Cysylltu â ni

EU

Seithfed Adroddiad Gweithgaredd y Tasglu ar gyfer Gwlad Groeg: Diwygiadau yn cyflwyno canlyniadau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

downloadCyhoeddodd Tasglu Comisiwn Gwlad Groeg (TFGR) ei seithfed adroddiad gweithgaredd ar 22 Gorffennaf, sy'n cadarnhau camu i fyny cymorth technegol yn y cyfnod rhwng Chwefror a Mai 2014. Mae cymorth technegol wedi helpu i hyrwyddo'r diwygiadau o dan y Rhaglen Addasu Economaidd. Mae'n helpu i adeiladu sylfaen fwy cadarn ar gyfer twf a chreu swyddi, yn seiliedig ar gyllid cyhoeddus cynaliadwy, system ariannol sefydlog, ac economi fwy cystadleuol a deinamig i wasanaethu anghenion pobl Gwlad Groeg.

Mae aelodau TFGR wedi bod yn gweithio mewn nifer o weinidogaethau Groegaidd, gan gynnig eu harbenigedd a chydlynu gwaith darparwyr cymorth technegol gan aelod-wladwriaethau, sefydliadau rhyngwladol a gwasanaethau eraill y Comisiwn yn effeithiol. Maent yn cyfrannu'n uniongyrchol at gryfhau gallu gweinyddiaeth Groeg yn y broses ddiwygio barhaus. Mae cymorth technegol wedi dwysáu'n arbennig mewn meysydd allweddol fel gweinyddu trethi, rheoli Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi yr UE, diwygio'r weinyddiaeth gyhoeddus, cydlynu monitro cydymffurfiaeth â chyfraith yr UE yn ogystal â chydlynu cyflwr cymorth. Er enghraifft:

Hybu'r defnydd o gyllid yr UE

hysbyseb

Mabwysiadwyd y Cytundeb Partneriaeth (PA) gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 23 Mai 2014 ac mae'n nodi sut y bydd cyllid allweddol o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020 (ESIF) yn cael ei fuddsoddi yn economi go iawn Gwlad Groeg i fynd i'r afael â diweithdra a chreu swyddi o ansawdd da, hybu twf trwy arloesi, hyrwyddo entrepreneuriaeth, hyfforddiant ac addysg, ymladd yn erbyn allgáu cymdeithasol ynghyd â chyfrannu at economi sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac yn effeithlon o ran adnoddau.

Mae'r Cytundeb Partneriaeth yn cynnwys cyllid Polisi Cydlyniant (€ XWUMX biliwn), Polisi Datblygu Gwledig yr UE (€ 15.52bn) a € 4.2 miliwn o raglen Forwrol a Physgodfeydd yr UE.

Diolch i ymdrech gyfunol, mae Gwlad Groeg bellach wedi cyrraedd 5th gosod allan o'r holl aelod-wladwriaethau yn ei amsugniad o Gronfeydd Strwythurol a Chydlyniant yr UE, o'i gymharu â 18th ar ddiwedd 2011, Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod y wlad bellach wedi defnyddio 81.3% o'r cyllid sydd ar gael yn 2007-2013. Mae hyn ymhell uwchlaw cyfartaledd yr UE o 69.17%.

hysbyseb

Sefydliad Twf yng Ngwlad Groeg

Cymerwyd camau sylweddol i lansio'r Sefydliad ar gyfer Twf (IfG), sef cronfa fuddsoddi sy'n ceisio helpu i gyfuno adnoddau ariannol gan sefydliadau preifat a chyhoeddus i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig ac ar gyfer prosiectau buddsoddi cyhoeddus. Mabwysiadodd Gwlad Groeg y fframwaith cyfreithiol ar gyfer creu'r IfG fis Rhagfyr diwethaf. Ym mis Mai, sefydlwyd Is-Gronfa Dyledion BBaCh IfG gyda € 200 miliwn yn dod o'r Weriniaeth Helenig a KfW yr Almaen ac mae bellach yn darparu hylifedd i fusnesau bach a chanolig.

Hwyluso buddsoddiadau

Roedd TFGR a Grŵp Banc y Byd yn cefnogi Llywodraeth Groeg i ddatblygu cyfraith fframwaith newydd sy'n ceisio ailwampio trwyddedau sy'n ofynnol ar gyfer gweithgareddau a buddsoddiadau busnes. Mabwysiadwyd y gyfraith fframwaith hon ym mis Ebrill 2014.

Mae awdurdodau Groeg ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth dwf hirdymor sy'n adeiladu ar y Rhaglen Addasu Economaidd trwy gryfhau polisïau sy'n codi buddsoddiad preifat, hwyluso gweithgarwch economaidd ac arwain at greu mwy o swyddi.

Moderneiddio'r gwasanaeth iechyd

Mae diwygio gofal iechyd yn rhan hanfodol o ymdrechion Gwlad Groeg i gynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwariant cyhoeddus a sicrhau lles y cyhoedd. Mae cymorth technegol yn cael ei ddarparu i gefnogi diwygiadau sydd wedi'u cynllunio i ffrwyno gwariant ar iechyd wrth adeiladu system gofal iechyd sylfaenol effeithiol sy'n hygyrch i bawb ac yn cynyddu ansawdd y gofal a ddarperir.

Mae'r TFGR wedi bod yn gweithio'n agos gydag awdurdodau Gwlad Groeg a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) i roi'r "Iechyd ar Waith" ar waith. strategaeth (yr Almaen yw'r "partner diwygio" ar ei chyfer) a i helpu cynllunio a monitro gweithrediad diwygiadau strwythurol yn y sector gofal iechyd yng Ngwlad Groeg.

Parhaodd cymorth technegol hefyd i helpu i weithredu elfennau eraill o'r diwygio gofal iechyd, yn arbennig i wella prisio ac ad-dalu fferyllfeydd, yn ogystal â rheoli'r gronfa salwch genedlaethol a rheoli'r ysbyty.

Mynd i'r afael â diweithdra

Mae cyfradd ddiweithdra Gwlad Groeg yn parhau i fod yn uchel iawn ar 26.8%, gyda diweithdra ymhlith pobl ifanc yn 57.7%. Mae TFGR yn darparu cymorth technegol helaeth i helpu i weithredu'r gyfres o ddiwygiadau i'r farchnad lafur a nodir yn y Rhaglen Addasu Economaidd i wella sefydliadau'r farchnad lafur ac i gefnogi creu swyddi.

Bydd Gwarant Ieuenctid yr UE yn cael ei chyflwyno'n raddol ar gyfer pob person ifanc 15-24 oed ar ffurf swydd, prentisiaeth, hyfforddeiaeth neu addysg barhaus am 4 mis ar ôl gadael addysg neu adael cyflogaeth. Bydd € 350m o gyllid gan Fenter Cyflogaeth Ieuenctid yr UE a Chronfa Gymdeithasol Ewrop yn cefnogi pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) sy'n cwmpasu tua 240,000 o bobl.

Cryfhau gweinyddiaeth refeniw

Mae cefnogaeth i weithrediad cadarn y weinyddiaeth refeniw a rheolaeth ariannol gyhoeddus yn hanfodol er mwyn galluogi awdurdodau Gwlad Groeg i gynyddu refeniw cyhoeddus a hefyd i ddosbarthu'n decach o'r baich treth. Mae TFGR, ynghyd â Chyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Trethi ac Undeb Tollau (DG TAXUD) a'r IMF, wedi parhau i ddarparu cymorth technegol i helpu awdurdodau Gwlad Groeg yn hyn o beth ac i warchod buddion y cyflawniadau diweddar mewn cyllid cyhoeddus.

Yn gyffredinol, roedd gweinyddiaeth dreth Groeg wedi cyflawni cynnydd da, o ran gweinyddu trethi, wrth fabwysiadu penderfyniad Ysgrifennydd Cyffredinol yn amlinellu'r siart sefydliadol newydd, ac o ran prosesau busnes craidd, yn enwedig o ran canlyniadau casglu dyledion a ffurflenni TAW.

Dechreuodd tri arbenigwr preswyl rhyngwladol ychwanegol, a recriwtiwyd o dan gontract gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ac a gefnogir yn weinyddol gan y Tîm Ymchwil, weithio i gynorthwyo'r weinyddiaeth dreth. Hefyd, cynyddwyd cymorth technegol ym maes TAW, gan gynnwys adolygu deddfwriaeth TAW a chryfhau'r frwydr yn erbyn twyll TAW. Gwaith yw disgwylir iddo ddatblygu ym maes archwilio unigolion cyfoethog iawn a'r incwm uchel hunangyflogedig.

Gwella'r amgylchedd busnes

Mae cymorth technegol wedi canolbwyntio ar nifer o flaenoriaethau sy'n gysylltiedig â diwygio'r farchnad cynnyrch. Y nod hwn yw adeiladu amgylchedd busnes cefnogol a sefydlog gyda mynediad hawdd i hylifedd a marchnadoedd, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig.

Er enghraifft, cymerwyd camau pwysig tuag at leihau'r gost a'r amser ar gyfer allforion, yn enwedig gyda diwygiadau helaeth mewn gweithdrefnau tollau yn seiliedig ar argymhellion gan Sefydliad y Tollau Byd (WCO) a'r Comisiwn Ewropeaidd.

O ganlyniad, mae rheolaethau tollau ar gyfer allforio bellach yn seiliedig ar risg yn llwyr, gan leihau nifer y rheolaethau dogfennol a ffisegol ar gyfartaledd. Ynghyd â diwygiadau eraill mewn tollau, gan gynnwys oriau agor estynedig mewn rhai swyddfeydd dethol, mae allforwyr wedi nodi gostyngiad mewn amser o hyd at 50% ar gyfer clirio, a gostyngiadau cost 20% i 50% yn ystod yr hanner blwyddyn diwethaf. Dros fasnachwyr amaethyddol 40 am ffrwythau a llysiau ffres, sy'n cyfrif am bron i hanner masnach Groeg yn y sector, maent wedi cofrestru fel masnachwyr cymeradwy, sy'n hwyluso derbyn y tystysgrifau sydd eu hangen ar gyfer allforion.

Mae GCTG hefyd wedi darparu cefnogaeth helaeth i ddileu neu symleiddio deddfwriaeth sy'n rhwystro cystadleuaeth, yn unol â'r Rhaglen Addasu Economaidd ac ar sail argymhellion yr OECD. Ym mis Mawrth, mabwysiadodd awdurdodau Groeg gyfraith sy'n gweithredu'r rhan fwyaf o'r argymhellion, gyda'r bwriad o ddileu rhwystrau i gystadleuaeth. Mae TFGR ar hyn o bryd yn cefnogi Llywodraeth Groeg wrth baratoi prosiect dilynol, hy llunio asesiad cystadleuaeth a nodi rhwystrau mewn cystadleuaeth mewn sectorau fel masnach cyfanwerthu, e-fasnach, gweithgynhyrchu a thelathrebu.

Mae Banc y Byd ac arbenigwyr eraill a gydlynwyd gan TFGR wedi cefnogi Llywodraeth Groeg wrth baratoi cyfraith fframwaith newydd, a fabwysiadwyd ym mis Ebrill, a'i nod yw ailwampio trwyddedau sy'n ofynnol i redeg busnes a gwneud buddsoddiadau.

O ran rhyddfrydoli proffesiynau a reoleiddir, mae arbenigwyr o'r Sefydliad dros Ymchwil Economaidd a Diwydiannol (IOBE), a gomisiynwyd gan yr TFGR, wedi astudio effeithiau rhyddfrydoli mewn sectorau allweddol fel cyfreithwyr, notaries a chyfrifwyr siartredig, peirianwyr sifil, penseiri, stevedores, trydanwyr , plymwyr, yn ogystal â gweithwyr yn y sector trafnidiaeth forol arfordirol. Mae'r astudiaethau'n rhestru'r rhwystrau amrywiol i gystadleuaeth, cyfyngiadau ar weithrediad marchnadoedd ac arferion gweinyddol niweidiol, yn enwedig gan gymdeithasau proffesiynol.

Mynd i'r afael â gwyngalchu arian a llygredd

Mae rhaglen hyfforddi gwrth-wyngalchu arian gan TFGR wedi hyfforddi cyfranogwyr 700 hyd yn hyn. Mae'r rhaglen hyfforddi bellach wedi cyrraedd cyfnod mwy gweithredol, lle mae ymchwilwyr Groegaidd yn mae achosion penodol yn derbyn hyfforddiant "yn y gwaith" gan arbenigwyr.

Lansiwyd cofrestrfa anuniongyrchol o gyfrifon banc ar ddechrau'r flwyddyn hon i gefnogi gorfodaeth cyfraith Groeg yn effeithiol. Mae hwn yn gam pwysig ymlaen, gan fod gwybodaeth ar ddatganiadau banc bellach ar gael ar gyfer ymchwiliadau o fewn diwrnod. Hyd yn hyn, mae mwy na 2,700 mae ceisiadau wedi cael eu cyflwyno gan wahanol asiantaethau gorfodi'r gyfraith. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ymestyn y system cyn yr haf gyda gwybodaeth am drafodion ariannol.

Gan ddefnyddio’r cysylltiad rhwng gwrth-wyngalchu arian ac osgoi talu treth, adroddodd yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol 2,628 o achosion o amheuaeth o osgoi talu treth i’r awdurdodau, trosglwyddo 472 o achosion i Swyddfa’r Erlynydd a rhewi asedau gwerth € 205 miliwn ers dechrau 2012.

Mae Rhaglen Waith Gwrth-Gwyngalchu Arian newydd wedi'i datblygu ac mae'n aros am gymeradwyaeth gan y Weinyddiaeth Gyllid. Mae'n cynnwys gwelliannau i adennill asedau a hyfforddiant gweithredol ychwanegol. Mae TFGR hefyd wedi bod yn cynghori awdurdodau Gwlad Groeg ar Gyfraith Gwrth-lygredd newydd, sydd wedi'i chymeradwyo gan Senedd Groeg er mwyn ei gwneud yn fwy unol â safonau rhyngwladol. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ddeddfau ar ariannu pleidiau gwleidyddol, datganiadau asedau a chyfyngu ar imiwnedd unigolion etholedig.

Cefndir

Lansiwyd y Tasglu ar gyfer Gwlad Groeg ar 20 Gorffennaf 2011 gyda'r mandad i nodi a chydlynu'r cymorth technegol y gofynnwyd amdano yng Ngwlad Groeg er mwyn cyflawni'r ymrwymiadau diwygio a wnaed yn ei raglen addasu economaidd. Mae hefyd yn gweithio i gyflymu'r broses o amsugno cronfeydd yr UE er mwyn cynnal twf economaidd, cystadleurwydd a chyflogaeth.

Cefnogwyd y fenter hon gan y Cyngor Ewropeaidd ar 21 Gorffennaf 2011, a nododd y bydd "aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn yn defnyddio'r holl adnoddau sy'n angenrheidiol ar unwaith er mwyn darparu cymorth technegol eithriadol i helpu Gwlad Groeg i weithredu ei diwygiadau."

Dechreuodd y Tasglu ei waith ym mis Medi 2011. Heddiw, mae'n cydlynu cymorth technegol ar draws meysydd polisi eang 13, pob un yn cynnwys nifer o brosiectau penodol: cyflymu prosiectau polisi cydlyniant; sefydliadau ariannol / mynediad at gyllid; diwygio gweinyddol; gweinyddu refeniw a rheolaeth ariannol gyhoeddus; gwyngalchu gwrth-lygredd; amgylchedd busnes; diwygio'r sector gofal iechyd; diwygio barnwrol; uned cymorth gwladwriaethol ganolog a throseddau, y farchnad lafur, nawdd cymdeithasol, arloesedd ac addysg; lloches a mudo; preifateiddio a chofrestrfa tir; yn ogystal â diwydiannau a gwasanaethau rhwydwaith.

Ar 5 Mai 2014, Croesawodd yr Eurogroup y cyfraniad i weithredu rhaglenni a ddarparwyd gan gymorth technegol i Wlad Groeg o dan gydgysylltiad y Tasglu. Pwysleisiodd yr Eurogroup hefyd yr angen i gynyddu cymorth technegol i gefnogi diwygiadau sy'n gysylltiedig â thwf. Mynegodd hefyd ei gefnogaeth i a Strategaeth dwf Groeg a dyfir yn y cartref.

Mae'r Tasglu yn adrodd i'r Arlywydd Barroso ac yn gweithio o dan arweiniad gwleidyddol is-lywydd y Comisiwn sy'n gyfrifol am faterion economaidd ac ariannol a'r ewro. Mae pennaeth y tasglu, Horst Reichenbach, yn adrodd yn rheolaidd ar gynnydd i awdurdodau Groeg ac i'r Comisiwn.

Mae'r Tasglu yn cynnwys tua 60 o staff ar y cyd ym Mrwsel (staff 30) ac Athen (staff 30).

Mae llawer o aelod-wladwriaethau - yn enwedig Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg a'r Iseldiroedd - hefyd wedi sicrhau bod nifer fawr o uwch arbenigwyr a swyddogion ar gael.

Mwy o wybodaeth

Dolenni i adroddiad gweithgaredd 7th yma a ewch yma.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd