Cysylltu â ni

EU

Cyflogaeth: Comisiwn yn cynnig € 1.6 miliwn o Gronfa Globaleiddio ar gyfer gweithwyr adeiladu Iseldiroedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

p87Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig i roi yr Iseldiroedd gyda € 1.6 miliwn gan Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) i helpu gweithwyr 475 eu diswyddo yn y sector adeiladu yn nhaleithiau Gelderland ac Overijssel i ddod o hyd i swyddi newydd. Mae'r cynnig nawr yn mynd i Senedd Ewrop a Chyngor Gweinidogion yr UE i'w gymeradwyo.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Mae'r sector adeiladu yn Gelderland a Overijssel wedi cael ei daro'n arbennig o galed gan effeithiau'r argyfwng ac mae'r gweithwyr diangen yn wynebu anawsterau i ddod o hyd i swyddi newydd. Byddai'r cynnig hwn am € 1.6m o Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop yn cyfrannu at fesurau i hybu eu siawns. o gael cyflogaeth newydd. "

Yr Iseldiroedd cais am gymorth oddi wrth y EGF yn dilyn diswyddo gweithwyr 562 gan fentrau bach a chanolig 89 sy'n gweithredu yn y sector adeiladu yn y taleithiau o Gelderland a Overijssel, lle mae gwaith adeiladu yn gyflogwr mawr.

hysbyseb

Byddai'r mesurau gyd-ariannu gan yr EGF helpu'r gweithwyr 475 wynebu'r anhawster mwyaf i ddod o hyd i swyddi newydd drwy gynnig cymorth chwilio am swyddi, cymorth all-leoli, hyfforddiant galwedigaethol a phwll symudedd iddynt. Byddai'r olaf fod pwll hyblyg ar gyfer y ddau ceiswyr gwaith a chyflogwyr a byddai'n darparu swyddi dros dro. Byddai gweithwyr ailhyfforddi yn y modd hwn gael y profiad gwaith angenrheidiol a byddai'n gallu gwneud cais am jobsonce newydd yr aseiniad dros dro i ben.

Amcangyfrifir mai cyfanswm cost y pecyn yw tua € 2.7m, y byddai'r EGF yn darparu € 1.6m.

Cefndir

hysbyseb

Mae tri phrif reswm dros y gostyngiad mewn cynhyrchu a chyflogaeth yn y sector adeiladu ac yn benodol codi adeiladau. Mae'r rhain i gyd yn gysylltiedig â'r argyfwng ariannol ac economaidd:

  • Mae banciau wedi rhoi ar waith rheolau mwy caeth ar gyfer darparu morgeisi a benthyciadau;

  • mae'r Llywodraeth wedi gweithredu mesurau galedi i leihau dyled genedlaethol a diffyg yn y gyllideb, gan leihau gwariant cyhoeddus, ac;

  • bu gostyngiad sydyn prisiau tai gan ei gwneud yn anodd i werthu a phrynu tai.

Mae'r sector adeiladu wedi bod yn dirywio yn gyson yn yr Iseldiroedd ers 2008, y flwyddyn ddiwethaf tyfodd y trosiant o gymharu â'r flwyddyn flaenorol (gyda adferiad bychan yn unig yn 2011).

Mae tua 60,000 bobl yn cael eu cyflogi yn y sector adeiladu yn bobl Gelderland ac 39,500 yn Overijssel, yn cynrychioli y drefn honno 6.3 7.3% a% o'r boblogaeth sy'n gweithio yn y rhanbarthau hyn. Adeiladu yn chwarae rhan bwysig yn yr economi a'r farchnad lafur taleithiol. Felly, disgwylir i'r diswyddiadau yn y sector i gael effaith negyddol sylweddol ar yr economi leol a rhanbarthol ac ar lefelau cyffredinol o gyflogaeth.

Mae nifer y bobl ddi-waith yn y sector adeiladu yng Gelderland ac Overijssel yn cynrychioli 39% o gyfanswm nifer y bobl ddi-waith yn thatsector yn y wlad gyfan yn 2012. Mae nifer y di-waith weithwyr adeiladu wedi dyblu yn Ionawr 2011 - rhwng Rhagfyr 2013.

Gelderland ac Overijssel dderbyniwyd eisoes EGF cefnogaeth i achosion eraill o ddiswyddo torfol yn y diwydiant argraffu (IP / 10 / 1279 a IP / 11 / 795) Ac yn y sector adeiladu (IP / 12 / 785).

masnach yn fwy agored gyda gweddill y byd yn arwain at fuddion cyffredinol ar gyfer twf a chyflogaeth, ond gall hefyd gostio rhai swyddi, yn enwedig mewn sectorau agored i niwed a sy'n effeithio ar weithwyr sgiliau is. Dyma pam arfaethedig Llywydd y Comisiwn Barroso sefydlu cronfa i helpu'r rhai addasu i ganlyniadau globaleiddio yn gyntaf. Ers dechrau ei weithrediadau yn 2007, mae'r EGF wedi derbyn ceisiadau 124. Mae rhai € 500m wedi gofyn i helpu mwy na gweithwyr 108,000. ceisiadau EGF yn cael eu cyflwyno i helpu mewn nifer cynyddol o sectorau, a chan nifer cynyddol o Aelod-wladwriaethau. Yn 2013 ei ben ei hun, ei fod yn darparu mwy na € 53.5m.

Ym mis Mehefin 2009, adolygwyd rheolau'r EGF i gryfhau rôl yr EGF fel offeryn ymyrraeth gynnar sy'n rhan o ymateb Ewrop i'r argyfwng ariannol ac economaidd. Daeth y Rheoliad EGF diwygiedig i rym ar 2 Gorffennaf 2009 ac roedd y maen prawf argyfwng yn berthnasol i bob cais a dderbynnir rhwng 1 Mai 2009 a 30 Rhagfyr 2011.

Gan adeiladu ar y profiad hwn a'r gwerth a ychwanegir gan y EGF i'r gweithwyr a gynorthwyir a rhanbarthau yr effeithir arnynt, mae'r Gronfa yn parhau yn ystod y cyfnod 2014-2020 fel mynegiant o undod yr UE, gyda gwelliannau pellach i'w weithrediad. Mae ei gwmpas wedi cael ei ehangu i gynnwys eto gweithwyr eu diswyddo oherwydd yr argyfwng economaidd, yn ogystal â gweithwyr cyfnod penodol, yr hunan-gyflogedig, a, thrwy Fel rhanddirymiad tan ddiwedd 2017, pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant mewn rhanbarthau o ddiweithdra ieuenctid yn uchel.

Mwy o wybodaeth

gwefan EGF Newyddion Fideo Wasg: Ewrop yn gweithredu i frwydro yn erbyn yr argyfwng: adfywiodd Cronfa Globaleiddio Ewrop Yn wynebu byd byd-eang - Cronfa Globaleiddio Ewrop Gwefan László Andor Dilynwch László Andor ar Twitter Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaiddcylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd