Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Canlyniad y pleidleisiau a newyddion o 11 / 03 / 14 yn Strasbourg cyfarfod llawn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

european-senedd-strasbourg1Gellir gweld canlyniad yr holl bleidleisiau o 11 Mawrth yng nghyfarfod llawn Strasbwrg ewch yma.

Mae ASEau yn cefnogi safonau cyffredin newydd ar gyfer gwirio cerbydau

ASEau yn gwrthod rheoleiddio hadau drafft

hysbyseb

Mae'r Senedd yn cryfhau rheolau gwrth-wyngalchu arian

Dadleuon ar gig eidion i fyny diogelu data'r UE a chanfyddiadau ymholiadau'r NSA

testunau a fabwysiadwyd Bydd ar gael yn fuan yma

hysbyseb

Dilynwch y byw cyfarfod llawn

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae Ewropeaid yn trafod economi, swyddi, addysg yn Strasbwrg

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu’r cyntaf o’r pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd yn Strasbwrg ar 17-19 Medi i drafod yr economi, addysg, diwylliant a’r chwyldro digidol.

Daeth cyfanswm o 200 o bobl i Senedd Ewrop yn Strasbwrg ar gyfer dechrau proses a fydd yn caniatáu iddynt lunio argymhellion ar gyfer polisïau’r UE yn y Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop.

Edrychodd aelodau'r panel, a ddewiswyd ar hap i gynrychioli amrywiaeth yr UE, ar ystod eang o bynciau gan gynnwys yr economi, swyddi, cyfiawnder cymdeithasol, addysg, diwylliant, pobl ifanc, chwaraeon a'r trawsnewid digidol.

hysbyseb

Yn ei sylwadau croesawgar, ASE Guy Verhofstadt, tanlinellodd cyd-gadeirydd bwrdd gweithredol y Gynhadledd natur hanesyddol y digwyddiad: “Dyma’r tro cyntaf i wleidyddiaeth Ewropeaidd gael ei datblygu nid ar gyfer y dinasyddion, ond gan y dinasyddion. Ni drefnwyd y math hwn o brofiad democrataidd erioed o'r blaen ar lefel drawswladol, pan-Ewropeaidd ”.

Cyfarfodydd bob yn ail rhwng trafodaethau mewn grwpiau bach a thrafodaethau gyda'r holl aelodau sy'n eistedd yn siambr lawn y Senedd. Rhannodd arbenigwyr yn y gwahanol feysydd eu barn ar ddatblygiadau a heriau allweddol.

Yn ystod ei sesiwn tridiau cyntaf o dri, sefydlodd y panel bum thema a fydd yn cael eu hystyried yn fanylach yn y cyfarfodydd a ganlyn:

hysbyseb
  • Gweithio yn Ewrop
  • Economi ar gyfer y dyfodol
  • Cymdeithas gyfiawn
  • Dysgu yn Ewrop
  • Trawsnewid digidol moesegol a diogel

Rhannwyd pob thema yn is-bynciau. Yn ystod y sesiynau nesaf, bydd aelodau'r panel yn cael eu rhannu'n grwpiau i weithio ar yr is-bynciau, yn ogystal â chynnal trafodaethau ehangach gyda holl aelodau'r panel.

Dewisodd y panel 20 o gynrychiolwyr hefyd ar gyfer Cyfarfod Llawn y Gynhadledd, lle byddant yn cyflwyno casgliadau a thrafodaeth y panel gyda chynrychiolwyr sefydliadau’r UE a seneddau cenedlaethol.

Croesawodd cyfranogwyr y cyfle i siarad am y materion sy'n wynebu'r UE. Dywedodd Claudia, merch yn ei harddegau o’r Eidal: “Mae hyn yn ddiddorol iawn. Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am wleidyddiaeth ac economeg, ond rydw i'n hapus iawn i fod yma, i gwrdd â phobl o wahanol ddiwylliannau a thrafod ystod eang o wahanol broblemau. "

Dywedodd Eduardo, o Sbaen: “Mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl, ond allwn i byth ddychmygu rhywbeth fel hyn. Rwy'n dymuno y gallwn fod wedi ei wneud 20 mlynedd yn ôl. "

Bydd yr ail sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein ar 5-7 Tachwedd, tra bydd y drydedd yn cael ei chynnal yn bersonol 3-5 Rhagfyr yn Nulyn.

Bydd paneli dinasyddion Ewropeaidd eraill yn cychwyn ar eu gwaith yn ystod y penwythnosau nesaf. Mae'r ail banel, sy'n canolbwyntio ar ddemocratiaeth yr UE, gwerthoedd, hawliau, rheolaeth y gyfraith a diogelwch, yn cyfarfod rhwng 24 a 26 Medi.

Paneli dinasyddion 

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae paneli dinasyddion yn cymryd y llawr

cyhoeddwyd

on

Bydd paneli dinasyddion yn cwrdd dros y misoedd nesaf i drafod dyfodol yr UE a gwneud argymhellion. Darganfyddwch fwy, materion yr UE.

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn rhoi pobl yng nghanol y drafodaeth ar sut y dylai'r UE esblygu i wynebu heriau yn y dyfodol. Mae gan baneli dinasyddion ran bwysig i'w chwarae: byddant yn trafod syniadau o digwyddiadau ledled yr UE a chynigion a gyflwynwyd trwy'r Llwyfan cynhadledd a bydd yn gwneud argymhellion i'w trafod gyda sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid eraill.

Pwy sy'n cymryd rhan?

hysbyseb

Mae pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd, pob un yn cynnwys 200 o ddinasyddion. Dewiswyd aelodau’r panel ar hap, ond mewn ffordd sy’n adlewyrchu amrywiaeth yr UE. Er enghraifft, bydd nifer cyfartal o ddynion a menywod ym mhob panel yn ogystal â chynrychiolaeth gyfrannol o Ewropeaid o ardaloedd trefol a gwledig. Bydd pobl ifanc rhwng 16 a 25 yn ffurfio traean o'r aelodau.

Beth fydd yn cael ei drafod?

Bydd pob panel yn delio â rhai o'r pynciau y gwahoddwyd pobl i gynnig syniadau arnynt:

hysbyseb
  • Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol
  • Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch
  • Newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd
  • Yr UE yn y byd / ymfudo

Pryd fydd paneli dinasyddion yn cwrdd?

Bydd pob un o'r paneli yn cwrdd dair gwaith. Bydd y sesiynau cyntaf yn cael eu cynnal dros bedwar penwythnos rhwng 17 Medi a 17 Hydref yn adeilad y Senedd yn Strasbwrg. Bydd yr ail sesiynau yn cael eu cynnal ar-lein ym mis Tachwedd a chynhelir y drydedd sesiwn ym mis Rhagfyr a mis Ionawr mewn dinasoedd ledled yr UE, os bydd y sefyllfa iechyd yn caniatáu.

Yr amserlen ar gyfer y pedwar panel dinasyddion

PanelPynciauSesiwn gyntafAil sesiwnTrydydd sesiwn
1Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol17 19-Medi5-7 Tachwedd3-5 Rhagfyr (Dulyn)
2Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch24 26-Medi12-14 Tachwedd10-12 Rhagfyr (Fflorens)
3Newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd1 3-Hydref19-21 Tachwedd7-9 Ionawr (Warsaw)
4Yr UE yn y byd / ymfudo15 17-Hydref26-28 Tachwedd14-16 Ionawr (Maastricht)


Beth fydd y canlyniad?

Bydd paneli yn llunio argymhellion, a fydd yn cael eu trafod yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd sy'n dwyn ynghyd ddinasyddion, cynrychiolwyr sefydliadau'r UE a seneddau cenedlaethol yn ogystal â rhanddeiliaid eraill. Bydd ugain o gynrychiolwyr o bob panel yn cymryd rhan yn y Cyfarfod Llawn Cynhadledd ac yn cyflwyno canlyniad gwaith paneli.

Bydd sesiynau panel lle bydd yr holl aelodau'n cwrdd yn cael eu ffrydio ar-lein. Byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o fanylion amdanynt ar blatfform y Gynhadledd.

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Undeb Iechyd Ewrop: Gwell atal afiechydon a chydweithrediad trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn barod i drafod gyda'r aelod-wladwriaethau i atgyfnerthu fframwaith atal a rheoli clefydau'r UE a mynd i'r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol ar y cyd, sesiwn lawn  ENVI.

Mabwysiadwyd y cynnig i ymestyn mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal. Dylai aelod-wladwriaethau’r UE ddatblygu cynlluniau parodrwydd ac ymateb cenedlaethol, a darparu data amserol, cymaradwy ac o ansawdd uchel, meddai ASEau. Maent hefyd eisiau sicrhau bod mandad yr ECDC yn cael ei ymestyn y tu hwnt i glefydau trosglwyddadwy i gwmpasu afiechydon anhrosglwyddadwy mawr hefyd, fel afiechydon cardiofasgwlaidd ac anadlol, canser, diabetes neu salwch meddwl.

Mabwysiadwyd y cynnig deddfwriaethol i gryfhau atal, parodrwydd ac ymateb argyfwng yr UE wrth fynd i’r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol yn y dyfodol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Datgelodd argyfwng COVID-19 fod angen gwaith pellach ar lefel yr UE i gefnogi cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau, yn enwedig rhanbarthau ar y ffin, ASE straen. Mae'r testun hefyd yn galw am weithdrefnau clir a mwy o dryloywder ar gyfer gweithgareddau caffael ar y cyd yr UE a chytundebau prynu cysylltiedig.

hysbyseb

Gwyliwch recordiad o'r ddadl lawn (rhan gyntaf a ail ran).

rapporteur Joanna Kopcińska Dywedodd (ECR, PL): “Byddai ein cynigion yn gwella cydweithredu, cyfnewid gwybodaeth, arbenigedd ac arferion gorau rhwng aelod-wladwriaethau a’r Comisiwn, y Pwyllgor Diogelwch Iechyd a’r ECDC ei hun. Bydd hyn yn arwain at well parodrwydd a chydlynu ymateb wrth ddelio â heriau iechyd. Cytunwyd hefyd i gynyddu dadansoddiad a modelu i gefnogi aelod-wladwriaethau i reoli achosion trwy gasglu a phrosesu mwy o ddata epidemiolegol, wrth gynnal y cymhwysedd cenedlaethol allweddol ar gyfer amddiffyn iechyd. ”

“Rhaid i’r weledigaeth o‘ Un Iechyd ’ym mhob polisi Ewropeaidd arwain ein system rhagweld a rheoli argyfwng gyfan. Mae argyfwng COVID-19 yn dangos sut y gall mater iechyd cyhoeddus effeithio ar weithrediad priodol pob rhan o gymdeithas Ewropeaidd ”, meddai’r Rapporteur Trillet-Lenoir Véronique (Adnewyddu, FR). “Rwy’n llwyr gefnogi gwneud gweithdrefn prynu ar y cyd ar gyfer cynhyrchion meddygol y safon. Cyn belled ag y mae trafod gyda diwydiant, mae'r UE yn gryfach pan mae'n siarad ag un llais, ar ran yr holl aelod-wladwriaethau ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Cefndir

Fel rhan o adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd, ar 11 Tachwedd 2020, cynigiodd y Comisiwn fframwaith diogelwch iechyd newydd, yn seiliedig ar y profiad o ddelio â'r coronafirws. Mae'r pecyn yn cynnwys a cynnig am reoliad ar fygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd ac cynnig i atgyfnerthu mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd