Cysylltu â ni

amddiffyn plant

Mae plant mewn achosion troseddol: Comisiwn gynnig i gynyddu amddiffyniad yn cymryd cam pendant ymlaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

AtebolrwyddJudges-Cnwd-569x379Ar 6 Mehefin, cytunodd gweinidogion cyfiawnder o aelod-wladwriaethau ar ddull cyffredinol (cytundeb anffurfiol) ar gyfer mesurau a fydd yn gwarantu mesurau diogelwch arbennig i blant yn ystod achos llys troseddol. Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd gyfarwyddeb ym mis Tachwedd 2013 (IP / 13 / 1157, MEMO / 13 / 1046), gyda'r nod o sefydlu amddiffyniad penodol i blant, gan eu bod yn arbennig o agored i niwed yn ystod achos llys. Mae'r cytundeb yn cyd-fynd â chyhoeddiad, gan y Comisiwn, astudiaeth ar gyfranogiad plant mewn achos barnwrol troseddol yn holl aelod-wladwriaethau'r UE.

"Mae gwneud y system gyfiawnder yn Ewrop yn fwy cyfeillgar i blant yn flaenoriaeth i'r Comisiwn. Fel y rhai mwyaf agored i niwed yn y gymdeithas maent yn haeddu amddiffyniad arbennig. Hoffwn ddiolch i Weinidogion yn y Cyngor ac yn enwedig fy nghyd-Aelod Charalambos Athanasiou am eu gwaith ymroddedig ar hyn ffeil a oedd yn ei gwneud hi'n bosibl dod i gytundeb cychwynnol mor gyflym, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Mae hyn hefyd yn ymwneud â rhoi Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE mewn cyfraith a gweithredu gan ei bod yn nodi bod yn rhaid i ni weithredu er budd gorau'r plentyn. Dyna'n union beth mae'r gyfarwyddeb hon yn ei wneud: rhoi plant yn gyntaf trwy warantu hawliau gwell i'r rhai sy'n cael eu hamau neu eu cyhuddo o drosedd. "

Nid yw systemau barnwrol yn Ewrop yn dal i gael eu haddasu i wendidau ac anghenion penodol plant. Bob blwyddyn yn yr UE, yn fras Mae 1,086,000 o blant yn wynebu achos cyfiawnder troseddol, sy'n cynrychioli 12% o gyfanswm poblogaeth Ewrop sy'n wynebu cyfiawnder troseddol.

hysbyseb

Felly nod cynnig y Comisiwn yw sicrhau bod y safonau uchaf posibl yn cael eu gwarantu ar gyfer plant:

 • Rhaid i blant gael cymorth cyfreithiwr. Gan efallai na fyddai plant mewn sefyllfa i ddeall canlyniadau eu gweithredoedd yn llawn, ni ddylid caniatáu iddynt ildio'u hawl i gyfreithiwr. Mae'r cymorth gorfodol gan gyfreithiwr yn elfen graidd o gynnig y Comisiwn a rhaid ei gryfhau.

 • Dylai plant gael eu cadw ar wahân i oedolion. Dylai mesurau amddiffyn penodol fodoli ar gyfer plant sy'n cael eu hamddifadu o'u rhyddid. Mae'n arbennig o bwysig cadw oedolion a phlant sy'n cael eu cadw ar wahân, er mwyn atal camdriniaeth a chamdriniaeth.

  hysbyseb
 • Ni ddylai plant orfod ysgwyddo cost rhai mesurau diogelwch, hyd yn oed os cânt eu dyfarnu'n euog. Ni ddylai plentyn orfod ad-dalu costau rhai gweithdrefnau ee asesu unigol, archwiliad meddygol neu recordio cyfweliadau clyweled. Gallai trefn wahaniaethol ar gyfer ad-daliad danseilio mynediad plentyn at gyfiawnder yn ddifrifol trwy atal plentyn, rhiant neu gyfreithiwr rhag arfer ei hawliau.

Trefniadau diogelu allweddol eraill y dylai plant elwa o gynnwys cael eu hysbysu'n gyflym am eu hawliau cyfreithiol, cael eu cynorthwyo gan rieni (neu bobl briodol eraill), a pheidio â chael eu holi mewn gwrandawiadau cyhoeddus. Gan fod cwestiynu plentyn o bosibl yn beryglus oherwydd ei fod yn agored i niwed, mae'r Comisiwn yn cynnig y dylid ffilmio cyfweliadau dim ond os oes angen, ac yn enwedig os yw'r plentyn yn cael ei amddifadu o ryddid. Mae'r gyfarwyddeb a gynigiwyd gan y Comisiwn hefyd yn gosod safonau gofynnol ar gyfer cadw gan gynnwys mynediad at fesurau adfer, gyda rhwymedigaeth i gymryd pob mesur posibl i osgoi colli rhyddid pryd bynnag y mae hyn er budd gorau'r plentyn.

Ni fydd y Gyfarwyddeb yn berthnasol i Ddenmarc (sydd ag optio allan) tra gall y DU ac Iwerddon benderfynu ymuno (mae ganddyn nhw hawl i optio i mewn).

Y camau nesaf: Bydd cytundeb cychwynnol heddiw yn y Cyngor Cyfiawnder yn paratoi'r ffordd ar gyfer trafodaethau trioleg rhwng Cyngor y Gweinidogion, Senedd Ewrop a'r Comisiwn o dan Arlywyddiaeth Eidalaidd yr UE. Yn dilyn yr etholiadau Ewropeaidd mae disgwyl i bwyllgor Rhyddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref (LIBE) Senedd Ewrop ailymgynnull ym mis Gorffennaf. Disgwylir y cyfarfod trioleg cyntaf ar y ffeil hon ddiwedd mis Tachwedd eleni.

Astudiaeth ar gyfranogiad plant mewn achos barnwrol troseddol

Ar 6 Mehefin, rhyddhaodd y Comisiwn astudiaeth newydd ar gyfranogiad plant mewn achos troseddol yn yr UE. 2011 Agenda UE ar gyfer y Hawliau'r Plentyn (IP / 11 / 156) nododd ddiffyg data dibynadwy, cymaradwy a swyddogol yn y maes hwn, tra ym mis Ebrill 2014 cychwynnodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus yn gofyn sut y gall yr UE gefnogi systemau amddiffyn plant cenedlaethol orau (IP / 14 / 392).

Mae'r trosolwg o systemau aelod-wladwriaethau yn cynnwys a Adroddiad cryno yr UE yn ogystal adroddiadau gwlad-benodol ar gyfer pob aelod-wladwriaeth o'r UE. Y nod yw helpu i rannu enghreifftiau o arfer gorau ar draws aelod-wladwriaethau ac adeiladu sylfaen ar gyfer polisi ar sail tystiolaeth yng nghyd-destun cyfiawnder sy'n gyfeillgar i blant.

Canfyddiadau allweddol o'r astudiaeth yn cynnwys:

Oedran cyfrifoldeb troseddol

 1. Mae gan bob aelod-wladwriaeth isafswm oedran o gyfrifoldeb troseddol - yr oedran nad ystyrir bod plentyn yn gallu cyflawni trosedd. Yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau, yr oedran lleiaf yw 14 neu 15 oed. Dim ond pum awdurdodaeth sydd ag isafswm oedran is (IE - 12, NL - 12, a'r DU-Lloegr a Chymru a'r DU-Gogledd Iwerddon - 10 a'r DU-Alban - 12).

 2. Mae gan fwyafrif yr aelod-wladwriaethau y terfyn oedran uchaf ar gyfer cyfiawnder ieuenctid. Yn y rhan fwyaf o achosion mae hyn yn 17 oed.

Llysoedd arbenigol

 1. Mae gan chwe aelod-wladwriaeth unedau arbenigol sy'n delio â phlant o fewn gwasanaethau erlyn1Nid oes gan naw aelod-wladwriaeth lysoedd arbenigol - mae pob plentyn (rhai sydd dan amheuaeth / troseddwyr, dioddefwyr, tystion) yn cael eu rhoi ar brawf mewn llysoedd cyffredin gyda'r un barnwyr sy'n dyfarnu mewn achosion oedolion.

Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol

 1. Mae gan 12 aelod-wladwriaeth ofynion hyfforddi gorfodol ar hawliau ac anghenion plant ar gyfer barnwyr2. Mae gan 11 aelod-wladwriaeth hyfforddiant gorfodol i erlynwyr3, a saith aelod-wladwriaeth hyfforddiant gorfodol ar gyfer cyfreithwyr amddiffyn4.

Mesurau amddiffyn yn ystod cyfweliadau

 1. Ym mron pob aelod-wladwriaeth mae yna mesurau diogelwch gyda'r nod o amddiffyn plant yn ystod cyfweliadau ac wrth roi tystiolaeth (cyfyngiadau ar nifer y cyfweliadau, defnyddio recordiadau fideo, ac ati).

 2. Mae addasiadau i'r amgylchedd corfforol lle mae'r plentyn yn cael ei gyfweld yn amlach ar gyfer dioddefwyr a thystion plant nag ar gyfer plant sy'n cael eu hamau. Addasiadau i'r lleoliad corfforol lle mae plant dan amheuaeth / troseddwyr yn cael eu cyfweld ar waith mewn saith awdurdodaeth5.

Amodau ar gyfer plant sy'n cael eu cadw cyn y treial

 1. Mae yna rwymedigaeth gyfreithiol i gadw plant dan amheuaeth cyn y treial mae mesur o'r dewis olaf yn bodoli mewn 22 awdurdodaeth6. Nid yw'n rhwymedigaeth gyfreithiol mewn 8 awdurdodaeth7.

Mae'r ddau, y Gyfarwyddeb a'r astudiaeth, yn elfennau canolog o'r Agenda UE ar gyfer y Hawliau'r Plentyn. Mae'r Comisiwn hefyd yn casglu data ar gyfranogiad plant mewn cyfiawnder sifil a gweinyddol, y disgwylir i'r canlyniadau ddod i ben ar ddiwedd 2014.

Mwy o wybodaeth

Data ac ystadegau
Adroddiad cryno yr UE a throsolwg cyd-destunol cenedlaethol
Cyfarwyddeb y Comisiwn Ewropeaidd ar fesurau diogelu arbennig ar gyfer plant yr amheuir neu a gyhuddir o drosedd
Cyfiawnder cyfeillgar i blant
Hawliau gweithdrefnol
Hafan Viviane Reding
Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU
Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice
Atodiad

Tabl 6.3 Gwledydd sydd â mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyfer plant dan amheuaeth / troseddwyr mewn 18 maes o gyfiawnder cyfeillgar i blant

Meysydd cyfiawnder cyfeillgar i blant

Gwledydd â mesurau diogelwch cynhwysfawr

Rhesymeg

Isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol

BE, LU, PL

Mae'r MACR yn 18 oed

Sefydliadau arbenigol

BE, CZ, EL, FR, IE, IT, NL, PT, SI

Mae llysoedd arbenigol ac unedau heddlu arbenigol wedi'u sefydlu

Hyfforddi gweithwyr proffesiynol

BE, CZ, EE, FR, IT

Hyfforddiant gorfodol i farnwyr, yr heddlu, erlynwyr a chyfreithwyr

Dull amlddisgyblaethol

BE, NL, SE, UK-E & W.

Mae sefydliadau ffurfiol yn bodoli i sicrhau bod dull amlddisgyblaethol yn cael ei weithredu'n gyson ar draws achosion

Amddiffyn rhag gwahaniaethu

HU, SI, SK

Gellir mynd ar drywydd gwahaniaethu ar sail oedran a waherddir yn y gyfraith a hawliadau gwahaniaethu ar sail oedran mewn llys

Datrysiadau cyfreithiol ar gyfer torri hawliau

AT, BE, BG, DK, ES, FI, HR, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI

Gall plentyn dan amheuaeth hawlio iawndal os yw'n ddieuog mewn llys yn y lle cyntaf

Gwybodaeth a chyngor

BE, CZ, EE, FI, IE, LU, PT, UK-E & W, UK-NI

Darperir gwybodaeth am hawliau yn ôl y gyfraith ar y cyswllt cyntaf ac mewn modd sy'n gyfeillgar i blant

Amddiffyn yn ystod cyswllt â'r heddlu

BE, CZ, DK, EL, ES, HR, IE

Rhaid i'r heddlu gadw at reolau arbennig pan fyddant yn stopio, chwilio neu gadw plentyn

Amodau cadw cyn-treial

CZ, DK, RO, SI

Hyd mwyaf dalfa'r heddlu yw 6 awr (CZ) ac mae hyd hwyaf y cyfnod cadw cyn-treial ar ôl cyhuddiad yn llai na 3 mis (DK, RO, SI)

Cwnsela cyfreithiol a chynrychiolaeth

BE, DK, EE, LT, LU, MT

Yr hawl i gwnsler cyfreithiol a chymorth cyfreithiol am ddim, heb amodau, ar bob cam o'r achos

Hawl i gael eich clywed

AT, CZ, EE, LV, PT

Mae'r hawl i gael eich clywed yn mynd y tu hwnt i'r hawl sylfaenol i wneud sylwadau i gynnwys hefyd yr hawl i ymgynghori â ffeiliau a holi tystion / arbenigwyr

Amddiffyn yn ystod cyfweliadau

CY, IE, LV, NL, PL, SE, UK-S

Addasiadau i'r amgylchedd ffisegol a'r modd y mae plant dan amheuaeth yn cael eu cyfweld

Hawl i breifatrwydd

BE, DE, IT, LU, MT, PT, SI

Mae rheoleiddio'r wladwriaeth o'r cyfryngau a'r mesurau hunanreoleiddiol cyfryngau yn amddiffyn hawl preifatrwydd plant dan amheuaeth / troseddwyr

Osgoi oedi gormodol

DK, FI, HU, PL, RO, SE, UK-S

Yr amserlen uchaf a sefydlwyd ar gyfer achosion sy'n ymwneud â phlant dan amheuaeth i fynd i dreial

Dewisiadau amgen i achos barnwrol

DK, EE, IE, UK-E & W, UK-NI a UK-S

Mae dewisiadau amgen i achos barnwrol yn bodoli sydd wedi'u cynllunio'n benodol gyda phlant mewn golwg

Mesurau i sicrhau sancsiynau adeiladol ac unigol

DK, EL, FI, HR, PL, RO

Mesurau addysgol, amddiffynnol neu therapiwtig a ffafrir dros gosbi troseddwyr plant

Canllawiau a chefnogaeth ar ôl achos barnwrol troseddol

FI

Rhaid cyfleu penderfyniadau llys mewn iaith gyfeillgar i blant a bod gwasanaethau therapiwtig pwrpasol yn bodoli

Cyfyngu mynediad i gofnodion troseddol

BE, CY, DK, EE, IT, PL, RO

Mae gweithdrefn yn bodoli i ddileu neu atal datgelu cofnodion troseddol pan fydd plentyn yn 18 oed

Table A4.16 Alternatives to judicial proceedings for children mewn gwrthdaro with the law

Country

Existenceof alternatives to judicial procbwydos prescribed by law CRIM142

Natureofalternatives tojudicialprocbwydos CRIM142

Statutoryprovision to obtainfree andvoluntary consent tothediversionfromthe childorfromthe parentif childisbcyswlltwa certainage CRIM143

AT

Yes

Instructionstopayafineorperformcommunitywork; mediation

Yes

BE

Yes

Mediation/restorativejustice

Yes

BG

Yes

Specialcorrective measures

No*

CY

Na

-

-

CZ

Yes

Mediation

Yes

DE

Yes

Supervisory measures

Yes

DK

Yes

Juvenilecontract1

Yes

EE

Yes

Juvenilecommittee;2 conciliation

Yes

EL

Yes

Mediation/restorativejustice

Na

ES

Yes

Mediation/educational measures

No*

FI

Yes

gydaciliation

Yes

FR

Yes

Close case underconditions;proposecriminalsettlement3

Yes

HR

Yes

Non-prOsecution(possiblysubjecttoconditions)

No*

HU

Yes

Mediation;activerepentance

No*

IE

Yes

GardaJuvenileDiversion ProgrCCAe4

No*

IT

Na

-

-

LT

Yes

Reconciliation(guidedbyJudge)

Na

LU

Yes

Mediation

No*

LV

Yes

Correctional/educational measures;conciliation

Yes

MT

Yes

Victimoffendermediation/restorativejustice

No*

NL

Yes

Conditionaldismissal andparticipationincommunity service/educationalproject(HALTsettlement/STOP-

disbostioal)orfine

No*

PL

Yes

Mediation

Yes

PT

Yes

Behaviouralcontract; mediation

Yes

RO

No*

-

Na

SE

Na

-

-

SI

Yes

Mediation,deferringordispensingwiththeprOsecution

Na

SK

Yes

Reconciliation/agreementon guilt andpunishment

Yes

UK-E&W

Yes

Reprima;derbyntablebehaviourcontracts

Yes

UK-NI

Yes

Informedwarningorrestorative cAUTion;derbyntable behaviourcontract

Yes

UK-S

Yes

Warnings

Na

Tabl A4.7 Yr hawl i gynrychiolaeth gyfreithiol a chymorth cyfreithiol i blant sydd dan amheuaeth

Country

Right tolEGAl reprchwythutation for suspected child CRIM175

Stagesofprocbwydos where right tolEGAl reprchwythutation isprotected CRIM175

Existenceof safeguard mechanism to ensuremandatorydefence CRIM176

Rightof suspected child to lEGAlaid CRIM178

TypeoflEGAlaid
(free or conditional)

AT

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test

BE

Yes

Allstages

Yes

Yes

Free

BG

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test1

CY

Yes

Suspects>15:allstages

Suspects<15:during courtsessions

Na

Yes

Conditional- means-test

CZ

Yesforsuspects>15

Noforsuspects<15

Suspects>15:

allstages

Inpart2

Yes

Conditional- means-test

DE

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- merit-based

DK

Yes

Allstages

No*

Yes

Free

EE

Yes

Allstages

No*

Yes

Free

EL

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test

ES

Yes

Allstages

Yes

Yes

Differentrulesineach

autOnomouscommunity

FI

Yes

Duringtheinvestigation

Yes

Yes

Conditional- means-test

FR

Yes

Allstages

Yes

Yes

-

HU

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional3

IE

Yes

Allstages

Inpart

- means-test

Yes

Conditional4

IT

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test

LT

Yes

Allstages

Yes

Yes

Free

LU

Yes

Allstages

Yes

Yes

Free

LV

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test

MT

Yes

Allstages

No*

Yes

Free

NL

Yes

Priortointerrogation

Inpart5

No*

Conditional6

PL

Yes

Allstages

Yes

Yes

-

PT

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test

RO

Yes

Allstages

Yes

Yes

-

SE

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test

and merit-based

SI

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional7

SK

Yes

Allstages

Yes

Yes

Conditional- means-test

UK-E&W

Yes

Allstages

Na

Yes

Conditional- means-test

UK-NI

Na

-

Na

Yes

Conditional- means-test

UK-S

Yes

Priorto questioningby
police andbeforecourt
appearance

No*

Yes

-

Table A4.3 Provision of information and advice on rights and procedures to child witnesSES

Country

Statutoryprovisionon right to information about rights and procedures

CRIM066

Informationisprovidedina childfridiweddlyformat

Informationisprovidedat firstcontact

CRIM066

AT

Yes

Yes

Yes

BE

Na

No1

Yes

BG

Yes

Na

Na

CY

Na

Yes

Na

CZ

No2

Na

Yes

DE

Yes

Yes

No*

DK

Na

Na

Na

EE

Yes

Yes

Yes

EL

Yes

Na

Na

ES

Yes

Na

No*

FI

Yes

No*

Yes

FR

Yes

Na

Yes

HR

Yes

Na

Yes

HU

Yes

Yes

Yes

IE

Na

Na

No*

IT

Na

Na

Na

LT

Na

No*

Na

LU

Na

Na

Na

LV

Yes

Na

Na

MT

Yes

Na

Na

NL

Na

Na

Na

PL

Yes

Na

Inpart3

PT

Yes

Na

Na

RO

Yes

Yes

Yes

SE

Na

Na

Na

SI

Yes

Inpart4

Yes

SK

Yes

Yes

Yes

UK-E&W

Yes

Yes

Yes

UK-NI

Yes

Yes

Yes

UK-S

Na

Na

Yes

 

amddiffyn plant

Mae'r Comisiwn yn cynnig gweithredu i gynnal hawliau plant a chefnogi plant mewn angen

cyhoeddwyd

on

Cyfryngau cysylltiedig

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu'r cynhwysfawr cyntaf Strategaeth yr UE ar Hawliau'r Plentyn, yn ogystal â cynnig ar gyfer Argymhelliad gan y Cyngor yn sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd, hyrwyddo cyfle cyfartal i blant sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Wrth baratoi'r ddwy fenter, casglodd y Comisiwn, mewn cydweithrediad â sefydliadau hawliau plant byd-eang blaenllaw, farn dros 10,000 o blant.

Strategaeth yr UE: chwe maes thematig a gweithredu arfaethedig

hysbyseb
 1. Plant fel asiantau newid mewn bywyd democrataidd: Mae'r Comisiwn yn cynnig ystod o gamau gweithredu - o gynhyrchu testunau cyfreithiol sy'n gyfeillgar i blant i gynnal ymgynghoriadau â phlant yng nghyd-destun y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a gweithredu'r Cytundeb Hinsawdd a'r Fargen Werdd. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd alluogi plant i gymryd rhan mewn bywyd dinesig a democrataidd.
 2. Hawl plant i wireddu eu potensial llawn waeth beth fo'u cefndir cymdeithasol: Mae'r Comisiwn yn ceisio sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd i frwydro yn erbyn tlodi plant ac allgáu cymdeithasol. Bydd y Comisiwn hefyd, er enghraifft, yn mynd i'r afael ag iechyd meddwl plant ac yn helpu i gefnogi bwyd iach a chynaliadwy yn ysgolion yr UE. Bydd y Comisiwn yn ymdrechu i gael gwell safonau addysg a gofal cynnar ledled yr UE ac yn adeiladu addysg gynhwysol o ansawdd.
 3. Hawl plant i fod yn rhydd o drais: Bydd y Comisiwn yn cynnig deddfwriaeth i frwydro yn erbyn trais ar sail rhyw a thrais domestig ac yn cyflwyno argymhellion i atal arferion niweidiol yn erbyn menywod a merched. Gwahoddir aelod-wladwriaethau i adeiladu systemau amddiffyn plant integredig a gwella eu gweithrediad, yn ogystal â chryfhau ymateb i drais mewn ysgolion, ac i fabwysiadu deddfwriaeth genedlaethol i roi diwedd ar gosb gorfforol ym mhob lleoliad.
 4. Hawl plant i gyfiawnder sy'n gyfeillgar i blant, fel dioddefwyr, tystion, pobl dan amheuaeth, wedi'u cyhuddo o gyflawni trosedd, neu barti mewn unrhyw achos cyfreithiol. Bydd y Comisiwn, er enghraifft, yn cyfrannu at hyfforddiant barnwrol arbenigol ac yn gweithio gyda Chyngor Ewrop i weithredu Canllawiau 2010 ar Gyfiawnder Cyfeillgar i Blant, gwahoddir Aelod-wladwriaethau i gefnogi hyfforddiant er enghraifft, ac i ddatblygu dewisiadau amgen cadarn yn lle camau barnwrol fel dewisiadau amgen. i gadw neu gyfryngu mewn achosion sifil.
 5. Hawl plant i lywio'r amgylchedd digidol yn ddiogel a harneisio'i gyfleoedd: Bydd y Comisiwn yn diweddaru'r Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Rhyngrwyd Gwell i Blant a'r arfaethedig Deddf Gwasanaethau Digidol yn anelu at ddarparu profiad diogel ar-lein. Mae'r Comisiwn yn galw ar Aelod-wladwriaethau i weithredu'r rheolau ar amddiffyn plant sydd wedi'u cynnwys yn y Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol diwygiedig yn effeithiol ac i gefnogi datblygiad sgiliau digidol sylfaenol plant. Mae'r Comisiwn hefyd yn annog cwmnïau TGCh i fynd i'r afael ag ymddygiad niweidiol ar-lein a chael gwared ar gynnwys anghyfreithlon.
 6. Hawliau plant ledled y byd: Mae hawliau plant yn gyffredinol ac mae'r UE yn atgyfnerthu ei ymrwymiad i amddiffyn, hyrwyddo a chyflawni'r hawliau hyn yn fyd-eang ac yn y maes amlochrog. Cyflawnir hyn er enghraifft trwy ddyrannu 10% o'r cyllid cymorth dyngarol ar gyfer addysg mewn argyfyngau ac argyfyngau hir. Bydd y Comisiwn yn paratoi Cynllun Gweithredu Ieuenctid erbyn 2022 i hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a phlant yn fyd-eang, ac i gryfhau galluoedd amddiffyn plant o fewn Dirprwyaethau'r UE. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnal polisi dim goddefgarwch ar lafur plant.

Y Warant Plant Ewropeaidd newydd

Yn 2019, roedd bron i 18 miliwn o blant yn yr UE (22.2% o'r boblogaeth plant) yn byw mewn cartrefi sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Mae hyn yn arwain at gylch o genhedlaeth rhwng anfantais, gydag effeithiau dwys a hirdymor ar blant. Nod y Warant Plant Ewropeaidd yw torri'r cylch hwn a hyrwyddo cyfle cyfartal trwy warantu mynediad at set o wasanaethau allweddol i blant mewn angen (pobl ifanc o dan 18 oed sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol).

O dan y Warant Plant Ewropeaidd, argymhellir i Aelod-wladwriaethau ddarparu mynediad am ddim ac effeithiol i blant mewn angen:

hysbyseb
 • Addysg a gofal plentyndod cynnar - er enghraifft, osgoi dosbarthiadau ar wahân;
 • addysg a gweithgareddau yn yr ysgol - er enghraifft, offer digonol ar gyfer dysgu o bell, a theithiau ysgol;
 • o leiaf un pryd iach bob diwrnod ysgol, Ac;
 • gofal iechyd - er enghraifft, hwyluso mynediad i archwiliadau meddygol a rhaglenni sgrinio iechyd.

Dylai'r gwasanaethau hyn fod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn rhwydd i blant mewn angen.

Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod Aelod-wladwriaethau'n darparu plant mewn angen mynediad effeithiol i iach maeth a tai digonol: Er enghraifft, dylai plant dderbyn prydau iach hefyd y tu allan i ddyddiau ysgol, a dylai plant digartref a'u teuluoedd gael mynediad at lety digonol.

Dywedodd yr Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae'r Strategaeth gynhwysfawr newydd hon gan yr UE ar Hawliau'r Plentyn yn garreg filltir yn ein gwaith ar gyfer a gyda phlant. Diolchwn i bob plentyn am eu cyfraniad i'r fenter bwysig hon. Mae'n anfon neges o obaith ac mae'n alwad i weithredu ledled yr UE a thu hwnt. Gyda'r Strategaeth hon, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i adeiladu cymdeithasau iachach, gwydn a chyfartal i bawb, lle mae pob plentyn yn cael ei gynnwys, ei amddiffyn a'i rymuso. Gwneir gwleidyddiaeth heddiw ac yfory ar gyfer ac ynghyd â'n plant. Dyma sut rydyn ni'n cryfhau ein democratiaethau. ”

Wrth nodi plant mewn angen a dylunio eu mesurau cenedlaethol, dylai aelod-wladwriaethau ystyried anghenion penodol plant o gefndiroedd difreintiedig, fel y rhai sy'n profi digartrefedd, anableddau, y rheini â sefyllfaoedd teuluol ansicr, cefndir mudol, cefndir hiliol neu ethnig lleiafrifol neu'r rhai mewn gofal amgen.

Mae cyllid yr UE i gefnogi'r camau hyn ar gael o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (EFS +), sy'n cyllido prosiectau sy'n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, yn brwydro yn erbyn tlodi ac yn buddsoddi mewn pobl, yn ogystal â Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, InvestEU, a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae gan bob plentyn yn yr UE hawl i gael yr un amddiffyniad a mynediad at wasanaethau allweddol, waeth beth fo’u cefndir. Ac eto mae un o bob tri phlentyn yn yr UE wedi profi rhyw fath o driniaeth wahaniaethol. O fynediad anghyfartal i dechnoleg ddigidol neu gefnogaeth economaidd-gymdeithasol, i ddiffyg amddiffyniad rhag camdriniaeth gartref, mae angen help ychwanegol ar lawer gormod o blant. Mae'r strategaeth newydd rydyn ni'n ei chyflwyno heddiw yn gynllun i ddarparu hyn. ”

Y camau nesaf

Bydd gweithrediad Strategaeth yr UE yn cael ei fonitro ar lefelau'r UE a chenedlaethol, a bydd y Comisiwn yn adrodd yn ôl ar y cynnydd yn flynyddol Fforwm yr UE ar Hawliau'r Plentyn. Bydd gwerthusiad o'r strategaeth yn cael ei gynnal ar ddiwedd 2024, gyda chyfranogiad plant.

Mae'r Comisiwn yn galw ar Aelod-wladwriaethau i fabwysiadu'r cynnig yn gyflym ar gyfer Argymhelliad y Cyngor i sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd. O fewn chwe mis ar ôl ei fabwysiadu, anogir llywodraethau i gyflwyno cynlluniau gweithredu cenedlaethol i'r Comisiwn ar sut i'w weithredu. Bydd y Comisiwn yn monitro cynnydd trwy'r Semester Ewropeaidd ac yn cyhoeddi, lle bo angen, argymhellion sy'n benodol i wlad.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd 22% o blant yr UE mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Dylai hyn fod yn annychmygol yn Ewrop. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli wedi dod yn fwy fyth. Mae angen i ni dorri'r cylch peryglus hwn a sicrhau bod plant mewn angen yn gallu cael pryd iach, addysg, gofal iechyd a thai digonol, waeth beth fo'u cefndir. Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi aelod-wladwriaethau mewn unrhyw ffordd y gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant. "

Cefndir

Fel y tanlinellwyd gan fwy na 10,000 o blant yn eu cyfraniad at baratoi pecyn heddiw, mae plant yn yr UE a'r tu allan iddo yn parhau i ddioddef o allgáu a gwahaniaethu economaidd-gymdeithasol oherwydd eu tarddiad, statws, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol - neu eu cyfeiriadedd rhieni. Nid yw lleisiau plant bob amser yn cael eu clywed ac nid yw eu barn bob amser yn cael ei hystyried mewn materion sy'n eu poeni. Gwaethygwyd yr heriau hyn gan y pandemig COVID-19. Mae'r Comisiwn yn ymateb gyda Strategaeth drosfwaol ar gyfer y pedair blynedd nesaf sy'n anelu at adeiladu ar holl gamau gweithredu gan yr UE i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant, gyda chamau gweithredu clir ar gyfer gwella. Dylai hefyd gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i wneud y defnydd gorau o gronfeydd yr UE.

Cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen y Warant Plant Ewropeaidd yn ei Chanllawiau Gwleidyddol ar gyfer 2019-2024. Mae'r Warant Plant Ewropeaidd yn ategu ail biler y Strategaeth ar Hawliau'r Plentyn. Mae hefyd yn gyflawniad allweddol o'r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop, a fabwysiadwyd ar 4 Mawrth 2021, ac mae'n ateb yn uniongyrchol i Egwyddor 11 y Golofn: Gofal plant a chefnogaeth i blant. Mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnig targed i'r UE leihau o leiaf 15 miliwn yn nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol erbyn 2030, gan gynnwys o leiaf 5 miliwn o blant.

Mwy o wybodaeth

Tudalen we A Thaflenni Ffeithiau: Strategaeth yr UE ar Hawliau'r Plentyn & Gwarant Plant Ewropeaidd

Cwestiynau ac Atebion

Datganiad i'r wasg - 'Mae plant yn codi llais am yr hawliau a'r dyfodol maen nhw ei eisiau'

Ein Ewrop. Ein Hawliau. Ein Dyfodol. Adrodd yn Llawn / Adroddiad Cryno yma

Gwybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol

Strategaeth yr UE ar hawliau'r plentyn: Fersiwn cyfeillgar i blant

Parhau Darllen

amddiffyn plant

Diflaniad plant #migrant: ALDE mynnu ymrwymiad clir gan Gomisiwn yr UE ac aelod-wladwriaethau

cyhoeddwyd

on

ymfudwyr ar gollAr gais Grŵp ALDE, cynhaliodd senedd Ewrop heddiw (1 Mawrth) ddadl ar y mesurau sydd eu hangen i fynd i’r afael â diflaniad plant mudol yn Ewrop. Yn ôl Europol, mae o leiaf plant mudol a ffoaduriaid 10,000 wedi mynd ar goll ar ôl cyrraedd Ewrop. Mae Grŵp ALDE yn annog y Comisiwn i gyflwyno fframwaith polisi Ewropeaidd i gryfhau systemau amddiffyn ar gyfer plant ffoaduriaid a mudol, yn enwedig ar gyfer plant dan oed ar eu pen eu hunain.


Dywedodd ASE ALDE Hilde Vautmans, awdur y cwestiwn i'r comisiwn Ewropeaidd: "Mae'n drueni nad yw'r Comisiwn na'r aelod-wladwriaethau yn cymryd eu cyfrifoldeb am yr unigolion bregus ac ifanc hyn."
“Rhaid i’r Comisiwn Ewropeaidd gadw at ei addewid a chyflwyno cynllun gweithredu cryf ar gyfer pob plentyn mudol er mwyn atal ac ymateb i’w diflaniad."
“Rhaid trin plant mudol fel plant a derbyn yr un gofal ac amddiffyniad â'n plant ni. Mae hyn yn gofyn am amodau byw gweddus heb eu cadw, lloches cyflym a gweithdrefnau ailuno teulu, yn ogystal ag adrodd yn systematig am ddiflaniadau, a nodi a chydweithrediad effeithlon rhwng yr aelod-wladwriaethau a'r holl actorion perthnasol. "
“Mae angen i ni i gyd gymryd ein cyfrifoldeb a chynyddu adleoliad y plant hyn. Os na, byddant yn aros yn nwylo smyglwyr. "

Nathalie Griesbeck, cydlynydd ALDE LIBE, Ychwanegodd: "Mae hi eisoes wedi bod yn flwyddyn ers i EUROPOL gyhoeddi diflaniad 10,000 o blant mudol yn Ewrop ac eto, nid oes bron dim wedi'i wneud. "

"Mae atebion yn bodoli: rhaid i awdurdodau cenedlaethol nodi a chofrestru pob plentyn mudol. Dylent hefyd neilltuo tiwtor iddynt fynd gyda nhw a darparu cyfleusterau derbyniadau o safon iddynt."
“Datrysiadau syml a dichonadwy yw’r rhain. Fodd bynnag, er mwyn eu rhoi ar waith mae angen ewyllys wleidyddol arnom sydd ar hyn o bryd yn anhygoel o ddiffygiol. Mae'r realiti yn warthus ac yn gywilyddus: nid yw'r aelod-wladwriaethau'n barod i gydweithredu. Nid ydynt yn parchu eu hymrwymiadau, nid ydynt yn parchu cyfraith Ewropeaidd ac nid ydynt yn defnyddio'r cynllun adleoli. Rwy’n condemnio’n gryf, nid diffyg gweithredu’r UE, ond parlys a rhagrith yr aelodau. ”

Parhau Darllen

erthylu

#CzarnyProtest: ASEau yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda menywod Pwyleg

cyhoeddwyd

on

161001czarnyprotest2Mae llywodraeth Gwlad Pwyl yn bwriadu cyflwyno peth o'r ddeddfwriaeth gwrth-erthyliad fwyaf difrifol yn Ewrop. Os caiff ei phasio, bydd y ddeddfwriaeth yn gwahardd erthyliad hyd yn oed os yw'n ganlyniad trais rhywiol, llosgach neu os yw'r ferch dan sylw o dan bymtheg oed.

Fe ddigwyddodd yr hyn a elwir yn ‘brotest ddu’ yn Warsaw heddiw (30 Medi) - aeth miloedd o ddynion a menywod i’r strydoedd. Dilynir yr arddangosiad gan streic ddydd Llun (2 Hydref).

Dywedodd llefarydd Democratiaid Cymdeithasol (S&D) Senedd Ewrop dros gydraddoldeb rhywiol Marie Arena ASE, a ymunodd â’r brotest: “Hyd yn oed y deddfau presennol yng Ngwlad Pwyl yw rhai o’r rhai mwyaf cyfyngol yn Ewrop. Er gwaethaf rhai eithriadau, maent i bob pwrpas yn gadael miloedd o fenywod heb fynediad cyfreithiol at erthyliad. Mae'r cynigion newydd hyn yn mynd y tu hwnt i hyn ac yn bygwth iechyd menywod ymhellach, eu hawliau sylfaenol a'u hurddas dynol sylfaenol.

"Byddai'r cynigion yn golygu y byddai merch dair ar ddeg oed sydd wedi cael ei threisio gan berthynas yn dod yn droseddol pe bai'n dod â'r beichiogrwydd i ben. Mae gennym ni, fel menywod ac fel Ewropeaid, gyfrifoldeb i sefyll dros hawliau merched fel hyn. Rydym yn falch o fod yn sefyll ochr yn ochr â'r miloedd o ferched a dynion o Wlad Pwyl yn gorymdeithio yma heddiw am hawliau sylfaenol. "

Dywedodd Birgit Sippel ASE o’r pwyllgor Rhyddid Sifil: “Rydyn ni yma’r penwythnos hwn i ddangos ein cefnogaeth i ddinasyddion Gwlad Pwyl, i gymdeithas sifil ac i ddemocratiaeth. Mae bod yn rhan o'r UE yn golygu sicrhau bod rhai egwyddorion na ellir eu newid yn cael eu parchu. Mae'r rhain dan fygythiad yng Ngwlad Pwyl. Rydyn ni yma heddiw i gefnogi menywod o Wlad Pwyl yn eu brwydr dros eu hawliau sylfaenol. Mae angen i senedd Gwlad Pwyl wrando ar ewyllys y bobl a gwrthod y cynigion hyn yn eu cyfanrwydd.

“Rhaid i ni beidio â throi llygad dall at y newidiadau a wnaed eisoes gan lywodraeth Gwlad Pwyl. Mae'r newidiadau i gyfraith y wasg a'r llys cyfansoddiadol yn fygythiad i annibyniaeth y cyfryngau a'r farnwriaeth. Nid barn y Grŵp S&D yn unig yw hyn, dyma farn yr holl gyrff rhyngwladol annibynnol sydd wedi edrych ar y mater. Rhaid i Wlad Pwyl newid cyfeiriad ar unwaith a derbyn y cynigion a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. ”

Ers buddugoliaeth Prawo I Sprawiedliwość (PiS: Law and Justice) yn etholiad cyffredinol y llynedd, codwyd nifer o bryderon ynghylch 'rheol y gyfraith' yng Ngwlad Pwyl. Mae gweithredoedd y llywodraeth newydd wedi sbarduno gweithdrefn 'rheol cyfraith' y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae digwyddiadau diweddar yng Ngwlad Pwyl, sy'n ymwneud yn benodol â'r Llys Cyfansoddiadol, wedi arwain y Comisiwn Ewropeaidd i agor deialog â Llywodraeth Gwlad Pwyl er mwyn sicrhau parch llwyr at y gyfraith. Mae'r Comisiwn o'r farn ei bod yn angenrheidiol bod Tribiwnlys Cyfansoddiadol Gwlad Pwyl yn gallu cyflawni ei gyfrifoldebau yn llawn o dan y Cyfansoddiad, ac yn arbennig i sicrhau adolygiad cyfansoddiadol effeithiol o weithredoedd deddfwriaethol.

Cefndir

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhelliad 'rheolaeth y gyfraith' i Wlad Pwyl

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd