Cysylltu â ni

Frontpage

Barn: A all Rwsia byth dynnu ei hun rhag llygredd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

russian-lygreddBy Andrew Monaghan, Uwch Gymrawd Ymchwil, Rwsia a Rhaglen Eurasia, Chatham House
Nid yw arweinwyr Rwsia yn anwybyddu'r difrod difrifol y mae llygredd endemig yn ei wneud i'r wlad. Ond mae graddfa helaeth a natur gyfunol y broblem yn golygu ymladd ymroddedig ar draws y system yn parhau i fod yn un o dasgau mwyaf difyr Vladimir Putin.

Mae honiadau o lygredd ar raddfa gynyddol wedi darparu un o'r prif straeon sy'n ymwneud â Gemau Olympaidd y Gaeaf yn Sochi. Mae ffigurau gwrthbleidiau, megis Boris Nemtsov ac Alexei Navalniy, wedi honni bod y gemau wedi bod yn gaper 'lladron' gyda chymaint â hanner y gwariant $ 50 biliwn cyffredinol a gollwyd i giciau, a chyhuddiadau o gymhlethdod lefelu ar y rhai ar y lefelau uchaf o rym. Awgrymodd Gian Franco Kasper y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol fod colli un rhan o dair o'r gyllideb, ac aeth contractau i 'faffi adeiladu'.

Mae uwch swyddogion Rwsia, gan gynnwys Vladimir Putin, wedi gwrthod y cyhuddiadau hyn, gan nodi bod y ffigurau yn gamarweiniol gan eu bod yn drysu cyfanswm y gwariant ar gyfer datblygu Sochi a'r gwariant penodol ar y cyfleusterau Olympaidd. Maent hefyd yn gwrthsefyll hynny os bydd gan y cyhuddwyr dystiolaeth ddifrifol, dylent ei chyflwyno i asiantaethau gorfodi'r gyfraith.

Ond yn y gorffennol, mae'r arweinyddiaeth wedi cydnabod bod problem yn bodoli, a darlunnir yn bennaf gan ei ymdrechion i fynd i'r afael â hi. Yn 2010, gorchmynnodd yr arlywydd Dmitri Medvedev yr erlynydd cyffredinol i ymchwilio i lygredd sy'n gysylltiedig â Sochi. Agorwyd achos troseddol a diswyddo nifer o gontractwyr a swyddogion, hyd yn oed o swyddi yn y Kremlin. Gan nodi ffynonellau yn y Kremlin, awgrymodd cyfryngau Rwsia y gwrthodwyd Nikolai Mikheev, pennaeth Prif Gyfarwyddiaeth Reoli'r Weinyddiaeth Arlywyddol, a'i ddirprwy Sergei Sysolyatin (er bod y cysylltiad â llygredd wedi'i wrthod yn swyddogol). Yn fwy diweddar, ym mis Chwefror 2013, yn ystod ymweliad â Sochi, cyflwynodd Vladimir Putin gyfres o addewidion cyhoeddus am oedi a gorbwysiadau costau, ac mae Akhmed Bilalov, is-lywydd Pwyllgor Olympaidd Rwsia, yn tanio.

hysbyseb

Mae graddfa'r cyhuddiadau sy'n ymwneud â'r gemau yn Sochi yn hynod o wir. Ond mae llygredd yn mynd ymhell y tu hwnt i Sochi, ac felly mae'n treiddio bywyd Rwsia, y mae'r awdur Dmitri Bykov wedi awgrymu ei fod yn 'draddodiad'. Mae swyddogion hefyd yn cydnabod hyn, gan honni'r angen i 'greu hinsawdd gyhoeddus sy'n gwrthod llygredd'.

Mae yna lawer o sgandalau llygredd amlwg amlwg. Roedd symiau mawr wedi'u hymgorffori, er enghraifft, o gyllideb y paratoadau ar gyfer copa APEC a gynhaliwyd yn Nwyrain Pell Rwsia yn 2012. Dilynodd ymchwiliadau ac arestiadau, gan gynnwys Panov Rhufeinig, prif weinidog tiriogaeth Perm a chyn-weinidog datblygiad rhanbarthol. Un arall yw achos twyll Oboronservis sy'n ymwneud â gwerthu eiddo'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn anghyfreithlon, ac mae ymchwiliad ohono wedi ysgogi Anatoly Serdyukov, aelod o dîm arweinyddiaeth Putin, gan arwain at ei ddiswyddiad fel gweinidog amddiffyn a throseddau troseddol dilynol yn cael eu dwyn yn ei erbyn.

Ond mae llygredd yn mynd yn llawer ehangach a gellir dweud ei bod yn taro wrth graidd agenda strategol arweinyddiaeth Rwsia ei hun. Yn 2009, dywedodd Dmitri Medvedev fod swyddogion 'bron yn agored' yn dwyn cyfran sylweddol o arian a ddyrennir i'r Gogledd Cawcasws, ac mae'r Prif Erlynydd Milwrol Sergei Fridinsky wedi awgrymu bod rhywfaint o 20 y cant o gyllideb caffael arfau'r wladwriaeth yn cael ei gamddefnyddio. Mae'r rhaglen datblygu tai a chyfleustodau yn flaenoriaeth uchel arall y mae Putin ei hun yn ei gydnabod yn cael ei rwystro gan lygredd sylweddol.

hysbyseb

Felly, bydd mynd i'r afael â'r broblem gyffredin hon yn ganolog i gyflawni'r nodau a nodir yn Putin yn ei edafedd Mai 2012. Yn benodol, mae angen i wariant fod yn fwy effeithlon i gwrdd â'r costau anhygoel o adeiladu ystod yr isadeiledd y mae angen y wlad tra bo twf economaidd yn dal yn llawer arafach na'r pum y cant sy'n ofynnol.

Mae Putin hefyd wedi ceisio adfywio ymgyrch gwrth-lygredd ehangach, hir-redeg ledled y wlad. Mae'r gyriant hwn yn cynnwys tri phrif elfen. Yn gyntaf, mae ad-drefnu'r cyrff swyddogol perthnasol, gan gynnwys creu cyfarwyddiaeth gwrth-lygredd yn y Weinyddiaeth Arlywyddol, sy'n canoli'r gwaith a wnaed yn flaenorol gan nifer o gyfarwyddiaethau.

Yn ail, mae llu o ddeddfwriaeth newydd wedi codi cyflogau gweinidogion a swyddogion eraill tra'n eu gorfodi i ddatgan gwybodaeth bersonol ar incwm ac eiddo, a gwahardd trefniadau bancio tramor. Mae deddfwriaeth newydd hefyd yn cynnwys tendrau ar gyfer contractau a gwariant y wladwriaeth.

Yn drydydd, mae ffigurau uwch megis Sergei Ivanov, Igor Sechin a Alexander Bastrykin wedi arwain archwiliadau mawr o strwythurau'r llywodraeth, cwmnļau wladwriaeth a chyrff gorfodi'r gyfraith. Mae bron i weision sifil 3,000 bellach yn agored i atebolrwydd cyfreithiol, ac mae 200 wedi cael ei ddiswyddo, gan gynnwys pump o asiantaethau gweithredol ffederal a rhai 160 o swyddfeydd rhanbarthol llywodraeth ffederal.

Hyd yn hyn, ymddengys bod yr ymgais hon yn cael rhywfaint o lwyddiant, wedi'i gydnabod gan welliant yn y graddau Transparency International. Ond mae deddfwriaeth, diswyddo ac arestio yn un peth, tra bod cosb wedi aros yn un arall. Cafodd Vyacheslav Dudko, llywodraethwr cyn-ranbarthol ac aelod o Rwsia Unedig, ei ddedfrydu i naw mlynedd a hanner yn y carchar, ond mae'n parhau mewn lleiafrif bach: dim ond wyth y cant o'r rhai a gafodd euog o gymryd llwgrwobrwyon sydd mewn carchar.

O ystyried maint y broblem, bydd yr ymgyrch gwrth-lygredd yn cymryd cryn ddyfalbarhad i lwyddo. Bydd hefyd angen cydbwysedd gofalus mewn tair ffordd. Yn gyntaf, bydd angen cydbwyso adnoddau gan fod graddfa fawr (o reidrwydd) yr ymgyrch yn amsugno llawer o amser ac adnoddau'r arweinyddiaeth sydd hefyd yn ofynnol mewn man arall. Yn ail, mae angen cydbwysedd gwleidyddol gofalus: cyn belled â phrosiectau o'r fath, mae'n cynnig cyfleoedd i setlo sgorau ac adeiladu emperiadau biwrocrataidd.

Yn olaf, mae llygredd yn eistedd ar galon corff gwleidyddol Rwsia. Mae gyriannau gwrth-lygredd blaenorol wedi rhedeg yn rhannol yn rhannol oherwydd eu bod mor gyfyng â galon y system honno y mae'r economi wedi rhoi'r gorau iddi: roedd y llawdriniaeth yn llwyddiannus, ond bu farw'r claf. Mae tasg anodd ond ganolog yr arweinyddiaeth Rwsia i weithredu'n llwyddiannus a chadw'r claf yn fyw.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd