Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Mae dyfodol Ewrop yn y fantol yn yr etholiad hwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Jean-Lambert-474x234Ffotograff: © Hawlfraint Jean Lambert ASE

Ar 22 Mai bydd etholwyr yn pleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd. Gyda dros 50 y cant o ddeddfwriaeth y DU yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd, mae'r etholiadau hyn yn bwysig iawn i fusnesau ac unigolion yn y DU. Yn yr wythnosau yn arwain at yr etholiadau pwysig hyn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau unigryw gan arweinwyr grwpiau'r DU yn nodi eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr UE a pha bolisïau penodol y maent hwy a'u cydweithwyr yn ymladd drostynt yn yr Ewrop. etholiadau. Daw'r ail erthygl o ASE Jean Lambert (Yn y llun), ASE y Blaid Werdd yn Llundain.

Mae siâp Ewrop yn y dyfodol yn y fantol yn yr etholiadau sydd i ddod. Mae llawer o bobl yn teimlo eu bod yn bell oddi wrth yr hyn sy'n digwydd ym Mrwsel, ond mae Senedd Ewrop yn wirioneddol bwysig - a bydd yr ASEau â'u bysedd ar y botymau pleidleisio yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gyfeiriad teithio i'r cyfandir. Byddant yn penderfynu a awn ymlaen i amddiffyn ein hawliau, torri llygredd, ac adeiladu swyddi cynaliadwy yn y dyfodol - neu a ydym yn cropian yn ôl i hen ddyddiau gwael ynni budr, anghydraddoldeb, economi sy'n seiliedig ar ddyled, a llanw cynyddol o senoffobia.

hysbyseb

Fel mudiad byd-eang, wedi'i wreiddio'n lleol, mae Gwyrddion yn credu mewn dinasyddion yn cael mwy o reolaeth ddemocrataidd, ond hefyd mewn undod a chydweithrediad cryf ledled Ewrop ar y materion nad ydyn nhw'n gwybod unrhyw ffiniau. Mae Senedd Ewrop, fel yr unig sefydliad a etholwyd yn uniongyrchol, yn ganolog i wleidyddiaeth yr UE, ac fel rhan o'r pedwerydd grŵp mwyaf mae'r Gwyrddion wedi bod yn rym cadarnhaol dros newid. O gapio taliadau bonws bancwyr i ymladd taflu pysgod, i ddod â chynllun gwarant ieuenctid sy'n gwella rhagolygon swyddi pobl ifanc, mae'r Gwyrddion eisoes yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar draws yr holl feysydd polisi.

Ond mae yna heriau mawr o'n blaenau, a bydd penderfyniadau mawr yn cael eu cymryd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a fydd yn effeithio ar ein hawliau, ein gwasanaethau cyhoeddus, ein swyddi - ac amddiffyn y tir, y môr a'r aer rydyn ni'n eu rhannu. Gallai'r cytundeb masnach rydd (TTIP) sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd gyda'r UDA weld erydiad cyfanwerthol o safonau caled, a gallai fygwth perchnogaeth gyhoeddus ein gwasanaethau cyhoeddus fel y GIG yn y dyfodol. Mae angen ASEau Gwyrdd arnom i frwydro yn erbyn hunan-fuddiannau'r corfforaethau mawr a sicrhau ein bod yn symud i'r cyfeiriad cywir - p'un a yw'n gosod targedau newid hinsawdd cadarn, yn atal y rhuthr am nwy siâl, neu'n amddiffyn ein hawliau a'n rhyddid.

Efallai mai un o ddylanwadau mwyaf cadarnhaol Senedd Ewrop fu ar hawliau dynol. Mae ein senedd a rennir wedi helpu i greu cymdeithas decach i bawb, yn Ewrop ac o amgylch y byd. Adeiladwyd yr Undeb Ewropeaidd ar werthoedd parch at urddas dynol, rhyddid, democratiaeth a chydraddoldeb - ac mae hyn yn rhywbeth i adeiladu arno, nid ei ddinistrio.

hysbyseb

Ond mae'r gwerthoedd hyn yn y fantol yn yr etholiad hwn. Ar ôl blynyddoedd o lymder, rydym wedi gweld rhai gwleidyddion yn ceisio dychryn mewnfudwyr a dinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE am y tlodi a'r anghydraddoldeb dyfnach y mae'r wlad yn eu hwynebu. Nid bai Ewrop, na’n cymunedau rhyngwladol, yw hyn, ond trachwant corfforaethol, bancwyr di-hid, a phenderfyniadau polisi niweidiol sydd wedi’u cynllunio i amddiffyn yr ychydig freintiedig. Mae'r rhethreg senoffobig a oedd unwaith yn warchodfa'r dde eithaf yn dod bron yn brif ffrwd, ac mae hyn yn peri pryder mawr.

Mae perygl y bydd pleidiau de-dde yn ennill tir ledled Ewrop. Gwleidyddion yw'r rhain sy'n esgus siarad dros bobl bob dydd, ond sy'n gweld hawliau gweithwyr a chyflog teg fel moethusrwydd i gael eu datgymalu er budd pŵer corfforaethol. Maent yn gwadu realiti newid yn yr hinsawdd, a byddent yn dinistrio ein planed am elw tymor byr. Byddent yn dileu ein hawl i symud yn rhydd - rhywbeth y mae'r 2.5 miliwn o ddinasyddion y DU sy'n byw mewn mannau eraill yn Ewrop yn ei fwynhau, yn ogystal â'r llu o ddinasyddion o genhedloedd eraill sy'n dewis byw yma. Mae eu rhethreg yn cynhyrfu diffyg ymddiriedaeth a hiliaeth, yn cau ffiniau, ac yn torri dewisiadau - byddwn ni i gyd ar eu colled os ydyn nhw'n ennill.

Arwyddair Ewrop yw undod mewn amrywiaeth - mae angen i ni ddal gafael ar y gwerthoedd y mae'n eu hebrwng ac yn ôl gweledigaeth gadarnhaol ar gyfer dyfodol Ewrop, gyda pharch ac urddas wrth ei wraidd.

I ddilyn Jean Lambert ar Twitter: @GreenJeanMEP
© Hawlfraint Endeavour Public Affairs 2014

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd