Cysylltu â ni

EU

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Rhoi'r gorau i drafodaethau ar gyfer TTIP a CETA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ddyrnau Amerig a ueHeddiw (15 Gorffennaf), cyflwynodd 47ain Menter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI) ei gynnig i gofrestru yn y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r fenter 'STOP TTIP' yn gofyn i'r Comisiwn argymell i Gyngor Gweinidogion yr UE ddiddymu'r mandad negodi ar gyfer y Bartneriaeth Buddsoddwyr Masnach Trawsatlantig (TTIP) a pheidio â dod â'r Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) i ben chwaith.

Y tu ôl i'r fenter mae bron i 148 o sefydliadau o 18 aelod-wladwriaeth yr UE. Yn yr Almaen, mae'r sefydliadau Attac, Campact, Cyfeillion y Ddaear yr Almaen (BUND), Mwy o Ddemocratiaeth (Mehr Demokratie eV), Sefydliad yr Amgylchedd Munich a'r Uned Cadwraeth Natur a Bioamrywiaeth (NABU) yn cydlynu'r paratoadau. Ymhlith llawer o rai eraill, mae Transparency International Germany, Greenpeace Lwcsembwrg, 38 gradd (DU), War on Want (DU), Unsain (DU), a Tierra (Cyfeillion y Ddaear Sbaen) yn perthyn i'r glymblaid Ewropeaidd, sy'n tyfu'n gyson.

“Canolbwynt ein beirniadaeth yw dimensiwn democrataidd y cytundeb a gynlluniwyd: mae rheolau, sydd â chanlyniadau pellgyrhaeddol i 500 miliwn o ddinasyddion yr UE mewn 28 aelod-wladwriaeth, yn cael eu negodi y tu ôl i ddrysau caeedig. Dyma beth rydyn ni’n ei wrthwynebu, ”meddai Michael Efler, cynrychiolydd pwyllgor dinasyddion yr ECI a llefarydd ar ran y gymdeithas ffederal Mwy o Ddemocratiaeth (Mehr Demokratie eV). Yn benodol, mae'n beirniadu'r setliad anghydfod Buddsoddwr-wladwriaeth (ISDS) a gynlluniwyd. Rheolau yw'r rhain sy'n ymwneud â diogelu buddsoddiad, sy'n rhoi hawliau amddiffyn pellgyrhaeddol i fuddsoddwyr tramor. Os yw senedd genedlaethol yn pasio deddf, a fyddai'n effeithio ar fuddsoddiad ac elw cwmni, byddai gan yr olaf yr hawl i ffeilio siwt - fodd bynnag nid o flaen llys cyhoeddus ond o flaen llys cymrodeddu cyfrinachol.

hysbyseb

Byddai penderfyniadau a gweithdrefnau cyfansoddiadol sydd wedi'u cyfreithloni'n ddemocrataidd yn cael eu rhwystro. “Mae’r cynlluniau ar gydweithrediad rheoliadol yn beryglus hefyd. Byddent yn arwain at gyfyngiad o reolaeth ddemocrataidd. Mae hynny'n golygu: Byddent yn sefydlu math o fecanwaith rhybuddio cynnar ar gyfer deddfau neu reoliadau cysylltiedig â masnach. Byddai'n caniatáu i'r blaid gontractio a'r lobïwyr leisio'u diddordeb hyd yn oed cyn y broses seneddol. Gellid atal rheoliadau digroeso a allai rwystro mynediad i’r farchnad fel hyn ”, eglura Michael Efler.

Ychwanegodd John Hilary, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad Prydeinig War on Want ac aelod o bwyllgor y dinasyddion: "Ni ddylid deall y cytundeb TTIP fel cytundeb rhwng dau bartner masnach sy'n cystadlu â'i gilydd, yr UE ac UDA. ymgais gyffredin cwmnïau rhyngwladol ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd i dorri marchnadoedd agored ar draul amddiffyn defnyddwyr, diogelwch bwyd, darpariaethau amgylcheddol, safonau cymdeithasol gwerthfawr, rheoliadau ar ddefnyddio tocsinau neu reoliadau ar ddiogelwch banciau. "

Mae galwadau agored am dendr ar wasanaethau cyhoeddus i gael eu hagor ar gyfer cymhwyso cwmnïau trawswladol hefyd. "Gellir dod o hyd i un enghraifft bendant yn y gwahanol egwyddorion sy'n sail i ddiogelu'r defnyddiwr a'r amgylchedd yn yr UE a'r UD," pwysleisiodd Hilary. "Mae'r egwyddor ragofalus, a ddefnyddir yn yr UE, yn sicrhau rheoliadau llymach ynghylch, er enghraifft, cymeradwyo cemegolion. Trwy TTIP, fodd bynnag, gallai cwmni ennill yr hawl i gofrestru ei gynnyrch yn yr UD a'i roi ar yr Ewropeaidd. marchnata wedyn. " Ym marchnadoedd yr UD, mae'r dull 'ex-post' yn berthnasol. Mae hyn yn golygu mai dim ond pan fydd niweidioldeb cynnyrch wedi'i brofi'n benodol, y caiff ei dynnu o'r farchnad. Mae'r rhwystrau ar gyfer cymeradwyo felly yn is ar y dechrau, daw Hilary i'r casgliad.

hysbyseb

Esboniodd Susan George, llywydd Bwrdd Sefydliad Trawswladol Amsterdam (TNI), Llywydd anrhydeddus ATTAC-Ffrainc ac aelod o bwyllgor yr ECI fod cannoedd o gytundebau masnach a buddsoddi dwyochrog a pluri-ochrol eisoes wedi’u llofnodi - ond mae’r TTIP yn yn hynod beryglus oherwydd iddo gael ei baratoi gan gorfforaethau trawswladol am 20 mlynedd. Mae'r cwmnïau enfawr hyn wedi llunio'r cynnwys ac wedi dod yn rhan swyddogol o'r broses TTIP ar wahoddiad llywodraethau, i eithrio'r holl ddinasyddion eraill. Fodd bynnag, gellir trechu'r cytundeb hwn fel yn achos y Cytundeb Amlochrog ar Fuddsoddi (MAI), a negodwyd hefyd yn y dirgel a gurwyd ym 1998 gan fudiad dinasyddion cryf, yn rhannol oherwydd ei fod yn cynnwys yr un hawliau afresymol i gorfforaethau â'r TTIP , fel y System Anghydfod Buddsoddwyr i'r Wladwriaeth (ISDS) sy'n caniatáu iddynt erlyn llywodraethau mewn tribiwnlysoedd preifat am iawndal os ydynt o'r farn y byddai penderfyniad gan y llywodraeth yn ymyrryd â'u helw presennol neu hyd yn oed y gobeithir amdano.

Felly mae'r cwmnïau'n ceisio preifateiddio nid yn unig y farnwriaeth, ond hefyd rhan sylweddol o swyddogaethau deddfwriaethol llywodraethau trwy gymryd drosodd penderfyniadau ar reoliadau a safonau. Gallent hyd yn oed ddychryn y gangen weithredol â bygythiad morglawdd o achosion cyfreithiol pe bai'n ceisio gwella deddfau sy'n ymwneud â banciau, llafur, yr amgylchedd, newid, diogelwch bwyd, iechyd, ac ati. “Mae'r TTIP yn fygythiad difrifol i ddemocratiaeth - yr ECI eisiau democratiaeth, nid 'corfforaethocratiaeth', ”daeth George i'r casgliad.

Ers 1 Ebrill 2012, mae gan ddinasyddion gwladwriaethau’r UE y posibilrwydd i ofyn am ddeddf ddeddfwriaethol gan y Comisiwn Ewropeaidd: yr ECI. Ar yr un pryd mae ECI llwyddiannus yn gorfodi gwrandawiad yn Senedd Ewrop. Er mwyn i ECI fod yn llwyddiannus, rhaid casglu o leiaf miliwn o lofnodion. At hynny, rhaid cyflawni cworymau gwlad-benodol mewn o leiaf saith aelod-wladwriaeth o'r UE.

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg trwy http://stop-ttip.org/sgwrs llif-byw 

Mwy o wybodaeth am Fenter Dinasyddion Ewropeaidd

Gallwch ddod o hyd i eiriad yr ECI yma
Mae angen pwyllgor dinasyddion ar bob ECI sy'n cynnwys saith aelod. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr aelodau yma

Mae dechrau casglu llofnodion ar gyfer y gwrth-TTIP-ECI wedi'i gynllunio ar gyfer mis Medi eleni. Gallwch ddod o hyd i amserlen amser fanwl yma

Mae Mwy o Ddemocratiaeth (Mehr Demokratie eV) wedi comisiynu barn gyfreithiol annibynnol, sy'n adolygu cyfreithlondeb cyfreithiol ymlaen llaw. Daw i'r canlyniad bod ECI yn dderbyniadwy. Gallwch chi ymgynghori â'r farn gyfreithiol yma

Aelodau'r glymblaid ECI

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd