Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Mae'r argyfwng y Crimea: Dylanwadu a chanlyniadau ar y gymuned ryngwladol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Kiev-Crimea-Crisis_091045163197Erbyn Vira Ratsiborynska, Dadansoddwr Gwleidyddol, Senedd Ewrop

Mae cymdeithas yn wynebu cyfnod trawsnewidiol ei fodolaeth. Ac esblygiad hwn o gymdeithas yn cael ei ddylanwadu i raddau helaeth gan globaleiddio, rhyng a chyd-ddibyniaeth. Gall gwybodaeth a gwybodaeth yn chwarae rhan hanfodol yn y broses ddeinamig hon, yn enwedig pan fyddant yn cael eu defnyddio fel arfau ar gyfer gwybodaeth anghywir a thrin. rhyfeloedd gwybodaeth wedi dod yn arfau rhyfel i reoli meddyliau a barn pobl. Ac yn aml mae'r wybodaeth a thrin gorlwytho mor fawr ei bod bron yn amhosibl dod o hyd gwybodaeth gytbwys sydd wedi ymrwymo i wirionedd ac yn ddiduedd.

Ond nid dim ond cymdeithas sy'n newid, mae hefyd yn gyfnod o gynnwrf mewn perthynas â chysylltiadau rhyngwladol ac o'r gorchymyn byd. Gall y gorchymyn hwn gael ei newid gan groniad o wahanol ffactorau a hefyd rôl sefydliadau rhyngwladol yn gallu newid ac esblygu. Enghraifft dda am newidiadau o'r fath yn yr argyfwng presennol yn y berthynas rhwng yr UE, yr Unol Daleithiau a'r Wcráin ar un ochr a Rwsia ar yr ochr arall am Wcráin yn Crimea. Nid oes amheuaeth, bod yr argyfwng hwn oedd ac yn cael effaith ragorol ar gysylltiadau rhyngwladol a bod y gorchymyn byd yn ei gyfanrwydd.

hysbyseb

Yn ystod yr argyfwng y Crimea Wcráin, gan ei fod yng nghanol brwydr geopolitical rhwng pwerau byd gwrthwynebu, yn cael trafferth am ei cyfuno wladwriaeth a cyfanrwydd tiriogaethol ac i aros yn unedig yn wyneb gwahanol risgiau a heriau sy'n deillio o gystadleuaeth geopolitical o'r fath. pwerau fyd gwahanol ac actorion rhyngwladol gyda diddordebau wyro yn cymryd rhan yn yr argyfwng hwn ac yn ymladd am ganlyniad yr argyfwng a oedd yn addas iddyn nhw fwyaf. Yn ystod yr argyfwng hwn gweithredoedd rhai chwaraewyr rhyngwladol ac amcanion terfynol sy'n chwaraewyr hyn am ei gyflawni ddim yn aml iawn yn cyd-fynd ac mewn gwirionedd yn aml iawn yn annibynnol ar ei gilydd gan arwain at deadlock gwleidyddol yn ystod y cyfnod cyfan yr argyfwng y Crimea.

Nid yw'r sefydliadau rhyngwladol ac Ewropeaidd yn cael eu heithrio o'r trawsnewidiad hwn ychwaith. newid eu rolau o fod gwarantwyr o heddwch rhyngwladol a sefydlogrwydd yn ôl i ffurfio fframwaith ar gyfer trafodaethau a hyd yn oed ymladd llafar a wadiad syml o ffeithiau gan ddiplomyddion. Yn y Argyfwng y Crimea cynnig ar y sefydliadau rhyngwladol ac Ewropeaidd i gyfryngu a thrafod canlyniadau cadarnhaol rhwng y prif actorion y gwrthdaro ond ni allai wneud breakthrough. Roedd y sefydliadau yn gwneud yr hyn y maent bob amser yn gwneud: mae rhai mabwysiadu un datganiad, argymhelliad a phenderfyniad ar ôl y llall y mae Rwsia ei gondemnio yn gyntaf am ei ymddygiad ymosodol ac yn y pen draw y refferendwm yn y Crimea yn datgan anghyfreithlon.

Mae'r actorion oddi wrth y sefydliadau lunio cyfres o ddatganiadau ac yn aml yn mynd ar dripiau sy'n gweithio i Wcráin ar gyfer y ddau trafodaethau ffurfiol ac anffurfiol. Ddau sefydliad rhyngwladol ac Ewropeaidd ceisio rhoi pwysau ar Rwsia ac yn aml yn gweithio ar tocio yn ôl a lleihau cysylltiadau gyda chynrychiolwyr Rwsia gweithio yn yr un sefydliadau i isafswm. Mae'r holl ymdrechion hyn, fodd bynnag, nid oedd yn arwain at y canlyniad cadarnhaol i'r sefydliadau yn gobeithio am: diwedd ar y gwrthdaro rhwng Rwsia a'r Wcrain a gwarchod Wcráin cyfanrwydd tiriogaethol gyda Rwsia derbyn Crimea fel rhan o Wcráin.

hysbyseb

Ni chyfrannodd y lluoedd a oedd yn aml yn cystadlu yn y sefydliadau ddigon i ddod o hyd i fesurau cymodi a'u hyrwyddo cyn i'r Rwsia refferendwm yn Crimea gael ei rhuthro drwodd gan Rwsia yn erbyn yr holl wrthwynebiad i gyfreithloni. Er bod y digwyddiadau yn y Crimea yn cyflymu o ddydd i ddydd, profodd y ffactor amserlen hir a chymeriad hierarchaidd y sefydliadau yn hollol anaddas ar gyfer y math hwn o argyfwng. Mae wedi dod yn weddol amlwg bod canlyniad gwaith y sefydliadau rhyngwladol ac Ewropeaidd - cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin - wedi methu i ddechrau.

Yn ystod y Argyfwng y Crimea buddiannau gwirioneddol rhai aelod-wladwriaethau ac mae eu actorion wedi dod yn fwy tryloyw nag erioed o'r blaen. Gan fod llawer o aelod-wladwriaethau yn ymladd yn galed ar gyfer canlyniadau yr argyfwng oedd yn addas i'w buddiannau cenedlaethol gorau a bod cadw eu status quo yn y gwrthdaro daeth eu hymddygiad gyrru-log yn fwy amlwg.

Roedd gwahanol swyddi’r aelod-wladwriaethau yn Argyfwng y Crimea a’r cymhellion y tu ôl i’r swyddi hyn yn golygu bod dod o hyd i gonsensws ac felly ganlyniad cadarnhaol yn ymgymeriad mwy na heriol. Dangosodd yr argyfwng yn glir nad yw llawer o aelod-wladwriaethau yn barod nac yn barod i fynd i wrthdaro â Rwsia, yn bennaf oherwydd cymeriad cyd-ddibynnol eu perthynas ag ef - nid yw'n anodd nodi cyd-ddibyniaeth economaidd a dibyniaeth ynni gwahanol aelod-wladwriaethau o Rwsia. fel elfen ganolog yn betruso'r aelod-wladwriaethau hynny i gefnogi gwrthdaro â Rwsia.

Mae'r sefyllfa bresennol yn yr Wcrain yn ganlyniad uniongyrchol i gronni hwn o ffactorau mewnol ac allanol. Roedd gan lawer o'r rhan actorion i ddysgu rhai gwersi mewn geowleidyddiaeth, mae angen i nifer o actorion i ailystyried eu hagwedd a'u polisïau tuag at y Dwyrain Neighborhood neu addasu eu hunain i'r status quo newydd. Yr un peth sydd wedi dod yn amlwg, fodd bynnag, yw bod y byd yn newid a bod newidiadau mawr mewn polisi diogelwch rhyngwladol ac Ewropeaidd ar y gweill. Er mwyn gwrthdroi'r newidiadau hyn byddai angen amser a pharodrwydd o bob ochr. I drawsnewid y polisi diogelwch chwalu i mewn i rhywbeth newydd ac effeithiol a fydd angen llawer o ymdrech, lefel sylweddol uwch o unfrydedd o ran gweithredu a, o'r ddwy ochr, parodrwydd i weithredu ac i symud ymlaen.

Mae'r cyfnod hwn o newidiadau byd-eang yn effeithio ar bob un ohonom, hyd yn oed os ar hyn o bryd efallai na fyddwn yn sylwi newidiadau hyn yn glir iawn yn ein trefn o ddydd i ddydd neu oherwydd bod y materion mwy yn cael eu cuddio gan ffactorau a phryderon beunyddiol mwy dibwys. Ond nid yw hyn yn newid y ffaith bod y newidiadau hyn yn digwydd a'u bod yn dod â poen a siom i rai ohonom tra eu bod yn cael eu gweld fel annog a dadlennol am eraill.

Ond beth bynnag safiad personol un yw, byddai'r rhan fwyaf ohonom yn cytuno y byddai'n well i'r newidiadau hyn ddigwydd heb ddynol, diplomyddol, moesol, economaidd neu golledion eraill. Fel bodau dynol, ein buddiannau sylfaenol yr un fath: i fwynhau harddwch bywyd mewn byd lle mae'r haul yn tywynnu a lle mae pob gymdogion byw gyda'i gilydd mewn heddwch o dan un to mewn tŷ a rennir lle serch hynny pawb yn cael ei ganiatáu i fod yn unigryw.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd