Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Swper Olaf Barroso

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Roedd bygythiadau’r Arlywydd Barroso o weithdrefnau torri ar Fwlgaria ar gyfer cymryd rhan ym mhrosiect nwy ‘Blaen y De’ blaenoriaeth yr UE yn nodi un igam-ogam arall ym mholisïau cynyddol afreolus yr Eurocratiaid sydd wedi’u cornelu gan argyfwng yr Wcrain. Mewn ymgais od i warchod safle Wcráin o fod y brif wlad tramwy ar gyfer nwy Rwseg i Ewrop, mae arweinydd y Comisiwn unwaith eto wedi gosod buddiannau trydydd partïon uwchlaw anghenion sylfaenol economi’r UE - arallgyfeirio’r llwybrau cyflenwi ynni.

Mae camdriniaeth yr Iwcraniaid o'u safle cludo rhwng Rwsia a'r UE yn enwog - o'r cynlluniau ysbeilio sy'n arwain at anghydfodau llym â 'Gazprom' ynghylch taliadau, gan achosi'r rhwygiadau danfon yn y gorffennol, i'r gwrthodiad di-flewyn-ar-dafod presennol i dalu'r $ 2.5 biliwn UD dyled nwy doler a gronnwyd gan brotest Sgwâr Maidan. Wedi'i ddal yn y chwyldroadol modus vivendi, Mae'r Wcráin yn cynrychioli partner annibynadwy iawn i bob busnes - nid yw cludo nwy yn eithriad. Mae symudiad Barroso i warchod rôl eithaf Wcráin fel prif gyflenwr cludo nwy yn gadael problem yr UE o ran diogelwch cyflenwad heb ei datrys.

Daeth cinio anffurfiol yr wythnos hon o benaethiaid gwladwriaeth yr UE i ben â chylch sefydliadol pum mlynedd a degawd arweinyddiaeth yr Arlywydd Jose Manuel Barroso o’r Comisiwn Ewropeaidd - yr unig gorff o’r UE sy’n meddu ar yr hawl i fenter, nad yw’n cael ei gofio’n aml y dyddiau hyn. Mae ymadawiad yr arlywydd yn foment ar gyfer asesiad o'i etifeddiaeth - hyrwyddwr cyfaddawd ac areithiwr 'iaith bren' heb ei ail, yr 11th mae 'pennaeth' y Comisiwn yn cyflwyno'r allweddi, gan adael yr Undeb i'w olynydd mewn gwladwriaeth nad yw'n cyfateb i'r disgrifiad a roddir yn ei araith carreg filltir 'cyflwr yr Undeb', gydag Ewrosceptics ar gynnydd, dwy gymdogaeth mewn fflamau a cyflenwadau ynni yn ansicr.

hysbyseb

Nid yw cyhoeddiad hwyr Barroso am becyn cymorth macro-economaidd 1.6bn ewro i’r Wcráin yn lleihau effeithiau camesgoriad dramatig polisi ehangu - mae argyfwng yr Wcrain yn disgyn i ryfel cartref. Wrth esgeuluso gwrthryfel y glowyr yn y de-ddwyrain ac ymgyrchu dros bardduo'r Arlywydd Putin, nid yw'r Comisiwn yn atal trychineb cyflenwad ynni sy'n agosáu.

Daeth y cam-drin tramwy nwy yn rhan annatod o bolisi Kiev o ddyddiau cynnar annibyniaeth, ac nid heb gymorth yr UE - mae unrhyw ymgais i gaffael taliad cywir am gyflenwi nwy wedi'i ddehongli fel 'greddfau imperialaidd' Kremlin o'r heibio. Mewn gwirionedd, mae'r polisi hwn wedi meithrin llygredd yn oligarchiaeth yr Wcrain, sef prif fuddiolwr y tramwy. Er gwaethaf ei diddordeb yn sefydlogi hanfodol yr Wcrain, mae'n amlwg na fydd llywodraeth Rwseg yn rhoi nwy i'r Iwcraniaid am bris gostyngedig. Mae'r dyddiad cau ar gyfer talu'r ddyled i Gazprom wedi'i bennu ar gyfer diwedd y mis hwn, ond nid yw cant wedi'i dalu hyd yn hyn.

Mae wedi bod yn well gan arlywydd newydd ei ethol yn yr Wcrain dalu rhyfel yn erbyn gwrthryfel y glowyr yn y de-ddwyrain - y gwrthdaro arfog mwyaf yn Ewrop ar ôl yr Ail Ryfel Byd - ni ellir cymharu hyd yn oed y Balcanau â'r 45 miliwn o drigolion yn yr Wcrain . Mewn cyferbyniad â phrotestwyr Sgwâr Maidan, nid yw'r de-ddwyrain yn elwa o hawliau dynol sylfaenol - yr hawl i fywyd a chael ei silffio a'i fomio.

hysbyseb

Yn lle twf a swyddi addawedig Barroso, mae'r arlywydd sy'n gadael yn gadael ei bynciau ffyddlon gyda bygythiad rhyfela yn y gymdogaeth ddwyreiniol yn tyfu erbyn yr awr.

Mae dyfalu ymyrraeth bosibl gan filwyr Rwseg yn swrrealaidd ac nid oes milwyr cadw heddwch ar y ddaear i atal y tywallt gwaed. Mae'r heidiau o sylwebyddion wedi anghofio bod 'Balkanization' pendant yr Wcrain yn golygu colli niwtraliaeth i daleithiau'r Gorllewin a Kiev trwy gael eu cynnwys yn NATO wedi hynny, y mae eu drysau'n parhau ar agor. Dyma’r senario mwyaf hunllefus i fyddin Rwseg, gan y bydd yn symud seilwaith y Gynghrair yn sylweddol agosach at ffiniau Rwseg, gan greu problemau diogelwch difrifol.

Nid oes amheuaeth bod strategwyr Kremlin yn ymwybodol o'r hyn y mae'r risgiau o greu dwy wladwriaeth annibynnol ar diriogaeth yr Wcráin fodern yn ei gynrychioli ar gyfer y Kremlin, ac mae'r hyn a ddehonglir fel gwendid Putin ac ofn ton newydd o sancsiynau yn hir- mewn gwirionedd- cynllun tymor i geisio cadw'r Wcráin yn ei ffiniau presennol, gyda Novorossia y tu mewn fel gwarantwr niwtraliaeth bloc yn y dyfodol. Nid yw'r prosiect ffederaloli drosodd.

Mae strategaeth Barroso, sy'n ysgogi gwrthdaro rhwng yr arlywydd newydd yn Kiev a Kremlin yn tynghedu'r wlad i oes hir o aflonyddwch. Dangosodd pleidlais Ffrainc yn ddiamwys nad oes dyfodol i bolisïau ehangu’r Eurocratiaid, bob amser ar draul eu dinasyddion eu hunain. Gellir dadlau na all 26% o bleidlais Ffrainc rwystro gwaith Senedd Ewrop, lle mae'r Democratiaid Cristnogol (EPP) a'r Sosialwyr (S&D) yn dal i ffurfio mwyafrif digonol.

Fodd bynnag, mae'n amhosibl anwybyddu'r golled enfawr o seddi yn yr unig gorff etholedig ymhlith sefydliadau'r UE - y Senedd - i'r Ewrosceptig. Efallai y bydd cynnydd Ewrosgeptiaeth ym Mhrydain Fawr yn arwain at ganlyniadau hyd yn oed yn fwy dramatig i ddyfodol teulu cenhedloedd Ewrop.

Wrth gynnig help llaw i oligarch Wcrain, sy'n ymladd yn erbyn ei boblogaeth ei hun, gan ddatgan bod wyth miliwn o drigolion tlawd y de-ddwyrain yn derfysgwyr, mae'r Arlywydd Barroso yn peryglu'r Undeb, gan ei fod yn ymddangos nad yw'n deall i ba raddau mae'r boblogaeth. wedi blino'n lân gan 'hyrwyddo gwerthoedd Ewropeaidd' sy'n llidro'r cymdogaethau dwyreiniol a deheuol.

Daeth y Gwanwyn Arabaidd, fel y'i gelwir, i ben gyda llu o bobl yn symud o gyfandir Affrica, gan greu llanw o ffoaduriaid yn chwilio am iachawdwriaeth yn aelodau Môr y Canoldir o'r UE. Mae'r broblem o dderbyn ac integreiddio llif mewnfudo sy'n cynyddu o hyd wedi ennyn llawer o ddadlau, gyda'r UE wedi'i feirniadu am ei ddiffyg atebion.

Mae distawrwydd yr UE, gan obeithio y bydd yr Arlywydd Poroshenko yn gwrthdaro ar y glowyr terfysglyd, yn ymestyn y gwrthdaro ac yn cynyddu'r risg y bydd ffoaduriaid yn cyrraedd o'r Wcráin. Os na fydd y gweithrediad 'gwrthderfysgaeth' yn dod i ben ar unwaith, bydd y gwrthdaro yn parhau i dyfu, gan ymledu i weddill y wlad, a bydd llifoedd o ffoaduriaid o'r de-ddwyrain yn anochel.

Fodd bynnag, nid pryder yr Arlywydd Barroso fydd hyn - bydd wedi rhoi allweddi’r tŷ Ewropeaidd i’w olynydd, a fydd yn gorfod wynebu’r ddwy gymdogaeth mewn fflamau, Môr y Canoldir a dwyrain Ewrop, gan fygwth llanw ffoaduriaid, a’r argyfwng mewnol o’r Undeb, gyda blinder ac awydd dinasyddion i gefnu ar deulu’r UE, sydd wedi dod â chymaint o drychineb i gymaint o fywydau, gan adael llai a llai o gredinwyr yn y prosiect Ewropeaidd.

Felly, mae’r Arlywydd Barroso yn gadael ei deyrnas: “Fel yr wyf i wedi dy garu di, felly rhaid i ti garu dy gilydd.”

Gan Anna van Densky

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Russia [nid:114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Co-leaders of Germany's Green party Robert Habeck and Annalena Baerbock, also candidate for chancellor of the Greens, listen to NABU association leader Christian Unselt as they take a walk at the moors of the Biesenthaler Basin nature reserve after presenting an immediate climate protection program in Biesenthal near Bernau, northeastern Germany August 3, 2021. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd