Cysylltu â ni

EU

Araith gan yr Arlywydd Barroso: Ewrop, Israel a dyfodol y Dwyrain Canol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

c5bf87be739b7be379795f6858b2b2b9a95edc50_s660x390Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, 14eg Cynhadledd Flynyddol Diogelwch Herzliya, Jerwsalem, 8 Mehefin 2014.

"Nosweithiau da, foneddigion a boneddigesau,

"Mae'n bleser mawr gen i fod yma heddiw.

hysbyseb

"Dyma fy ail ymweliad ag Israel fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Mae unrhyw ymwelydd yn cael ei daro gan natur ddeinamig, allanol y wlad a'i heconomi, y cyfuniad o foderniaeth a thraddodiad, a'r gymdeithas sifil lewyrchus. Mae Israel yn ddechrau. -up genedl a ddaeth eisoes yn frand byd-eang.

“Rwyf wedi gweld ychydig o hynny i gyd heddiw - ymweld â Sefydliad Weizmann a rhai o wyddonwyr amlycaf eich gwlad, yn dyst i’r Prif Weinidog Netanyahu arwyddo’r memorandwm gan sicrhau cyfranogiad Israel yn rhaglen ymchwil Horizon 2020 Ewrop, a dychwelyd i’r Hebraeg. Prifysgol yn Jerwsalem lle cefais radd anrhydeddus y prynhawn yma.

"Mae'n anrhydedd mawr i mi hefyd gael fy ngwahodd i gymryd rhan yn y gynhadledd fawreddog hon.

hysbyseb

“Rwyf am ddefnyddio’r fforwm hwn i siarad am y rôl y gall yr Undeb Ewropeaidd ei chwarae, ac am yr ymrwymiad sydd gennym ar gyfer yr hyn y gobeithiwn a fydd yn ddyfodol gwell i bobloedd y rhanbarth hwn.

"Fel y gwyddoch i gyd, mae gan yr Undeb Ewropeaidd draddodiad hir o berthynas agos ag Israeliaid a Phalesteiniaid.

"Rydyn ni bob amser wedi cefnogi'r broses heddwch ac ateb dwy wladwriaeth i'r gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina. Yn ddiweddar fe wnaethom gefnogi'n llawn ymdrechion clodwiw'r Unol Daleithiau yn ystod y rownd ddiweddaraf o drafodaethau heddwch. Mae'r broses hon bellach wedi'i gohirio, ond rhaid i'r ymdrechion helaeth a ddefnyddiwyd yn ystod y 9 mis diwethaf beidio â mynd yn wastraff. Mae'r 'saib' cyfredol yn y trafodaethau yn anghynaladwy yn y tymor hwy. Mae hyn yn rhoi cyfle a'r rhwymedigaeth inni fyfyrio ar ble i fynd o'r fan hon.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd bob amser wedi bod yn gwbl gefnogol i'r holl ymdrechion i geisio dod i gytundeb heddwch cynhwysfawr ar yr holl faterion sydd wrth wraidd y gwrthdaro. Rydym yn deall bod angen sicrwydd cadarn ar Israeliaid y bydd cytundeb heddwch yn cynyddu, nid yn lleihau eu diogelwch, ac y bydd yn dod â'r gwrthdaro i ben unwaith ac am byth.

"Ni allwn greu cytundeb o'r fath - dim ond chi a'r Palestiniaid y gallwch chi - ond trwy ddeall a chefnogi, trwy ymrwymiad a deialog, rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni chwarae ein rhan i'w gyflawni.

"Boneddigion a boneddigesau,

"Mae newid perthnasoedd rhwng gwladwriaethau a phobloedd yn sylfaenol yn dasg enfawr - mae hynny'n amlwg o hanes yr Undeb Ewropeaidd hefyd. Mae'n dasg nad yw byth wedi'i gorffen, ond yn un y mae'n rhaid i ni ei chyflawni er mwyn darparu heddwch, diogelwch. a ffyniant i'n dinasyddion.

"Mae integreiddio Ewropeaidd bob amser wedi bod yn ffordd i wledydd Ewrop gyflawni'r nodau hynny - ac mae'r rhesymeg y tu ôl iddo mor ddilys heddiw ag yr oedd ar ddechrau'r broses.

"Gadewch imi dynnu sylw'n fyr at y newidiadau y mae Ewrop, hefyd, yn mynd drwyddynt a sut y bydd hyn yn ein gwneud yn gryfach fel cynghreiriad diplomyddol ac yn fwy deniadol fel partner economaidd yn y dyfodol. Oherwydd credaf fod hyn weithiau'n cael ei gamddeall a'i danamcangyfrif yn aml.

"Dros y deng mlynedd diwethaf mae nifer o ddigwyddiadau ac esblygiadau, cadarnhaol a negyddol, wedi herio undod a sefydlogrwydd Ewrop.

"Yn wir, cafodd y degawd diwethaf o integreiddio Ewropeaidd ei nodi gan gyflawniadau hanesyddol, gan ddechrau gyda'r ehangu er 2004 i Ganolbarth a Dwyrain Ewrop a gwledydd pellach ym Môr y Canoldir. Ond cafodd ei nodi hefyd gan heriau pwysig. Yn fwyaf diweddar ers 2008, y ddamwain ariannol. trodd hynny argyfwng dyled sofran yn argyfwng economaidd a chymdeithasol. Roedd yn brawf straen aruthrol ar gyfer cadernid yr Undeb Ewropeaidd ac ar gyfer yr arian sengl, yr ewro, yn benodol. Ac roedd angen mesurau eithriadol i fynd i'r afael ag ef, gan gynnwys y creu. offerynnau polisi a mecanweithiau undod cwbl newydd.

"Dro ar ôl tro, rydym wedi dod allan o'r argyfyngau hyn yn fwy unedig, yn fwy cydlynol ac yn fwy integredig. Profodd grymoedd integreiddio i fod yn gryfach na grymoedd y chwalu.

“Yn wahanol i’r rhagfynegiadau a glywyd yn rheolaidd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, nid yw un wlad wedi gadael yr undeb ariannol ond yn lle hynny penderfynodd gwledydd eraill fynd i mewn iddi - sef Latfia fis Ionawr diwethaf a Lithwaneg a fydd yn ymuno y flwyddyn nesaf.

"Roedd y penderfyniad i ehangu a dyfnhau ar yr un pryd - rhywbeth yr oedd llawer o bobl yn amau ​​ei fod yn bosibl ddeng mlynedd yn ôl - yn amlwg y cwrs iawn i'w gymryd. Dyma sy'n rhoi mantais i ni er enghraifft mewn trafodaethau masnach, lle rydyn ni'n cymryd yr awenau yn fyd-eang Dyma hefyd sy'n ein galluogi i sefyll yn rhyngwladol, er enghraifft yn y cyfnod cau poenus dros yr Wcrain, lle mai dim ond Undeb Ewropeaidd sy'n siarad ag un llais ac yn gweithredu fel un sy'n gallu dylanwadu ar yr hafaliad a sicrhau parch llawn at gyfraith ryngwladol.

"Ond fel y mae canlyniad etholiadau Ewropeaidd y mis diwethaf wedi dangos, mae'r newidiadau pwysig hyn hefyd wedi achosi pryder ymhlith rhai o'n dinasyddion. Mewn democratiaeth, nid yw gwneud y peth iawn yn ddigon - mae'n rhaid i chi hefyd argyhoeddi dinasyddion ei bod yn iawn, hynny mae er mantais iddynt.

"Mae'n rhaid i ni barhau i ddarparu atebion i gwestiynau dilys ac ar yr un pryd ymladd yn erbyn poblyddiaeth ac eithafiaeth lle bynnag y bo angen a chynnal y gwerthoedd y mae'r prosiect Ewropeaidd yn seiliedig arnynt. Ni all amseroedd economaidd a chymdeithasol ansicr fyth fod yn esgus dros ddad-ddyneiddio naratifau gwleidyddol.

"Ar hyn, gadewch imi hefyd fynd i'r afael â mater gwrth-Semitiaeth yn uniongyrchol. Mae gan Ewrop, fel y cyfandir lle digwyddodd yr Holocost, gyfrifoldeb penodol i arwain y frwydr yn erbyn unrhyw atgyfodiad gwrth-Semitiaeth, pryd bynnag a ble bynnag y mae'n digwydd. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i fod yn hynod wyliadwrus ar y mater hwn ac mae'n gweithredu'n bendant. Mae angen i ni wreiddio gwrth-Semitiaeth o'r rhyngrwyd, mae angen i ni fynd i'r afael ag ef mewn ysgolion, mae angen i ni frwydro yn erbyn troseddau casineb ar ein strydoedd.

“Rhaid i ni hefyd gydnabod yr heriau arbennig o anodd sydd o'n blaenau wrth fynd i'r afael â ffenomen jihadis Ewropeaidd wedi'i radicaleiddio yn dychwelyd i'n strydoedd o Syria - dwi byth eisiau gweld eto'r ymosodiadau echrydus a welsom ym Mrwsel y mis diwethaf, nac yn Toulouse yn 2012.

“Er bod llawer o’r hyn sy’n rhaid ei wneud i fynd i’r afael â hyn yn parhau i fod yn nwylo llywodraethau cenedlaethol, yr heddlu a gwasanaethau diogelwch, gallwn hefyd weithredu ar lefel Ewropeaidd.

"Yn 2008 mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd yr hyn a alwn yn Benderfyniad Fframwaith ar frwydro yn erbyn hiliaeth a senoffobia. Pwrpas y penderfyniad hwn oedd sicrhau bod hiliaeth a senoffobia yn cael eu cosbi trwy gosbau troseddol effeithiol, cymesur a disylwedd ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE). hefyd yn anelu at wella ac annog cydweithredu barnwrol yn y maes hwn.

"Erbyn diwedd eleni, bydd gan y Comisiwn Ewropeaidd y pŵer i weithredu yn erbyn aelod-wladwriaethau Ewropeaidd nad ydynt wedi addasu eu systemau cyfreithiol yn ddigonol yn unol â'r penderfyniad.

"Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i fod yn ffyddlon i'w werthoedd a'i egwyddorion. Caniatáu eu herydiad fyddai agor craciau yn ein tŷ cyffredin.

"Yn nhermau polisi tramor mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd wedi cael ei brofi fel erioed o'r blaen yn ystod fy ail fandad fel Llywydd y Comisiwn. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn chwarae rhan fawr yn y gwaith o fynd i'r afael â'r rhyfel cartref yn Syria yn benodol, gan atal y mewnlifiad enfawr o ffoaduriaid o Syria rhag gorlwytho ac ansefydlogi. y gwledydd cyfagos, yr Iorddonen, Libanus ac Irac, ac yn cefnogi proses gyfryngu'r Cenhedloedd Unedig. Mae absenoldeb undod yn y gymuned ryngwladol ynglŷn â Syria yn costio bywydau dynol inni. Ac mae'r doll yn cynyddu bob dydd. Rydym hefyd yn cefnogi'r sefydlogi gwleidyddol ac economaidd yn Yr Aifft, wrth sicrhau bod rhyddid sylfaenol yn cael ei arsylwi. Rydym yn mynd i’r afael â’r pryderon diogelwch parhaus ac yn ceisio rhoi Gwladwriaeth ganolog weithredol ar waith yn Libya. Ac rydym hefyd, trwy ein Uchel Gynrychiolydd, yn arwain y trafodaethau gydag Iran i wneud yn siŵr bod mae gan ei raglen niwclear natur sifil ac nid yw'n fygythiad i Israel, i'r rhanbarth ac i'r byd.

"Mae'r rhain i gyd yn faterion lle mae gan Israel fuddiannau cenedlaethol hanfodol yn y fantol - buddiannau y mae'r UE yn helpu i'w gwarchod yn ddiogel gyda'i weithredoedd pendant.

"Boneddigion a boneddigesau,

"Fel Ewropeaid, rydyn ni hefyd yn gwybod rhywbeth am ryfel a heddwch, am ddrwgdeimlad a chymod.

“Pe baem yn derbyn Gwobr Heddwch Nobel yn 2012 roedd hynny oherwydd bod cenhedloedd Ewrop wedi llwyddo o’r diwedd i dorri’r cylch dieflig o droseddau milwrol a dial a oedd y grym y tu ôl i hanes Ewrop ers oesoedd.

"Roedd hwn yn wir yn ddigwyddiad hanesyddol, ond mae'n werth cofio pa mor ddiweddar ydoedd mewn gwirionedd - llai na saith degawd yn ôl - a pha mor bell rydyn ni wedi dod mewn cyfnod mor fyr.

"Ac mae'n werth cofio'r ysbryd a oedd y tu ôl i'r camau tuag at integreiddio Ewropeaidd o'r eiliadau cyntaf: ysbryd o 'wersi a ddysgwyd' trwy galedi a rhyfel; ysbryd cymodi anochel; ysbryd o afael yn y dyfodol gyda'n gilydd, oherwydd cawsom wedi colli cymaint o'r gorffennol yn barod.

"Roedd datganiad Schuman 1950 yn nodi bod“ dileu cenhedloedd Ewrop yn gofyn am ddileu gwrthwynebiad oesol Ffrainc a’r Almaen ”. Y troi meddyliol hwnnw, roeddent yn gwybod, oedd y rhagamod ar gyfer camau pellach, fel y rhai a amlygwyd yn yr ymadrodd enwog: 'Ni fydd Ewrop yn cael ei gwneud i gyd ar unwaith, nac yn ôl un cynllun. Bydd yn cael ei hadeiladu trwy gyflawniadau concrit sy'n creu undod de facto yn gyntaf.'

"Rwy'n sôn am hyn oherwydd bod rhai o'r elfennau hynny yn bresennol ym Mhroses Heddwch y Dwyrain Canol hefyd: camau anodd ond anochel tuag at gymodi y mae angen eu cymryd, gwrthwynebiadau oesol y mae angen mynd i'r afael â nhw, cyflawniadau concrit sy'n fodd i ailadeiladu ymddiriedaeth, a dim ond yn y ffordd honno ddyfodol cyffredin y gall y bobl eu hunain ei grefftio.

"Yng ngoleuni'r ansefydlogrwydd presennol yn y rhanbarth, heddwch a détente cynhwysfawr yw'r asedau strategol go iawn i Israel o ran diogelwch ond hefyd o ran integreiddio Israel i'r rhanbarth.

"Mae sawl menter heddwch eisoes wedi archwilio sawl opsiwn ar gyfer y materion statws terfynol, mae glasbrintiau o gynlluniau heddwch ar y bwrdd, yr hyn sydd ei angen nawr yw dewrder gwleidyddol ar y ddwy ochr i gymryd y cam pendant. Mae'n amlwg y bydd y consesiynau gofynnol yn boenus , na fydd rhai yn eu hoffi, ond mae angen i'r ddwy ochr wneud bet ar heddwch.

"Efallai y bydd y status quo yn ymddangos yn fwy diogel yn wleidyddol yn y tymor byr ond nid yw'n sicrhau unrhyw enillion tymor hir. Nid wyf yn tanamcangyfrif anhawster y penderfyniadau y mae'n rhaid eu gwneud. Yn y ddau achos rydym yn siarad am gwestiynau dirfodol i'r Israeliaid. a chenhedloedd Palestina. Ond mae arweinyddiaeth yn ymwneud â gwneud yr hyn sy'n angenrheidiol yn bosibl. Ac mae heddwch yn angenrheidiol yn y rhanbarth. Mae diogelwch i Israel a Gwladwriaeth i'r Palestiniaid yn rheidrwydd moesol ar gyfer y gymuned ryngwladol gyfan.

"Yn y cyfamser ni ddylid cymryd unrhyw gamau a fyddai'n peryglu hyfywedd datrysiad dwy wladwriaeth. Rydym yn bryderus iawn bod gweithgaredd setlo parhaus yn golygu bod yr ateb dwy wladwriaeth sydd er budd sylfaenol Israel yn fwy anghysbell.

"Credwn y byddai hefyd er budd cyffredinol heddwch yn y dyfodol bod arweinwyr Israel a Phalestina mewn sefyllfa i orfodi bargen derfynol ar lawr gwlad a'i chofleidio gan y poblogaethau.

"Dyma pam yr ydym o'r farn, er budd bargen heddwch yn y dyfodol a llywodraeth gyfreithlon a chynrychioliadol, cymodi o fewn Palestina o dan yr egwyddorion a nodwyd yn araith yr Arlywydd Abbas yn Cairo ym mis Mai 2011 - a hyn cyn- mae cyflwr yn bwysig iawn - dylid ei gefnogi. Hynny yw: dylai unrhyw lywodraeth Palestina gynnal egwyddor di-drais, parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau datrysiad dwy wladwriaeth ac i setliad heddychlon wedi'i negodi o'r gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina. Mae hyn yn golygu derbyn cytundebau a rhwymedigaethau blaenorol, gan gynnwys hawl gyfreithlon Israel i fodoli.

"Ni ddylid ystyried bod cymodi Palestina, os ymgymerir ag ef yn unol â'r egwyddorion hyn, yn rhwystr i drafodaethau parhaus. I'r gwrthwyneb, mae cymodi mewn gwirionedd yn amod ar gyfer gweithredu datrysiad dwy wladwriaeth yn llwyddiannus.

"Ni fydd cymodi Palestina, os caiff ei wneud gan gadw'n gaeth at yr egwyddorion y soniais amdanynt, yn rhoi llais i derfysgwyr mewn unrhyw ffordd. I'r gwrthwyneb, bydd yn helpu ein nod o ynysu ac ymyleiddio terfysgwyr a'u gweithredoedd cyfeiliornus a dinistriol.

"Rydyn ni i gyd yn ei wybod: mae terfysgaeth yn sicr o fethu. Ni fydd yr Undeb Ewropeaidd na neb arall yn y gymuned ryngwladol yn ei derbyn fel ffordd o gyflawni nodau gwleidyddol.

"Boneddigion a boneddigesau,

"Mae heddwch cynhwysfawr yn y Dwyrain Canol yn amcan polisi allweddol yr Undeb Ewropeaidd a'n polisi tramor am y 30 mlynedd diwethaf. Rydym wedi ymgysylltu'n wleidyddol ac yn economaidd i helpu i ddarparu datrysiad dwy Wladwriaeth.

"Yn ddiweddar, rydym wedi cynnig Partneriaeth Breintiedig Arbennig i Israel a Thalaith Palestina yn y dyfodol pe bai diweddglo llwyddiannus i'r trafodaethau heddwch.

"Byddai hyn yn dod gyda phecyn cymorth o faint digynsail i'r ddwy ochr, gan gwmpasu'r sbectrwm llawn o fentrau economaidd, gwleidyddol a diogelwch. Yn Ewrop, credwn fod gan yr hyn sydd gan yr Undeb i'w gynnig y potensial i newid eich dyfodol yn sylfaenol. a'ch cysylltiadau ag Ewrop a gweddill y byd.

"Ein Partneriaeth Breintiedig Arbennig fyddai'r allwedd i ffyniant o'r newydd ac i gyfleoedd newydd yn Israel ac mewn gwladwriaeth Balesteinaidd yn y dyfodol. Byddai hefyd ag ôl-effeithiau cadarnhaol ar gyfer integreiddio rhanbarthol.

"Byddai'r bartneriaeth a ragwelir yn fframwaith eang iawn ar gyfer cydweithredu rhwng Ewrop, Israel a Palestina mewn llu o feysydd polisi, gan gynnwys masnach, buddsoddiad, seilwaith, ynni, diogelu'r amgylchedd, diwylliant ac addysg, ymchwil. Byddai'n offeryn effeithiol i datblygu'r economi a'r gymdeithas sydd eu hangen ar genedlaethau'r dyfodol. Byddai'n datblygu cysylltiadau dwyochrog ymhellach rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r ddwy wladwriaeth yn ogystal â - hyd yn oed yn bwysicach fyth - yn cynnwys fformat cydweithredu tairochrog Israel-UE-Palestina a fyddai'n clymu'r ddwy wladwriaeth yn agos iawn at ei gilydd ac i Ewrop.

"Felly byddai'r berthynas hon hefyd yn gallu datblygu" trwy gyflawniadau pendant sy'n creu undod de facto yn gyntaf ", fel y dywedodd Robert Schuman ar adeg creu'r Undeb Ewropeaidd.

"Boneddigion a boneddigesau,

"I gloi: rydym yn deall yn llawn yr anawsterau sy'n wynebu heddwch a chymod yn y rhanbarth. Nid yw heddwch rhwng Israeliaid a Phalesteiniaid yn ffon hud a fydd yn datrys holl broblemau'r Dwyrain Canol dros nos. Ond bydd yn dileu llinell fai allweddol sy'n rhedeg trwy'r rhanbarth. a chaniatáu i Israel wynebu rhai o'r heriau diogelwch go iawn sy'n wynebu'r rhanbarth.

"Ni all yr Undeb Ewropeaidd greu heddwch yn y Dwyrain Canol, ond os byddwch chi - pobloedd y rhanbarth - yn dewis heddwch, bydd yr Undeb Ewropeaidd yno i'ch cefnogi.

"Mae hanes yn ein dysgu nad oes unrhyw beth anochel ynglŷn â heddwch. Mae angen i ni weithio drosto a'i amddiffyn. Ni ellir byth ei gymryd yn ganiataol. Ar yr un pryd mae Hanes hefyd yn ein dysgu nad oes unrhyw beth anochel ynglŷn â gwrthdaro chwaith. mae hanes rhyfel yn dangos y gellir cymodi hen elynion, daeth gelynion yn ffrindiau a chydweithrediad wedi disodli gwrthdaro.

"Ac yn fwy sylfaenol yr hyn y mae Hanes yn ei ddysgu inni yw ei fod yn perthyn i'r rhai sy'n ei barhau ac yn symud ymlaen ac nid i'r rhai sy'n ei herwgipio, gan edrych yn ôl. Mae'r lle hwn yn llawn Hanes - mae rhai hyd yn oed yn dweud gormod o Hanes - ond mae tudalennau'r mae pennod heddwch llyfr Hanes y Dwyrain Canol yn dal i aros i gael ei ysgrifennu.

"Fe'ch anogaf i ddyfalbarhau ar lwybr y trafodaethau, i wneud y cyfaddawdau sydd eu hangen i ddod i gytundeb cynhwysfawr ac i agor y drws i oes newydd o heddwch yn Israel, mewn Gwladwriaeth sofran ym Mhalestina a thu hwnt. Diolch yn fawr. "

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd