Cysylltu â ni

EU

Gwneud etholiadau Ewropeaidd yn fwy democrataidd a chyfranogiad rhoi hwb: Ground ei baratoi, yn dweud dau adroddiad y Comisiwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

recommendations_ep_electionsDau fis cyn etholiadau Senedd Ewrop, mae dau adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn yn darparu trosolwg o'r camau pendant a gymerwyd i wneud yr etholiadau hyn hyd yn oed yn fwy democrataidd ac i ddod â gwleidyddiaeth Ewropeaidd yn agosach at ddinasyddion. Mae un adroddiad yn dadansoddi sut y gwnaeth argymhellion y Comisiwn ar gyfer cynyddu tryloywder a dilysrwydd democrataidd yr etholiadau Ewropeaidd, y llynedd (IP / 13 / 215), Wedi eu cymryd gan aelod-wladwriaethau a phleidiau gwleidyddol. Un argymhelliad allweddol oedd nodedig i ofyn i bleidiau gwleidyddol Ewropeaidd i enwebu ymgeiswyr arweiniol ar gyfer swydd y Llywydd y Comisiwn.

Mae ail adroddiad yn edrych ar offeryn cyfathrebu newydd Deialogau Dinasyddion a ddatblygwyd gan y Comisiwn dros y 18 mis diwethaf fel offeryn i hysbysu pobl, adfer ymddiriedaeth mewn sefydliadau Ewropeaidd a chenedlaethol a gwneud dinasyddion yn ymwybodol bod eu llais yn cyfrif yn yr UE. Mae cyhoeddi’r ddau adroddiad hyn yn cyd-fynd â Deialog Dinasyddion Pan-Ewropeaidd a gynhelir ym Mrwsel heddiw (27 Mawrth) gyda mwy na 150 o ddinasyddion yn dod o bob rhan o Ewrop (IP / 14 / 295).

"Rhaid i etholiadau Ewropeaidd fod yn wirioneddol Ewropeaidd. Mae angen i ddinasyddion wybod sut mae eu dewis yn cyd-fynd â'r darlun Ewropeaidd mwy. Am y tro cyntaf yn hanes integreiddio Ewropeaidd, mae dadl wedi cychwyn ynghylch ymgeiswyr sydd wedi'u dynodi'n glir ar gyfer llywyddiaeth y Comisiwn. yw genedigaeth democratiaeth wirioneddol Ewropeaidd, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder, hawliau sylfaenol a dinasyddiaeth. "Ond nid mater o Ddiwrnod yr Etholiad yn unig yw democratiaeth. Mae'n ymwneud â thrafod dyfodol Ewrop gyda phobl ar lefel leol, trwy gydol y flwyddyn. Fe wnaethom gynnal dros 50 o Ddeialogau Dinasyddion ym mhob aelod-wladwriaeth a chanfod bod gan ddinasyddion syched go iawn am drafod materion Ewropeaidd. -o-wynebu gyda gwleidyddion. Yn Ewrop mae angen i ni siarad â'n gilydd, yn hytrach nag am ein gilydd. "

hysbyseb

Paratoi'r tir ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd

Mae mwy na Deialogau 50 wedi cael eu cynnal yn yr holl aelod-wladwriaethau, gyda chomisiynwyr 22 Ewropeaidd sy'n cymryd rhan, fel arfer ochr yn ochr â ASEau a gwleidyddion cenedlaethol, rhanbarthol neu leol.

Cymerodd mwy na 16,000 o ddinasyddion ran yn y Deialogau Dinasyddion, gyda dros 105,000 o bobl yn cymryd rhan trwy ffrwd we fyw a chyfryngau cymdeithasol. Roedd y Dialogues yn ddigwyddiadau drws agored fel y gallai pawb sydd â diddordeb ymuno â'r ddadl. Heddiw y rownd derfynol trwy'r dydd, Deialog Dinasyddion pan-Ewropeaidd, Yn cael ei gynnal ym Mrwsel gyda Llywydd José Manuel Barroso a deg Gomisiynwyr Ewropeaidd gan ddod â chyfranogwyr o Deialogau blaenorol o bob rhan o Ewrop (wylio'r Deialog ar-lein yma).

hysbyseb

Mae adroddiad ar y Deialogau Dinasyddion a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y Deialogau hyn wedi mynd yn bell o ran rhoi wyneb dynol i bolisi'r UE. Mae'r fformat wedi dechrau gwreiddio mewn aelod-wladwriaethau, gyda gwleidyddion cenedlaethol mewn gwledydd fel yr Almaen, Bwlgaria ac Iwerddon yn lansio Deialogau eu hunain.

Mae'r dadleuon agored hyn gyda gwleidyddion Ewropeaidd, cenedlaethol a lleol wedi profi i fod yn ffordd unigryw o ymgysylltu'n uniongyrchol â dinasyddion, ac maent yn rhan o baratoad y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd ym mis Mai. Maent wedi cychwyn dadl lle gallai dinasyddion fynd i'r afael yn uniongyrchol â'u cwestiynau ar ddyfodol polisïau'r Undeb a'r UE i wleidyddion Ewropeaidd a chenedlaethol. Helpodd hyn i droi’r Deialogau yn ddigwyddiadau gwirioneddol Ewropeaidd, gan gyfrannu at ddatblygu Mannau Cyhoeddus Ewropeaidd.

Mae'r angen am ddeialogau o'r fath yn cael ei gadarnhau gan ddinasyddion: Heddiw, mae dau o bob tri Ewropeaidd yn teimlo nad yw eu llais yn cael ei glywed (gweler Atodiad 4) a mynegodd bron i 9 o bob 10 cyfranogwr (88%) yn ystod Deialogau'r Dinasyddion eu dymuniad cryf i cael mwy o Ddeialogau o'r fath (gweler Atodiad 5).

I ategu'r ymdrechion hyn, llawlyfr ar brif hawliau dinasyddion yr UE Oeddech chi'n gwybod: hawliau 10 UE Cipolwg ar yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon, fel y cyhoeddwyd yn y 2013 Adroddiad Dinasyddiaeth yr UE. Mae'r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth am yr hawl i gymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau'r UE, gan gynnwys yr etholiadau Ewropeaidd.

Ei wneud yn wahanol y tro hwn

Ar 12 Mawrth 2013, mabwysiadodd y Comisiwn Argymhelliad yn galw ar bleidiau gwleidyddol Ewropeaidd i enwebu eu hymgeiswyr ar gyfer Llywydd y Comisiwn ac argymell eu bod yn arddangos eu cysylltiad plaid wleidyddol Ewropeaidd. Flwyddyn yn ddiweddarach, mae chwe phlaid wleidyddol Ewropeaidd wedi gwneud eu hymgeiswyr yn hysbys ac yn bwriadu codi ymwybyddiaeth am raglenni eu hymgeiswyr. Mae gwleidyddoli'r etholiadau gyda'r ymgeiswyr gorau wedi derbyn cefnogaeth eang ymhlith dinasyddion hefyd - y diweddaraf Dyfodol arolwg Eurobarometer Ewrop a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn dangos y byddai saith o bob deg Ewropeaid hyd yn oed fynd ymhellach a dweud y dylai'r llywydd y Comisiwn yn cael eu hethol yn uniongyrchol gan ddinasyddion yr UE (gweler Atodiad 3).

Diolch i Gomisiynu gweithredu, aelod-wladwriaethau hefyd yn gyflym trosi rheolau'r UE (Cyfarwyddeb 2013 / 1 / UE) Sydd yn mynd i wneud yn haws i ymgeiswyr i sefyll yn eu Sates aelodau preswyl (IP / 14 / 87). Mae pob aelod-wladwriaethau mabwysiadu'r deddfau trosi a phob un ond un (y Weriniaeth Tsiec yn gweld MEMO / 14 / 241) Eisoes wedi rhoi gwybod deddfau o'r fath i'r Comisiwn.

Mae rhai heriau o hyd: Nid yw galwadau'r Comisiwn am ddiwrnod pleidleisio sengl ledled Ewrop ac i bleidiau gwleidyddol arddangos eu cysylltiadau plaid wleidyddol Ewropeaidd ar y pleidleisiau yn cael eu hystyried yn eang eto. Yn yr achos olaf, mae hyn oherwydd y ffaith nad yw deddfwriaeth etholiadol mewn sawl aelod-wladwriaeth yn caniatáu i bapurau pleidleisio arddangos enwau logos pleidiau gwleidyddol Ewrop.

Bydd y Comisiwn yn llunio adroddiad llawn, gan gynnwys y broses o weithredu ei argymhellion ar ôl yr etholiadau Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad ar argymhelliad etholiadau Ewropeaidd
Adroddiad ar deialogau dinasyddion '
Mwy am Ddeialogau'r Dinasyddion a'r Ddadl ar ddyfodol Ewrop
Dyfodol Ewrop Eurobarometer
Gwefan Is-lywydd Viviane Reding
Dilynwch Is-lywydd Reding ar Twitter: @VivianeRedingEU

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd