yn arbennig o bryderus o ystyried bod aelod-wladwriaethau’n paratoi i ddyrannu cannoedd o biliynau o ewros ar gyfer adferiad ôl-bandemig.

Parhau Darllen

Brexit

Deyrnas Unedig #Fraud a #Bribery?

cyhoeddwyd

on

 

 

A fydd gan y DU fynediad i systemau deallusrwydd Ewropeaidd allweddol ac offer barnwrol, gan gynnwys Gwarantau Atal Ewropeaidd (EAW), yn dilyn Brexit? Prif Weinidog y DU Theresa May yn mynnu bod y mater yn dal i gael ei thrafod, mewn gwrthgyferbyniad mawr â negyddol yr negodwr Michelle Barnier, yr Undeb Brexit datganiad y bydd y DU yn peidio â bod yn aelod o fentrau fel Europol cyn gynted ag y bydd yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, a byddai'n rhaid iddo fynd trwy drafodaeth hir proses i ail-ymuno â nhw fel gwlad nad yw'n Gynllun, heb fod yn yr UE.

Nid yw'r gynsail ar gyfer gwlad nad yw'n rhan o'r UE sy'n cymryd rhan yng nghynllun EAW yn llawer mwy addawol; Cymerodd cytundebau estraddodi Norwy a Gwlad yr Iâ â'r UE, sy'n adlewyrchu'r EAW, yn bennaf mlynedd i drafod ac eto i ddod i rym yn effeithiol. Mae penderfyniad llywodraeth Prydain i wneud yn weddill yn rhan o EAW yn "blaenoriaeth", Waeth pa mor annhebygol yw hyn o safbwynt Brwsel, mae'n awgrymu bod swyddogion y DU yn ymwybodol, heb yr EAW ac offer cydweithredu barnwrol eraill, eu bod yn peryglu eu bod yn cael eu diogelu rhag troseddwyr.

Mae'r EAW, a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2004, wedi symleiddio a diystyru'r broses estraddodi yn Ewrop yn sylweddol, gan nad yw gwledydd sy'n cymryd rhan bellach gallu i eithrio eu dinasyddion eu hunain rhag estraddodi a gwneud penderfyniadau gweithredol tynnu o'r weithdrefn ildio. Llaciwyd y rheol troseddoldeb deuol, lle mae gweithredoedd yn sail i estraddodi yn unig os ystyrir eu bod yn drosedd yn yr awdurdodaeth sy'n gofyn amdani a'r awdurdodaeth y gofynnwyd amdani. Nawr, am 32 categorïau o droseddau, yn amrywio o'r rhai mwyaf difrifol (terfysgaeth, llofruddiaeth, treisio) i'r lleiaf amlwg (twyll, anturiaethau smyglo, troseddau amgylcheddol) nid oes angen profi troseddoldeb deuol.

Os yn yr hen ddyddiau, wrth brosesu ac estraddodi rhywun sydd dan amheuaeth y flwyddyn, o dan y weithdrefn gyflym, caiff ei ddatrys mewn 48 diwrnod ar gyfartaledd. Diolch i hynny, mae AAC yn hynod effeithiol yn erbyn mathau o droseddau sy'n dod i'r amlwg, megis cynllun diweddar lle mae gangiau Dwyrain Ewrop yn defnyddio cwmnïau hedfan cost isel i deithio dramor a chyflawni troseddau cyn dychwelyd yn gyflym i'w gwlad.

Er bod rhai cyfryngau craidd yn croesawu eithrio'r EAW sydd ar y gweill, mae achosion casglu ceirios i hawlio bod "llawer o Brydainiaid diniwed wedi bod yn destun camdriniaeth ddinistriol yn nwylo awdurdodau Ewropeaidd anghymwys neu hyd yn oed llygredig", mae'r hyperbole hon yn anwybyddu'r llwyddiannau arwyddocaol y mae'r cynllun EAW yn gyfrifol amdanynt. Cyfeiriodd Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu at EAW fel offer 'hanfodol' yn erbyn troseddau cyfundrefnol; Ysgrifennydd Cartref Ceidwadol, Amber Rudd, cydnabod hynny roedd yr EAW yn "offeryn effeithiol" a oedd yn "hollbwysig i roi barn effeithiol i'r llofruddwyr, y rapwyr a'r pedoffiliaid yr ydym wedi llwyddo i geisio barn arnynt".

Mae yna nifer o enghreifftiau proffil uchel o'r troseddwyr Mae Rudd yn cyfeirio at gael eu dwyn i'r DU i wynebu cyfiawnder drwy'r EAW, gan derfysgwyr Husain Osman i bedoffil Stephen Carruthers, a fu'n un o ddeg o droseddwyr mwyaf Prydain pan gafodd ei arestio yn Ffrainc ym mis Ionawr 2017, i offeiriad Laurence Soper, a ddygwyd yn ôl o Kosovo i'r DU i wynebu taliadau am bechgyn sy'n cam-drin yn rhywiol ac yn eu cyflwyno curiadau sistigig. Mae Whitehall hefyd wedi elwa ar estraddodi cyflym o nifer o droseddwyr proffil is, ac ni fyddai llawer ohonynt wedi eu dwyn gerbron y llys heb gyfiawnder. EAW.

Er bod consensws cyffredinol y gellid gwella EAW, yn enwedig trwy sefydlu a prawf cymesuredd gyda chanllawiau cyffredin ar gyfer holl wledydd yr UE, gan adael y cynllun yn llwyr daflu'r babi gyda'r dwr bath a bydd yn dychwelyd y DU i system, fel Theresa May ei hun nodi, yn caniatáu i 22 o wledydd yr UE, gan gynnwys Ffrainc a’r Almaen, wrthod estraddodi eu gwladolion i’r DU Mae nifer o swyddogion y DU wedi codi pryderon ynghylch risg diogelwch difrifol os yw heddlu Prydain yn cael eu torri i ffwrdd o adnoddau Ewropeaidd. Pwysleisiodd adroddiad diweddar gan academyddion yng Ngholeg y Brenin Llundain y cynnydd uchel sydd ynghlwm â Rhybuddiodd yn erbyn "tarfu mawr ar gydweithrediad diogelwch", tra bod uwch swyddogion yr heddlu cynghorir y bydd angen "blynyddoedd o waith beichus" i ddiogelu lefelau cyfredol cydweithrediad rhyngwladol.

Mae'r anawsterau eisoes wedi dechrau. Cynifer â 20 Ar hyn o bryd mae ceisiadau estraddodi a geisir gan heddlu Prydain yn cael eu cynnal yn Iwerddon ar hyn o bryd oherwydd pryderon ynghylch pa fframwaith estraddodi fydd yn bodoli rhwng y ddwy wlad ar ôl Brexit. Mae yna ofnau cynyddol y bydd y DU dod yn "Y lloches o ddewis ar gyfer pob troseddwr yn Ewrop".

Gellir cyfiawnhau'r ofnau hyn yn hawdd: mae troseddwyr Ewropeaidd ar y rhedeg o dwyll a llygredd eisoes yn ffoi i'r DU. Yr oligarch Rhufeinig Alexander Adamescu yw'r enghraifft berffaith o'r math o drosedd a fydd yn llifogydd i'r DU ôl-Brexit. Theithodd Adamescu i'r DU i ddianc rhag llwgrwobrwyo a chyhuddiadau twyll yn debyg i'r rhai a garcharorodd ei hwyr tad. Gwenwynig cyfuniad o strategaeth gyfryngol a swnllyd yn cael ei roi gan ei gyfreithwyr Prydeinig a Thoriaid caled yn atafaelu ar achos Adamescu i hyrwyddo eu hagenda gwrth-UE, gwrth-EAW wedi ei gadw yn y DU er gwaethaf yr Warant Atal Ewropeaidd eithriadol yn ei enw. Tra'n osgoi cyfiawnder yn y DU a pwyso fel dramodydd, mae Adamescu bellach yn rhydd i barhau â'i thactegau stondin. Mae ef erlyn y wladwriaeth Rwmania, yn dadlau bod y cyhuddiadau yn ei erbyn ef a'i dad yn cael eu cymell yn wleidyddol, ac mae hyd yn oed hawlio Treftadaeth Iddewig - ers un o'r ychydig o ffyrdd i orchymyn EAW mewn achosion o wahaniaethu hiliol neu grefyddol.

Nid yw Adamescu ar ei ben ei hun wrth ddod o hyd i'r DU yn lle deniadol i guddio o gyfiawnder. 28 mae cant y bobl a arestiwyd yn Llundain yn ddinasyddion tramor, y mae hanner ohonynt yn dod o'r UE. Ac mae hyn gyda’r Warant Arestio Ewropeaidd ar waith - hebddo, rhagfynegiad Theresa May y bydd y DU yn dod yn “Honeypot"Bydd troseddwyr sy'n osgoi cyfiawnder Ewropeaidd yn sicr yn profi'n wir.

Parhau Darllen

Llygredd

#Kokorev: Achos 'Llysoedd Kangaroo' ar yr Ynysoedd Dedwydd

cyhoeddwyd

on

Mae delwedd didueddrwydd lysoedd Sbaen wedi ei ysgwyd yn sgil y sgandal o amgylch yr Uchel Lys o Las Palmas (Ynysoedd Dedwydd, Sbaen). Ym mis Hydref 2016, y wasg leol cyhoeddi hidlo recordiad sain trafodaethau preifat rhwng pedwar ynadon yr Uchel Lys (Audiencia Daleithiol), gan gynnwys Barnwyr Carlos Vielba, Salvador Alba a Chadeirydd yr Uchel Lys, Emilio Moya. Trafododd y beirniaid eu hofn o blant Rwsia mynychu'r un ysgol â hynny o blant ynadon eu hunain. Un o'r ynadon cadarnhau bod "pob Rwsiaid yn droseddwyr, yn enwedig y rhai ifanc a gyda arian".

Er gwaethaf y brotest cyfryngau a'r cais swyddogol a wnaed gan y gennad Rwsia yn Las Palmas i adnabod awdur sylwadau hyn, nid yw'r Adran Sbaeneg Cyfiawnder wedi cymryd unrhyw fesurau yn y chwe mis ar ôl y sgandal, ac arhosodd yn amheus fud ar y mater. I'r gwrthwyneb mewn gwirionedd, gan fod o leiaf un o'r ynadon wedi cael ei hyrwyddo reportedly ers y digwyddiad.

Fodd bynnag, yn ôl adroddiadau gan y wasg Sbaeneg, mae'r digwyddiad xenophobic wedi o'r diwedd godi rhywfaint o traction ym mis Ebrill 2017 ac yn cael ei ymchwilio yn awr gan y Gyfarwyddiaeth Canolog Cyfiawnder Sbaeneg (Consejo de Cyffredinol Poder Barnwrol). Mae'n debyg, newid hwn wedi cael ei yrru gan gais ffurfiol a wneir ar ran y Senedd Ewrop i egluro statws un o'r achosion mwyaf dirgel yn hanes diweddar cyfiawnder Sbaeneg.

Mae'r hyn a elwir Kokorev Achos, lle mae'r ceisiadau am wybodaeth wedi nodi y ddau isleisiau gwleidyddol a xenophobic, yn dechrau gyda phenderfyniad barnwr ymchwiliol o Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, i archebu cadw cyn treial y teulu cyfan o entrepreneur Sbaeneg o darddiad Rwsia-Iddewig, Vladimir Kokorev. Mae'r dyn busnes, ei wraig a'i fab yn parhau carcharu ar Ynysoedd Dedwydd ers bron i ddwy flynedd, o dan amheuaeth honedig o fod y tu blaen o ddynion ar gyfer Teodoro Obiang, Llywydd Guinea Gyhydeddol. Yn ystod yr holl amser hwn, nid oes cyhuddiad ffurfiol wedi cael ei gyflwyno a dim ond yn ddiweddar iawn yr achos ei hun wedi dod yn hygyrch ar gyfer y atwrneiod amddiffyn.

Yn rhyfedd ddigon, yn yr un iawn "auto" (penderfyniad barnwrol), sy'n pennu y ddalfa cyn treial, cyfaddefodd y Barnwr de Vega bod "i'r graddau [Tachwedd 2015], llys hwn wedi bod yn gallu cael unrhyw dystiolaeth sy'n cysylltu'r cyllid, [a dderbyniwyd gan Kokorevs] gydag unrhyw gaffaeliadau o ystad go iawn ar gyfer unrhyw aelod o lywodraeth Guinean ".

Ymchwilio barnwr Ana Isabel de Vega Serrano

Ymchwilio barnwr Ana Isabel de Vega Serrano

Hynny yw, mae'r un penderfyniad a roddodd dri pherson heb hanes troseddol blaenorol y tu ôl i fariau am bron i ddwy flynedd, hefyd yn cydnabod nad oes gan y llys unrhyw dystiolaeth yn eu herbyn. Y rheswm bod yr ymresymiad hurt hwn yn parhau i fod yn ddilys yn gyfreithiol oedd bod yr un Barnwr de Vega Serrano wedi golygu cyfaddef bod diffyg tystiolaeth yn erbyn y sawl a gyhuddir, o dan esgus cyfrinachedd yr achos. Fe gadwodd barnwr Sbaen yr achos yn erbyn Kokorevs yn gyfrinachol am bron i bum mlynedd, a threuliodd dwy ohonynt yn y carchar, heb unrhyw wybodaeth o’r hyn y cawsant eu cyhuddo ohono nac ar sail pa dystiolaeth, oherwydd, yn ôl y Barnwr Serrano “gallai gwybodaeth o’r fath fod yn niweidiol yn yr achos ”. Hynny yw, rhesymodd barnwr Sbaen y gallai fod yn niweidiol i'w hachos i adael i'r unigolion a roddodd yn y ddalfa cyn-achos a'u cyfreithwyr wybod nad oedd tystiolaeth wirioneddol yn eu herbyn.

Apeliwyd yn erbyn y penderfyniad Kafkaesque hwn i garcharu'r teulu cyfan ar sail tystiolaeth gyfrinachol a rhesymu cyfrinachol sawl gwaith gerbron Audiencia Provincial - uchel lys Las Palmas (Sbaen). Mae'n werth nodi bod gan yr ynadon a oedd yn gyfrifol am yr adolygiad fynediad at destun cyfan y penderfyniad - yn wahanol i atwrneiod Kokorev ei hun - hynny yw, roeddent yn gwbl ymwybodol o ymresymiad lletchwith Serrano o orchymyn cadw cyn-treial tra hefyd yn cyfaddef eu bod yn brin. tystiolaeth yn erbyn y sawl a gyhuddir. Fodd bynnag, gwrthodwyd pob apêl yn systematig.

Mae aelodau o'r teulu Kokorev cael eu cadw mewn cyfleusterau ar wahân yn y carchar Canarian Juan Grande, ac o dan y drefn penitentiary mwyaf difrifol cadw ar gyfer troseddwyr arbennig o beryglus a therfysgwyr. Mae patriarch y teulu, Vladimir Kokorev, a oedd wedi dioddef mân strôc a llawdriniaeth y prostad yn fuan cyn y carchar, yn cael ei wrthod sylw meddygol. Mae ei geisiadau i ganiatáu i Rabbi i ymweld ag ef hefyd eu hanwybyddu am 8 mis hyd nes y weinyddiaeth carchar newid ei safbwynt o dan y pwysau o Gymdeithas Iddewig Sbaeneg.

"Mae'n anodd peidio â cytuno â barn yr amddiffyniad, sy'n datgan bod y cofnod yn cael ei gadw gyfrinach i guddio y diffyg tystiolaeth yn erbyn y Kokorevs, gan roi'r argraff o achos gwleidyddol sydd â diddordebau preifat yn cael ei weini. Fel arall, mae'n amhosibl i egluro'r troseddau amlwg ac flagrant o normau cyfraith ryngwladol a chyfreithiau Teyrnas Sbaen, "yn nodi y llythyr wedi ei gyfeirio at y Swyddfa Erlyn Sbaen Cyffredinol gan ddau ASE.

Wythnos ar ôl i'r cais gael ei wneud gyhoeddus, y barnwr Serrano codi gyfrinachedd achos gyda'r datganiad "er bod yr ymchwiliad yn parhau, bellach cyfrinachedd yn angenrheidiol".

I'r syndod a siom o atwrneiod amddiffyn Kokorev, yn yr achos yn eu herbyn yn seiliedig yn anad dim ar y datganiadau a ddarparwyd cyn atwrnai Panamanian Vladimir Kokorev, yn Ismael Gerli. Mr Gerli ei indicted ar o leiaf ddau gyhuddiad o ffugio yn Panama, ffugiadau ei fod wedi ymrwymo gyda bwriad o gymryd drosodd sawl eiddo ystad go iawn sy'n eiddo i Vladimir Kokorev a'i fab Igor, diwrnod ar ôl ei arestio. Mae'r atwrnai Panamanian yn disgwyl ar gyfer treial a gwahardd ar hyn o bryd rhag gadael y wlad.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod hunllef Kokorevs 'yn unrhyw le yn agos at ei ben. Nid oes dim dyddiad ar gyfer y gwrandawiad yr achos, nac unrhyw gyhuddiad ffurfiol. Mae apêl newydd o Igor Kokorev i Las Palmas Uchel Lys wedi cael ei wrthod yn ddiweddar. Y rhesymeg y ynad i wadu Igor mechnïaeth (ar ôl ar ôl treulio 18 mis yn y carchar) mor ddyrys fel un y barnwr ymchwilio: "Nid y ddalfa cyn y treial yn gofyn am unrhyw dystiolaeth, neu nid oes angen am dystiolaeth o'r fath fod yn ddilys . "Mae'n sicr yn ymddangos bod y cyfiawnder ar Ynysoedd Dedwydd glynu wrth ei gyfres ei hun o reolau penodol iawn.

Yn ôl Adroddiad Sgorfwrdd 2017 Cyfiawnder yr UE, hanner cant ac wyth y cant (58%) o'r Sbaenwyr yn gweld annibyniaeth eu llysoedd fel "gweddol wael" neu'n "wael iawn", cynnydd o 2% ers y llynedd. Sbaen yw'r bedwaredd wlad ar waelod y rhestr, ynghyd â Bwlgaria, Croatia a Slofacia.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd