Cysylltu â ni

EU

Karel De Gucht: Yr hyn y mae angen i ni wneud gwaith TTIP

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Karel-de-Gucht-bleidlais-IntâY Comisiynydd Masnach Karel De Gucht, yn siarad heddiw (5 Mai) yng Nghynhadledd Gweinidogaeth Economi’r Almaen ar y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP).

"Boneddigion a boneddigesau,

"Fel y byddwch wedi casglu o sylwadau'r Gweinidog Gabriel a'r Llysgennad Froman, mae'r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig yn drafodaeth gymhleth. Mae'n cynnwys masnach mewn cyfeintiau mawr, gwahanol nwyddau a gwasanaethau, gan gyffwrdd ag amrywiaeth o bolisïau'r llywodraeth. Ond i bawb. ei gymhlethdod, mae realiti ymarferol y negodi hwn yn syml:

hysbyseb

"Naill ai rydyn ni'n cyrraedd bargen sy'n creu cyfleoedd newydd go iawn i'r ddwy ochr wrth aros yn driw i werthoedd y ddwy ochr neu byddwn ni'n methu. Mae hynny'n gwneud ein hamcan hefyd yn syml iawn. Sut ydyn ni'n gwneud hyn?

"Yn fy marn i mae'n rhaid i ni wneud tri pheth:

"Yn gyntaf, anelwch yn uchel. Dim ond os yw'r fargen yn y pen draw yn creu llawer o gyfleoedd newydd i gwmnïau fasnachu y bydd pobl yn yr Almaen, gweddill Ewrop a'r Unol Daleithiau yn elwa.

hysbyseb

"Yn ail, cofiwch ein gwerthoedd. Y rheswm y gallwn anelu'n uchel yw oherwydd bod gennym lawer o werthoedd yn gyffredin. Ond rydym hefyd yn gwybod bod gennym wahanol ddewisiadau cymdeithasol ar faterion pwysig. Felly mae angen i'r fargen - a'r negodi - barchu'r gwerthoedd yr ydym ni rhannu a'n hawl i anghytuno.

"Yn drydydd, cydweithiwch. Os ydym am i hyn weithio mae angen bargen arnom sy'n gweithio i bobl ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd.

"Mae hynny'n golygu bod angen ymdrech gydweithredol enfawr arnom o fewn yr Undeb Ewropeaidd, rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Chynrychiolydd Masnach yr UD a hefyd ymhlith y nifer fawr o actorion yn yr UD sydd â rhan yn y fargen hon.

"Gadewch imi gymryd pob un o'r tri phwynt hyn yn eu tro.

"Pam fod yn rhaid i ni anelu'n uchel?

"Mae gan y fargen hon botensial. Gall greu llawer o dwf a swyddi. Gall wella'r dewis i ddefnyddwyr a gostwng y prisiau y mae dinasyddion yn eu talu am gynhyrchion a gwasanaethau. Gall helpu'r UE a'r UD i gynnal ein safle mewn byd sy'n newid. Ond dim ond os ydym yn uchelgeisiol y gall wneud y tri pheth hyn. Dim ond os ydym yn ei gwneud hi'n haws i gwmnïau fasnachu ar draws Môr yr Iwerydd y gall y cytundeb greu twf a swyddi. Mae hynny'n golygu cynyddu mynediad i farchnad Ewropeaidd i gwmnïau Ewropeaidd ... ac i'r gwrthwyneb. Mae angen mynd i'r afael â'r her honno o bob ongl. Rydym am ddileu cymaint o dariffau â phosibl. Mae'r tariffau'n isel ar gyfartaledd ond yn uchel i lawer o allforwyr. Mae gwneuthurwyr cerameg Almaeneg a gwneuthurwyr hufen iâ, er enghraifft, y ddau yn talu dros 20% mewn dyletswyddau ar bob cynnyrch y maent yn ei allforio i'r UD.

"Mae gwell mynediad i'r farchnad i gwmnïau gwasanaethau yr un mor bwysig: mae'n rhaid i chi edrych ar lwyddiant T-Mobile yn yr UD i weld hynny. Mae gwasanaethau hefyd yn cefnogi masnach weithgynhyrchu. Mae mwy na 40% o werth allforion modurol a rheilffordd yr Almaen yn yn cynnwys gwasanaethau - fel dylunio, cyllid a dosbarthu. Ac mae angen i ni sefydlu chwarae teg ym maes caffael cyhoeddus. Yn Ewrop mae tua 31 miliwn o bobl yn gweithio mewn cwmnïau y mae llywodraethau yn gwsmeriaid hanfodol iddynt - cwmnïau fel Siemens neu Hochtief yma yn yr Almaen. mae'r TTIP i greu twf a swyddi sydd eu hangen arno i'w gwneud hi'n haws i'r cwmnïau hynny werthu i lywodraethau ar bob lefel yn y ddwy farchnad. Rwy'n argyhoeddedig: os gwnawn gynnydd cadarn ar bob un o'r tair colofn hyn o fynediad i'r farchnad, y cytundeb yw hybu twf a swyddi.

"Ond nid ydyn nhw'n ddigon. Mae angen i ni hefyd ei gwneud hi'n haws i gwmnïau sy'n gwneud busnes ar draws Môr yr Iwerydd gydymffurfio â rheoliadau Ewropeaidd ac America. Mae costau rheoleiddio yn arbennig o bwysig i'r busnesau bach sy'n ffurfio 30% o allforion yr UE a 99% o'r holl gwmnïau yma. Mae cydymffurfio â rheoleiddio yn aml yn gost sefydlog - sy'n golygu ei fod yn pwyso mwy ar gwmnïau llai na rhai mwy.

"Maent hefyd yn hanfodol i gwmnïau bach a mawr mewn diwydiannau mawr yn yr Almaen fel ceir, cemegau a dyfeisiau meddygol. Felly mae angen i ni ostwng costau rheoleiddio - wrth gadw amddiffyniad rheoliadol - os ydym am i'r sectorau hyn gyflawni eu potensial trawsatlantig.

"Mae hynny'n golygu gwneud i'r rheolau presennol yn y sectorau hyn gydgyfeirio lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd yn golygu sicrhau bod awdurdodau rheoleiddio'r UE a'r UD yn cydweithio'n well yn gynharach ac yn fwy systematig, fel ein bod yn osgoi cymaint â phosibl o rwystrau di-dariff yn y dyfodol.

"Os gallwn wneud yr holl bethau hyn, gallwn ddisgwyl hwb gwirioneddol i'r ddwy economi.

"Bydd pobl hefyd yn elwa o TTIP fel defnyddwyr.

"Gadewch imi egluro:

"Byddai prisiau is yn effeithio ar ystod gyfan o gynhyrchion rydyn ni'n eu mewnforio oddi wrth ein gilydd. Mae rhai o'r cynhyrchion hynny'n nwyddau defnyddwyr - fel dillad a bwyd. Mae eraill yn gydrannau a ddefnyddir i wneud cynhyrchion a brynir yn y pen draw gan ddefnyddwyr. Ond dim ond os byddwn ni yn gostwng prisiau defnyddwyr yn uchelgeisiol ar dariffau a chostau rheoleiddio. Mae'r un peth yn wir am gynyddu dewis defnyddwyr.

"Edrychwch ar y farchnad geir er enghraifft. Er bod ceir Americanaidd ac Ewropeaidd yr un mor ddiogel yn y bôn mae ganddyn nhw wahanol safonau diogelwch ar gyfer sawl rhan o gar - fel seddi, drysau a gwregysau diogelwch. Os ydyn ni'n anelu'n uchel byddem ni'n caniatáu i fwy o geir Americanaidd gael eu cydnabod. fel diogel ar gyfer gyrru Ewrop ... a chydnabod mwy o geir Ewropeaidd fel rhai diogel ar gyfer gyrru yn America - gan roi mwy o ddewis i ddefnyddwyr ynghylch pa fodel y maent am ei yrru. Dyma un enghraifft yn unig.

"Yr enillion olaf o TTIP fyddai cryfhau'r bartneriaeth rhwng y ddwy economi fwyaf yn y byd, a thrwy wneud hynny baratoi ar gyfer byd newidiol yr 21ain ganrif. Ond - fel y byddech chi'n dyfalu efallai - mae hynny hefyd yn gofyn i ni fod yn uchelgeisiol. Un ffaith am economi’r 21ain ganrif yw ei bod yn fwy integredig nag erioed: mae gwerth masnach y byd tua 30% o werth allbwn byd-eang. Mae hynny’n golygu bod rheolau masnach ryngwladol gref, glir yn fwy a mwy pwysig i economïau lleol. mae newidiadau ym mholisïau'r llywodraeth hanner byd i ffwrdd yn Asia yn effeithio ar waledi pobl yn Ewrop a'r UD.

"Mae Sefydliad Masnach y Byd eisoes yn darparu llawer o'r rheolau sydd eu hangen arnom. Ond mae bylchau o hyd. Mae hynny'n arbennig o wir gyda materion rheoliadol. Mae hefyd yn wir am faterion fel sut i drin mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth, neu ynni a deunyddiau crai. allforion neu sut y gallwn ddefnyddio cytundebau masnach i gynnal amddiffyniad hawliau llafur a'r amgylchedd - yr hyn y gallem ei alw'n reolau. Mae rheolau amlochrog da ar y math hwn o faterion yn cymryd llawer o amser i'w cyflawni, os o gwbl, oherwydd eu bod yn gymhleth. Felly, mae gweithio'n ddwyochrog o fewn y TTIP i ddechrau yn llawer haws na gweithio gyda 159 aelod Sefydliad Masnach y Byd, ac os yw'r cytundeb yn cynnwys 40% o economi'r byd, bydd hynny'n sail ar gyfer gwaith yn y dyfodol gyda mwy o bartneriaid.

"Yn fwy na hynny, bydd cydweithio nawr yn ein helpu i gael mwy o ddylanwad yn y trafodaethau hyn yn y dyfodol gyda set ehangach o bartneriaid. Mae cydbwysedd yr economi fyd-eang hefyd yn newid - gyda chynnydd pwerau newydd yn Asia, America Ladin ac yn fuan yn Affrica Efallai mai Tsieina fydd yr economi fwyaf yn y byd cyn bo hir. O ganlyniad, bydd gan yr UE a'r UD lai o bwysau yn y dyfodol nag sydd gennym heddiw. Felly, os ydym am barhau i hyrwyddo'r gwerthoedd yr ydym yn eu rhannu - rheolau agored system fasnachu ar sail neu reolau byd-eang yn seiliedig ar safonau uchel o iechyd, yr amgylchedd, llafur a diogelu defnyddwyr - yna rydym yn cydweithio'n well.

"Oherwydd bod angen i ni anelu'n uchel, mae'n gwbl hanfodol ein bod ni'n llwyddo yn ein hail her: amddiffyn ein gwerthoedd. Ni fydd Ewropeaid nac Americanwyr yn cytuno i fargen o uchelgais o'r fath os yw hynny'n golygu aberthu egwyddorion y maen nhw'n eu caru. Synnwyr cyffredin yn unig yw hynny. Mae un set o egwyddorion yn ymdrin â gwerthoedd democratiaeth a thryloywder. Mae'n rhaid i'r ffordd rydyn ni'n rhedeg y trafodaethau hyn ymateb iddyn nhw. Mae pobl yn dymuno deall yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn ystod y trafodaethau. Ac mae angen craffu a thrafod yn fanwl ar y cytundeb. Dyma'n union beth mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio tuag ato.

"Rydym wedi sicrhau bod mwy o wybodaeth ar gael i'r cyhoedd am y negodi hwn nag unrhyw drafodaethau masnach eraill yn y gorffennol - gyda dogfennau ar bob agwedd ar swyddi'r UE ar gael yn gyhoeddus ar ein gwefan. Rydym hefyd yn cwrdd â phob math o sefydliadau rhanddeiliaid. Mae hynny'n golygu llawer o cwmnïau wrth gwrs - gan eu bod mewn gwirionedd yn gwneud y fasnach a'r buddsoddiad rydym yn ceisio ei gwneud yn haws. Mae hefyd yn cynnwys sefydliadau defnyddwyr ac amgylcheddol ac undebau llafur - yr ydym hefyd yn cwrdd â nhw'n rheolaidd: rwyf newydd gael cyfnewid dwfn gyda'r Bwndel Deutsche Gewerkschafts. rydym hefyd wedi ymgynghori â'r grwpiau hyn - a dinasyddion preifat - yn ysgrifenedig. Cyn i'r sgyrsiau gychwyn, cynhaliom dri ymgynghoriad ar-lein. Ac ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori â'r cyhoedd ar un o'r materion mwyaf sensitif yn y sgyrsiau hyn - amddiffyn buddsoddiad. Yn bwysicaf oll, rydym yn gweithio yn agos gyda Senedd Ewrop a chyda'r Gweinidog Gabriel a'i 27 cymar yn y Cyngor. Rhoddodd llywodraethau cenedlaethol ein mandad i drafod a ninnau wedi cynnal dros 40 o wahanol gyfarfodydd gyda’u cynrychiolwyr ers i’r trafodaethau ddechrau ym mis Gorffennaf y llynedd.

"Mae Senedd Ewrop wedi sefydlu grŵp i fonitro'r trafodaethau hyn sy'n cynnwys Cadeiryddion holl bwyllgorau'r Senedd - gan gynnwys ar yr amgylchedd a diogelu defnyddwyr. Mae'r Comisiwn wedi cynnal mwy na 15 cyfarfod ffurfiol gyda'r grŵp hwn a grwpiau eraill yn y Senedd ers y rhain. Yn hanfodol, ar ddiwedd y broses, bydd angen i Senedd Ewrop a'r aelod-wladwriaethau archwilio, dadlau a chymeradwyo'r canlyniad - os ydynt yn cytuno ag ef. Felly bydd y penderfyniad terfynol yn gwbl ddemocrataidd. I grynhoi: Ni nid ydynt mewn proses o 'Geheimverhandlungen' ond yn cyfnewid yn gyson â sefydliadau etholedig yr Undeb a'r cyhoedd i wneud yn siŵr ein bod yn gallu cyflwyno bargen ar y diwedd sy'n cadw ein gwerthoedd.

"Y tu hwnt i werth democratiaeth a thryloywder rydym hefyd yn ymwybodol iawn o ddewisiadau cymdeithasol, megis amddiffyn defnyddwyr a'r amgylchedd. Mae'r UE a'r UD yn credu yn yr egwyddorion hyn. Mae defnyddwyr America ac Ewrop yn anadlu rhywfaint o'r aer glanaf, yn gyrru rhai o'r ceir mwyaf diogel ac yn gallu cyrchu'r meddyginiaethau a'r dyfeisiau meddygol mwyaf arloesol, mwyaf diogel yn unrhyw le yn y byd. Felly mae angen i'r ddau ohonom sicrhau nad oes unrhyw beth yn y cytundeb hwn yn tanseilio amddiffyniadau presennol neu ein gallu i lunio deddfau newydd i amddiffyn dinasyddion yn y dyfodol.

"Mae rhai pobl yn amau ​​bod hyn yn bosibl. Maen nhw'n awgrymu na allwn ni dorri costau heb dorri corneli. Ond yn syml, nid yw hynny'n wir. Gadewch imi roi enghraifft i chi: Meddyginiaethau.

Heddiw, mae'n rhaid i ffatrïoedd fferyllol yn yr Almaen sydd am werthu yn yr UE a'r UD gael eu harchwilio ddwywaith - gan awdurdodau'r Almaen a'r UD. Gallai hynny wneud synnwyr pe bai rheolau diogelwch ffatri yr ochr arall i Fôr yr Iwerydd yn wahanol. Ond maen nhw'r un peth ar gyfer y ddwy farchnad! Felly dim ond dyblygu ymdrechion yw hyn nad yw mewn gwirionedd yn gwella diogelwch o gwbl. Dyma'r math o reol rydyn ni'n ei thargedu yn TTIP. Ar yr un pryd, mae'n rhaid i ni gydnabod y byddwn weithiau'n anghytuno. Ac os byddai pontio'r bylchau hynny yn gofyn i ni gefnu ar ein gwerthoedd yna ni fyddwn yn ei wneud. Rwyf wedi gwneud yn glir iawn er enghraifft na fydd cyfraith yr UE ar gig eidion hormonau a bwydydd a addaswyd yn enetig yn newid o ganlyniad i'r fargen hon. Mae'r ddadl ar amddiffyn buddsoddiad hefyd yn rhan bwysig o'r darlun hwn. Yr hyn yr ymddengys bod llawer o bobl yn ei gredu yw mai nod yr UE a'r UD yma yw creu system lle gall cwmnïau siwio i rwystro unrhyw reoliad nad ydyn nhw'n hoffi'r edrychiad ohono. Ond nid yw hynny'n wir. Yr hyn yr wyf yn ceisio ei wneud yw sicrhau bod y cytundeb hwn yn annog buddsoddiad i greu swyddi ond hefyd ein bod yn dechrau tynhau'r system bresennol o 1400 o gytuniadau buddsoddi dwyochrog.

"Mae'n ymddangos bod rhai cwmnïau eisiau ymestyn ystyr y rheolau presennol y tu hwnt i'w pwrpas gwreiddiol. Rwyf am atal hynny rhag digwydd - ac rwyf am gael cymorth a chyngor y cyhoedd ar sut i wneud hynny - a dyna pam rydym wedi lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus .

"Y trydydd gwerth y mae angen i ni ei amddiffyn yw preifatrwydd. Mae diogelu data yn hawl sylfaenol yn yr Undeb Ewropeaidd, felly ni all y cytundeb hwn wneud dim i'w danseilio - yn gyfreithiol neu'n foesol. Dyna'n union sut rydyn ni'n gweithio. Rydyn ni'n ceisio hwyluso masnach. yn yr economi ddigidol sydd mor bwysig ar gyfer ein dyfodol. Ond ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth i newid hawliau Ewropeaid i breifatrwydd. Peidiwch â'm cael yn anghywir - mae materion rhwng yr UE a'r UD i'w datrys. Ond mae angen iddynt gael eu datrys. i fynd i'r afael ag ef y tu allan i fframwaith y sgyrsiau hyn.

"Hyd yn oed os yw amcan TTIP yn syml, bydd ei gyflawni yn dipyn o swydd. Dyna pam mae cwrdd â'n trydydd her mor bwysig: Gwneud yn siŵr bod yr holl bobl sy'n cymryd rhan yn gweithio ar y cyd. Yn Ewrop sy'n cynnwys y Comisiwn Ewropeaidd, 28 o lywodraethau cenedlaethol, Senedd Ewrop a'r ystod gyfan o randdeiliaid sy'n gweld diddordeb yn y fargen hon. Yn yr Unol Daleithiau, mae'n golygu nid yn unig Llysgennad Froman, ond hefyd ddau dŷ'r Gyngres y 50 gweinyddiaeth wladwriaeth, a'r rhanddeiliaid ar eu hochr nhw. Bydd hynny'n gymhleth wrth gwrs. Na all llawer o bobl ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd gytuno ar bopeth o bosibl. Ond yr hyn y gallwn gytuno arno, rwy’n credu, yw bod bargen sydd o fudd i ni mewn cymaint o ffyrdd - yn economaidd ac yn strategol - bargen sy’n amddiffyn a hyd yn oed yn cryfhau ein gwerthoedd ar gyfer y dyfodol - yn ein holl fuddiannau. Ac rwy’n credu hynny bydd argyhoeddiad a rennir yn sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn sydd ei angen i'w gyflawni. Hoffwn ddiolch i'r Gweinidog Gabriel am ddarparu cyfle gwych i ddyfnhau'r pwyntiau hyn gyda chi ymhellach. "

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd