Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Macro-Ranbarthol diweddaraf yr UE ar gyfer y Rhanbarth Alpaidd

| Gorffennaf 16, 2014 | 0 Sylwadau

Ffrangeg_alpsHeddiw (16 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y diweddaraf o gyfres o Strategaethau Macro-Ranbarthol yr UE, a fydd yn cael eu llunio yn 2015. Mae Strategaeth yr UE ar gyfer Rhanbarth yr Alpaidd (EUSALP) yn cwmpasu tua 70 miliwn o bobl mewn saith gwlad - pump ohonynt yn aelod-wladwriaethau (Awstria, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal a Slofenia) a dwy wlad nad ydynt yn yr UE (Liechtenstein a'r Swistir), i gyd. - yn cwmpasu rhai rhanbarthau 48.

Nod yr alwad am gyflwyniadau yw manteisio ar farn rhanddeiliaid perthnasol a chasglu eu syniadau er mwyn sicrhau bod y Strategaeth yn realistig yn ei man cychwyn, yn briodol yn ei hamcanion ac yn ymateb i wir anghenion trigolion y rhanbarth.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Johannes Hahn: “Dyma'r cam cyntaf tuag at strategaeth y dylid ei theilwra'n benodol i anghenion y rhanbarth macro-alpaidd. Mae gan wledydd Alpaidd draddodiad hir a llwyddiannus o gydweithio i ymdrin ag union heriau rhan hon Ewrop a'r bobl sy'n byw yno. Yn hytrach nag ail-ddyfeisio'r olwyn neu ddyblygu strwythurau cydweithredu presennol, dylai'r strategaeth hon ategu'r hyn y mae'n cael ei wneud eisoes. Dyma'r bedwaredd strategaeth o'i bath yn Ewrop ac rydym wedi dysgu o brofiad pa mor bwysig yw ymrwymiad gwleidyddol a chanolbwyntio ar ychydig o feysydd strategol yn unig er mwyn gwarantu llwyddiant yr ymagwedd macro-ranbarthol. " Ychwanegodd: "Mae gan y gwledydd dan sylw, gan gynnwys y Swistir a Lichtenstein, weinyddiaethau cryf ac effeithlon, ac yn wir mae ganddyn nhw'r gallu i wella eu cydweithrediad â'i gilydd. Gobeithiwn y bydd y Strategaeth newydd hon yn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol sy'n parhau yn y Rhanbarth Alpaidd."

Nod y Strategaeth Alpaidd newydd yw ysgogi ysgogiad newydd ar gyfer cydweithredu a buddsoddi er budd pawb dan sylw: gwledydd, rhanbarthau, rhanddeiliaid cymdeithas sifil ac, yn anad dim, dinasyddion Ewrop. Bydd y Strategaeth yn canolbwyntio ar faterion o bwys strategol i'r macro-ranbarth yn unig, yn heriau ac yn gyfleoedd, na ellir eu datrys yn ddigonol gan strwythurau presennol. Bydd yn ceisio ysgogi datblygiad arloesol a chynaliadwy a fydd yn hybu twf ac yn creu swyddi, tra'n diogelu asedau naturiol a diwylliannol yr ardal.

Bydd y Strategaeth yn adeiladu ar dri maes allweddol i'w gweithredu:

1. Gwella cystadleurwydd, ffyniant a chydlyniad Rhanbarth yr Alpaidd;

2. sicrhau hygyrchedd a chysylltedd i holl drigolion Rhanbarth Alpaidd;

3. i wneud yr Alpine Region yn gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn ddeniadol.

Mae'r Ymgynghoriad ar-lein ac yn agored i'w gyflwyno tan 15 Hydref 2014.

Ym mis Rhagfyr eleni, bydd Llywyddiaeth yr Eidal ar Gyngor yr Undeb Ewropeaidd, ynghyd â'r Comisiwn Ewropeaidd, yn trefnu cynhadledd rhanddeiliaid ym Milan i drafod canfyddiadau'r broses ymgynghori. Bydd hyn yn bwydo i mewn i gynnig ffurfiol gan y Comisiwn Ewropeaidd erbyn Mehefin 2015, ar gyfer Cynllun Gweithredu (y Strategaeth) sy'n adlewyrchu anghenion a galluoedd y rhanbarth.

Cefndir

O dan arweiniad y Comisiynydd Johannes Hahn, datblygwyd dull gweithredu newydd ar gyfer rhanbarthau sy'n cydweithio'n llwyddiannus. Mae strategaethau macro-ranbarthol yn cynorthwyo gwledydd i fynd i'r afael â materion cyffredin gyda'i gilydd fel llygredd, troseddu, colli cysylltiadau trafnidiaeth a diffyg cystadleurwydd.

y Cyngor Ewropeaidd 19-20 Rhagfyr 2013 gwahodd y Comisiwn Ewropeaidd yn ffurfiol, mewn cydweithrediad ag aelod-wladwriaethau, i gyflwyno Strategaeth yr UE ar gyfer Rhanbarth Alpaidd erbyn Mehefin 2015, gan adeiladu ar brofiadau cadarnhaol y Danube ac Môr Baltig rhanbarthau. Cyfeiriodd y Cyngor Ewropeaidd hefyd at y gwerthusiad cadarnhaol o'r cysyniad o strategaethau macro-ranbarthol a gymeradwywyd gan y Cyngor yr UE ar 22 Hydref 2013.

Cefnogir y strategaethau hyn, inter alia, drwy ddyraniad cyllid rhanbarthol yr aelod-wladwriaethau dan y Polisi Cydlyniant. Mae diwygio'r Polisi ar gyfer 2014-2020 yn hyrwyddo'r dull macro-ranbarthol hwn ac yn ei gwneud yn haws cyfuno gwahanol gronfeydd Ewropeaidd ar draws ffiniau ac o fewn prosiectau. A adroddiad ar lywodraethu strategaethau macro-ranbarthol o fis Mai 2014 yn nodi argymhellion a ddylai arwain at reolaeth well ar y strategaethau i gyflawni mwy o ganlyniadau, yn fwy effeithlon, ac i fanteisio'n llawn ar synergeddau sy'n bodoli eisoes ymhlith gwahanol offerynnau cydweithredu Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

Ymgynghoriad Cyhoeddus - Dweud eich dweud
Strategaethau Macro-Ranbarthol yr UE
Ar y Cyd Datrys ac Papur Ymyrraeth wedi'i lofnodi yng Nghynhadledd Grenoble ar 18 Hydref 2013

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwleidyddiaeth

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *