Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Macro-Ranbarthol diweddaraf yr UE ar gyfer y Rhanbarth Alpaidd

| Gorffennaf 16, 2014 | 0 Sylwadau

French_alpsHeddiw (16 Gorffennaf), lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymgynghoriad cyhoeddus ar y diweddaraf o gyfres o Strategaethau Macro-Ranbarthol yr UE, a gymerir i gael eu siâp yn 2015. Mae Strategaeth yr UE ar gyfer y Rhanbarth Alpaidd (EUSALP) yn cwmpasu rhai 70 miliwn o bobl mewn saith gwlad - pump ohonynt yn aelod-wladwriaethau (Awstria, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal a Slofenia) a dwy wledydd nad ydynt yn yr UE (Liechtenstein a'r Swistir), i gyd - gan gynnwys rhai rhanbarthau 48.

Mae'r alwad ar gyfer cyflwyniadau yw fanteisio ar farn rhanddeiliaid perthnasol ac i gasglu eu syniadau er mwyn sicrhau bod y Strategaeth yn realistig yn ei fan cychwyn, yn briodol yn ei amcanion ac yn ymatebol i anghenion gwirioneddol o drigolion y rhanbarth.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Johannes Hahn: "Dyma'r cam cyntaf i strategaeth y dylid ei deilwra'n benodol i anghenion y macro-ranbarth Alpine. Mae gan wledydd yr Alpine draddodiad hir a llwyddiannus o gydweithio i ddelio â heriau union y rhan hon o Ewrop a'r bobl sy'n byw yno. Yn hytrach na ailddyfeisio'r olwyn neu ddyblygu strwythurau cydweithredu presennol, dylai'r strategaeth hon ategu'r hyn sydd eisoes yn cael ei wneud. Dyma'r pedwerydd strategaeth o'i fath yn Ewrop ac rydym wedi dysgu o brofiad pwysigrwydd ymrwymiad gwleidyddol a chanolbwyntio ar ychydig o feysydd strategol i sicrhau llwyddiant y dull macro-ranbarthol. " Ychwanegodd: "Y gwledydd dan sylw yma, gan gynnwys y Swistir a Lichtenstein, i gyd yn cael weinyddiaethau cryf ac effeithlon, ac maent yn wir yn cael y gallu i gamu i fyny eu cydweithrediad â'i gilydd. Rydym yn gobeithio y bydd y Strategaeth newydd yn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol sy'n dal i fodoli yn y Rhanbarth Alpaidd."

Nod y Strategaeth Alpaidd sy'n ffynnu yw creu ysgogiad newydd ar gyfer cydweithredu a buddsoddi er budd pawb dan sylw: gwledydd, rhanbarthau, rhanddeiliaid cymdeithas sifil ac, yn anad dim, dinasyddion Ewropeaidd. Bydd y Strategaeth yn canolbwyntio'n unig ar faterion o bwysigrwydd strategol i'r macro-ranbarth, y ddau her a chyfleoedd, na ellir mynd i'r afael â hwy yn ddigonol gan strwythurau presennol. Bydd yn ceisio ysgogi datblygiad arloesol a chynaliadwy a fydd yn hybu twf a chreu swyddi, gan gadw asedau naturiol a diwylliannol yr ardal.

Bydd y Strategaeth yn adeiladu ar dri maes allweddol ar gyfer gweithredu:

1. I wella cystadleurwydd, ffyniant a chydlyniad y Rhanbarth Alpaidd;

2. i sicrhau hygyrchedd a chysylltedd ar gyfer yr holl drigolion y Rhanbarth Alpaidd, ac;

3. i wneud y Rhanbarth Alpaidd amgylcheddol gynaliadwy ac yn ddeniadol.

Mae'r ymgynghoriad ar-lein ac yn agored ar gyfer cyflwyniadau tan 15 2014 Hydref.

Ym mis Rhagfyr eleni, bydd y Llywyddiaeth yr Eidal o Gyngor yr Undeb Ewropeaidd, ynghyd â'r Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu cynhadledd rhanddeiliaid ym Milan i drafod canfyddiadau'r broses ymgynghori. Bydd hyn yn bwydo i mewn cynnig ffurfiol gan y Comisiwn Ewropeaidd erbyn mis Mehefin 2015, ar gyfer Cynllun Gweithredu (y Strategaeth) sy'n adlewyrchu anghenion a galluoedd y rhanbarth.

Cefndir

O dan arweiniad y Comisiynydd Johannes Hahn, dull newydd ar gyfer rhanbarthau cydweithio wedi'i ddatblygu'n llwyddiannus. strategaethau Macro-ranbarthol gynorthwyo gwledydd i fynd i'r afael â materion cyffredin at ei gilydd fel llygredd, trosedd, coll cysylltiadau trafnidiaeth a diffyg gallu i gystadlu.

y Cyngor Ewropeaidd o 19-20 2013 Rhagfyr gwahoddodd y Comisiwn Ewropeaidd yn ffurfiol, mewn cydweithrediad ag aelod-wladwriaethau, i gyflwyno Strategaeth yr UE ar gyfer y Rhanbarth Alpaidd erbyn Mehefin 2015, gan adeiladu ar brofiadau cadarnhaol y Danube ac Môr Baltig rhanbarthau. Cyfeiriodd y Cyngor Ewropeaidd at werthusiad cadarnhaol y cysyniad o strategaethau macro-ranbarthol a gymeradwywyd gan y Cyngor Cyngor yr UE ar 22 2013 Hydref.

Cefnogir y strategaethau hyn, ymhlith pethau eraill, trwy ddyraniad cyllid rhanbarthol yr aelod-wladwriaethau o dan Bolisi Cydlyniant. Mae diwygio'r Polisi ar gyfer 2014-2020 yn hyrwyddo'r dull macro-ranbarthol hwn ac yn ei gwneud hi'n haws cyfuno gwahanol gronfeydd Ewropeaidd ar draws ffiniau ac o fewn prosiectau. A adroddiad ar lywodraethu strategaethau macro-ranbarthol o fis Mai 2014 yn nodi argymhellion a ddylai arwain at well rheolaeth o'r strategaethau i gyflwyno mwy o ganlyniadau, yn fwy effeithlon, ac i fanteisio'n llawn ar synergeddau presennol ymhlith gwahanol offerynnau cydweithredu Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Ymgynghoriad Cyhoeddus - Dweud eich dweud
Strategaethau UE Macro-Ranbarthol
Ar y Cyd Datrys ac Papur ymyrraeth wedi'i lofnodi yn y Gynhadledd Grenoble ar 18 Hydref 2013

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwleidyddiaeth