Cysylltu â ni

EU

Araith: 'Symud tuag at gydwybod yn Ewrop'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd José Manuel Barroso (PICTured)
Mynd i'r afael yng Ngholeg Natolin Ewrop
Warsaw, 9 2014 May

"Noswaith dda pawb,

"Yn gyntaf, gadewch imi ddiolch i'n gwesteiwr Rheithor Coleg Ewrop, Jörg Monar ac Is-reithor Coleg Ewrop yn Natolin, Ewa Ośniecka - yn ogystal â Phennaeth Cynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yng Ngwlad Pwyl, Ewa Synowiec - am eu geiriau caredig o groeso.

hysbyseb

"Mae'n hyfryd bod yn ôl i gampws Natolin Coleg Ewrop yn enwedig wrth i ni ddathlu diwrnod Ewrop

"Mae hanes Coleg Ewrop a hanes integreiddio Ewropeaidd yn wir ddwy ochr i'r un geiniog. Ac mewn sawl agwedd gallwn hyd yn oed ystyried bod Coleg Ewrop yn un o flaenwyr yr Undeb Ewropeaidd, nid yn unig fel rydyn ni'n ei wybod. heddiw, ond fel y gallai ddod yfory.

"Mor gynnar â Chyngres yr Hâg ym mis Mai 1948, a gafodd ei gynnull gyda'r amcan penodol o hyrwyddo Ewrop unedig; cynigiodd yr awdur, hanesydd, a diplomydd Sbaenaidd Salvador de Madariaga sefydlu coleg lle mae prifysgolion yn graddio o lawer o wahanol wledydd, rhai dim ond ychydig amser cyn rhyfel gyda'i gilydd, a allai astudio a chyd-fyw.

hysbyseb

"Ddwy flynedd yn ddiweddarach, agorwyd Coleg Ewrop yn Bruges gan yr dealluswr mawr Henri Brugmans, ei Rheithor cyntaf. A phedwar degawd yn ddiweddarach, ychydig ar ôl cwymp Wal Berlin, agorwyd campws Natolin mor gynnar â 1992 â hynny yw 12 mlynedd cyn ehangiad mwyaf yr UE.

"Mae hwn, rwy'n credu, yn ddarlun dadlennol o bŵer syniadau a diwylliant wrth adeiladu undod Ewropeaidd. Mae'r dyhead i undod Ewropeaidd yr un mor hen â hanes Ewrop ei hun. Mae wedi dioddef llawer o rwystrau ond profodd i fod yn anorchfygol. Mae wedi cael ei hyrwyddo’n ddiflino gan ddeallusion Ewropeaidd dros y canrifoedd. Yn y pen draw trodd y broses integreiddio Ewropeaidd y dyhead deallusol hwn yn realiti gwleidyddol, economaidd a sefydliadol.

"Ac rwy'n llwyr werthfawrogi bod hyrwyddiad presennol Coleg Ewrop wedi dewis cael ei enwi ar ôl yr athronydd Ffrengig Voltaire a amddiffynodd weledigaeth literaria Respublica Ewropeaidd lle gallai holl ddeallusion Ewrop gwrdd a chyfnewid syniadau ar sail cred a rennir yn gwerthoedd yr Oleuedigaeth.

"Mae hon yn ddelfrydol rydych chi'n ei chadw'n fyw. Ac ar adeg pan mae risgiau o ddarnio Ewropeaidd ac ymddangosiad llinellau rhannu newydd yn Ewrop yn cael eu trafod yn eang rydych chi'n anfon neges glir a phwerus ar undod Ewropeaidd.

"Pan ymwelais ddiwethaf â champws Natolin ym mis Medi 2011, i draddodi araith agoriadol y flwyddyn academaidd newydd, roedd Cadeirydd Gwareiddiad Ewropeaidd Bronisław Geremek newydd gael ei urddo. A chofiaf imi gofio ar yr achlysur hwn fod yr Athro Geremek, yn aralleirio’r Eidal. Arferai Massimo D'Azeglio ddweud: "Rydyn ni wedi gwneud Ewrop, nawr mae'n rhaid i ni wneud Ewropeaid." Dyma'n union y mae Coleg Ewrop wedi bod yn cyfrannu ato ers dros hanner canrif bellach.

"Yn wir pwrpas Coleg Ewrop yw nid yn unig i fyfyrwyr o bob rhan o Ewrop astudio gyda'i gilydd ond hefyd i fyw gyda'i gilydd.

"Mae astudio gyda'n gilydd yn allweddol i hyrwyddo rhagoriaeth, i ysgogi cyfnewid syniadau ac arferion gorau. Heblaw achos penodol Coleg Ewrop, mae gan raglenni i hyrwyddo symudedd dysgu trawswladol, megis rhaglen Erasmus neu Gymrodoriaethau Marie Skłodowska-Curie. profwyd ei fod yn llwyddiant mawr, gan helpu pobl i gaffael y sgiliau newydd y bydd eu hangen ar gyfer swyddi yfory. Mae hefyd yn helpu i ddeall heriau amrywiol a chydberthynol byd globaleiddiedig heddiw yn well.

"Ac mae cyd-fyw yn allweddol i hyrwyddo parch a chyd-ddealltwriaeth. Mae'n cyfrannu at lunio hunaniaeth Ewropeaidd yn seiliedig ar undod mewn amrywiaeth. Mae'n helpu i fod yn driw i egwyddor Immanuel Kant bod hanfodion moesoldeb yn cael eu 'cyffredinoli' er mwyn yn berthnasol i bawb, neu ei eiriau ei hun: 'Gweithredwch fel eich bod chi'n trin dynoliaeth, p'un ai yn eich person eich hun neu ym mherson rhywun arall, bob amser fel diwedd a byth fel modd yn unig.'

"Mae hyn yn cyfrannu at greu ymdeimlad dwfn o undod a chydsafiad. A dyma hanfod yr Undeb Ewropeaidd yn sylfaenol: canologrwydd yr unigolyn, undod a thynged a rennir.

"Mae undod yn amlwg yn air sydd â chyseinedd arbennig yma yng Ngwlad Pwyl; y wlad lle cychwynnodd ton o ryddid yn iard longau Gdansk, dan faner Solidarność, a ddaeth i ben trwy oresgyn gormes, gan ryddhau miliynau o bobl, nid yn unig yng Ngwlad Pwyl. , ond ar draws Canol a Dwyrain Ewrop ac yn y pen draw yn agor y ffordd i ailuno Ewrop.

"Ac rwyf mor falch o fod gyda chi heddiw gan ein bod hefyd yn dathlu 10 mlynedd ers ehangu'r UE yn 2004. Gellir dadlau mai hwn oedd y cam olaf a phendant i ddileu creithiau Llen Iran oddi ar fap Ewrop. Fel y Pab John Paul Dywedodd II bryd hynny: "Roedd Ewrop yn gallu anadlu eto gyda'r ddwy ysgyfaint."

"Mae ehangu i wledydd Dwyrain a Chanol Ewrop wedi helpu i gywiro anghyfiawnder hanesyddol difrifol. Ac yn fwy cyffredinol mae polisi ehangu'r UE wedi profi i fod yn un o'r offerynnau pwysicaf ar gyfer diogelwch Ewropeaidd, gan ymestyn maes heddwch a ffyniant, rhyddid a democratiaeth. Mae wedi cryfhau safle'r Undeb Ewropeaidd fel chwaraewr economaidd a gwleidyddol byd-eang. Mae ehangu wedi gwneud Ewrop yn fwy sefydlog a chryfach. Ac mae'n amlwg bod Gwlad Pwyl yn achos o bwynt.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi elwa'n fawr o esgyniad Gwlad Pwyl. A gadewch imi bwysleisio yn benodol ymrwymiad dwfn Gwlad Pwyl i achos yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi profi i fod yn ased pwerus i'r Undeb Ewropeaidd gan fod yn rhaid inni wynebu'r argyfwng ariannol, economaidd a chymdeithasol gwaethaf. ers dechrau integreiddio Ewropeaidd.

"Jerzy Buzek a ddaeth yn arlywydd cyntaf Senedd Ewrop o'r aelod-wladwriaethau newydd fel y'u gelwir.

"Diolch i gyfuniad effeithlon iawn o bragmatiaeth a brwdfrydedd Ewropeaidd, Llywyddiaeth Gwlad Pwyl 2011 Cyngor yr Undeb Ewropeaidd a helpodd i ddod o hyd i atebion pendant i symud ymlaen Ewrop gryfach, fwy unedig ac agored. Cymerwyd penderfyniadau sylfaenol wedyn cryfhau llywodraethu economaidd Ewropeaidd a osododd y sylfeini ar gyfer adeiladu unrhyw ddiwygiadau pellach. Gwnaethpwyd popeth i amddiffyn sefydlogrwydd ardal yr ewro wrth warchod cyfanrwydd yr Undeb Ewropeaidd yn ei gyfanrwydd. Roedd hefyd o dan Arlywyddiaeth Gwlad Pwyl. ein bod wedi llofnodi Cytundeb Derbyn ein 28ain Aelod-wladwriaeth, Croatia.

"Yn olaf, y Comisiynydd Lewandowski yr arweiniodd ei ymrwymiad a'i sgiliau at gasgliad llwyddiannus un o'r trafodaethau mwyaf heriol a hanfodol ar gyfer ein dyfodol: cyllideb Ewropeaidd 2014-2020.

"Ond mae Gwlad Pwyl hefyd wedi elwa'n fawr o ymuno â'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r economi a'r wlad gyfan wedi cael eu newid a'u moderneiddio y tu hwnt i'r disgwyliadau.

"Gadewch imi roi ychydig o ffigurau dywedadwy ichi: tyfodd CMC Gwlad Pwyl 48.7%, crëwyd 2 filiwn o swyddi, gostyngodd nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol 7 miliwn, codwyd 1.3 miliwn allan o dlodi, 36,000 km o mae gweithfeydd trin carthffosiaeth wedi'u hadeiladu ac mae 673 km o draffyrdd wedi'u hadeiladu.

"Mae'r polisi cydlyniant, sef polisi cydsafiad Ewropeaidd rhagoriaeth par, wedi chwarae rhan allweddol wrth gyflymu moderneiddio'r wlad o ehangu ei seilweithiau a datblygiad ei sector amaethyddol i sefydlu miloedd o gyn-ysgolion newydd a'r creu labordai cyfrifiadurol mewn dros hanner ysgolion Gwlad Pwyl. Rhwng 2009 a 2011 ariannodd y polisi cydlyniant fwy na hanner buddsoddiad cyhoeddus Gwlad Pwyl. Ac ers 2009 Gwlad Pwyl fu prif fuddiolwr net cyllideb yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae hyn ymhell o fod yn ddim ond cwestiwn o faint rydych chi'n ei dderbyn mae hwn hefyd - ac yn bwysicach fyth - yn gwestiwn o sut rydych chi'n defnyddio'r hyn rydych chi'n ei dderbyn. Ac mae'n rhaid i mi ddweud bod Gwlad Pwyl fywiog a phwrpasol wedi gwneud defnydd llawn o'r trawsnewidiol. pŵer Ewrop i wella ei hun.

"Yn olaf, gadewch imi ychwanegu bod yr Wcráin ym 1990 ar y blaen i Wlad Pwyl mewn CMC cyffredinol a CMC y pen. Mewn 20 mlynedd, daeth cyfanswm CMC Gwlad Pwyl deirgwaith yn fwy na chyfradd yr Wcráin. Mae Gwlad Pwyl bellach wedi'i dosbarthu fel economi incwm uchel, a cyflawniad rhyfeddol dros ddau ddegawd, sy'n dangos bod yr integreiddio economaidd yn yr Undeb Ewropeaidd dros y degawd diwethaf wedi bod yn fecanwaith effeithiol wrth hyrwyddo cydgyfeirio.

“Yn sicr, dyma rai o’r rhesymau pam y gwnaeth pobl Wcrain y dewis clir a dilys o gefnogi cysylltiad gwleidyddol agosach ac integreiddio economaidd gyda’r Undeb Ewropeaidd: oherwydd eu bod yn dymuno byw bywyd gwell a mwy gweddus mewn gwlad fwy democrataidd a mwy rhydd.

"Y paradocs yw, gan fod miloedd o bobl yn ein cymdogaeth agos a hefyd ymhell y tu hwnt yn edrych arnom fel ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer eu dyfodol eu hunain; rydym yn Ewrop yn rhy aml yn wynebu diffyg hyder: diffyg hyder yn ein cryfderau ein hunain a sgiliau; diffyg hyder yn y dyfodol ei hun. Mae'n amlwg bod teimlad cynyddol o ddieithrio ymhlith dinasyddion Ewropeaidd, ac rydym hyd yn oed yn gweld dadrithiad cynyddol ymhlith pobl o blaid Ewrop, ond os ydym am ddiogelu heddwch a ffyniant i ddinasyddion mae angen Ewrop arnom yn llawer mwy ymwybodol ac yn fwy parod i daflunio ei ddylanwad a'i rym yn y byd.

"Nid yw'n ddigon dweud ein bod ni, Ewropeaid, yn rhannu tynged gyffredin! Mae ymdeimlad o berthyn i Ewrop, i gymuned o werthoedd, diwylliant a diddordebau, yn hanfodol i greu'r tynged gyffredin honno.

"Heddiw mae Ewrop yn wahanol iawn i'r hyn ydoedd ym 1950 pan oedd integreiddio Ewropeaidd yn ymwneud â diogelu heddwch a ffyniant yn rhan rydd Ewrop; yn wahanol iawn hefyd i'r hyn ydoedd ar ddiwedd yr 1980au a hyd yn oed y 1990au.

"Bellach mae gan Ewrop ddimensiwn gwirioneddol gyfandirol ac allgymorth byd-eang, ac mae grymoedd globaleiddio wedi arwain at ddimensiwn newydd o gyd-ddibyniaeth sy'n effeithio ar bob gwlad Ewropeaidd a phob dinesydd Ewropeaidd. Mae esblygiadau byd-eang y gorffennol a'r presennol yn ein gorfodi i addasu.

"Dros y degawd diwethaf, wrth i rymoedd integreiddio droi allan i fod yn gryfach na grymoedd y chwalu, mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd wedi symud i lefel uwch o aeddfedrwydd gwleidyddol a sefydliadol. Ond ni allwn gymryd yr hyn sydd gennym heddiw yn ganiataol. Beth. mae angen cydgrynhoad arnom heddiw os yw am ddioddef. Ac mae hyn yn gofyn am ymdeimlad clir o bwrpas, syniad clir o'r angen am Ewrop.

"Fel y dywedodd y Prif Weinidog Tadeusz Mazowiecki: 'Fe allwn ni fod yn wahanol, gallwn anghytuno, ond allwn ni ddim casáu ein gilydd.' Rhaid i'r cam nesaf i Ewrop ei gymryd ddechrau a dod oddi wrth y bobl. Nawr, mae angen gwneud y consensws yn eglur. Mae angen dadl wirioneddol arnom, fel nad ydym yn ei gadael i'r eithafion gwleidyddol yn unig. i'w gael yn y drefn iawn a pheidio â rhoi'r gert o flaen y ceffyl.

"Ni ddylid archwilio'r prif heriau o'n blaenau yn gyntaf o bwynt newid y cytuniad. Cyn i ni drafod manylion technegol cytundeb arall eto mae'n rhaid i ni ateb y cwestiwn sylfaenol i wybod pa fath o gymundeb yr ydym yn ei gydnabod yn ôl yr angen. Felly mae'n rhaid i ni drafod yn gyntaf y roedd angen gwleidyddiaeth, yna'r polisïau sydd eu hangen a dim ond yn drydydd, y cwrteisi sydd ei angen i gyflawni'r ddau gyntaf.

"Rhaid i ni ddechrau o weledigaeth gyffredin ar yr hyn yr ydym am ei wneud gyda'n gilydd ac mae angen dull cydweithredol arnom hefyd. Nid cystadleuaeth harddwch yw hon. Nid yw hyn yn ymwneud â gwladoli llwyddiannau a methiannau Ewropeaiddoli. Mae hon yn gêm ar y cyd â chyfrifoldeb ar y cyd a chyfunol nid yw'n gêm sero swm.

"Annwyl ffrindiau,

"Gadewch imi gloi trwy bwysleisio eto mai'r hyn sydd ei angen fwyaf heddiw yw arweinyddiaeth, a pherchnogaeth ar gyfer y prosiect Ewropeaidd ac ohono. Mae rhagwelediad, ewyllys wleidyddol a phŵer perswadio yn dal i wneud y gwahaniaeth rhwng siapio ein dyfodol a gadael iddo gael ei siapio gan eraill.

“Yn ystod y broses hon gallem hefyd roi ateb i bwynt Salvador de Madariaga pan ddywedodd fod Ewrop“ eisoes yn gorff ac yn enaid, nid yn gydwybod eto. ”Mae sut i greu’r ymwybyddiaeth hon yn parhau i fod yn dasg inni am y blynyddoedd i dewch yn dasg i chi, arweinwyr Ewrop yn y dyfodol sydd wedi cael y fraint fawr o gael eich hyfforddi yng Ngholeg Ewrop. Rwy'n hyderus y byddwch chi'n ei gyflawni!

"Diolch i chi am eich sylw."

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd