Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae gweinidogion yn cydnabod bod yn rhaid iddynt wynebu tlodi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

7d3fdedf9194b2a52c1d41b430488465Mae'r Llwyfan Cymdeithasol wedi croesawu'r Cyngor EPSCOcais i aelod-wladwriaethau adolygu a chryfhau eu hymdrechion i leihau tlodi, gan ei fod yn “ymrwymiad hanfodol gan yr UE”, gan ddweud ei fod “yn unol â’n galwad ar yr UE i flaenoriaethu a gweithredu ar dargedau cymdeithasol Ewrop ar frys 2020 ".

Ar 10 Mawrth, cyfarfu gweinidogion cyflogaeth a pholisi cymdeithasol yng Nghyngor EPSCO i drafod Semester Ewropeaidd 2014 ac i gyfnewid barn ar y cynnydd o ran strategaeth Ewrop 2020.

Er y dywedwyd bod yr UE yn gwella'n raddol o'r argyfwng economaidd, mae'r argyfwng cymdeithasol yn bell o fod ar ben.

hysbyseb

“Gydag un o bob pedwar o bobl yn Ewrop yn byw mewn tlodi, mae’n amlwg nad ydym yn agos at gyrraedd amcanion cymdeithasol Ewrop 2020 o hyd ac ni fydd hyn yn newid os yw’r ffocws yn aros ar dwf economaidd heb sicrhau ei fod yn gynaliadwy hefyd. mor gynhwysol, ”meddai Llywydd y Llwyfan Cymdeithasol, Heather Roy. “Er mwyn atal datgymalu modelau cymdeithasol yn yr UE ymhellach mae angen polisïau sydd wedi’u cynllunio’n dda i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol.”

Er mwyn sicrhau llwyddiant polisïau cymdeithasol o'r fath, dylai'r aelod-wladwriaethau sicrhau bod y rhain yn cael eu galluogi, ac nad ydynt yn cael eu tanseilio, gan bolisïau economaidd ac ariannol. Mae'n gadarnhaol felly gweld sut mae'r gweinidogion cymdeithasol yn tynnu sylw at sut mae angen asesu effaith diwygiadau strwythurol er mwyn ystyried pryderon cymdeithasol a chyflogaeth a bod yn rhaid gwneud mwy i sicrhau cydgysylltu ymhlith ariannol, economaidd a economaidd. blaenoriaethau cymdeithasol o dan Strategaeth Ewrop 2020.

“Rydym yn annog yr UE a’i aelod-wladwriaethau i ddefnyddio canlyniad trafodaethau a chasgliadau’r Cyngor EPSCO hwn fel sail ar gyfer gweithredu o’r newydd ar amcanion cymdeithasol Ewrop 2020 ac ar gyfer dod â philer cynhwysol wedi’i atgyfnerthu yn ôl i’r strategaeth,” ychwanegodd Roy.

hysbyseb

Darllenwch lythyr Social Platform at y gweinidogion ar gyfer cyflogaeth a materion cymdeithasol.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Sut i wylio cyfeiriad Cyflwr yr Undeb 2021?

cyhoeddwyd

on

Bydd anerchiad 2021 Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen yn cael ei ddarlledu'n fyw ar Ewrop gan Lloeren o 9h CET, ar 15 Medi. Ar y Sianel EbS +, fe welwch yr araith yn ei fersiwn wreiddiol a'i drosleisio yn 24 iaith swyddogol yr UE. Ar y Sianel EbS, byddwch yn yr araith yn yr un fersiynau iaith, ond wedi'i gwella gyda lluniau darlunio. Bydd cyfeiriad Cyflwr yr Undeb hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw ar y gwefan swyddogol SOTEU yn ogystal ag ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Comisiwn Ewropeaidd: FacebookTwitterLinkedIn a YouTube. I gael gwybodaeth am y trosglwyddiad lloeren neu ar sut i wreiddio'r chwaraewyr byw i'ch gwefan, cysylltwch â'n Tîm AV. I gael gwybodaeth ar sut i ymgorffori'r nant ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â'n cyfryngau cymdeithasol team.

hysbyseb

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyn araith Cyflwr yr Undeb, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o ganlyniadau'r flwyddyn ddiwethaf

cyhoeddwyd

on

Cyn anerchiad Cyflwr yr Undeb i'w draddodi ar 15 Medi gan yr Arlywydd Ursula von der Leyen, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno trosolwg o'i waith a'i lwyddiannau yn ystod y flwyddyn. Ar gael yn holl ieithoedd yr UE, mae'r cyhoeddiad yn disgrifio'r mesurau a gymerwyd i ddelio â'r pandemig ac i gyflawni blaenoriaethau gwleidyddol y Comisiwn. Y ddau faes a amlygwyd yn benodol yw gwaith di-baid y Comisiwn i ddod â'r pandemig i ben, ac i adfywio ein heconomïau trwy 'NextGenerationEU', gan eu gwneud yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy gwydn.

Mae'r pamffled hefyd yn ymdrin â gweithredoedd y Comisiwn ar y sîn ryngwladol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, lansiodd y Comisiwn y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, sydd hefyd i'w gweld yn y cyhoeddiad. Mae'n rhoi'r llawr i ddinasyddion fel y gallant fynegi eu barn yn uniongyrchol ar ddatblygiad yr Undeb. Mae'r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys calendr o ddigwyddiadau a datblygiadau mawr ers mis Medi 2020.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd