Cysylltu â ni

EU

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu cytundeb partneriaeth gyda Ffrainc ar ddefnyddio Strwythurol yr UE a Chronfeydd Buddsoddi ar gyfer twf a swyddi dros gyfnod 2014 2020-

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

original_shutterstock_82709926Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu cytundeb partneriaeth gyda Ffrainc yn nodi'r strategaeth ar gyfer defnydd gorau posibl o'r Strwythurol Ewropeaidd a Chronfeydd Buddsoddi yn rhanbarthau a dinasoedd y wlad ar gyfer 2014-2020. Mae'r cytundeb hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer dychweliad Ffrainc i adferiad a thwf, a'i drawsnewid yn economi gynhyrchiol. Mae'n nodi sut mae cyfanswm o 15.9 biliwn mewn cyllid y Polisi Cydlyniant (yn ôl prisiau cyfredol, gan gynnwys cyllid Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd) a Mae 11.4bn ar gyfer datblygu gwledig i'w fuddsoddi yn economi go iawn y wlad. Bydd Ffrainc yn derbyn 588 miliwn o'r Gronfa Morol a Physgodfeydd Ewrop (EMFF).

Bwriad y buddsoddiadau UE yn cael eu creu swyddi cynaliadwy o ansawdd uchel er mwyn brwydro yn erbyn diweithdra a hybu twf drwy gefnogi arloesedd, yr economi carbon isel yn ogystal ag addysg a hyfforddiant yn y ddwy ddinas ac ardaloedd gwledig. Byddant hefyd yn hyrwyddo entrepreneuriaeth, ymladd allgáu cymdeithasol ac yn gwneud cyfraniad pwysig at economi sy'n amgylcheddol gyfeillgar ac yn effeithlon o ran adnoddau.

Mae'r Strwythurol Ewropeaidd a Chronfeydd Buddsoddi (Cronfeydd ESI) yn Ffrainc yn cynnwys y canlynol:

hysbyseb

Wrth sôn am y mabwysiadu, dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Johannes Hahn: Bydd y cynllun buddsoddi a fabwysiadwyd gan Ffrainc heddiw yn caniatáu iddi barhau ar y llwybr at adferiad economaidd a thwf o’r newydd am y degawd i ddod. Mae'r cytundeb partneriaeth hwn yn adlewyrchu ymrwymiad y Comisiwn Ewropeaidd a Ffrainc i wneud y gorau o arian yr UE a sicrhau bod economi Ffrainc yn mynd yn ôl ar y trywydd iawn. Yn ôl y Polisi Cydlyniant newydd, rhaid i ffocws strategol ein buddsoddiadau fod ar yr economi go iawn, twf cynaliadwy a chyfalaf dynol. Fodd bynnag, ansawdd yn hytrach na chyflymder yw'r prif amcan. Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu'r rhaglenni gweithredol i warantu'r canlyniadau gorau ar gyfer cyllido o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020. Mae angen ymrwymiad gan y ddwy ochr i sicrhau bod rhaglenni o ansawdd da yn cael eu rhoi ar waith. "

Ychwanegodd y Comisiynydd Hahn: "Mae'r cytundeb hwn yn gosod y sylfeini ar gyfer model twf newydd yn Ffrainc, diolch i fuddsoddiadau'r UE. Daw mabwysiadu'r Cytundeb Partneriaeth ar yr adeg iawn i gefnogi Ffrainc yn ei hymdrechion. Gwnaed dewisiadau strategol pwysig i fuddsoddi. ym maes cystadleurwydd ac arloesedd busnesau bach a chanolig, creu swyddi cynaliadwy a'r frwydr yn erbyn diweithdra trwy gryfhau meithrin gallu a datblygu adnoddau dynol, ynghyd â pherfformiad ynni, technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, atal risg a diogelu'r amgylchedd. Mae'r cytundeb hefyd yn darparu. ar gyfer buddsoddiadau sy'n mynd i'r afael ag anghenion chwe rhanbarth mwyaf allanol Ffrainc. Bydd yr holl ddewisiadau strategol mawr hyn yn esgor ar ganlyniadau yn y dyfodol agos. Mae Ffrainc wedi gwneud dewisiadau doeth, gan osod ei blaenoriaethau buddsoddi yn unol â hynny. Sectorau fel arloesi (arbenigo craff) ac ynni (cynhyrchu ynni adnewyddadwy ynni, gwella perfformiad ynni, trefol cynaliadwy m obility) yn hanfodol ar gyfer sicrhau twf yn Ffrainc yn y dyfodol. "

Tynnodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor sylw: "Hoffwn longyfarch Ffrainc am ddod â'i chytundeb partneriaeth i ben mewn cydweithrediad agos â'r Comisiwn. Rwy'n hapus iawn i weld hynny'n fwy na Bydd 6bn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn cael ei fuddsoddi mewn adnoddau dynol. Bydd 1.2bn o'r swm hwn yn cael ei glustnodi ar gyfer rhanbarthau pellaf Ffrainc. Bydd yr ESF yn canolbwyntio ar bobl fwyaf bregus y wlad. Bydd bron i draean o'r holl gyllid yn cael ei neilltuo i gynhwysiant cymdeithasol a'r frwydr yn erbyn tlodi. Bydd ymadawyr ysgol cynnar, gweithwyr hŷn, y di-waith tymor hir a phobl ifanc yn elwa o gamau sydd â sylw cenedlaethol i gefnogi mynediad i swyddi, moderneiddio sefydliadau'r farchnad lafur ac atal pobl rhag gadael yr ysgol. Bydd yr ESF hefyd yn helpu rhanbarthau Ffrainc i ddiwallu eu hanghenion penodol o ran addysg barhaus, hyfforddiant galwedigaethol ac entrepreneuriaeth, meysydd y mae ganddyn nhw fwy o gyfrifoldeb ynddynt nawr. "

Dywedodd y Comisiynydd Datblygu Amaethyddol a Gwledig Dacian Cioloș: "Mae'r cytundeb partneriaeth hwn â Ffrainc yn gam pwysig tuag at ymhelaethu a gweithredu polisi datblygu gwledig llwyddiannus yn Ffrainc, gan hwyluso cydgysylltu a synergeddau â Chronfeydd eraill yr UE a thrwy hynny wneud buddsoddiadau yn fwy effeithlon yn amaethyddiaeth Ffrainc a mae gan ardaloedd gwledig botensial mawr a llawer o gryfderau, ond maent hefyd yn wynebu heriau sylweddol. Mae'r cytundeb partneriaeth yn cydnabod y rôl bwysig y gall amaethyddiaeth a'r diwydiant bwyd-amaeth ei chwarae mewn adferiad economaidd, wrth greu'r amodau i amddiffyn adnoddau naturiol y wlad a'u datrys. problemau cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig. Mater i Ffrainc nawr yw cynnig cynlluniau datblygu gwledig uchelgeisiol, cytbwys ac wedi'u targedu'n dda a fydd yn caniatáu i ffermwyr ac ardaloedd gwledig gyflawni'r heriau hyn. "

Cyhoeddodd y Comisiynydd Materion Morwrol a Physgodfeydd Maria Damanaki: "Trwy Gronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewrop (EMFF), rydym am greu'r amodau i ganiatáu i fusnesau Ffrainc, cymunedau lleol a physgotwyr wneud eu gweithgareddau'n fwy cynaliadwy yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn amgylcheddol. i helpu'r sectorau pysgodfeydd a dyframaethu yn Ffrainc i gryfhau eu cystadleurwydd, ysgogi cyflogaeth a symudedd gweithwyr a hyrwyddo effeithlonrwydd adnoddau. Felly bydd Ffrainc yn gallu cyfrannu at dwf economaidd a chreu'r swyddi newydd sydd eu hangen ar Ewrop. "

Mwy o wybodaeth

Dolen i'r cytundeb partneriaeth a'r crynodeb o'r cytundeb partneriaeth Ffrengig
MEMO ar y cytundebau partneriaeth a rhaglenni gweithredol
Polisi Cydlyniant yn Ffrainc

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd