Cysylltu â ni

Cyprus

Datganiad gan y Comisiwn Ewropeaidd, ECB a IMF ar Adolygiad Pumed Genhadaeth i Cyprus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ymwelodd timau staff o'r Comisiwn Ewropeaidd, Banc Canolog Ewrop (ECB), a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) â Nicosia yn ystod Gorffennaf 14-25 ar gyfer y pumed adolygiad o raglen economaidd Cyprus, a gefnogir gan gymorth ariannol gan y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd ( ESM) a'r IMF. Mae rhaglen Cyprus yn ceisio sicrhau adferiad gweithgaredd economaidd i warchod lles y boblogaeth trwy adfer sefydlogrwydd y sector ariannol, cryfhau cynaliadwyedd cyllid cyhoeddus, a mabwysiadu diwygiadau strwythurol i gefnogi twf tymor hir.

Daethpwyd i gytundeb ar lefel staff ar bolisïau a allai fod yn sylfaen ar gyfer cwblhau'r pumed adolygiad. Mae'r awdurdodau wedi parhau i gyflawni'r targedau cyllidol gydag elw sylweddol yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, o ganlyniad i weithredu'r gyllideb yn ddarbodus. Yn y sector ariannol, mae banciau’n symud ymlaen gyda’u cynlluniau ailstrwythuro a chodi cyfalaf tra bod monitro goruchwylio o’u gweithredoedd a’u gallu gweithredol i fynd i’r afael â benthyciadau nad ydynt yn perfformio wedi cael ei wella. Mae diwygiadau strwythurol yn mynd rhagddynt: mae'r awdurdodau wedi gweithredu diwygiad lles sy'n darparu isafswm incwm gwarantedig i bawb mewn angen, wedi dechrau integreiddio'r weinyddiaeth refeniw, ac wedi cryfhau pwerau'r weinyddiaeth i frwydro yn erbyn osgoi talu treth.

Mae'r rhagolygon macro-economaidd yn aros yn ddigyfnewid yn fras o'i gymharu â'r pedwerydd adolygiad. Disgwylir i'r allbwn yn 2014 gontractio 4.2 y cant, gyda thwf yn y sector twristiaeth yn clustogi gweithgaredd gwan mewn sectorau eraill. Mae diweithdra yn parhau i fod yn uchel iawn, er bod arwyddion o sefydlogi yn dod i'r amlwg. Rhagwelir y bydd y twf yn 2015 yn 0.4 y cant, gyda'r adferiad wedi'i gyfyngu gan lefel uchel dyled y sector preifat. Mae risgiau'n parhau i fod yn sylweddol, yn gysylltiedig â chyfyngiadau i'r cyflenwad credyd, yn ogystal â'r argyfwng parhaus yn yr Wcrain.

hysbyseb

Mae gwrthdroi'r duedd gynyddol o fenthyciadau nad ydynt yn perfformio yn hanfodol i adfer credyd, twf economaidd, a chreu swyddi. Mae rhoi fframwaith cyfreithiol effeithiol ar waith ar gyfer cau ac ansolfedd yn hanfodol er mwyn sicrhau cymhellion digonol i fenthycwyr a benthycwyr i gydweithredu i leihau lefel y benthyciadau nad ydynt yn perfformio. At hynny, mae angen cryfhau'r fframwaith goruchwylio ailstrwythuro dyledion ymhellach. Mae croeso i ymdrechion parhaus banciau i godi cyfalaf yn rhagweithiol yn y marchnadoedd preifat. Bydd ymdrechion o'r fath hefyd yn ffafriol i drosglwyddo'n llyfn i'r Mecanwaith Goruchwylio Sengl ar ôl cwblhau'r asesiad cynhwysfawr pan-Ewropeaidd ac felly dylent helpu i gryfhau gwytnwch y banciau i siociau a'u gallu i adfywio benthyca.

Dylai banciau a'r sector cydweithredol barhau i weithredu eu cynlluniau ailstrwythuro. Mae lleihau costau gweithredol ymhellach, sicrhau cyllid sefydlog, cryfhau gallu a phrosesau rheoli ôl-ddyledion, a gwella llywodraethu yn gynhwysion allweddol ar gyfer sector bancio iach a all gefnogi'r economi a chaniatáu i reolaethau cyfalaf gael eu llacio'n raddol yn ôl map ffordd diwygiedig sy'n seiliedig ar garreg filltir. . Er mwyn atal gwendidau rhag ailymddangos a chadw cyfanrwydd y sector ariannol, mae angen i'r awdurdodau gryfhau goruchwyliaeth a rheoleiddio ymhellach a chynyddu gweithrediad y fframwaith Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML), yn enwedig o ran goruchwyliaeth banciau AML ar fanciau. .

Mae'r awdurdodau wedi dilyn polisi cyllidol gofalus, a helpodd i ganiatáu iddynt or-gyflawni targedau cyllidol yn gyson. Dylai pwyll o'r fath barhau, yng ngoleuni risgiau gogwyddo. Yn benodol, mae angen i gyllideb y flwyddyn nesaf fod yn seiliedig ar ragdybiaethau ceidwadol, sicrhau niwtraliaeth ariannol y diwygiad lles newydd, a helpu i gyflawni llwybr llyfn tuag at y targed gwarged cyllidol sylfaenol tymor canolig o 4 y cant o CMC yn 2018 a fydd yn rhoi cyhoeddus dyled ar lwybr parhaus tuag i lawr.

hysbyseb

Dylai'r awdurdodau gynnal y momentwm diwygio strwythurol. Gyda'r diwygiad lles wedi'i fabwysiadu, rhaid i'r awdurdodau ganolbwyntio ar ei weithredu i sicrhau bod grwpiau agored i niwed yn cael eu hamddiffyn yn ystod y dirywiad. Mae angen iddynt hefyd hyrwyddo gweithrediad y diwygiad gweinyddu refeniw trwy gymryd camau pellach tuag at integreiddio'r ddwy adran dreth o dan weinyddiaeth unedig a mwy effeithiol. Dylai hyn gael ei ategu gan ymdrechion parhaus i frwydro yn erbyn osgoi talu treth a diffyg cydymffurfio a chryfhau rheolaeth dyled gyhoeddus a risgiau cyllidol. Mae angen gweithredu'r cynllun preifateiddio yn amserol er mwyn cynyddu effeithlonrwydd economaidd, denu buddsoddiad, a lleihau dyled gyhoeddus.

O ystyried risgiau uchel o hyd, mae gweithredu polisi llawn ac amserol yn parhau i fod yn hanfodol ar gyfer llwyddiant y rhaglen.

Mae casgliad yr adolygiad hwn yn ddarostyngedig i broses gymeradwyo'r UE a'r IMF. Disgwylir i'r mater gael ei ystyried gan yr Ewro-grŵp, Bwrdd Cyfarwyddwyr ESM, a Bwrdd Gweithredol yr IMF ddiwedd mis Medi. Byddai eu cymeradwyaethau yn paratoi'r ffordd ar gyfer y taliad o € 350 miliwn gan yr ESM, a thua € 86 miliwn gan yr IMF.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Cyprus € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Cyprus gwerth € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y gefnogaeth ar ffurf gwarantau gwladwriaethol ar fenthyciadau newydd. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol). Nod y cynllun yw darparu hylifedd i gwmnïau hyfyw a brofodd aflonyddwch busnes oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod y mesur Cyprus yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, mae'r cynllun (i) yn ymwneud â benthyciadau newydd sydd ag aeddfedrwydd o leiaf tri mis ac uchafswm aeddfedrwydd o chwe blynedd; (ii) yn rhagweld ymdriniaeth o'r warant wedi'i chyfyngu i 70% o brif egwyddor y benthyciad; (iii) yn darparu ar gyfer cydnabyddiaeth leiaf y warant; (iv) yn cynnwys mesurau diogelwch digonol i sicrhau bod y cymorth yn cael ei sianelu'n effeithiol gan y cyfryngwyr ariannol i'r buddiolwyr mewn angen; a (v) yn sicrhau y rhoddir cefnogaeth erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun € 1bn hwn yn galluogi Cyprus i gefnogi cwmnïau ac unigolion hunangyflogedig y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy ddarparu gwarantau gwladol ar fenthyciadau. Bydd y cynllun yn helpu'r cwmnïau hyn i fynd i'r afael â'r prinder hylifedd sy'n eu hwynebu oherwydd yr argyfwng parhaus. Byddwn yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i'r atebion gorau i gefnogi cwmnïau yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Croatia

Mae'r Comisiwn yn croesawu cam nesaf ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cadarnhaol cyfnewid barn ar y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, ar fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Economi a Chyllid yr UE (ECOFIN). Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Bydd y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol trwy weithdrefn ysgrifenedig yn fuan.

Bydd y mabwysiadu ffurfiol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd