Cysylltu â ni

Blogfan

Partneriaeth Dwyrain UE: anghysondebau Striking

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

12159949866_6189644767_bGan Colin Stevens.

Daeth persbectif difrifol y dirwasgiad i’r UE i ben â’r ddadl ar y posibilrwydd o sancsiynau economaidd yn erbyn Rwsia. Ni wnaeth y Comisiynydd Siim Kallas friwio'i eiriau, wrth dynnu sylw y byddai unrhyw reslo pellach yn achosi cryn ddifrod i wladwriaethau'r UE, ar ben hynny y byddai rhai ohonynt, fel Cyprus neu'r Ffindir, yn fwy agored i niwed nag eraill.

Roedd y cyfrifiadau manwl hyn yn tymheru'r 'mesurau cyfyngol' yn erbyn Rwsia yn yr ail gam, fel y'i gelwir, gan dargedu unigolion "sy'n gyfrifol am ansefydlogi" yr Wcráin. Ar drothwy cyngor gweinidogion tramor ar 12 Mai, dwyshaodd diplomyddion eu hymdrechion i godi effeithiolrwydd cyfyngiadau sydd eisoes yn bodoli.

hysbyseb

Yn ôl Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Herman van Rompuy, roedd y mesurau unigol yn fach iawn, ond fe wnaethant gyflawni "canlyniad rhagorol", gan aros mewn arddull glasurol Ewropeaidd o 'bwer meddal' ar y naill law, ond gan awgrymu pwysau sylweddol ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar y arall.

Fodd bynnag, nid yw'r moliannau ynghylch doethineb strategaethau'r UE yn cael eu rhannu'n gyffredinol: mae sêl yr ​​UE wrth geisio datrys gwrthdaro Wcrain yn gwneud i fenter Partneriaeth y Dwyrain ymddangos yn fwyfwy dryslyd. Fe'i lansiwyd yn 2009, a'i nod oedd gwella cydweithrediad agosach ag Armenia, Azerbaijan, Belarus, Gweriniaeth Moldofa a'r Wcráin, gan symud ymlaen tuag at sefydlogrwydd, diogelwch a ffyniant. Ond mae symudiadau tuag at ffyniant yn parhau i gael eu rhwystro gan broblemau diogelwch annatod cymdogion y Dwyrain.

Ers cwymp yr Undeb Sofietaidd, mae Ewrop wedi gweld gwrthdaro arfog hirfaith pellach ar seiliau ethnig a thiriogaethol sydd wedi'u harneisio i raddau, ond heb eu datrys. Mae'r gwledydd dan sylw yn parhau i fod dan anfantais gan botensial lleihau datblygiad economaidd am resymau amlwg - heb gytuniadau heddwch, mae cleddyf Damocles yno bob amser.

hysbyseb

Er bod gan yr holl wrthdaro mewn gweriniaethau ôl-Sofietaidd lawer yn gyffredin, wedi'u gwreiddio fel y maent yn methiant y drefn Gomiwnyddol, cânt eu trin bron yn unigol gan yr UE - ni fu polisi, strategaeth na strategaeth 'gwrthdaro rhewedig' clir hyd yn oed fframwaith i arfer dylanwad Ewropeaidd i ddod o hyd i atebion teg.

Mae'r tiriogaethau ymbellhau, a ddelir gan symudiadau ymwahanol yn Abkhazia, Nagorno-Karabakh, De Ossetia a Transnistria wedi tanseilio cyfanrwydd tiriogaethol y gwledydd yn eu ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol, ond mae'r gwrthdaro hyn wedi cael ei drin yn wahanol, hyd yn oed ar sail achos wrth- sail achos o fewn un prosiect Partneriaeth.

Mewn rhai achosion, fel Nagorno-Karabakh, roedd yr UE yn dibynnu i raddau helaeth ar weithgareddau grŵp Minsk - mewn eraill, yn yr un ardal ddaearyddol yn y Cawcasws, gwrthdaro Abkhazia a De Ossetia, arferodd yr UE ddylanwad uniongyrchol yn ystod y Ffrancwyr. llywyddiaeth.

Fodd bynnag, fe wnaeth y digwyddiadau diweddar yn yr Wcrain lethu tirwedd gyfan polisi partneriaeth Dwyrain yr UE, gan nad oedd unrhyw wrthdaro arall yn y gofod ôl-Sofietaidd wedi ennyn lefel debyg o ymglymiad yr UE - 'rhestr ddu' y prif swyddogion, gwleidyddion a newyddiadurwyr wedi'u gwahardd rhag mynd i mewn yr UE am gamau sy'n "tanseilio neu'n bygwth cyfanrwydd tiriogaethol, sofraniaeth ac annibyniaeth yr Wcráin", yr asedau'n rhewi ac yn cadw'r sefyllfa dan fonitro cyson - nid yw'r rhain wedi cael eu harfer o'r blaen yn unrhyw un o'r 'gwrthdaro rhewedig' yn yr ôl-Sofietaidd. arena hyd yn hyn.

Mae'r egni hwn gan yr UE dros ddatrys gwrthdaro yn yr Wcrain yn gadael argraffnod clir ar bolisi Partneriaeth y Dwyrain, gan ei fod yn dod yn fwyfwy afreolus, gan adael gwledydd cymdogion y Dwyrain yn ddryslyd. Mae osgled y strategaethau sy'n delio â'r gwrthdaro mewn gofod ôl-Sofietaidd yn dod yn wirioneddol aruthrol, wedi'u lliwio mewn gwahanol arlliwiau, dwyster a moddolion, gan arwain at gronni dim byd ond edifeirwch gan gymdogion y Dwyrain sydd wedi bod yn dioddef o 'wrthdaro rhewedig' degawdau.

Gallai rhaniad o ynni a fuddsoddwyd mewn datrys argyfwng yn yr Wcrain, a gymhwysir i ddatrys y 'gwrthdaro wedi'i rewi', agor dyfodol cwbl newydd ar gyfer iachâd yr hen glwyfau ôl-Sofietaidd.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd