Cysylltu â ni

Sigaréts

Bydd ysmygwyr 105,000 cael eu lladd bob blwyddyn gan gwaharddiad TPD ar e-sigaréts, yn dweud gweithgynhyrchwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

E-sigaréts-fwy neu lai-effeithiol-na-nicotin-clytiau-yng-astudiaethBydd gwaharddiad arfaethedig yr UE ar e-sigaréts cryfder uwch a ddefnyddir gan 2.5 miliwn o Ewropeaid yn cynyddu ysmygu tybaco ac yn arwain at farwolaethau ychwanegol 105,000 bob blwyddyn, yn ôl yr ymgynghoriaeth economeg uchel ei pharch, London Economics. Mae'r adroddiad yn dangos y bydd 210,000 yn llai o ysmygwyr y flwyddyn yn rhoi'r gorau i ysmygu yn llwyddiannus o ganlyniad i'r gwaharddiad gyda 9.6 miliwn o sigaréts tybaco ychwanegol yn cael eu ysmygu bob dydd.

Mae'r gwaharddiad wedi'i gynnwys yn y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) sydd i fod i gael ei bleidleisio gan ASEau heddiw (26 Chwefror). Byddai'n gwahardd pob e-sigarét sy'n cynnwys mwy na 20mg / ml o nicotin - lefel y mae gwyddonwyr yn dweud sy'n cyfateb i lai nag 1/3 o'r nicotin mewn sigarét dybaco safonol. Ar hyn o bryd mae 25% o ddefnyddwyr e-sigaréts yn defnyddio e-sigaréts cryfder uwch i'w helpu i newid o dybaco.

“Yn nodweddiadol, ysmygwyr dibynnol iawn yw’r rhain y mae eu hanes o ddefnyddio tybaco trwm yn eu gwneud yn agored iawn i ganlyniadau angheuol os byddant yn dychwelyd yn ôl i dybaco,” meddai Aaron Taylor, MD o Ecigwizard.com (Electronic Cigarettes Ltd) a helpodd i ariannu'r adroddiad.

hysbyseb

Canfu London Economics, ynghyd â defnyddwyr e-sigaréts yn dychwelyd yn ôl i dybaco, y byddai'r gwaharddiad hefyd yn arwain at lai o bobl yn rhoi'r gorau iddi gan na fyddai cryfderau gwannach e-sigaréts yn ddigonol iddynt drosglwyddo o dybaco i e-sigaréts a oedd yn ailadrodd astudiaethau gwyddonol. wedi canfod eu bod yn llawer mwy diogel na sigaréts tybaco.

Mae'r gwaharddiad hwn yn y TPD eisoes wedi'i wadu gan wyddonwyr nicotin gorau'r byd mewn llythyr at y Comisiwn. Dyfynnwyd gan y Comisiwn fod rhai ohonynt yn cefnogi ei bolisi. Ond yn lle hynny cyhoeddodd y gwyddonwyr wrthbrofiad llinell wrth linell o fesurau'r TPD (Llythyr Gwyddonwyr, New Scientist) dangos bod y Comisiwn wedi gwneud gwallau cyfrifo sylfaenol wrth wahardd yr e-sigaréts cryfach. Fe wnaethant hefyd yn glir bod yr 20mg / ml yn llawer is na lefelau gwenwynig.

“Pan fydd y Comisiwn yn anwybyddu'r wyddoniaeth, nid yw'n syndod bod effaith eu polisïau yn y byd go iawn mor ddifrifol. Fe wnaeth ASEau synnu’r Comisiwn trwy bleidleisio yn erbyn cynlluniau i reoleiddio e-sigaréts yn drwm ym mis Hydref 2013. Pleidlais yfory yw’r cyfle i ASEau ddangos nad pypedau ydyn nhw ond eu bod yn poeni’n fawr am yr effaith ar y 2.5 miliwn o ysmygwyr hyn sy’n ceisio rhoi’r gorau iddi trwy ddefnyddio y dyfeisiau hyn. Bydd 10 miliwn o bleidleiswyr anwedd Ewrop yn gwylio’n ofalus sut mae eu MEPS yn pleidleisio yfory, ”meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Fforwm E-sigaréts mwyaf y byd, Oliver Kershaw.

hysbyseb

Mae cwmnïau pharma mawr fel GSK wedi ymuno â chwmnïau tybaco i lobïo’n gryf yn erbyn e-sigaréts. Mae eu helw wedi cael ei daro gan boblogrwydd enfawr e-sigaréts y dyblodd eu gwerthiant y llynedd. (gw Lobïo Pharma a sleidiau 4 a 8 o Astudiaeth olrhain fisol)

Cwestiynau i swyddogion y llywodraeth

Pam nad yw swyddogion wedi gwneud unrhyw fodelu economaidd o effaith eu gwaharddiad ar e-sigaréts nicotin ar iechyd?

Pam maen nhw wedi sefyll wrth y ffigur 20mg / ml pan gafodd ei wadu gan wyddonwyr nicotin gorau'r byd fel camgyfrifiad amlwg?

Faint o gyfarfodydd y mae swyddogion y Comisiwn wedi'u cael gyda lobïwyr fferyllol dros y flwyddyn ddiwethaf?

Ennill Cymorth E-Sigaréts

 • “Mae llawer o reoleiddwyr yn gwahardd e-sigaréts neu'n eu gorchuddio â chymaint o gyfyngiadau fel eu bod yn annhebygol o gael eu defnyddio ar y raddfa sy'n ofynnol i dorri nifer yr ysmygwyr yn sylweddol” FT, Ionawr 2014
 • “Nawr mae meddygon yn dweud bod e-sigaréts yn eich helpu i roi'r gorau iddi - ac y gallen nhw arbed miliynau o fywydau ... felly pam mae mân fiwrocratiaid yn bwriadu eu gwahardd o fannau cyhoeddus?” Bost ar ddydd Sul - Ionawr 2014
 • “Bydd e-sigaréts yn arbed bywydau os ydym yn eu cadw allan o ddwylo rheoliadol cosi nanis iechyd” The Times, Hydref 2013
 • “Nid mor aml rydyn ni’n cael ein hunain yn cytuno â phleidlais yn Senedd Ewrop.” Daily Telegraph, Hydref 2013
 • “Mae rheoleiddio diofal yn costio bywydau… Dylai gwleidyddion sefyll yn ôl a gadael i fil o frandiau e-cig flodeuo.” The Economist, Medi 2013

Mae cyfeintiau tybaco yn plymio

 • Yn Ewrop (mae gwerthiannau Philip Morris yn Ewrop yn cwympo 7%, Hydref 2013, Gwerthiannau Sigaréts Philip Morris BAT yn Ewrop yn cwympo 9%, Hydref 2013 BAT Sigaréts Gwerthiannau). Mae hyn yn cyd-fynd â'r twf ffrwydrol yn y defnydd o e-sigaréts ar gyfer ymdrechion i roi'r gorau iddi. Mae'r data olrhain misol yn yr Astudiaeth Pecyn Cymorth Ysmygu swyddogol yn dangos (sleid 4) gynnydd o tua 800% yn nifer yr ysmygwyr sy'n defnyddio e-sigaréts i roi'r gorau iddi dros y flwyddyn ddiwethaf.
 • “Rydym wedi cynyddu argyhoeddiad y gallai bwyta e-sigaréts ragori ar y defnydd o sigaréts confensiynol o fewn y degawd nesaf.” Wells Fargo, Mehefin 2013
 • “Trwy gydol fy ngyrfa mewn mwy na 30 o flynyddoedd yn gweithio ym maes ymchwil tybaco, y gorau rydym wedi gallu ei gyflawni o ran lleihau nifer yr achosion o ysmygu yw tua 1% y flwyddyn. Nawr gyda sigaréts electronig mae gennym gyfle i ddod â'r epidemig tybaco i ben yn fy oes. Mae hyn yn rhywbeth na feddyliais i erioed y byddwn i'n ei weld. ”Yr Athro Robert West, yn siarad ar ITV, Ionawr 2014

E-sigaréts 'nid porth i dybaco'

 • "Nid oes unrhyw arwydd hyd yma bod pobl nad ydynt yn ysmygu yn derbyn e-sigaréts, hyd yn oed ymhlith pobl ifanc mae ysmygwyr yn rhoi cynnig ar eu cynhyrchion," meddai Prif Weithredwr ASH, Deborah Arnott, Cylchgrawn Marchnata, Chwefror 2014
 • Yn yr Astudiaeth Oklahoma hon dim ond un o fyfyrwyr 43 yr oedd eu defnydd cyntaf o nicotin yn e-sigarét a aeth ymlaen i fod yn ddefnyddiwr tybaco.
 • Mae ymchwil wyddonol yn dangos bod tua 20% o bobl ifanc 15 y DU yn ysmygwyr tybaco rheolaidd.
 • Mae ffynonellau nicotin amgen fel e-sigaréts yn llai caethiwus na thybaco Fagerstrom, Rhagfyr 2013

Mae e-sigaréts yn ddiogel

Cystadlu yn erbyn cynhyrchion fferyllol

Sigaréts

Mae gwaharddiadau blas anweddu yn profi eu nod eu hunain ar gyfer eiriolwyr iechyd cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

Llywodraeth ffederal Canada yn ddiweddar gyhoeddi rheoliadau drafft i wahardd bron pob blas e-sigarét ledled y wlad, gyda dim ond blasau tybaco a mintys / menthol ar ôl heb eu cyffwrdd. Byddai'r cynnig hefyd yn gweld y rhan fwyaf o gynhwysion cyflasyn, gan gynnwys yr holl siwgrau a melysyddion, yn cael eu gwahardd rhag cael eu defnyddio mewn cynhyrchion anweddu, yn ysgrifennu Louis Auge.

Bwriad y bil pwrpas yw amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy wneud anwedd yn llai apelgar i bobl ifanc. Mae'r dystiolaeth sydd ar gael, fodd bynnag, yn awgrymu nid yn unig y gallai'r mesur syrthio yn is na'r marc, y gallai mewn gwirionedd achosi mwy o broblemau nag y mae'n eu datrys, gan annog pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd i ddechrau ysmygu sigaréts confensiynol, arfer llawer mwy niweidiol nag anweddu. Yn wir, diweddar astudio gan Ysgol Iechyd Cyhoeddus Iâl (YSPH), ar ôl i fesur pleidleisio yn San Francisco wahardd hylifau vape â blas yn 2018, cynyddodd cyfraddau ysmygu yn ardal ysgol y ddinas ar ôl blynyddoedd o ddirywiad cyson.

Hyd yn oed ar ôl addasu ar gyfer polisïau tybaco eraill, canfu'r astudiaeth fod ods myfyrwyr ysgol uwchradd San Francisco o ysmygu sigaréts confensiynol yn dyblu yn sgil y gwaharddiad ar anweddau â blas. Yn y cyfamser, mae astudiaethau eraill wedi dangos sut mae blasau'n allweddol wrth annog defnyddwyr sy'n oedolion i gefnu ar sigaréts confensiynol - un 2020 astudio canfu fod oedolion a ddefnyddiodd e-sigaréts â blas yn fwy tebygol o roi'r gorau i ysmygu na'r rhai a ddefnyddiodd e-sigaréts heb flas (neu flas tybaco).

hysbyseb

Hyd yn oed yn fwy syfrdanol yw'r ffaith bod Canada eu hunain mae asesiad o'r gwaharddiad arfaethedig ar flasau e-sigaréts yn cyfaddef y byddai'r mesur yn debygol o achosi i rai oedolion ysmygu mwy. Rhai defnyddwyr 20 oed a hŷn sy'n defnyddio cynhyrchion anweddu â blas ar hyn o bryd, Health Canada cydnabod, ni fyddent yn disodli'r blasau sydd orau ganddynt ag e-sigaréts â blas tybaco neu fintys, ac yn lle hynny byddent yn dewis prynu sigaréts mwy confensiynol.

Mae'r cyfaddefiad syfrdanol gan awdurdodau Canada yn dod â'r ffaith y bydd gwaharddiadau blas bron yn sicr yn arwain at gyfran o ddefnyddwyr yn cefnu ar eu dyfeisiau anweddu i gymryd sigaréts confensiynol yn lle hynny - gyda chanlyniadau iechyd cyhoeddus a allai fod yn adfail. Dylai fod yn rhybudd amlwg i wledydd ledled Môr yr Iwerydd, o gofio bod sawl llywodraeth Ewropeaidd, gan gynnwys Y Ffindir ac Estonia, eisoes gwahardd blasau anwedd - neu'n gweithio'n gandryll i wthio deddfwriaeth debyg drwodd.

Mae'r Iseldiroedd yn un enghraifft o'r fath, lle mae'r ysgrifennydd iechyd Paul Blokhuis cyhoeddodd yr haf diwethaf ei fod yn bwriadu gwahardd pob blas vape heblaw tybaco yn y wlad. Ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater tynnu mewn nifer uchaf erioed o ymatebion a chafwyd consensws bron yn unfrydol: roedd 98% o'r ymatebwyr yn gwrthwynebu'r gwaharddiad. Serch hynny, gallai mesurau Blokhuis ddod i rym mor gynnar â blwyddyn nesaf.

hysbyseb

Mae'r symudiad yn baradocs wrth wneud y wlad sydd fel arall yn rhyddfrydol, gyda'r Iseldiroedd ar yr un pryd yn gwthio ymgyrchoedd stopio ysmygu mawr fel STOPtober i gael defnyddwyr tybaco i roi eu sigaréts allan am byth. Trwy wahardd e-sigaréts â blas, mae'r Iseldiroedd yn peryglu

peryglu'r cynnydd hwn ac anfon ysmygwyr i ffwrdd o anweddu - arfer sydd, yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr, yn fras 95% yn llai niweidiol nag ysmygu tybaco llosgadwy.

Gallai'r gwaharddiadau blas hyn fygwth gwthio ysmygwyr yn ôl i gynhyrchion tybaco llosgadwy beri trychineb i ymdrechion yr UE i gael a cynhyrchu di-dybaco erbyn 2040. Er gwaethaf ymdrech sylweddol gan awdurdodau iechyd cyhoeddus, bu'r cynnydd tuag at y nod hwn llai nag addawol: 23% o'r boblogaeth gyfan o hyd defnyddio sigaréts confensiynol, ac mae bron i draean o bobl ifanc Ewrop yn ysmygu. Bellach mae gan Ewrop lai nag 20 mlynedd, felly, i helpu bron i 90 miliwn o ysmygwyr i roi'r gorau i'r arfer.

Gallai methu â chyflawni'r amcan hwn arwain at ganlyniadau iechyd cyhoeddus difrifol. Ar draws Ewrop, mwy na 700,000 marwolaethau yn flynyddol, a chwarter yr holl ganserau, yn cael eu priodoli i ysmygu; nid yw'n syndod bod y bloc yn awyddus i ddileu “y risg iechyd sengl y gellir ei hosgoi fwyaf” trwy bob dull posibl. Fel y cyfryw, mae'r Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco wedi bod yn weithredol ers hanner degawd, ac yn defnyddio ystod o offer i gymell ysmygwyr gan gynnwys rhybuddion iechyd, system trac ac olrhain, ac ymgyrchoedd addysgol.

Fodd bynnag, nid yw'r holl fesurau hyn wedi gostwng cyfraddau ysmygu i lawr yn ddigonol, ac mae swyddogion Ewropeaidd gorau wedi gwneud hynny cydnabod y bydd angen mesurau ychwanegol sylweddol i gyflawni'r freuddwyd o genhedlaeth ddi-fwg. Fel y mae astudiaethau wedi dangos ac mae Health Canada bellach wedi cyfaddef, gan wahardd yr union flasau sydd gwneud byddai e-sigaréts yn opsiwn deniadol i ysmygwyr sy'n ceisio lleihau eu peryglon iechyd ond sy'n anfodlon neu'n methu â rhoi'r gorau i nicotin yn gyfan gwbl yn debygol o wthio llawer o ddefnyddwyr i brynu mwy o sigaréts. Pe bai hyn yn atal— neu hyd yn oed yn gwrthdroi - y dirywiad mewn cyfraddau ysmygu ledled Ewrop, gallai’r gwaharddiadau blas fod yn nod dramatig ei hun ar gyfer iechyd y cyhoedd, gan osod ymdrechion yr UE i ffrwyno ysmygu yn ôl flynyddoedd.

Parhau Darllen

Sigaréts

Mae pecynnu plaen nid y llunwyr polisi panacea wedi bod yn chwilio amdano

cyhoeddwyd

on

A newydd astudio gan ymchwilwyr o Ysgol Fusnes LUISS a Deloitte yn Rhufain yn dadansoddi effeithiolrwydd pecynnu plaen ar gyfer cynhyrchion tybaco yn y DU a Ffrainc ac yn dod i gasgliad sobreiddiol.

Gohebydd UE eisiau darganfod mwy ac eistedd i lawr gyda'r ymchwilwyr.


Gohebydd UE: Diolch am gytuno i'r cyfweliad hwn. Dyma'r ail ddadansoddiad gan eich grŵp ar effeithiolrwydd pecynnu plaen. Y tro cyntaf i chi edrych ar Awstralia. Y tro hwn, gwnaethoch ganolbwyntio ar y DU a Ffrainc, dwy wlad a weithredodd becynnu plaen i ffrwyno defnydd sigaréts dair blynedd yn ôl. A allwch chi grynhoi sut gwnaethoch chi fynd i'r dadansoddiad a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adroddiad?

hysbyseb

Yr Athro Oriani: Diolch am fy nghael i. Mae ein dadansoddiad yn seiliedig ar ystadegau defnyddio sigaréts sy'n rhychwantu mwy na thair blynedd o weithredu pecynnau plaen yn llawn yn y DU a Ffrainc. Hyd yn hyn, ein un ni yw'r unig astudiaeth yr ydym yn ymwybodol ohoni sydd wedi defnyddio data o gyfnod mor hir.

Gwnaethom ddefnyddio tri dull i asesu a gafodd cyflwyno pecynnu plaen effaith sylweddol ar y defnydd o sigaréts yn y ddwy wlad.

Yn gyntaf, gwnaethom gynnal dadansoddiad egwyl strwythurol i brofi a arweiniodd cyflwyno pecynnu plaen at newid yn y duedd o ddefnyddio sigaréts.

hysbyseb

Yna gwnaethom gynnal amcangyfrif model strwythurol, i gadarnhau a ellir cysylltu pecynnu plaen â gostyngiad yn y defnydd o sigaréts ar ôl rheoli ar gyfer ffactorau dylanwadu amgen, megis pris.

Yn olaf, gwnaethom amcangyfrif hafaliad atchweliad gwahaniaeth-mewn-gwahaniaethau ar gyfer bwyta sigaréts a oedd yn caniatáu inni asesu effaith wahaniaethol pecynnu plaen yn Ffrainc a'r DU mewn perthynas â gwledydd tebyg nad ydynt wedi cyflwyno pecynnu plaen.

Gohebydd UE: Beth oedd prif ganfyddiadau'r ymchwil?

Yr Athro Oriani: Canfuom nad yw cyflwyno pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith ar dueddiadau defnyddio sigaréts yn y DU neu Ffrainc.

Dangosodd amcangyfrif y model strwythurol, ar ôl rheoli am ffactorau dylanwadu amgen, nad yw pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith ystadegol arwyddocaol ar y defnydd o sigaréts yn y ddwy wlad. Yn olaf, mae'r atchweliad gwahaniaeth-mewn-gwahaniaethau yn dangos nad yw pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith yn y DU, tra ei fod yn gysylltiedig â chynnydd ystadegol arwyddocaol yn y defnydd o sigaréts y pen o 5% yn Ffrainc, sy'n groes i nodau bwriadedig y rheoleiddio.

Gohebydd UE: Mae hynny'n ddiddorol iawn. Felly, nid yw'r dystiolaeth yn awgrymu bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts?

Yr Athro Oriani: Gyda'i gilydd, mae'r data'n dangos nad oes tystiolaeth bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts ar unrhyw lefelau. Ni ddangosodd yr un o'r gwahanol fodelau a ddefnyddiwyd ostyngiad yn y defnydd o sigaréts oherwydd pecynnu plaen yn y DU a Ffrainc.

Ac yn wir, canfu ein hymchwil rywfaint o dystiolaeth o gynnydd yn y defnydd o sigaréts yn Ffrainc, gan awgrymu y gallai pecynnu plaen fod wedi cael effaith wrthgynhyrchiol ar lefelau ysmygu.

Rhaid i ni hefyd gadw mewn cof yr ysmygwyr hynny a newidiodd i gynhyrchion amgen, fel e-sigaréts neu gynhyrchion tybaco wedi'u cynhesu. Nid yw ein dadansoddiad yn eu cynnwys. Mae'r ffaith inni ddarganfod nad oedd pecynnu plaen yn cael unrhyw effaith hyd yn oed heb ystyried y newid i gynhyrchion nicotin amgen, yn atgyfnerthu ein canlyniadau bod pecynnu plaen yn aneffeithiol.

Gohebydd UE: Soniais am eich astudiaeth gyntaf yn gynharach. A allwch chi gymharu canlyniadau astudiaeth Awstralia ar becynnu plaen â chanlyniadau astudiaethau'r DU a Ffrainc? Pa gasgliadau y gallwn eu tynnu o gymhariaeth o'r fath?

Yr Athro Oriani: Mae'r canlyniadau yn yr adroddiad hwn yn gyson â'r rhai a gyflwynwyd yn ein hastudiaeth flaenorol ar yr effaith y mae pecynnu plaen wedi'i chael ar y defnydd o sigaréts yn Awstralia. Gwnaethom ddefnyddio'r un fethodoleg a daethom i'r casgliad yn un o'n modelau bod pecynnu plaen yn gysylltiedig â chynnydd ystadegol arwyddocaol yn y defnydd o sigaréts yno hefyd.

Mae hyn yn dangos nad oes unrhyw arwydd bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts. Hefyd, mae peth tystiolaeth y gallai pecynnu plaen arwain at lefelau ysmygu uwch, sy'n rhywbeth y dylem geisio ei osgoi.

Gohebydd UE: Fel arbenigwr, sut ydych chi'n argymell bod llunwyr polisi Ewropeaidd yn mynd i'r afael â phwnc pecynnu plaen?

Yr Athro Oriani: Fel yr astudiaeth fwyaf manwl a chynhwysfawr ar becynnu plaen yn y DU a Ffrainc hyd yma, gall ein hymchwil helpu i hysbysu llunwyr polisi Ewropeaidd wrth ystyried pa fathau o fesurau rheoli tybaco i'w cyflwyno. Nid yw hyn a'n hastudiaethau blaenorol yn cadarnhau'r rhagdybiaeth bod pecynnu plaen yn fesur polisi effeithiol i leihau'r defnydd o sigaréts. Dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd sy'n gwerthuso pecynnu plaen ystyried hyn er mwyn sicrhau bod ganddynt ddarlun llawn o effaith a chostau pecynnu plaen a allai fod yn wrthgynhyrchiol.

Gellir cyrchu'r astudiaeth yma

Parhau Darllen

Sigaréts

Diwrnod Dim Tybaco'r Byd 2021:

cyhoeddwyd

on

“Defnyddio tybaco yw'r risg iechyd sengl y gellir ei hosgoi fwyaf. Dyma brif achos canser y gellir ei atal, gyda 27% o'r holl ganserau'n cael eu priodoli i dybaco. Gyda Chynllun Canser Curo Ewrop, rydym yn cynnig camau beiddgar ac uchelgeisiol ar atal er mwyn lleihau'r defnydd o dybaco. Rydym wedi gosod amcan clir iawn - creu cenhedlaeth ddi-fwg yn Ewrop, lle mae llai na 5% o bobl yn defnyddio tybaco erbyn 2040. Byddai hyn yn newid sylweddol o'i gymharu â'r tua 25% heddiw. Ac mae lleihau'r defnydd o dybaco yn hanfodol i gyrraedd y nod hwn. Heb unrhyw ddefnydd o dybaco, gellid osgoi naw o bob deg achos o ganser yr ysgyfaint.

"Mae llawer, os nad y mwyafrif, o ysmygwyr wedi ceisio rhoi'r gorau iddi ar ryw adeg yn eu bywydau. Yr Eurobaromedr diweddaraf[1] mae ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: os ydym yn llwyddo i gefnogi ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi i ddilyn hyn yn llwyddiannus, gallem eisoes haneru mynychder ysmygu. Ar y llaw arall, ni ddefnyddiodd tri o bob pedwar ysmygwr a roddodd y gorau iddi, neu a geisiodd stopio, unrhyw gymorth.

"Mae argyfwng COVID-19 wedi tynnu sylw at fregusrwydd ysmygwyr, sydd â risg hyd at 50% yn uwch o ddatblygu clefyd difrifol a marwolaeth o'r firws, ffaith sydd wedi sbarduno miliynau ohonynt i fod eisiau rhoi'r gorau i dybaco. Ond gall rhoi'r gorau iddi fod Gallwn wneud mwy i helpu, a dyma'n union yw pwrpas Diwrnod Tybaco'r Byd eleni - ymrwymo i roi'r gorau iddi.

hysbyseb

"Mae angen i ni gynyddu'r cymhelliant i adael ysmygu ar ôl. Mae rhoi'r gorau i ysmygu yn sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill, bob amser. Mae angen i ni gamu i fyny ein gêm a sicrhau bod deddfwriaeth tybaco'r UE yn cael ei gorfodi'n llymach, yn enwedig o ran gwerthu i blant dan oed. ac ymgyrchoedd ar roi'r gorau i ysmygu. Mae angen iddo hefyd gadw i fyny â datblygiadau newydd, bod yn ddigon diweddar i fynd i'r afael â llif diddiwedd cynhyrchion tybaco newydd sy'n dod i mewn i'r farchnad. Mae hyn yn arbennig o bwysig i amddiffyn pobl iau.

"Mae fy neges yn syml: mae rhoi'r gorau iddi yn arbed eich bywyd: mae'n dda rhoi'r gorau i bob eiliad, hyd yn oed os ydych chi wedi bod yn ysmygu am byth."

[1] Eurobaromedr 506. Agweddau Ewropeaid tuag at dybaco a sigaréts electronig. 2021

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd