Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

ASEau Llafur pleidleisio dros Senedd Ewropeaidd yn fwy tryloyw

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

c88ad4010ed066c853dc6208b965f424Mae ASEau Llafur wedi pleidleisio dros fwy o dryloywder yn ystod pleidleisiau ar bob cam yn Senedd Ewrop.

Bydd y cynigion, a gymeradwywyd ddoe (26 Chwefror) gan fwyafrif o ASEau, yn cyflwyno pleidleisiau galw heibio ar gyfer yr holl bleidleisiau terfynol ar lefel pwyllgor a chyfarfod llawn yn Senedd Ewrop.

Dywedodd David Martin, llefarydd Ewropeaidd Llafur ar faterion cyfansoddiadol: "Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ystyried ffyrdd y gallwn wella tryloywder wrth wneud penderfyniadau yn yr UE. Bydd y rheolau newydd hyn yn golygu bod ASEau yn pleidleisio'n electronig ym mhob pleidlais derfynol mewn pwyllgorau, a phob un yn derfynol pleidleisiau yn y Cyfarfod Llawn Bydd hyn yn golygu y gall dinasyddion Ewropeaidd edrych yn hawdd ar sut y pleidleisiodd eu ASEau ar adroddiadau sy'n mynd trwy'r Senedd.

hysbyseb

"Mae'r cynigion newydd hyn yn adeiladu ar ddiwylliant tryloywder sydd eisoes yn gryf yn Senedd Ewrop. Ar hyn o bryd mae pleidleisiau galw heibio yn bosibl ar bob pleidlais, ond mae'n rhaid i chwarter yr ASEau sy'n bresennol yn ystod pleidlais ofyn amdanynt, felly nid yw pob un yn ddarostyngedig i yr arfer hwn.

"Mae deddfwriaeth ar lefel Ewropeaidd yn cael ei graffu gan wahanol sefydliadau ac mae'n bwysig y gall etholwyr ddilyn yn hawdd pwy bleidleisiodd dros yr hyn ar bob cam gwahanol o'r broses."

Ychwanegodd Martin: "Rydyn ni'n croesawu canlyniad heddiw, sy'n dangos bod ASEau Llafur - yn wahanol i rai eraill - yn falch o sefyll dros y polisïau maen nhw'n eu dilyn i wneud i Ewrop weithio i'w dinasyddion."

hysbyseb

Celfyddydau

Mae ASEau yn galw am safonau cymdeithasol gofynnol cyffredin ar gyfer artistiaid a gweithwyr diwylliannol

cyhoeddwyd

on

Galwodd Pwyllgor Diwylliant ac Addysg y Senedd am greu fframwaith ledled yr UE ar amodau gwaith a safonau gofynnol i bob artist, DIWYLLIANT.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Llun (27 Medi) gan 26 pleidlais o blaid, dim un yn erbyn a thri yn ymatal, mae’r Pwyllgor Diwylliant ac Addysg yn galw ar y Comisiwn i gynnig “Statws Ewropeaidd yr Artist”, gan nodi fframwaith cyffredin ar gyfer amodau gwaith a safonau gofynnol ar gyfer holl wledydd yr UE, gan barchu cymwyseddau aelod-wladwriaethau yn llawn ar eu marchnad lafur a'u polisi diwylliannol.

Symudedd trawsffiniol

hysbyseb

Mae'r gwahaniaethau mewn deddfwriaeth genedlaethol ar statws cyfreithiol artist a'i gydnabyddiaeth drawsffiniol yn rhwystro cydweithredu a symudedd. Yn y testun cymeradwy, mae ASEau yn galw ar aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn i gael gwared ar yr holl rwystrau i symudedd trawsffiniol, gan ddiwygio, os oes angen, ofynion gweinyddol ar fisâu, trethiant a nawdd cymdeithasol, yn ogystal ag ar gydnabod addysg yn y celfyddydau. graddau.

Mae ASEau hefyd yn galw am raglenni penodol ar gyfer symudedd crewyr ac arloeswyr ifanc.

"Gyda'r adroddiad hwn, rydym wedi anfon neges gref i wella symudedd trawsffiniol i artistiaid, awduron, crewyr diwylliannol a gweithwyr diwylliannol. Bydd yn helpu i roi bywoliaeth well a mwy diogel i artistiaid trwy egluro eu statws a symleiddio mynediad at nawdd cymdeithasol. . A byddwn yn ymladd i ddatrys y problemau y mae artistiaid yn eu hwynebu heddiw, boed hynny ar wahaniaethu ar sail rhyw, hil, tarddiad neu gyfeiriadedd rhywiol neu boed yn ormes gwleidyddol, yr ydym i gyd yn gwybod ei fod yn llawer rhy amlwg yn yr UE y dyddiau hyn, "meddai'r rapporteur Monica Semedo (Adnewyddu, LU).

hysbyseb

Llwyfan incwm a ffrydio hawlfraint

Mae artistiaid yn agored i arferion annheg gan lwyfannau ffrydio digidol dominyddol, megis cymalau prynu allan sy'n amddifadu awduron neu eu breindaliadau. I unioni hynny, mae ASEau eisiau i'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau sicrhau bod artistiaid a gweithwyr diwylliannol yn gallu cyd-fargeinio ac i orfodi amddiffyniad ar gyfer gweithiau a'u crewyr yn gryf mewn deddfwriaeth hawlfraint genedlaethol.

Amddiffyn rhyddid artistig

Mae ASEau yn annog Aelod-wladwriaethau i feithrin ac amddiffyn rhyddid artistig er mwyn cynnal yr hawl i ryddid mynegiant a sicrhau y gall dinasyddion yr UE fwynhau creadigaethau artistig yn rhydd. Maent yn annog y Comisiwn i gosbi gwledydd yr UE sy'n methu â chynnal y rhyddid hyn.

Y camau nesaf

Dylai'r Senedd bleidleisio ar y penderfyniad yn ail sesiwn lawn mis Hydref.

Cefndir

Mae'r pandemig wedi datgelu gwendidau llafur artistiaid a gweithwyr diwylliannol sydd eisoes yn bodoli: mae'r celfyddydau yn faes cyflogaeth a nodweddir gan ysbeidioldeb, bywoliaethau bregus, nawdd cymdeithasol gwan neu absennol, dywed ASEau. Mae gwahaniaethau enfawr yn parhau rhwng Aelod-wladwriaethau o ran cefnogaeth, buddion cymdeithasol a diffiniadau artist.

Yn 2020, profodd y sector diwylliannol a chreadigol yn yr UE golledion mewn trosiant o dros 30%, colled gronnus o EUR 199 biliwn - gyda'r sectorau cerddoriaeth a'r celfyddydau perfformio yn profi colledion o 75% a 90% yn y drefn honno.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Plaid chwith bellaf yr Almaen yn awyddus i ymuno â'r glymblaid tra bod eraill yn llywio'n glir

cyhoeddwyd

on

Mae cyd-arweinydd y Blaid Chwith Susanne Hennig-Wellsow yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod lleiandy o blaid chwith yr Almaen 'Die Linke' ym Merlin. Hawlfraint  Credyd: AP

Tra bod Angela Merkel (Yn y llun) osgoi ymgyrchu gwleidyddol dros lawer o’r etholiad, wrth iddi ddod yn fwyfwy amlwg bod ei phlaid yn llusgo yn yr arolygon barn, fe aeth ar ôl i’w dirprwy ganol-chwith gyda hen linell ymosod, yn ysgrifennu Lauren Chadwick

“Gyda mi fel Canghellor, ni fyddai clymblaid byth y mae’r Chwith yn rhan ohoni. Ac mae p'un a yw hyn yn cael ei rannu gan Olaf Scholz ai peidio i'w weld o hyd, ”meddai Merkel ddiwedd mis Awst.

Roedd gan Scholz feirniadaeth hefyd am Die Linke - y Blaid Chwith - ond rhoddodd y gorau i wrthod yn llwyr y posibilrwydd o glymblaid gyda nhw. Dywedodd wrth Tagesspiegel dyddiol yr Almaen y byddai gofyn i'r blaid bellaf chwith ymrwymo i NATO ac mae'r bartneriaeth drawsatlantig bellach wedi bod yn llinell ymosod gyson gan y Democratiaid Cristnogol yn yr hyn y mae rhai yn ei ddweud sy'n ymdrech ffos olaf i fachu cymedrolwyr ar y ffens rhwng canol Merkel plaid-iawn a'r Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol, sy'n arwain yn yr arolygon barn.

Mae pleidleiswyr yn gweld “y tu ôl” i’r llinell ymosod o’r CDU, meddai Dr Rüdiger Schmitt-Beck ym Mhrifysgol Mannheim, gan ei bod “het mor hen” .about: gwag

hysbyseb

Ychwanegodd Schmitt-Beck ei fod yn “arwydd o anobaith” yr oedd yr CDU yn troi at y llinell ymosod hon unwaith eto wrth i’r ymgeisydd Armin Laschet fethu â galfaneiddio pleidleiswyr, dengys arolygon barn.

Clymblaid lywodraethol bosibl?

Er bod arbenigwyr yn dweud nad clymblaid sy’n cynnwys y Die Linke pellaf ar y chwith yw beth mae arweinydd y Democratiaid Cymdeithasol Scholz eisiau, nid yw’n debygol o ddiystyru’r posibilrwydd yn llwyr.

Mae hynny oherwydd os yw'r pleidleisio cyfredol yn gywir, bydd angen ffurfio clymblaid y llywodraeth yn yr Almaen yn y dyfodol gyda thair plaid wleidyddol am y tro cyntaf, sy'n golygu nad yw'r Blaid Chwith erioed wedi bod yn agosach at dderbyn man posib mewn clymblaid.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae'r blaid yn pleidleisio ar oddeutu 6% yn genedlaethol, gan eu gwneud y chweched blaid wleidyddol fwyaf poblogaidd yn y wlad.

Dywedodd cyd-arweinydd plaid Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow hyd yn oed wrth bapur newydd yr Almaen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ddechrau mis Medi: “Roedd y ffenestr mor agored ag erioed o’r blaen. Pryd os nad nawr? ” o ran clymblaid bosibl gyda'r Democratiaid Cymdeithasol a'r Gwyrddion.

Roedd llawer o'r farn bod ei geiriau'n dangos gobeithion a pharatoadau uchel y blaid ar gyfer dod i mewn i'r llywodraeth.

Ond er bod y Blaid Chwith bresennol wedi dod yn fwy prif ffrwd ers iddi gael ei ffurfio’n swyddogol yn 2007 - gallai ei chysylltiadau hanesyddol uniongyrchol â chomiwnyddiaeth a pholisi tramor chwith caled ei chadw allan o’r llywodraeth am byth.

Hanes comiwnyddol a golygfeydd llinell galed

Ffurfiwyd Die Linke fel uniad dwy blaid: Plaid Sosialaeth Ddemocrataidd (PDS) a phlaid Llafur a Chyfiawnder Cymdeithasol mwy newydd. Y PDS yw olynydd uniongyrchol Plaid Undod Sosialaidd yr Almaen, y blaid gomiwnyddol a fu'n llywodraethu yn Nwyrain yr Almaen rhwng 1946 a 1989.

“Mae yna lawer o bobl yn yr Almaen sy’n gweld yr etifeddiaeth hon yn broblem fawr,” meddai Dr Thorsten Holzhauser, cyswllt ymchwil yn Sefydliad Theodor Heuss House yn Stuttgart.

"Ar y llaw arall, mae'r blaid wedi bod yn dad-radicaleiddio ers cwpl o flynyddoedd neu hyd yn oed ddegawdau bellach. Mae wedi symud tuag at broffil democrataidd cymdeithasol mwy adain chwith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd hefyd yn rhywbeth y mae llawer o bobl wedi'i gydnabod."

Ond mae Die Linke yn eithaf polareiddio yn fewnol gyda gwleidyddiaeth fwy cymedrol yn Nwyrain yr Almaen a lleisiau mwy radical mewn rhai rhanbarthau yng Ngorllewin yr Almaen.

Tra bod cenhedlaeth iau o bleidleiswyr yn fwy cysylltiedig â materion cyfiawnder cymdeithasol a phynciau gwleidyddol poeth fel yr hinsawdd, ffeministiaeth, gwrth-hiliaeth ac ymfudo, mae rhannau eraill o'r blaid yn apelio mwy at boblyddiaeth ac yn cystadlu â'r Dewis Amgen pellaf ar gyfer yr Almaen. (AfD), dywed arbenigwyr.

Ar hyn o bryd mae gan y blaid un gweinidog-wladwriaeth: Bodo Ramelow yn Thuringia.

Ond mae rhai o safbwyntiau polisi tramor llinell galed y blaid yn ei gwneud yn ddewis annhebygol i bartner llywodraethu.

“Dywedodd y blaid bob amser ei bod am gael gwared ar NATO, ac mae’n blaid sy’n deillio o Ddwyrain yr Almaen, o ddiwylliant gwleidyddol pro-Rwsiaidd iawn, diwylliant gwleidyddol gwrth-Orllewinol iawn, felly mae hyn yn DNA yr plaid, ”meddai Holzhauser.

Mae Die Linke eisiau i'r Almaen ddod allan o NATO a dim defnydd milwrol o fyddin yr Almaen, y Bundeswehr.

“Ni fyddwn yn cymryd rhan mewn llywodraeth sy’n talu rhyfeloedd ac yn caniatáu cenadaethau ymladd gan y Bundeswehr dramor, sy’n hyrwyddo arfogi a militaroli. Yn y tymor hir, rydyn ni'n glynu wrth weledigaeth byd heb fyddinoedd, ”mae'r platfform yn darllen.

Mae Die Linke hefyd yn gwrthod trin Rwsia a China fel “gelynion” ac mae eisiau cysylltiadau agosach gyda’r ddwy wlad.

'Annhebygol' i ymuno â chlymblaid

“Mae siawns. Nid yw’n gyfle mawr iawn, ond mae siawns (gallai Die Linke ymuno â chlymblaid), ”meddai Holzhauser, ond yn draddodiadol mae’r“ tactegau dychryn gan y Ceidwadwyr wedi bod yn gryf iawn wrth symud yn erbyn cynghrair asgell chwith ”.

Fe allai Die Linke, a arferai bleidleisio cyn y Gwyrddion ac Amgen i’r Almaen (AfD) gael problem yn casglu cefnogaeth yn y dyfodol, meddai, wrth iddi ddod yn llai o blaid boblogaidd a mwy o sefydliad.

“Tra yn y gorffennol, mae Die Linke wedi bod yn eithaf llwyddiannus fel grym eithaf poblogaidd a ymgysylltodd yn erbyn sefydliad gwleidyddol Gorllewin yr Almaen, y dyddiau hyn, mae’r blaid yn fwy a mwy yn rhan o’r sefydliad,” meddai Holzhauser.https: //www.euronews .com / gwreiddio / 1660084

“I lawer o bleidleiswyr, yn enwedig yn Nwyrain yr Almaen, mae wedi integreiddio’n llwyddiannus i system plaid yr Almaen. Felly dyma ochr fflip y geiniog yn ei lwyddiant ei hun, ei bod yn dod yn fwy integredig a sefydledig ond ar yr un pryd mae'n colli atyniad fel grym poblogaidd. ”

O ran materion cymdeithasol, mae'n fwy tebygol o fod â galwadau tebyg i'r Gwyrddion a'r Democratiaid Cymdeithasol, fodd bynnag, gan gynnwys treth cyfoeth ac isafswm cyflog uwch. Syniadau platfform ydyn nhw nad ydyn nhw wedi dwyn ffrwyth yn y glymblaid SPD / CDU gyfredol.

Ond mae p'un a yw hynny'n golygu y byddant yn mynd i mewn i'r llywodraeth i'w gweld o hyd, er gwaethaf gobeithion uchel canfyddedig arweinwyr y blaid.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd