Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Fy ngweledigaeth - Cymru annibynnol wrth galon UE ddiwygiedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Jill-Evans-474x234Ffotograff: © Hawlfraint Jill Evans ASE

Ar 22 Mai bydd etholwyr yn pleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd. Gyda mwy na 50% o ddeddfwriaeth y DU yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd, mae'r etholiadau hyn yn bwysig iawn i fusnesau ac unigolion yn y DU. Yn yr wythnosau yn arwain at yr etholiadau pwysig hyn, rydym yn cyhoeddi cyfres o erthyglau unigryw gan arweinwyr grwpiau'r DU yn nodi eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr UE a pha bolisïau penodol y maent hwy a'u cydweithwyr yn ymladd drostynt yn yr etholiadau Ewropeaidd. . Daw'r bumed erthygl o ASE Plaid Cymru Jill Evans (Yn y llun). I ddilyn Jill Evans ar Twitter: @JillEvansMEP

Rwyf wedi bod yn ASE i Gymru er 1999. Mae llawer wedi newid ers yr amser hwnnw ond mae llawer o gyfleoedd ar gyfer diwygio go iawn wedi'u colli hefyd. Ar adeg pan mae pobl yn teimlo bod yr UE yn fwy pell nag erioed, mae'n hanfodol ein bod ni'n cael dadl resymegol ac agored am ei ddyfodol. Yn yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni yn y DU, mae hynny wedi bod yn amhosibl hyd yn hyn. Ond mae'n rhaid i ni geisio disodli'r codi bwganod a'r camddealltwriaeth â dadansoddiad go iawn o'r hyn sydd er ein budd gorau.

hysbyseb

Mae Cymru yn elwa o aelodaeth o'r UE ac mae'r UE yn elwa o gael Cymru o fewn ei ffiniau. Nod Plaid Cymru yw i Gymru ddod yn aelod-wladwriaeth ynddo'i hun. Fel aelod annibynnol, byddai gan Gymru naw neu ddeg ASE yn hytrach na'r pedwar cyfredol. Byddai gennym Gomisiynydd a'r cyfle i ddal llywyddiaeth y Cyngor a fyddai'n caniatáu inni gael mwy o reolaeth dros agenda a blaenoriaethau'r Cyngor a mwy o ddylanwad mewn trafodaethau ar ddeddfwriaeth. Yn anad dim, byddai pleidlais Cymru yn y Cyngor yn cael ei bwrw er budd Cymru gan weinidog o Gymru, yn hytrach na gweinidog yn y DU.

Oherwydd bod budd cenedlaethol Cymru yn wahanol i fuddiant y DU. Rydym yn genedl unigryw gyda'n diwylliant a'n hieithoedd ein hunain. Methodd llywodraethau olynol y DU â mabwysiadu polisi rhanbarthol i ddelio â lefelau tlodi a diweithdra a achoswyd gan ddirywiad diwydiant trwm a gweithgynhyrchu. Mewn cyferbyniad, mae polisi rhanbarthol yr UE a amlygir yn y cronfeydd strwythurol yn dal i ddarparu symiau enfawr o gyllid i Orllewin Cymru a'r Cymoedd - tri chwarter y wlad. Ni ddefnyddiwyd y cronfeydd hyn mor effeithiol ag y gallent fod i gryfhau ac adeiladu economi gynaliadwy, ond buont yn amhrisiadwy. Ac eto mae llywodraethau’r DU o bob lliw wedi ceisio dychwelyd cyllid rhanbarthol a fyddai’n ein dwyn o’r undod hanfodol hwn: un o egwyddorion sylfaenol yr UE.

Mae Cymru yn elwa o fod yn yr UE. Rydym yn fuddiolwr net o aelodaeth. Mae dros 42 y cant o fasnach Cymru gyda gwledydd yr UE gyda dros 500 o gwmnïau o Gymru yn allforio dros £ 5 biliwn yn flynyddol i Aelod-wladwriaethau eraill. Mae tua 150,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar y fasnach honno - un o bob 10. Ymhellach, mae aelodaeth y DU o'r UE wedi gweithredu fel man cychwyn i'n galluogi i ffurfio bargeinion masnach gyda gwledydd ledled y byd.

hysbyseb

Y broblem sylfaenol yw, er bod yr UE wedi ennill pwerau ac wedi ehangu, mae wedi methu â dod yn fwy agored a mwy democrataidd ac felly wedi methu â dod yn fwy perthnasol yng ngolwg ei ddinasyddion. Dyma pam mae angen ein diwygio.

Rwyf wedi gweld y problemau o lygad y ffynnon. Un o'r materion mwyaf amlwg yw'r symudiad misol o Frwsel i Strasbwrg ar gyfer sesiynau llawn am bedwar diwrnod bob mis. Mae hyn yn costio tua € 180 miliwn ac yn allyrru 19,000 tunnell ychwanegol o CO2 yn flynyddol. Er gwaethaf ei phwerau sylweddol, ni all Senedd Ewrop atal yr arfer hwn, er bod tri chwarter yr ASEau wedi ei wrthwynebu a gofyn i'r Cyngor baratoi map ffordd ar gyfer un sedd. Nid yw'r ffaith bod yr adeiladau gwerth € 600 miliwn yn Strasbwrg yn sefyll yn wag am 317 diwrnod y flwyddyn, ond yn dal i gael eu gwresogi a'u tymheru, yn gwneud fawr ddim i ysbrydoli hyder pleidleiswyr.

Symudodd yr argyfwng economaidd sylw gan bobl i farchnadoedd ac mae'n rhaid gwrthdroi hynny. Gwrthwynebais y mesurau cyni sydd wedi achosi cymaint o drallod ledled Ewrop. Rwy'n deall pam mae pobl wedi colli ffydd yn yr UE ond yr ateb yw peidio â cherdded i ffwrdd ond ei newid.

Mae Plaid Cymru yn perthyn i Gynghrair Rydd Ewrop, sy'n cynnwys pleidiau o genhedloedd a rhanbarthau sy'n gweithio dros annibyniaeth neu fwy o hunanbenderfyniad a chydraddoldeb i bob iaith a diwylliant. Rydym yn eistedd gyda phartïon yr SNP, Catalaneg, Basgeg, Galisia a Fflandrys. Mae gennym weledigaeth o Ewrop go iawn y Bobl: UE effeithiol.

Mae'r UE yn wynebu heriau enfawr ond credaf fod buddion aelodaeth o'r UE yn llawer mwy na'r negyddol. Gall ac mae'n rhaid iddo newid.

Mae bygythiad newid yn yr hinsawdd yn fwy nag erioed. Dim ond trwy gydweithrediad rhyngwladol y gellir mynd i'r afael â hyn. Rhaid i'r UE ailsefydlu ei rôl fel arweinydd y byd yn y maes hwn.

Ac yn y flwyddyn hon pan fyddwn yn nodi canmlwyddiant erchyllterau'r Rhyfel Byd Cyntaf, fe'n hatgoffir o un o egwyddorion sylfaenol yr UE: hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Mae hynny'n golygu rôl well wrth atal gwrthdaro, amddiffyn hawliau dynol a hawliau gweithwyr ac ymladd tlodi ac anghyfiawnder. Roedd llawer yn codi ofn ar ddyfarnu Gwobr Heddwch Nobel i'r UE yn 2012 am ei rôl yn cynnal heddwch yn Ewrop. Ond credaf fod cyfle gwirioneddol i'r UE brofi ei werth wrth greu Ewrop well i'w holl ddinasyddion yn y flwyddyn goffa arbennig hon. Gallwn wneud i Ewrop weithio i bob un ohonom.

© Hawlfraint Ceisio Materion Cyhoeddus 2014

 

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd