Cysylltu â ni

Borders

annibyniaeth i'r Alban: Gohiriwyd y bleidlais ar y gweill yn y refferendwm

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_77674856_pollingday1Mae pobl yn yr Alban yn pleidleisio a ddylai'r wlad aros yn y DU neu ddod yn genedl annibynnol. Mae pleidleiswyr yn ateb 'Ydw' neu 'Na' i gwestiwn y refferendwm: "A ddylai'r Alban fod yn wlad annibynnol?"

Gyda 4,285,323 o bobl - 97% o’r etholwyr - wedi cofrestru i bleidleisio, mae disgwyl iddo fod y diwrnod prysuraf yn hanes etholiadol yr Alban.

Bydd pleidleisiau'n cael eu bwrw ar orsafoedd pleidleisio 5,579 tan 22h ddydd Iau. Disgwylir y canlyniad ar fore Gwener.

hysbyseb

Hedfan / cwmnïau hedfan

teithwyr #airline Ewropeaidd wynebu oedi mawr yr haf hwn

cyhoeddwyd

on

Bu'n rhaid gohirio oedi gyda miloedd o deithiau yn ddiweddar gan fod rheolaethau ffiniau'r UE yn brin o staff i gydymffurfio â gwiriadau mewnfudo tynnach - roedd rhai teithwyr hyd yn oed wedi methu â hedfan. Yn ystod y tymor prysur hwn o deithio yn yr haf, mae teithwyr awyrennau wedi dod yn ddioddefwyr o'r effaith anghymesur y mae gweithredu Rheoliad UE newydd yn ei chael ar lif traffig mewn meysydd awyr Ewropeaidd. Mae'r rheoliad yn ymwneud ag atgyfnerthu gwiriadau yn erbyn cronfeydd data perthnasol yn allanol ffiniau.

“Mae angen i aelod-wladwriaethau gymryd yr holl fesurau angenrheidiol nawr i atal aflonyddwch o’r fath a defnyddio staff ac adnoddau priodol mewn niferoedd digonol i gynnal y gwiriadau y gofynnwyd amdanynt. Mae A4E wedi pwysleisio’r amseroedd aros anghymesur ac wedi tarfu ar lif traffig ar ffiniau allanol gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ac yn galw am ddatrysiad cyflym ar ran teithwyr a chwmnïau hedfan Ewropeaidd, ”meddai Rheolwr Gyfarwyddwr A4E, Thomas Reynaert.

“Yn enwedig yn ystod tymor brig y flwyddyn, mae teithwyr yn wynebu llinellau hir ac ni allant fynd ar eu teithiau. Ciwio am hyd at bedair awr yw'r record uchaf y dyddiau hyn; mae meysydd awyr fel Madrid, Palma de Mallorca, Lisbon, Lyon, Paris-Orly, Milan neu Frwsel yn cynhyrchu lluniau cywilyddus o deithwyr sydd wedi dinistrio o flaen bythau mewnfudo, mewn llinellau sy'n ymestyn cannoedd o fetrau. Mewn rhai meysydd awyr, mae oedi o ran hedfan wedi cynyddu 300% o'i gymharu â'r llynedd - mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau gymryd y cyfrifoldeb am hyn, ”ychwanegodd Reynaert.

hysbyseb

Nid yw'r rheoliad wedi'i weithredu'n llawn ym mhob aelod-wladwriaeth, a allai arwain at darfu hyd yn oed yn fwy yn ystod yr wythnosau nesaf. Daw'r cyfnod o chwe mis i weithredu'r rheoliad i ben ar 7 Hydref 2017. Mae A4E yn cefnogi ymdrechion yr UE yn llwyr i atgyfnerthu rheolaethau ar ffiniau allanol er mwyn diogelu ardal symudiad Schengen, ond mae anallu aelod-wladwriaethau i ddarparu adnoddau effeithlon yn effeithio'n uniongyrchol ar weithrediadau cwmnïau hedfan Ewropeaidd mewn meysydd awyr Ewropeaidd.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cwmnïau hedfan wedi hysbysu A4E o'r effaith anghymesur y mae gweithredu Rheoliad (EU) 2017 / 458 yn diwygio Rheoliad (UE) 2016 / 399 o ran atgyfnerthu gwiriadau yn erbyn cronfeydd data perthnasol ar ffiniau allanol 15 Mawrth 2017 yn cael ar lif traffig mewn meysydd awyr Ewropeaidd.

Ynglŷn A4E

hysbyseb

Airlines ar gyfer Ewrop (A4E) yw'r gymdeithas airline mwyaf Ewrop, a leolir ym Mrwsel. Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2016, mae'r gymdeithas yn cynnwys Aegean, airBaltic, Air France KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, Grŵp Airlines Rhyngwladol (IAG), Jet2.com, Grŵp Lufthansa, Norwyeg, Ryanair, Tap Portiwgal, y Gwasanaeth Teithio a Volotea , ac mae cynlluniau i dyfu ymhellach. Gyda mwy na 550 miliwn o deithwyr ar ei bwrdd bob blwyddyn, aelodau A4E cyfrif am fwy na 70% o deithiau y cyfandir, yn gweithredu mwy na awyrennau 2,700 a chynhyrchu mwy na EUR 100 biliwn mewn trosiant blynyddol.

Parhau Darllen

Borders

Senedd yn gofyn i'r Comisiwn i bwyso am US-UE #visa dwyochredd llawn

cyhoeddwyd

on

fisa-1024x298Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Gomisiwn yr UE gymryd camau dros dro yn ailgyflwyno gofynion fisa ar gyfer dinasyddion yr Unol Daleithiau, o gofio nad yw Washington yn dal i roi mynediad di-fisa i wladolion o bum gwlad yr Undeb Ewropeaidd. Mewn penderfyniad a gymeradwywyd ddydd Iau (2 Mawrth), mae ASE yn annog y Comisiwn i fabwysiadu'r mesurau cyfreithiol angenrheidiol "o fewn dau fis". 

Mae'r testun a baratowyd gan y Pwyllgor Hawliau Sifil ei fabwysiadu gan ddangos dwylo.

Ni all dinasyddion Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gwlad Pwyl a Rwmania fynd i mewn i diriogaeth yr UD heb fisa o hyd, tra gall dinasyddion yr UD deithio i holl wledydd yr UE heb fisa.

Yn ôl y mecanwaith dwyochredd fisa, os na fydd trydydd gwlad yn codi ei gofynion fisa cyn pen 24 mis ar ôl cael ei hysbysu o beidio â bod yn ddwyochredd, rhaid i Gomisiwn yr UE fabwysiadu gweithred ddirprwyedig - y gall y Senedd a'r Cyngor wrthwynebu iddi - atal y fisa. hepgor ei wladolion am 12 mis.

hysbyseb

Yn dilyn hysbysiad o beidio â'i gilydd ar 12 April 2014, dylai'r Comisiwn fod wedi gweithredu cyn 12 April 2016 ond eto nid yw wedi cymryd unrhyw fesur cyfreithiol. Mae Canada hefyd yn gosod gofynion fisa ar ddinasyddion Bwlgareg a Rwmania, ond mae wedi cyhoeddi hynny byddant yn cael eu codi ar 1 2017 Rhagfyr.

Ym mis Ebrill 2014, y Comisiwn Ewropeaidd a hysbyswyd nad oedd pum gwlad yn bodloni eu rhwymedigaethau tuag at yr UE mewn perthynas â dwyochredd o fisa di- teithio: Awstralia, Brunei, Canada, Siapan a'r Unol Daleithiau.

ers Awstralia, Brunei a Japan wedi codi eu gofynion fisa ar gyfer yr holl ddinasyddion yr UE a bydd Canada yn gwneud hynny ym mis Rhagfyr eleni.

hysbyseb

Parhau Darllen

Borders

Aelodau Seneddol Ewropeaidd a trafodwyr Cyngor yn cytuno i hepgor y gofyniad fisa yr UE ar gyfer #Ukrainians

cyhoeddwyd

on

pasport111Bydd dinasyddion Wcreineg yn gallu teithio i fisa'r UE yn rhad ac am ddim o dan fargen anffurfiol a dynnir gan drafodaethau'r Senedd a'r Cyngor ddydd Mawrth (28 Chwefror). Unwaith y bydd y newid yn dod i rym, ac ar yr amod bod ganddynt basbortau biometrig, byddant yn gallu mynd i'r UE am hyd at ddiwrnodau 90 mewn unrhyw gyfnod 180-dydd at ddibenion busnes, twristiaid neu deuluoedd. 

Bydd yn awr yn rhaid i gael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Hawliau Sifil a'r Senedd yn ei gyfanrwydd y cytundeb,, cyn cael eu cymeradwyo'n ffurfiol gan Gyngor y Gweinidogion.

Parliament's rapporteur, Mariya Gabriel (EPP, BG) "mae mabwysiadu'r hepgoriad ar fisa ar gyfer dinasyddion Wcreineg yn gam pwysig ymlaen tuag at ddiwygio cymdeithas Wcreineg trwy ddod â phobl at ei gilydd, gan adeiladu pontydd ar draws ffiniau. Rydym ni yn Senedd Ewrop yn argyhoeddedig bod dinasyddion Wcreineg nawr yn haeddu'r hawl i deithio'n rhydd i'r UE. Mae'r amser wedi dod i'r Cyngor gyflawni canlyniadau. "

hysbyseb

Cyn rhoi yr hepgoriad fisa hwn, fe wnaeth aelod-wladwriaethau'r UE ddiwygio'r mecanwaith atal drosglwyddo fisa i ganiatáu i fisa gael eu hailgyflwyno yn haws mewn achosion eithriadol. Roedd y diwygiad hwn a gymeradwywyd ar ddydd Llun gan y Cyngor. Bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei llofnodi gan Arlywydd y Senedd Antonio Tajani a chynrychiolwyr Llywyddiaeth Malteg y Cyngor ddydd Mercher 1 Mawrth ac yn dod i rym 20 diwrnod ar ôl iddi gael ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE.

Dechreuodd y UE a Kiev trafodaethau ryddfrydoli fisa yn 2008. Ar ddiwedd 2015, y Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad bod Wcráin wedi gwneud y cynnydd angenrheidiol a'i fod wedi bodloni'r holl meincnodau, er gwaethaf yr heriau mewnol ac allanol eithriadol ei hwynebu yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn cyflwyno cynnig i ganiatáu ei dinasyddion mynediad di-fisa i yr UE o fis Ebrill 2016.

Bydd yr hepgoriad fisa yn berthnasol i bob aelod-wladwriaethau'r UE ac eithrio Iwerddon a'r Deyrnas Unedig. Nid yw'n rhoi hawl i weithio yn yr UE.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd